Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

MARK LUFT VATTEN MILJÖKUNSKAP.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "MARK LUFT VATTEN MILJÖKUNSKAP."— Presentationens avskrift:

1 MARK LUFT VATTEN MILJÖKUNSKAP.
Följande bildmaterial är tänkt till ett grundpass i miljökunskap. Använd de bilder som du tycker är relevanta. Förslag på indelning av lektion kan vara: Varför miljökunskap?: (lagstiftning och olika problem) Miljögifter. Generellt om spridning. Markspridning (viktigaste) Vattenspridning Luftspridniong Beslutsstöd Tänk på att det som står är generellt – dvs det finns ofta några undantag som inte följer reglerna.

2 LAGSTIFTNING. Miljöbalken. Mål: främja en hållbar utveckling.
Med en hållbar utveckling menas att: människors hälsa och miljön skyddas. natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas, biologiska mångfalden bevaras, miljön används på lämpligaste sätt. återanvändning och återvinning främjas. Miljöbalken. ( 1999) Ersätter flera gamla lagar. Är en ramlag (ej så detaljerad) många förordningar, föreskrifter och allmänna råd är kopplade till den (>2000 sid). Primära målet: Hållbar utveckling Vad är hållbar utveckling ? - precisering finns i inledningstexten till lagen. - de 15 nat. Miljökvalitetsmålen ska ge vägledning I miljöbalken har naturen i sig fått ett skyddsvärde – alltså naturen själv har ett värde. Detta är ett stärkt skydd mot tidigare lagstiftning. I miljöbalken finns hänsynsreglerna. Detta är regler som alla skall följa när man gör något som kan få konsekvenser för miljön: - Den som gör något skall ha tillräcklig kunskap - Föriktighetsprincipen: vet man inte om något är farligt – agera som om det vore det! - Bästa möjliga teknik skall användas. - Produktvalsprincipen: Använd miljövänliga produkter om de är likvärdigt effektiva. Hänsynsreglerna gäller till en rimlig kostnad. Skyddade områden finns med i MB (vilka skyddsregler, tillsyn etc) Miljöbalken gäller parallellt med annan lagstiftning och så fort man gör något som kan påverka miljön.

3 Miljöbalken innehåller: Miljökvalitetsnormer
LAGSTIFTNING. Miljöbalken innehåller: Hänsynsreglerna. Skyddad natur. Vattenskyddsområde Miljökvalitetsnormer mm.

4 HÄNSYNSREGLERNA 2 § Kunskapskravet.
Man skall veta vad man gör så att man inte stör. ”Tänka till innan man gör en åtgärd” 3 § Försiktighetsprincipen och Bästa möjliga teknik. Redan risken för negativ påverkan innebär skyldigheter att vidta skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått Bästa möjliga teknik skall användas. 4 § Lokaliseringsprincipen. Man skall välja den plats som är lämpligast för miljön Hänsynsreglerna gäller alla som gör något som kan motverka balken smål (=betydeksefull påverkan på miljön) Kunskapskravet: Svårt att veta vad som är tillräcklig kunskap men man kan förmodligen ställa lite krav på att RL ska kunna lite miljökunskap. Stora budskapet med denna punkt är att tänk efter före du gör en åtgärd. Försiktighetsprincipen: Redan ”skäl att anta… kan medföra..” räcker för att man måste agera. Lokaliseringsprincipen: Kan tänkas påverka Räddningstjänsten tex vid planerande av nya övningsplatser.

5 HÄNSYNSREGLERNA 5 § Hushållningsprincipen. 6 § Produktvalsprincipen.
Man skall hushålla, återvinna råvaror och energi 6 § Produktvalsprincipen. Man skall välja sådana kemiska produkter som är minst skadliga för miljön 7 § Skälighetsregeln. Kraven på hänsyn enligt 2-6 §§ gäller i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Hushållningsprincipen: påverar väl minst räddningstjänsten. Kan kanske påverka genom att man skall arbeta för återvinning (släcka)? Produktvalprincipen: Miljövänliga produkter skall användas när sådana finns osm är likvärdiga övriga produkter. Tex Övningsskum Skälighetsprincipen: Hänsynsreglerna gäller till en rimlig kostnad – alltså man kan inte ställa väldigt stora ekonomiska krav på ett liten kår

