Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl),

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl),"— Presentationens avskrift:

1 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Presentationsrubrik: Century Gothic, bold 26pt Rubrik: Century Gothic, bold 14pt Namn: Century Gothic, bold 14pt Vägledning för elevhälsan Elevhälsodagarna i Luleå 13-14 november 2014-11-13 Johanna Freed Margareta Bondestam

2 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Varför en ny vägledning? Professionernas önskemål Skollagen definierar elevhälsan som samlad funktion Uppdrag om elevhälsa för både Socialstyrelsen och Skolverket

3 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Vad är en vägledning? En vägledning är inte en föreskrift, nationell riktlinje eller ett allmänt råd. – Socialstyrelsens riktlinjer för skolhälsovården från 2004 upphör att gälla En vägledning är ett kunskapsunderlag som ska ge stöd i att fatta välgrundade beslut

4 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Syfte med vägledningen 2013-12-064 Bidra till en likvärdig elevhälsa i hela landet Ge kunskapsstöd och beslutsunderlag för elevhälsan Stärka användandet av evidensbaserad praktik Skandinav

5 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 26pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Några utgångspunkter 5 Elevhälsan en del av utbildningen Hälsa och lärande hör ihop Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet Samverkan! 2013-12-06

6 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Rubrik: Century Gothic, bold 26pt Vägledningens innehåll

7 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Vägledningen innehåller 2013-12-067 Utgångspunkter för elevhälsans uppdrag Rådande regelverk Beskrivning av arbetets innehåll och arbetsuppgifter för elevhälsan Skandinav.

8 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Elevhälsan i skollagen Elevhälsan ska: omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål erbjuda hälsobesök 2 kap. 25-28 §, skollagen

9 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Elevhälsans hälso- och sjukvård Skolläkare, skolsköterska och skolpsykologer omfattas även av hälso- och sjukvårdslagstiftningen Enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL): – Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. – Hälso- och sjukvården ska bedrivas så att den uppfyller kraven på god vård Detta innebär t.ex. att: – hälso- och sjukvårdens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete måste följas – krav på dokumentation och sekretess skiljer sig åt inom elevhälsan

10 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Ansvar för styrning och ledning Utbildningens huvudman ansvarar för att elevhälsan håller den kvalitet som krävs utifrån aktuell lagstiftning Rektorn leder och samordnar det pedagogiska arbetet vid skolenheten och ska verka för att utveckla utbildningen och därmed också elevhälsan. Elevhälsans hälso- och sjukvård: – Vårdgivaren ansvarar för elevhälsans hälso- och sjukvård – Vårdgivaren är inte alltid samma som utbildningens huvudman

11 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Systematiskt kvalitetsarbete Utbildningens huvudman ska kontinuerligt och systematiskt följa upp och utvärdera elevhälsans arbete Både inom skolväsendet och hälso- och sjukvården finns bestämmelser om systematiskt kvalitetsarbete Inom både skolan och hälso- och sjukvården finns krav på systematik:

12 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Systematiskt kvalitetsarbete

13 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Elevhälsans uppdrag 2013-12-0613 Elevhälsan ska i sitt generellt riktade arbete: främja elevers lärande, utveckling och hälsa förebygga ohälsa och inlärningssvårigheter bidra till att skapa miljöer som främjar lärande, utveckling och hälsa Skandinav

14 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Exempel på arbetsuppgifter för elevhälsans medicinska insats 2015-01-1314 Tillföra medicinsk kompetens och omvårdnadskompetens Vid hälsobesök identifiera problem och symptom Ge eleverna kunskap om hälsosamma levnadsvanor Vaccinationer Bidra med medicinsk kunskap i yrkesförlagd verksamhet Ta tillvara kunskap om elevernas hälsa

15 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Exempel på arbetsuppgifter för elevhälsans psykologiska insats 15 Tillföra psykologisk kompetens Genomföra utredningar och bedömningar på organisations- grupp och individnivå Handledning och konsultation Bidra med kunskaper om psykiska besvär Ta tillvara kunskap om elevernas psykiska hälsa/ohälsa 2013-12-06

16 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Exempel på arbetsuppgifter för elevhälsans psykosociala insats 2015-01-1316 Tillföra psykosocial kompetens Genomföra samtal Genomföra utredningar och bedömningar Handledning och konsultation Bidra med kunskaper om samhällets stödsystem Ta tillvara kunskap om elevernas psykosociala situation Skandinav 79K6

17 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Exempel på arbetsuppgifter för elevhälsans specialpedagogiska insats 2015-01-1317 Tillföra specialpedagogisk kompetens Kartlägga hinder och möjligheter Särskilt stöd – åtgärdsprogram Handledning och konsultation Följa upp, utvärdera och stödja utveckling

18 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Tillsynsansvar Både Skolinspektionen och Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har tillsynsansvar över elevhälsan. Skolinspektionen – skollagstiftning IVO – hälso- och sjukvård

19 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Bedömning av tillgång till elevhälsa Skolinspektionen har bedömt följande som en brist: Skolan har inte tillgång till en samlad elevhälsa som i samarbete med skolan arbetar förebyggande och hälsofrämjande för att stödja elevernas utveckling mot målen. Elevhälsan har inte ett kontinuerligt och strukturerat samarbete med pedagogisk och annan personal på skolan. Formell tillgång till elevhälsan finns men elevhälsan används inte som ett verktyg i skolans förebyggande och hälsofrämjande arbete eller i skolans arbete med att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

20 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Bedömning av tillgång till elevhälsa Arbetet med särskilt stöd ger inte resultat. Skolan har inte tillgång till kurator och personal med sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses. Elevhälsans bemanning räcker inte till för det hälsofrämjande och förebyggande arbetet. 2015-01-1320

21 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Bedömning av tillgång till elevhälsa Socialstyrelsen har bedömt följande som en brist: Att skolsköterskeinsatsen var kraftigt underdimensionerad i jämförelse med nationella förhållanden, vilket kan innebära en patientsäkerhetsrisk, bland annat genom svårigheten att få tid att rekvirera tidigare skolhälsovårdsjournaler Att det inte är tillräckligt att erbjuda hälsobesök via skolans intranät

22 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, normal 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Andra rapporter som är aktuella för elevhälsan 22

23 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Kontaktuppgifter och information Skolverket: http://www.skolverket.se/skolutveckling/miljo-och-halsa/elevhalsan inkorg.elevhalsa@skolverket.se Johanna Freed 08-527 332 51 http://www.skolverket.se/skolutveckling/miljo-och-halsa/elevhalsan inkorg.elevhalsa@skolverket.se

24 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Rubrik: Century Gothic, bold 26pt Mer information finns på: www.socialstyrelsen.se Mer information finns på: www.socialstyrelsen.se Kontaktperson på Socialstyrelsen: susanne.zetterquist@socialstyrelsen.se


Ladda ner ppt "Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl),"

Liknande presentationer


Google-annonser