Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för beteendevetenskapliga mätningar Val av frågeformat Uppgifter i prov och test Skal-/enkätfrågor.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för beteendevetenskapliga mätningar Val av frågeformat Uppgifter i prov och test Skal-/enkätfrågor."— Presentationens avskrift:

1 UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för beteendevetenskapliga mätningar Ewa.Andersson@edmeas.umu.se Val av frågeformat Uppgifter i prov och test Skal-/enkätfrågor - Attityder/uppfattningar - Sakfrågor (bakgrundsfrågor) a) Sociodemografiska karakteristika (t.ex. ålder, social bakgrund, kön) b) Faktisk verksamhet

2 UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för beteendevetenskapliga mätningar Ewa.Andersson@edmeas.umu.se Uppgifter i prov och test Varje uppgift bedöms som antingen korrekt eller inkorrekt. - Rätt/fel - Matchning - Flervalsfråga - Öppen fråga (kort svar) - Essäfråga (Begränsad/utvecklad)

3 UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för beteendevetenskapliga mätningar Ewa.Andersson@edmeas.umu.se Flervalsfrågor En stam i vilken frågan eller ett påstående framställs. Antalet svarsförslag kan variera. Tydlig och klar Kortfattad och koncis Entydighet - innehålla enbart ett begrepp Vara kongruent med det beteende/begrepp som det avser att mäta Stam och svarsförslag måste vara kongruenta Gemensam information samlas i stammen Svarsförslagen måste vara varandra uteslutande Vara på en lämpligt nivå avseende läsförståelse Vara grammatiskt korrekt

4 UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för beteendevetenskapliga mätningar Ewa.Andersson@edmeas.umu.se Flervalsfrågor, forts… Svarsförslagen måste vara lika attraktiva Arrangera (om möjligt) svarsförslagen logiskt Lägg till ett svarsförslag som kan inkluderar tillägg från respondenten Det ska vara klart hur fråga ska besvaras Undvik:- Värdeladdade ord eller uttryck - Vaga referenser till tid, omfattning etc. - Negationer i stammen - Dubbla negationer - Ord/fraser som inte kan förväntas vara bekanta bland samtliga respondenter

5 UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för beteendevetenskapliga mätningar Ewa.Andersson@edmeas.umu.se Skal-/enkätfrågor Olika frågeformat där respondenterna ombeds välja ett svarsförslag bland två eller fler svarsförslag alternativt producera ett svar. Attitydfrågor “Attitude is the degree of positive or negative affect (or feeling) toward a person, program, or institution in an ivory tower-type building (adapted from Thurstone, 1946). Positive affect expresses a favorable attitude toward the person or object; negative affect expresses…..you know what.” (Berk, 2006) Typ av frågaTyp av svar - Icke strukturerade - Öppna frågor - Strukturerade - Svarsförslag; skalsteg/fasta svarsförslag Sakfrågor (Bakgrundsfrågor) - Sociodemografiska variabler - Faktiskt verksamhet (individens aktivitet/prestation)

6 UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för beteendevetenskapliga mätningar Ewa.Andersson@edmeas.umu.se Skal-/enkätfrågor Strukturerade frågor Förklarande mening:T.ex. Min lärare är dålig I engelska Fras eller ord:T.ex. Tydligt uttal Val av svarsförslag för skattningsskalor Intensitet Utvärdering Frekvens Kvantitet Jämförelse

7 UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för beteendevetenskapliga mätningar Ewa.Andersson@edmeas.umu.se Val av svarsförslag Skalor avseende bedömning av intensitet: Mäter grad av eller intensitet av en respondents känslor avseende ett beteende/uppträdande uttryck i form av ett påstående 2 (4) skalsteg: - Instämmer helt - Instämmer - Instämmer inte - Instämmer inte alls 6 skalsteg: - Instämmer till fullo - Instämmer i huvudsak - Instämmer till viss del - Tar delvis avstånd - Instämmer i huvudsak inte - Instämmer inte alls

