Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fysiska påverkan effekter på marin miljö. Fysisk påverkan - olika i olika miljöer Grunda strandnära bottnar (skyddade vikar – exponerade stränder) Kustmynnande.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fysiska påverkan effekter på marin miljö. Fysisk påverkan - olika i olika miljöer Grunda strandnära bottnar (skyddade vikar – exponerade stränder) Kustmynnande."— Presentationens avskrift:

1 Fysiska påverkan effekter på marin miljö

2 Fysisk påverkan - olika i olika miljöer Grunda strandnära bottnar (skyddade vikar – exponerade stränder) Kustmynnande vattendrag Öppna djupa fjärdar och hav

3 Strandnära värden Biologisk produktion De grunda vikarna (skyddade från vågor och kraftig ispåverkan) har en nyckelroll i det kustnära marina ekosystemet. Särskilt viktiga är laguner/flador (avsnörda och/eller trösklade mynningar), eftersom de blir varma fort på våren. Bottenvegetation Många fiskars barnkammare Små ryggradslösa djur (mat för andra) Skapar struktur => livsmiljöer och skydd Binder närsalter och sediment => klart vatten Hög och tät vegetation Hotade arter Många arter Biologisk mångfald

4 Strandnära värden Biologisk produktion Exponerade grundområden - inte sterila trots allt Yngel av laxartade kustfiskar (sik, siklöja, harr) Kustharr – endemisk i Bottenviken Biologisk mångfald Fåglar (t.ex. vadare)

5 Strandexploatering Muddringar Tar bort grunda bottnar och vegetation Ökar grumligheten Särskilt skadliga i trösklade mynningar Sura muddermassor - sulfidleror (om de läggs på stranden) Bryggor och pirar Ändrade strömförhållanden och sedimentation Skuggning

6 Strandexploatering Indirekt påverkan Ökad båttrafik – grumling, störning & oljor Lokal övergödning - enskilda avlopp & gödsling Kemiska bekämpningsmedel Nedhuggning av skog - ökar vindexponeringen och avrinning till vattnet Ökat fisketryck

7 Kustmynnande vattendrag - marina värden i sötvatten Nästan alla kustens fiskarter nyttjar kustvattendrag för lek och tidig uppväxt (lax, öring, sik, kustharr, abborre, gädda, lake…) De mindre vattendragen har stor betydelse (ej lax och öring) Mynningarna och estuarierna är också särskilt viktiga

8 Kustmynnande vattendrag - fysisk påverkan Vandringshinder – trummor, dammar… (icke laxfisk dåliga strömvandrare) Rensningar och rätningar – få viloplatser för vandrande fisk (särskilt icke laxfisk) och förstörda livsmiljöer Dikade svartmockajordar – surstötar och metallurlakning (i kustfiskens livsmiljöer) Fysisk exploatering i mynningar och estuarier - hamnar, pirar, bryggor, muddringar (särskilt för kustfisk) Fysisk påverkan är ofta särskilt negativ för våra typiska kustfiskar (exkl. öring, lax). Biotopåtgärdande insatser har tidigare främst riktats mot öring och lax. Kunskapen om kustfiskars livsmiljöer i kustvattendrag är låg.

9 Öppet hav och större fjärdar - livsmiljöer Mjuka djupbottnar (gyttja, lera) Rev (grund av sten, block och berg) – lekområden strömming, ståndplatser för harr och öring Sublittorala sandbankar – ofta sammanhängande med sikrekryteringsområden Naturtyperna täcker stora ytor Extremt artfattiga och lågproduktiva Födosöksområden för vissa kustarter Kunskap om livsmiljöer är låg.

10 Öppet hav och större fjärdar - fysisk exploatering Större muddringar – tillfällig grumling och buller (ev. sprängning), spridning av miljöfarliga ämnen Dumpning – kontaminerade sediment, grumling Sandtäkt – påverkan på födosöksområden och lekområden Farleder – bottenerosion, oljespill, buller Vindkraftverk – sträckande kustfågel, störningar vid byggnation, driftbullerstörningar på fisk?


Ladda ner ppt "Fysiska påverkan effekter på marin miljö. Fysisk påverkan - olika i olika miljöer Grunda strandnära bottnar (skyddade vikar – exponerade stränder) Kustmynnande."

Liknande presentationer


Google-annonser