Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ÄBIC 2016 Steg 2 Introduktion för utförare. Vad ska vi göra? 2 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Införa ÄBIC (Äldres behov i centrum). ÄBIC är en nationell.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ÄBIC 2016 Steg 2 Introduktion för utförare. Vad ska vi göra? 2 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Införa ÄBIC (Äldres behov i centrum). ÄBIC är en nationell."— Presentationens avskrift:

1 ÄBIC 2016 Steg 2 Introduktion för utförare

2 Vad ska vi göra? 2 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Införa ÄBIC (Äldres behov i centrum). ÄBIC är en nationell modell för handläggare och utförare inom äldreomsorgen som ger stöd i att arbeta behovsinriktat och systematiskt.

3 Vad är ÄBIC? 3 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN En modell för att arbeta behovsinriktat och systematiskt med individen i centrum utifrån strukturerad dokumentation och ett gemensamt språk. Strukturerad dokumentation innebär att dokumentationen sorteras på ett likartat sätt med ett gemensamt språk. ”Språket” är bland annat gemensamma begrepp i ICF (Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa).

4 Varför ska vi införa ÄBIC? 4 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Ger handläggaren stöd i att kartlägga den enskildes behov. Ger både handläggare och utförare stöd i att bedöma, tillgodose och följa upp behov. Handläggare och utförare omfattas av samma modell. Handläggare och utförare får ett gemensamt språk, gemensamma begrepp. Vi får ett verktyg för att arbeta individinriktat!

5 När ska vi införa ÄBIC? 5 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Vi inför ÄBIC successivt. Delar av modellen införs maj 2016. Gäller nya uppdrag from 15 maj 2016. Hela modellen införs 2017 med en ÄBIC - modul i Treserva.

6 Hur inför vi ÄBIC för utförare? 6 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Introducerar i vissa av begreppen i modellen. Får nya uppdrag med fakta och bedömning av den enskildes behov sorterade något annorlunda än tidigare. Får beställning i uppdrag om att arbeta stödjande/tränande eller kompenserande. Arbetar enligt modellen och prövar oss fram.

7 ÄBIC och behovsinriktat arbetssätt 7 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Den enskildess uppfattning är viktig och lyfts fram i ÄBIC. Tydliggör vad den hen klarar i sin vardag, samt vilka svårigheterna är just nu och hur de begränsar i vardagen. Vi ska fråga efter den enskildes resurser och hens syn på vad stöd och hjälp ska bidra eller leda till. Handläggaren frågar vad behöver du? Kontaktpersonal frågar vilka insatser behöver du?

8 ÄBIC och systematiskt arbetssätt 8 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Socialtjänstprocessen i Göteborgs Stad ÄBIC Steg 2

9 ÄBIC och beskrivning av behov 9 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN I ÄBIC sorteras och beskrivs den enskildes behov av stöd och hjälp i olika behovsområden. Behovsområdena kallas för livsområden. Daglig livsföring, eller ”vardagen” beskrivs i livsområden. Handläggaren beskriver den enskildes möjlighet att utföra aktiviteter och vara delaktig inom livsområdena.

10 Uppdraget 10 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Handläggaren kommer att sortera och beskriva fakta och sin bedömning i dessa livsområden. Fakta och bedömningen förs som tidigare över till uppdraget under rubrikerna Orsak till behov av stöd och hjälp samt Beskrivning av uppdraget.

11 Punktlista nivå 1: Century Gothic, normal 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Livsområden – underrubriker i uppdraget Lärande och tillämpa kunskap Allmänna uppgifter och krav Kommunikation Förflyttning Personlig vård Hemliv Mellanmänskliga interaktioner och relationer Viktiga livsområden Samhällsgemenskap, socialt och medborgerligt liv + Känsla av trygghet + Personligt stöd från personer som vårdar/stödjer närstående 11 ÄLDRES BEHOV I CENTRUM

12 Relaterade faktorer – ny rubrik i uppdraget 12 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Relaterade faktorer ger en bredare bild av den enskildes situation genom att beskriva vad som underlättar eller hindrar i vardagen, exempelvis i den enskildes omgivning, kopplat till de olika livsområdena. Detta har tidigare beskrivits under underrubrikerna Socialt, Hälsa och Boende i uppdragets Orsak till behov av stöd och hjälp.

13 Nya begrepp hur behov ska tillgodoses 13 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Handläggaren dokumenterar bedömt behov av stöd och hjälp inom de olika livsområdena i uppdragets rubrik Beskrivning av uppdraget med ett av alternativen: Behov av stöd och hjälp kan tillgodoses med stödjande/tränande arbetssätt. Behov av stöd och hjälp kan tillgodoses med kompenserande arbetssätt.

14 Stödjande/tränande arbetssätt 14 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Den enskilde är på något sätt med i genomförandet av stöd och hjälp, ”gör tillsammans” med omsorgspersonal eller får stöd av omsorgspersonal i att själv ”göra”. Målet är ofta att behålla eller stärka sin förmåga att genomföra aktiviteten.

15 Diskussion 15 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Hur gör du när du arbetar stödjande/tränande? Diskutera med din kollega två och två Skriv När jag arbetar stödjande/tränande gör jag så här xxx Dela med er av era erfarenheter i arbetsgruppen

16 Kompenserande arbetssätt 16 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Innebär att stöd och hjälp helt utförs åt den enskilde. Den enskilde kan utföra något mindre moment på egen hand, t.ex. skriva inköpslista, sortera tvätt. När den enskildes egen förmåga att är begränsad ökar krav på att uppmärksamma den enskildes behov av delaktighet i situationen. Delaktighet i situationen kan t.ex. innebära att bli sedd och lyssnad på, få stöd att komma till tals, bli involverad i beslutsprocesser (vad ska göras, hur, i vilken ordning).

17 Diskussion 17 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Vad är viktigt att tänka på när du arbetar kompenserande, gör något åt någon annan? Diskutera med din kollega två och två Skriv När jag arbetar kompenserande är det viktigt att tänka på att xxx Dela med er av era erfarenheter i arbetsgruppen

18 ÄBIC Steg 2 och genomförandeplan 18 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Dokumentera under rubrik HUR vilket arbetssätt som handläggaren bedömt ska användas enligt uppdraget. Dokumentera vidare under rubriken på vilket sätt du och dina kollegor ska stödja/träna. Dokumentera vid kompenserande arbetssätt om/hur den enskilde ska vara delaktig och ev. vad den enskilde gör själv.

19 Charlotte Nyberg Strategiledare införa rambeslut och ÄBIC charlotte.nyberg@stadshuset.goteborg.se 031-368 05 76


Ladda ner ppt "ÄBIC 2016 Steg 2 Introduktion för utförare. Vad ska vi göra? 2 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Införa ÄBIC (Äldres behov i centrum). ÄBIC är en nationell."

Liknande presentationer


Google-annonser