8 UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för beteendevetenskapliga mätningar Ewa.Andersson@edmeas.umu.se Val av svarsförslag Skalor avseende bedömning i form av utvärdering: Mäter respondentens syn på någon med avseende på kvalitet i form av en gradering. 5 skalsteg: - Utmärkt - Mycket god (över medel) - God (Medelmåttig) - Ganska god ( Under medel, Behöver förbättras, Knappt acceptabel) - Dålig (Mycket dålig, extremt dålig)

9 UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för beteendevetenskapliga mätningar Ewa.Andersson@edmeas.umu.se Val av svarsförslag Utvärdering, forts…. 5 skalsteg: - Mycket viktigt - Viktigt - Någorlunda viktigt - Av mindre vikt - Oviktigt 3 skalsteg - Tillfredsställande - Mediokert - Otillfredsställande

10 UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för beteendevetenskapliga mätningar Ewa.Andersson@edmeas.umu.se Val av svarsförslag Skalor avseende bedömning i form av frekvenser: Mäter respondentens syn på hur ofta ett beteende förekommer. 4 skalsteg: - Ofta - Ibland - Sällan - Aldrig 6 skalsteg: - Alltid (Mycket frekvent) - Mycket frekvent (Frekvent) - Emellanåt - Sällan - Mycket sällan - Aldrig

11 UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för beteendevetenskapliga mätningar Ewa.Andersson@edmeas.umu.se Val av svarsförslag Skalor avseende bedömning i form av kvantifieringar: Mäter i vilken utsträckning eller grad ett beteende/uppträdande förekommer. 4 skalsteg: - I stor utsträckning (omfattning) - I ganska stor utsträckning - I väldigt liten utsträckning - Inte alls 6 skalsteg: - I mycket (väldigt) stor utsträckning - I stor utsträckning - I ganska stor utsträckning - I liten utsträckning - I mycket (väldigt liten utsträckning) - Inte alls

12 UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för beteendevetenskapliga mätningar Ewa.Andersson@edmeas.umu.se Val av svarsförslag Skalor avseende bedömning i form av jämförelser: Används för att göra jämförelser av karaktäriska av olika slag. 5 skalsteg: - Mycket mer än de flesta kurser - Mer än de flesta kurser - Ungefär likvärdigt - Mindre än de flesta kurser - Mycket mindre än de flesta kurser 5 skalsteg: - Mycket bättre - Bättre - Likvärdig - Sämre - Mycket sämre

13 UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för beteendevetenskapliga mätningar Ewa.Andersson@edmeas.umu.se Regler för att konstruera påståenden avseende uppfattningar (Baserat på Berk, 2006) Påståendet ska: Bestå av en enkel mening Vara ”starkt” formulerade Korrekt mäta förekomsten av ett beteende/uppträdande Applicerbart på alla respondenter; respondenterna ska ha de bästa förutsättningarna för att besvara påståendet. Tolkningsbart enbart på ett sätt Påståendet ska INTE: Innehålla dubbla negationer Innehålla absoluta bestämningar (t.ex. Alltid, aldrig) Innehålla icke absoluta (vaga) termer (t.ex. ibland, vanligtvis) Vara överlappande med innehållet i något annat påstående Utgöras av innehåll baserat på kännedom om fakta eller faktiska skeenden

14 UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för beteendevetenskapliga mätningar Ewa.Andersson@edmeas.umu.se Regler för konstruktion av skalsteg (Baserat på Berk, 2006) Skalstegen ska: Vara konsistenta med skattningsskalans syfte Matcha påstående, fras eller ämnesord Erbjuda det mest korrekta och konkreta svar som är möjligt Locka fram svar som spänner över hela skalan som ska vara balanserad (inte biased) Vara tolkningsbar enbart på ett sätt


Ladda ner ppt "UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för beteendevetenskapliga mätningar Val av frågeformat Uppgifter i prov och test Skal-/enkätfrågor."

Liknande presentationer


Google-annonser