Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gifter i havsmiljön Onödig användning bör minskas till gagn för hälsa och miljö. Britta Eklund Institutionen för tillämpad miljövetenskap (ITM) Stockholms.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gifter i havsmiljön Onödig användning bör minskas till gagn för hälsa och miljö. Britta Eklund Institutionen för tillämpad miljövetenskap (ITM) Stockholms."— Presentationens avskrift:

1 Gifter i havsmiljön Onödig användning bör minskas till gagn för hälsa och miljö. Britta Eklund Institutionen för tillämpad miljövetenskap (ITM) Stockholms universitet

2 Ca 1 miljon fritidsbåtar i Sverige

3 Grunda vikar är viktiga lek- och föryngringsplatser

4 Få arter i Östersjön Artminimum vid 5- 8 ‰ Marina arter Sötvattensarter Artantal Salinitet BrackvattenOceanisktÄnnu saltare

5 Bild: Naturvårdsverket 2005 Få arter för varje funktion i Östersjöns ekosystem => hög störningsrisk

6 Kombinationen av: brackvatten få arter hög känslighet dåligt vattenutbyte gifter => Östersjön extra sårbar. Östersjön

7 Östersjön- extra känsligt Klassat som särskilt känsligt havsområde, PSSA (Particularly Sensitive Sea Area) 2004

8 Båtbottenfärger ska hindra påväxt av havstulpaner och alger

9 Risk/nytta analys 1992 o 1998 för användning av båtbottenfärger Sötvatten Liten nytta -> inga giftläckande färger tillåtna Bottenhavet Riskerna större än nyttan-> inga giftläckande färger tillåtna Östersjön Från 2001 -> inga kopparfärger tillåtna. Fysikaliska metoder bör räcka Västkusten Högre läckage av koppar

10 Nya fysikaliskt verkande färger läcker också gifter!!!

11 Och färgerna är giftiga även för andra organismer Mycket giftigt mot vattenlevande organismer. Kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön

12 Giftiga kemikalier som använts i båtbottenfärger Tennorganiska föreningar TBT, DBT, MBT, TFT Tennorganiska föreningar TBT, DBT, MBT, TFT Kvicksilver Bly PCB:er Polyklorerade bifenyler PCB:er Polyklorerade bifenyler Koppar Zink Flera andra organiska föreningar

13 Foto: M. Magnusson ● TBT användes på 60-, 70- och 80-talet ● Förbjöds 1989 pga sina hormonstörande effekter TBT (tri-butyl-tenn) är giftigast

14 ● Immunsystemet ● Hormonsystemet ● Nervsystemet ● Huden ● Kärl & hjärta ● Fertiliteten TBT har potential att påverka oss

15 TBT finns vid våra kuster Från Cato et al. 2007

16 TBT-halter i hamnar

17 Ungefär samma halter av TBT i småbåtshamnar som i fartygshamnar!

18 TBT-halter i hamnar Riktvärden för TBT Vatten 0,0002 µg/L Sediment 0,02 µg/kg torrt sediment (förslag inom EU) Upp till 400 000 gånger högre TBT- halter än det föreslagna riktvärdet

19 Finns TBT på båtuppläggningsplatser? Foto: M. Elfström

20 Vad blir båtägare exponerade för? Slipdamm Lösningsmedel Lungor Hud

21 TBT på båtuppläggningsplatser Båtklubbar i Brunnsviken och på Djurgården har undersökts

22 TBT på båtuppläggningsplatser De andra graferna gick till 9000 Ca 10 gånger högre halter på båtuppläggningsplatsen jämfört med i hamnsedimenten!

23 Är dessa resultat representativa?

24 ● Rundringning till 66 kustkommuner ● Totalt 34 platser har undersökts

25 Riktvärden för gifter på mark Riktvärdena är lägre på mark som används dagligen av människor än för industrimark

26 Medelvärden av gifter från båtuppläggningsplatser i Sverige Medelvärdena överskrider riktvärdena för känslig markanvändning för samtliga giftiga substanser M

27 Riktvärdena överskrids för samtliga giftiga substanser 450 gånger högre än gränsvärdet för känslig mark 100 gånger högre än finska gränsvärdet för känslig mark 2000 gånger högre än gränsvärdet för känslig mark 500 gånger högre än gränsvärdet för känslig mark Maxvärden av gifter från båtuppläggningsplatser i Sverige

28 Slutsatser 1. Mycket höga halter av alla mätta gifter 2. Oftast högsta halterna i ytproverna  spridning av gifterna pågår ännu Åtgärder behövs

29 Läckagemönster av zink Beräkningar utförda på prover tagna av Havs – och vattenmyndigheten, 2011 och 2012

30 Detta är lösbart! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! !

31 Identifikation av båtar med höga gifthalter Metod för att mäta giftiga substanser utvecklas vid Stockholms universitet http://vimeo.com/45436318

32 ● Certifiering av båtar skulle kunna innebära – Bättre andrahandsvärde? – Billigare försäkringspremier? ● Certifiering av båtklubbar skulle kunna innebära – Lägre arrendeavgifter? – Billigare försäkringspremier? Identifikation möjliggör åtgärdsprogram och certifiering

33 Mekaniska alternativ till att använda båtbottenfärger Borsttvätt Fungerar även för segelbåtar Förvaring i luft Landförvaring Högtryckstvätt Bör göras över spolplatta med rengöringsanläggning

34 ● Inför regler – Inför regler för verksamhet på båtuppläggningsplatser ● Utred – Utred om båtuppläggningsplatser ska vara en anmälningspliktig verksamhet ● Uppmuntra – Uppmuntra bortblästring av TBT-färg ● Stimulera – Stimulera användandet av helt giftfria metoder och utveckling av nya metoder Uppmaningar! Förhindra ytterligare spridning av gifter från båtuppläggningsplatser genom att:

35 Uppmaningar! ● Inför regler – Inför regler för verksamhet på båtuppläggningsplatser ● Utred – Utred om båtuppläggningsplatser ska vara en anmälningspliktig verksamhet ● Uppmuntra – Uppmuntra bortblästring av TBT-färg ● Stimulera – Stimulera användandet av helt giftfria metoder och utveckling av nya metoder Tack för uppmärksamheten! Britta Eklund britta.eklund@itm.su.se Institutionen för tillämpad miljövetenskap Stockholms universitet Rapporten om gifter på båtuppläggningsplatser finns på: http://www.itm.su.se/documents/ITM_rapport_208.pdf


Ladda ner ppt "Gifter i havsmiljön Onödig användning bör minskas till gagn för hälsa och miljö. Britta Eklund Institutionen för tillämpad miljövetenskap (ITM) Stockholms."

Liknande presentationer


Google-annonser