Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skogstorps sågverk Skogstorps sågverk ligger på fastighet Kälby 1:26, precis bredvid Hyndevadsån. Det har funnits ett sågverk på platsen i ca 100 år I.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skogstorps sågverk Skogstorps sågverk ligger på fastighet Kälby 1:26, precis bredvid Hyndevadsån. Det har funnits ett sågverk på platsen i ca 100 år I."— Presentationens avskrift:

1 Skogstorps sågverk Skogstorps sågverk ligger på fastighet Kälby 1:26, precis bredvid Hyndevadsån. Det har funnits ett sågverk på platsen i ca 100 år I verksamheten hanterades stora kvantiteter impregneringsvätskor. Även olja hanterades På femtiotalet skedde ett stort utsläpp av impregneringsvätska som rann ner i marken och ut i Hyndevadsån. Utsläppet var katastrofalt för de vattenlevande organismerna och omfattande fiskdöd blev följden Miljöavdelningen

2 Skogstorps sågverk 2004 lades sågverket ner och markundersökningar skede därefter i flera steg En mindre område var förorenat av olja. Detta har sanerats genom bortgrävning. Ett stort område är förorenat av dioxin. Dioxinet fanns i doppningsvätskan som användes. Miljöavdelningen

3 Skogstorps sågverk Sågverksområdet planeras nu att bli ett bostadsområde. Ett detaljplaneförslag har varit ute på samråd För att området ska kunna användas för bostadsändamål måste dock en omfattande sanering ske. Även om området ska fortsätta vara industriområdet måste sanering ske Naturvårdsverket har fastlagt generella riktvärden för olika föroreningstyper och markanvändningar. Riktvärdet för dioxin vid bostäder är 18 ng TEQ/kg TS. Riktvärdet för industrimark är 250 ng TEQ/kg TS. Riktvärdena gäller i hela jordprofilen Miljöavdelningen

4 Skogstorps sågverk Sågverket har undersökt mark och grundvatten och har med viss säkerhet avgränsat utbredningen. I sept 2008 lämnades förslag på åtgärdsmål och hur saneringen ska gå till. På MRN:s initiativ utredde sågverket även alternativa åtgärdsmål och saneringsalternativ Miljöavdelningen

5 Sågverkets förslag Markprofilen delas in i olika skikt:
På djupet 0-1,5 m används ett riktvärde på 18 ng TEQ/kg TS På djup > 1,5 m används ett riktvärde på 125 ng TEQ/kg TS Förorenad jord med en dioxinhalt på upp till 50 ng TEQ/kg TS ska få återvinnas som fyllning på djup > 1,5 m (även flytta från ett delområde till ett annat och flytt mellan olika djup) Ca 1,3 g dioxin kvarlämnas inom området. Saneringen skulle kosta ca 18 miljoner kr (enbart två miljoner mer än om MKM skulle gälla) Miljöavdelningen

6 Miljönämndens beslut okt 2008
På djupet 0-2 m används ett riktvärde på 18 ng TEQ/kg TS På djup 2-4 m används ett riktvärde på 125 ng TEQ/kg TS På djup > 4 m används ett riktvärde på 265 ng TEQ/kg TS Flytt och återvinning av förorenad jord mellan delområden och olika djup får inte ske Ca 0,6 g dioxin kvarlämnas inom området. Saneringen skulle kosta ca 24 miljoner kr Miljöavdelningen

7 Överklagande Bolaget överklagade beslutet till länsstyrelsen. Ville att deras åtgärdsförslag skulle gälla. Framförde att förbudet mot återvinning strider mot vissa nationella miljömål då transporterna ökar Länsstyrelsen meddelade en dom den 2 juni Innebar att nämndens beslut fastställdes Bolaget överklagade domen Miljöavdelningen

8 Nämndens yttrande till MD, djupindelning
MRN framförde att vi helst skulle vilja att hela jordprofilen uppfyller samma åtgärdsmål Men att det i detta ärende bedöms vara acceptabelt ur hälso- och miljösynpunkt att tillåta en djupindelning med lägre renhetskrav ju längre ner man kommer i jordprofilen. Detta då det är stor skillnad på människans känslighet och miljöns känslighet. Kan människan skyddas från exponering av djupare liggande jord på ett långsiktigt säkert sätt är det ok med höga krav i ytan och lite lägre krav djupare ner Miljöavdelningen

9 Nämndens yttrande till MD, djupindelning
Djupindelningen på 1,5 m är dock för litet. Vid grävning för VA-ledningar grävs det ofta ner till 1,7 m, ibland mer. Förorenad massor kan då komma upp till ytan där t.ex. små barn senare sitter och leker. Barn, vuxna och djur riskerar därmed en direktexponering Djupindelningen behöver därför vara på åtminstone 2 m Miljöavdelningen

10 Nämndens yttrande till MD, återvinning massor
Att återvinna förorenade massor på det sätt som föreslås innebär bara att man flyttar föroreningar från en plats till en annan inom fastigheten Visserligen skulle massornas grävas ner så att människor inte omedelbart skulle kunna exponeras för dem, men de utgör fortfarande en långsiktig risk för människors hälsa och miljön. Dioxinet undandras inte från kretsloppet och mängden föroreningen förblir densamma. Åtgärdsmål är inte samma sak som en gräns det är OK att förorena upp till Den föreslagna återvinningen kan därför inte accepteras Miljöavdelningen

11 Nämndens yttrande till MD, återvinning och transporter
Sågverkets förslag innebär att antalet transporter blir mindre jämfört med MRN:s förslag p.g.a. att förorenade massor återanvänds. Minskade transporter ger mindre utsläpp vilket innebär bättre uppfyllelse av de nationella målen ”Begränsad klimatpåverkan”, ”Frisk luft” och ”Bara naturlig försurning”. MRN värderar dock miljömålet giftfri miljö högre i detta sammanhang och bedömer att det ökade transportarbetet måste accepteras för att undanröja riskerna för olägenhet för människors hälsa och miljön Miljöavdelningen

12 Beslut från MD Miljödomstolen meddelade dom den 8 mars 2010
Fastställde nämndens beslut om att djupindelningen ska vara 2 m Gav bolaget rätt att flytta lågförorenade massor inom saneringsområdet. Har dock skärpt renhetskravet till 30 ng TEQ/kg, massorna får bara läggas på djup > 2 m och anger att utspädning inte får ske för att uppnå kravet på renhet Miljöavdelningen

13 Beslut från MD Tyvärr var MD:s övervägningar väldigt knapphändigt beskrivna, både beträffande djupindelning och flytt av massor. Miljödomstolens beslut låg dock relativt nära nämndens. Fanns inte skäl att överklaga, speciellt då ett överklagande kunde medföra en risk för att de delar vi fått rätt i skulle rivas upp Bolaget har inte överklagat Miljöavdelningen

14 Vad händer nu då…? Bolaget har precis utfört ytterligare undersökningar inför förestående sanering (ej i samråd med MRN..). Muntligt besked lämnades i sept om att ytterligare dioxinförorenade områden har hittats Bolaget överväger för närvarande om de ska gå vidare med planer på bostadsetablering eller ej Kvarstår nuvarande markanvändning kommer nämnden att ställa krav på sanering till MKM. Kanhända ytterligare turer till MD..? Miljöavdelningen


Ladda ner ppt "Skogstorps sågverk Skogstorps sågverk ligger på fastighet Kälby 1:26, precis bredvid Hyndevadsån. Det har funnits ett sågverk på platsen i ca 100 år I."

Liknande presentationer


Google-annonser