Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ekologi ”hur allt hänger samman”. Jorden, människan • Vårt hem • Uppfyller de förutsättningar för att liv som vi känner till det kan finnas • Vi har utvecklats.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ekologi ”hur allt hänger samman”. Jorden, människan • Vårt hem • Uppfyller de förutsättningar för att liv som vi känner till det kan finnas • Vi har utvecklats."— Presentationens avskrift:

1 Ekologi ”hur allt hänger samman”

2 Jorden, människan • Vårt hem • Uppfyller de förutsättningar för att liv som vi känner till det kan finnas • Vi har utvecklats och anpassat oss till naturen som den sett ut under vår tid på jorden • Här finns det föda, vatten, syre, råvaror • Det finns så vi vet ingen annan planet där människan kan överleva

3 Solen • Grunden för allt liv • Driver alla kretslopp • Ger upphov till vindar • Får vatten att dunsta(ånga, regn, grundvatten)

4 Oordning • All form av ordning kräver att någon städar • Detta kräver energi • Olika saker som byggs upp i naturen kräver energi • Tex ett djur, träd som växer • Då dessa dör så förmultnar de och det skapas oordning igen • Ingenting försvinner

5 Kretslopp • Alla ämnen går i kretslopp • Som sas tidigare så byggs olika saker upp på jorden och då skapas en ordning som kräver energi. • Tex fotosyntesen gör att växter kan omvandla kol och koldioxid till socker och detta gör det möjligt för växten att bli större/kraftigare.

6 Ekosystemet • Varje organism har anpassat sig till en viss miljö. Detta genom evolution • Området som dessa lever i bildar ett ekosystem.(skogar, våtmarker, hav osv) • Då man slår ihop fler ekosystem fås ett biom(tundra, skog, stäpp, tropisk regnskog)

7 Beroende • Människan är beroende av olika ekosystem • Vad vi än ska göra så måste vi ha tillgång till dessa. • Mat, virke, biobränsle, växter, rening av luft/vatten, energi. • Ekosystemet förändra hela tiden, detta tar lång tid • Det gör att arter som inte kan anpassa sig tvingas bort och det finns möjlighet för nya att tillkomma.

8 Frågor i boken • På sidan 356 finns det frågor och påståenden som ni ska arbeta med.

9 Skogar • Nästan alla skog är planterad • Viktig resurs, då den ger virke, ved, papper och andra varor • Återväxten är 60 – 100 år • Skogen är viktig för ekosystemet då den är hem för många organismer • Barrskogar ger näringsfattig mark då barren inte släpper så lätt och bidrar till nedbrytningen

10 • Lövskogen finns i södra Sverige och ger en mycket näringsrikare jord. • Detta då löven bidrar till nedbrytningen genom maskar och andra nedbrytare. • Då man odlar skog strävar markägaren efter art med liten variation. Detta gör att livsmiljö blir svår att anpassa sig till för många arter

11 Frågor • På sidan 359 finns det frågor och påståenden som ni ska arbeta med

12 Vatten • Viktiga för rekreation(bad,segla osv) • Ger fisk och dricksvatten • Sjöar är ofta näringsfattiga. Saknar ofta helt fisk pga näringsbrist. • Fjällsjöar kan ibland ha röding och öring • Skogssjöar har ofta gädda och aborre som största rovfisk

13 • Slättsjöar är ofta närigsrika, tar emot näring från jordbruk(golfbanor) • Där finns ofta kräftor, fiskar, grodor änder. • Brungrönt vatten med vassbälten • Rovfåglar fiskar från luften • Våtmarker är ofta näringsfattiga och är ofta artfattiga. Bra vattenmagasin och bidrar till reningsfunktion

14 Frågor • På sidan 361 finns det frågor och påståenden som ni ska jobba med

15 Hav • Det mesta av jorden är vatten • Sverige har en lång kust med väst och ostkust • På västsidan är det samma salthalt som atlanten, östersjön har låg salthalt(bräckt) • Alger som är basen i havets ekosystem ger föda åt mest små organismer. Dessa äts i sin tur av större osv • Människan tar mycket föda ur havet

16 • Vattendrag som bär ut vattnet från land ut i havet tar med sig näring. • Näringen är mest koncentrerad kring utloppen och det är där artrikedomen är störst. • Här tillverkas även en stor del av jordens syre genom mikroorganismer

17 Östersjön • Varken söt eller salt – bräckt • Instängd med stora tillopp av älvar som späder på med sötvatten. Mindre salt ju längre norrut man kommer. • Svårt för arter att överleva, syre salt salthalt ställer till stora problem. • Jorden mest förorenade hav med utsläpp av olja och gifter.

18 Frågor • På sidan 363 finns frågor och påståenden som ni ska jobba med.

19 Hållbar framtid • Allt som används finns kvar även fast det inte syns • Man kan se spår av mediciner hos organismer som inte äter medicin. • Kretsloppet gör att det leder till förstärkning av koncentrationer ju högre upp i näringskedjan man kommer. Främmande ämnen anrikas i organismer om de inte bryts ned.

20 Människans påverkan • Ekosystemtjänsterna fungerar sämre • Vår påverkan tycks påverka klimatet på ett för människan mycket negativt sett. • E – tjänsterna tycks ha en tröskel där man inte ser någon mätbar förändring för det blir en väldigt stor förändring eller tjänsten slutar fungera helt. • Vi vet alltså inte riktigt vad befolkningsökningen skapar för problem.

21 • Befolkningsökningen är till stora delar ett resultat av att människan har lärt sig, mycket fort, att utnyttja jorden för dess eget syfte. • Industralisering, storskalighet och konsumtion genom begär inte behov skapar problem. • Förstärkt växthuseffekt är ett resultat av detta. (kolla filmen med al gore)

22 • Detta leder till ett förändrat klimat som man inte är överens om vad det kommer att betyda för oss. • Översvämningar, extremt väder, torka osv • Här i norden kommer vintrarna kanske bli mildare och mer regn

23 Ekologiskt fotavtryck • Motsvara den yta mark som krävs för att ett samhälle ska fungera(sims) • Dessa är mycket ojämnt fördelade, mycket på grund av vår konsumtion av varor och tjänster.

24 Hållbar framtid • Ekonomin som säger att vi ska konsumera mer leder ofta till skador på miljö • Människan har lärt sig vad som är rätt och fel • Nu gäller det att skapa ett samhälle som följer naturens spelregler. • Det är viktigt att återvinna farliga ämnen och utveckla teknik som tillåter oss att använda mindre skadliga ämnen. • Energin bör produceras av källor som producerar mindre avfall och växthusgaser • Försiktighetsprincipen säger att vi bara ska släppa ut det som är ofarligt, resten ska återvinnas.

25 Frågor • På sidan 371 finns det frågor och påstående som ni ska ta ställning till.

26 Kapitel 8 • Avslutande frågor finns på sid 384-385 • För den som vill fördjupa sig ytterligare(betyg C – A) finns det filmer på nonicklas som man kan titta igenom. • Vi tittar på minst en film under lektionstid • Hitta en röd tråd kring för och nackdelar, konsekvenser för hållbar utveckling.


Ladda ner ppt "Ekologi ”hur allt hänger samman”. Jorden, människan • Vårt hem • Uppfyller de förutsättningar för att liv som vi känner till det kan finnas • Vi har utvecklats."

Liknande presentationer


Google-annonser