Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

INTRODUKTION TILL MILJÖARKEOLOGISKA METODER. Miljöarkeologi •Studera landskap och landskapsförändringar •Registrera och analysera förändringar orsakade.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "INTRODUKTION TILL MILJÖARKEOLOGISKA METODER. Miljöarkeologi •Studera landskap och landskapsförändringar •Registrera och analysera förändringar orsakade."— Presentationens avskrift:

1 INTRODUKTION TILL MILJÖARKEOLOGISKA METODER

2 Miljöarkeologi •Studera landskap och landskapsförändringar •Registrera och analysera förändringar orsakade av olika typer av mänsklig (och icke-mänsklig) aktivitet •Metoder: främst olika paleoekologiska, markkemiska och markfysikaliska metoder

3 STRATEGRAFISKA ANALYSER Biologiska proxidata & datering STRATEGRAFISKA ANALYSER Biologiska proxidata & datering erosion avtorvning reglering periglaciala processer Spår i landskapet

4 metoder Miljöarkeologiska metoder •Markkemiska och markfysikaliska metoder •Biologiska proxidata: pollen, insekter, makrofossilt material m.m. • 14 C-datering

5 Markkemiska och markfysikaliska analyser •Mänskliga aktiviteter orsakar direkt/indirekt olika förändringar i markens fysikaliska och kemiska sammansättning •En del förändringar: bevaras i 1000-tals år och kan spåras genom olika analyser

6 Olika parametrar: •Fosfathalt (P 0 ) •Organisk halt (LOI, %) •Magnetisk susceptibilitet (MS)

7 Fosfor •Finns i alla levande organismer: växter, djur, människor •Nedbrytningsprocess – marklevande organismer: Frigör fosfatjoner (PO 4 ) Denna fosfor kan spåras och mätas genom: fosfatanalys Fosfatjoner binds till olika markpartiklar

8 Organisk halt •Markens organiska halt är – i likhet med fosfathalten – kopplad till nedbrytning av olika organismer •Ackumulation av stora mängder organiskt material: markens organiska halt – högre •Specifika förhållanden: nedbrytningen blir ofullständig – bevarande av organiskt material

9 Analyser av organisk halt och fosfathalt kan användas för att: •Spåra tidigare aktiviteter som orsakat ackumulation av olika typer av organiskt material: T. ex gödslade åkrar avfallsgropar boplatsytor

10 Magnetisk susceptibilitet •Ett mått på jordens förmåga att bli magnetiskt •Beroende av markens innehåll av järn (järnoxider) •Upphettning ökar magnetiserbarheten pga att järnoxiderna i marken då förändras (oxidation)

11 Detta innebär att avvikande magnetisk susceptibilitet bland annat kan mätas i områden: •Där man eldat: t. ex eldstäder vid boplatser •Där man hållit på med järnhantering: järn lagras i marken

12 Markkemiska undersökningar i olika skala kan användas för att studera olika företeelser: •Gles provtagning över en större yta •Vanligtvis endast två parametrar (MS, P 0 ) •Syfte: spåra mänskliga aktiviteter (arkeologiska förundersökningar) •Mer detaljerad provtagning: tätare, inom mindre ytor •Flera parametrar (MS, LOI, P 0, P tot ) •Syfte: studera markanvändning mer detaljerat (t. ex inom en boplatsyta) Prospektering: Markanvändningsanalys:

13 Prospektering och ytkartering: •Ingen kronologisk urskiljning mellan olika aktiviteter •Ger istället en sammanlagd bild av alla de olika aktiviteter som skett i ett område

14 Biologiska proxidata •Pollen •Insekter •Makrofossilt växtmaterial m.m Var en har olika för/nackdelar - som komplementerar varann...

15 Pollenanalys •Växter har under alla tider producerat pollen – vilket deponerats på mark och i vatten •Pollenkornets yttervägg: motståndskraftigt •Bevaring i gynnsamma miljöer – låg nedbrytningshastighet •Endast spåra pollinerande växter (ej t ex renlav, som kan ha använts till renbete)

16 Växterna avger pollen under blomningsperioden: •Spridning på olika sätt: vinden, djur, rinnande vatten Tolkning av fossila pollenarkiv kan vara svårt på grund av att: •Det finns olika transportvägar för pollen •Pollenproduktionen varierar mellan olika arter •Skillnader i motståndskraft - mellan olika arter

17 Pollenkällor “Pollenregn” Bottensediment omblandning MÄNNISKOR

18 Insekternas respons till mänsklig påverkan

19 Proxikällor T i d D j u p P r o v k. B o s a t A v v e r Pollenmängd Gräs Busk/ört Kol Näring

20 14 C-analys (datering) •En av de vanligaste metoderna inom arkeologi för åldersbestämning •Baseras på mätningar av aktiviteten hos den radioaktiva kolisotopen, 14 C

21 Kolets kretslopp Kol cirkulerar i ett ständigt kretslopp mellan jorden, organismer, atmosfären och haven

22 Beräkning av 14 C-ålder •När organismerna dör – upphör upptagningen av 14 C – istället sönderfall •Halveringstiden för 14 C  5 700 år •Mängden 14 C/ 12 C: kan användas för att beräkna den tid som gått sedan organismen dött  14 C-ålder

23 Kalibrering •Problem: halten 14 C i atmosfären varierar •Därför: beräknade 14 C-år  kalenderår •En justering krävs för att omvandla 14 C-år till kalenderår •Kalibreringskurvor bygger på dateringar av årsringar från träd av känd ålder

24 Kalibreringskurva (från datorprogrammet Oxcal)

25 multiproxi-analys markkemimakrofossilinsekterpollengeomorfologigeologi historiska källor Tolkning & rekonstruktion Multiproxianalyser datering


Ladda ner ppt "INTRODUKTION TILL MILJÖARKEOLOGISKA METODER. Miljöarkeologi •Studera landskap och landskapsförändringar •Registrera och analysera förändringar orsakade."

Liknande presentationer


Google-annonser