6 Många spår av bekämpningsmedel i bäckar och åar
MILJÖPROBLEM. Stort oljeutsläpp vid Skånekusten Två större oljeutsläpp upptäcktes utanför den skånska sydkusten på onsdagen. Arlas ödesdigra lututsläpp i rätten Det var en fuskanordning vid Arlas anläggning i Jönköping förra sommaren som vållade det stora utsläpp av lut som dödade större delen av djurlivet i en bäck, rapporterar TT liter läckte ut och allt djurliv i bäcken och dammen slogs ut på en flera kilometer lång sträcka. Gäddor försvinner från delar av Östersjön STOCKHOLM (TT). Gäddorna har börjat försvinna från delar av Östersjön, senast från kustvattnen runt Gotland och Åland. Tidigare har samma fenomen observerats i Kalmarsund.    Forskarna studerar nu tänkbara orsaker, men än så länge kan man bara gissa. De flesta tycks dock utesluta att det rör sig om miljögifter.                                      Många spår av bekämpningsmedel i bäckar och åar Forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, upptäckte både tillåtna och förbjudna bekämpningsmedel när de analyserade vattenprover från jordbrukområden på uppdrag av Naturvårdsverket. Cirka 70 substanser ingick i mätningarna varav 49 finns i handeln. Sammanlagt kunde ett 40-tal spåras. Kadmium i strömming: Forskare söker DDT i fisken Varannan abborrhona i skärgården närmast Stockholm klarar inte av att lägga rom. Havsforskare misstänker att abborrarna blir sjuka av giftiga ämnen från Östersjöns botten. Många miljöproblem finns idag. Miljön får större uppmärksamhet i pressen. Allt som vi släpper ut får vi tillbaks i någon form ( se diagram ”gifter i modersmjölk”). Många ”miljögifter har minskat sedan Anledningen till detta är bla: - Förbud att använda. - Råd vid användning (man släpper inte ut ämnet i naturen). - Information om miljöskador. Räddningstjänsten kan bidra till denna utveckling genom att ha kunskap och agera rätt vid en olycka! Hormonstörande ämnen i havet Östersjön innehåller hormonstörande ämnen. Ett ämne man funnit utanför reningsverk är ethynylestradiol, den aktiva substansen i många p-piller. Även många miljögifter har hormonellt störande effekter, som t ex PCB och DDT. De effekter man funnit är bland annat ojämn könsfördelning hos vissa fiskarter. Gifter i modersmjölk

7 OFARLIGA ÄMNEN - FARLIGA?
”Ofarliga ämnen” kan ge miljöskador om de är i tillräckligt stor mängd ! Följande matvaror kan ge lokala skador på mindre vattendrag: Mjölk, Grädde, Yogurt (250 l). Saft, Öl, vinäger (250 l) Ämnen som normalt inte är skadliga för miljön kan vara det om de kommer ut i större mängd. Tex livsmedel (mjölk) kan om det kommer ut i större mängd orsaka övergödning / syre brist och skada miljön Mjölk kommer till sjön – näring till vattnet – ökad produktion av alger/växter – Växter /alger dör – syre åtgår till nedbrytningen – syrebrist – vattenorganismer dör.

8 OFARLIGA ÄMNEN - FARLIGA?
Stora kunskapsluckor: Små djur – stora djur? Kort tid – lång tid ? Synergistiska effekter: (1+1=3) Fåtal ämnen undersökta: EU: 2500 st högvolymkemikalier 14% väl undersökta 65% bristfälliga 21% Inget alls Man har oftast bristfälliga kunskaper om vilka ämnen som är miljögifter. Kunskapsluckorna beror bla på: Dåligt med undersökningar: Olika arter reagerar helt olika Man testar bara akuta , korttidseffekter Få antal ämnen väl undersökta

9 SPRIDNING-GENERELLT. Luft Mark Spridningsväg:
Transport / nedbrytning / omvandling Mark Luft Ytavrinning Utsläpp Vatten Hur spridningen kommer att ske beror på flera faktorer och är ganska komplext (detaljerat – mycket svårt). Ämnena kan även blandas med andra ämnen eller omvandlas så att det får andra egenskaper. Några egenskaper som påverkar spridningen: Ämnets egenskaper: Gas, vätska eller fast? Vattenlösligt eller inte? Densitet? Miljöns egenskaper: Typ av jordart /bergart ? Vattenförhållanden i marken ? Topografi ? Växtlighet ? Särskilda känsliga objekt? Vanligaste spridningsvägen är marken. Spridningsväg: Ämnenas fysikaliska egenskaper Miljöns egenskaper Komplext

10 SKADLIGA ÄMNEN I RENINGSVERK
Färger, Lösningsmedel Petroliumprodukter Gifter Syror / Baser Konserveringsmedel Mediciner Metaller Många ämnen är skadliga för ett reningsverk. Främst är det biologiska steget som skadas. En skada kan medföra att reningseffekten är reducerad för lång tid (månad). Ovan är några exempel på ämnen – många fler finns som är skadliga. Vissa ämnen kanske inte är skadliga för reningsverket men bryts inte ner utan kommer ut igen.

11 VATTENSKYDDSOMRÅDE. Skyddat vatten VOMBSJÖN Vattenskyddsområde
Water protection area Vid olycka Skyddat vatten § Grundvattentäkt Vid risk för vattenförorening Kontakta räddningstjänsten 112 Karlstad Kommun Vattenskyddsomåde: Vatten som används eller kan användas som dricksvatten Olika skyltar finns. (orange skylt – Eustandard, kommer på sikt att bara finnas) Många kan vara beroende av vattentäkt ( st) Ligger ofta i grova jordarter – snabb infiltration 1 liter dieselolja ger smak åt 100 milj liter vatten !

12 ÅTGÄRDER VID OLYCKA Vilket ämne, mängd? Stoppa, begränsa läckage.
Samla upp – begränsa spridningen. Sorption Samla upp Grävning BEHANDLING PÅ PLATS Spädning Neutralisation


Ladda ner ppt "MARK LUFT VATTEN MILJÖKUNSKAP."

Liknande presentationer


Google-annonser