Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ekologi.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ekologi."— Presentationens avskrift:

1 Ekologi

2 Ekologi Vad handlar Ekologi om?
Ekologi är läran om samspelet mellan djur, växter och deras omgivning

3 Ekologi Vad gör en ekolog? En ekolog försöker förstå:
Hur miljön påverkar & påverkas Hur vanliga arter är, var de finns samt varför de ser ut som de gör

4 Ekologi Varför bry sig om ekologi?
Kan vi förstå samband i naturen så kan vi förhoppningsvis förstå hur VI påverkar den…..

5 Ekologi Algblomning

6 Ekologi Algblomning Algblomning är något som drabbar Östersjöns kuster årligen i mer eller mindre omfattning. På senare tid har antalet algblomning i större omfattning ökat markant vilket i sin tur beror på ökad tillförsel av näringsämnen (kväve & fosfor). Ett ökat tillskott av näring kan ju tyckas vara positivt då näringsämnen bidrar till ökat växt- och djurliv. Men samtidigt får vi rapporter om att östersjöns bestånd av fiskarter minskar i allt snabbare takt. Hur går det ihop? Naturkunskap A

7 Ekologi (forts.) Det beror på att i och med ett ökat tillskott av näring ökar även antalet växt- och djurarter. Framförallt ökar alger till antalet vilket sedermera blir ett problem. När alger dör så faller de ner till botten och bryts ner av mikroorganismer. Dessa mikroorganismer utnyttjar syre vilket resulterar så småningom i s.k. döda bottnar. D.v.s. inget syre – inget liv.

8 Ekologi Ekologin ger svar på frågan HUR vissa delar av Östersjön kan vara syrefria (processen) Ekologin ger även svar på frågan VARFÖR syrefria delar av Östersjön uppstår (tillförsel av näringsämnen)

9 Ekologi Utifrån kunskaper som ekologin ger oss kan vi därefter ta ställning till vår orsak i processerna.

10 Ekologi - Miljö Vad menas med miljö?
Miljö är alla organismernas omgivning Miljön påverkar hur bra organismer lyckas överleva, skaffa föda och fortplanta sig Miljön kan vara levande och icke levande

11 Ekologi - Miljö Den icke levande miljön – Abiotisk
Abiotiska miljöfaktorer är faktorer som inte orsakas av levande organismer Dit hör t.ex. Temperatur Vattentillgång PH i mark & vatten Tillgång till solljus

12 Ekologi - Miljö Den levande miljön – Biotisk
Biotiska miljöfaktorer handlar om hur organismer påverkar andra levande organismer Här pratar man t.ex. om: Konkurrens Spridning av frön ”Äta eller ätas”

13 Ekologi – Miljö En organism är beroende av bägge faktorerna för sin existens. Vilka krav ställer de här organismerna på sin miljö? Biotiska Abiotiska 1 2

14 Ekologi – Arter Art = Ett samlingsnamn för de individer som kan reproducera sig med varandra och få fertil avkomma Finn 1 fel

15 Ekologi – Populationer
Population = Alla individer av en art inom ett visst område bildar en population T.ex. Vargpopulationen i Sverige

16 Ekologi – Samhällen Samhällen = Olika populationer inom ett områden
Vilka populationer kan man tänkas finna här?

17 Ekologi – Ekosystem Ekosystem = Organismerna (biotisk) och den icke levande omgivningen (abiotisk) bildar tillsammans ett ekosystem Exempel på ekosystem: En sjö Inuti en ek En skogsdunge

18 Ekologi – Ekosystem Ett ekosystem är ett område som man avgränsar för att kunna studera något speciellt T.ex. övergödning i Östersjön Hur – ökad tillförsel av kväve & fosfor Varför – genom ökad användning av konstgödsel och dålig rening av avloppsvatten

19 Ekologi - Fotosyntesen
Fotosyntesen = kemisk reaktion där koldioxid & vatten m.h.a. solljus bildar socker & syre Växter, alger & blågröna bakterier är organismer som kan utöva fotosyntes Varför då?

20 Ekologi - Fotosyntesen
Organismer som utöva fotosyntes har alla det gröna färgämnet klorofyll Klorofyll fångar upp solljus och använder den energin till att bilda socker Dessa organismer kallas för Autotrofer

21 Ekologi - Cellandning Djur, svampar och de flesta bakterier kan inte utöva fotosyntes De måste äta levande eller döda organismer för att få i sig näring Sådana organismer kallas för Heterotrofer

22 Ekologi - Cellandning Heterotrofa organismer bryter ner sin föda m.h.a. syre Restprodukter av denna process blir koldioxid och vatten Energin som frigörs vid cellandningen går främst till värme och muskelarbete Naturkunskap A

23 Ekologi - Cellandning Överskott av energi bildar b.la. FETT!

24 Ekologi – Energi & materia
Kemisk reaktion för autotrofa organismer: CO2 + H2O + ljusenergi = Socker & O2 Kemisk reaktion för heterotrofa organismer: Socker + O2 = CO2 + H2O

25 Ekologi - Nisch En ekologisk nisch beskriver en arts alla förhållanden som krävs för att denne skall överleva, växa och fortplanta sig. Faktorer som påverkar en arts nisch omfattar såväl abiotiska som biotiska förhållanden

26 Ekologi - Habitat Den naturtypen en art återfinns i kallas för Habitat

27 Ekologi – Kretslopp & flöden
Energin i en organism finns bunden i organiska föreningar (stam, blad, organ, skelett etc.) därför brukar man följa just dessa föreningar när man studerar energins flöden

28 Ekologi – Kretslopp & flöden
Energins flöde startar med fotosyntesen De autotrofa organismerna kallas därför för producenter Heterotrofa organismer äter av producenterna & kallas därför för konsumenter Organismer som lever på döda ting kallas för nedbrytare

29 Ekologi – Kretslopp & flöden
Alla dessa organismer producenter –konsumenter – nedbrytare bildar ett kretslopp

30 Ekologi – Kretslopp & flöden
Primärproduktion = De föreningar som utgör överskottet av energin hos producenterna Med ökad primärproduktion ökar även antalet konsumenter

31 Ekologi – Kretslopp & flöden
Energin avtar med trofinivå För varje nivå återstår ca 10% av energin

32 Ekologi – Kolets kretslopp
Luften och vattnet tillförs naturligt koldioxid genom organismernas förbränning. Från land tillförs luften och vattnet också koldioxid via skogsbränder och vulkanutbrott Dessa är naturlig tillförsel av koldioxiden till atmosfären

33 Evolution genom naturligt urval
1859 publicerade Charles Darwin boken Om arternas uppkomst Här presenterades bevis för organismernas gemensamma ursprung samt teorin om arternas anpassning till miljön Alltså naturen själv har anpassat arterna till miljön, inte Gud.

34 Evolution genom naturligt urval
Hur sker då dessa anpassningar? I naturen är det de organismer som är bäst på att hitta mat och skydda sig från rovdjur som överlever och kan då reproducera sig Naturen själv gör ett urval av vissa egenskaper som gör att vissa arterna klarar sig bättre – Survival of the fittest


Ladda ner ppt "Ekologi."

Liknande presentationer


Google-annonser