Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SKATTEDEKLARATION FÖR SKOGSBRUK Anvisning för ifyllande av blankett 2C Skatteåret 2015.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SKATTEDEKLARATION FÖR SKOGSBRUK Anvisning för ifyllande av blankett 2C Skatteåret 2015."— Presentationens avskrift:

1 SKATTEDEKLARATION FÖR SKOGSBRUK Anvisning för ifyllande av blankett 2C Skatteåret 2015

2 Deklarationsmaterial som Skatteförvaltningen har skickat till skogsbruksidkare Förhandsifylld blankett 2C i ett exemplar Deklarationsanvisningar Returkuvert För dem som också idkar jordbruk dessutom förhandsifylld blankett 2 i ett ex., deklarationsanvisning för den samt ansökan om återbäring av accis på energiprodukter Dessutom får beskattningssammanslutningar blankett 36 (sammanslutningsutredning) i ett exemplar + kort deklarationsanvisning  Materialet postas till kunderna så att det är framme senast 22.1.2016 Skatteförvaltningen skickar inte längre för primärproducenter heller separata blanketter eller anvisningar för periodskattedeklarationen! 2

3 När lämnas skattedeklarationen för jordbruk 2015 in? Momspliktiga skogsägare, alla beskattningssammanslutningar: senast 29.2.2016 Rörelseidkare och yrkesutövare: 4.4.2016 Skogsägare som inte är momsskyldiga: 4.5.2016 eller 13.5.2016 alltefter inlämningstiden för den förhandsifyllda skattedeklarationen Den sista inlämningsdagen står på första sidan av blankett 2C som kom med posten. Periodskattedeklarationen kan lämnas in i samma kuvert med inkomstskattedeklarationen. 3

4 Om det inte finns något att deklarera på blankett 2C behöver den inte lämnas in. Lämna inte in 2C om du har haft varken inkomster eller utgifter från skogsbruk under 2015 eller inga uppföljningsuppgifter om skogsavdrag eller utgiftsreserveringar att anmäla. Sammanslutningsutredningen (blankett 36) lämnas in endast om det finns något att korrigera eller lägga till i de förhandsifyllda uppgifterna.  Om du är momsskyldig måste du dock lämna in periodskattedeklarationen även om du inte har haft någon momsskyldig verksamhet under 2015 4

5 Deklarera på nätet Den elektroniska deklarationen är att föredra eftersom det är både lätt och säkert. De uppgifter som du deklarerat överförs utan postning och separat lagring direkt till Skatteförvaltningens datasystem. Efter att du lämnat in deklarationen får du en mottagningsbekräftelse som visar att Skatteförvaltningen fick din deklaration. 5

6 Lämna in deklarationerna lätt på nätet Du kan lämna in periodskattedeklarationen elektroniskt med en webblankett på webbtjänsten Skattekonto.Skattekonto Du kan lämna in deklarationen för jordbruk och för skogsbruk med en webblankett på suomi.fi. suomi.fi skatt.fi har direktlänkar till blanketterna – de finns alla på samma plats.skatt.fi har direktlänkar till blanketterna – de finns alla på samma plats. Du kan lämna in deklarationerna som fil på Ilmoitin.fi. Ilmoitin.fi. 6

7 7 Makar och blankett 2C Skatteförvaltningen skickar makarnas gemensamma blankett 2C till den make som har registrerats som momsskyldig för primärproduktion Om registreringen saknas eller båda är momsskyldiga  blanketten riktas till den make som äger mer än 50 % av skogsegendomen  om båda makar äger jämna 50 %, skickas blanketten till den äldre av makarna Någondera maken kan också äga skog som inte hör till det gemensamma skogsbruket. Om denne varaktigt och självständigt råder över sina skogar är det möjligt att lämna in en egen skattedeklaration för dessa skogar. I deklarationsblankettens övre kant ska man då kryssa för punkten ”Egen separat deklaration”. Om makarna är begränsat skattskyldiga, ska de båda lämna in var sin skattedeklaration av skogar som de ensam äger. Av skogar som de äger tillsammans lämnar de in skattedeklarationen i egenskap av en beskattningssammanslutning

8 8 Anteckningar och verifikat Anteckningar görs kalenderårsvis för att uppfylla deklarationsskyldigheten Bokföringen sker i kronologisk ordning = enligt kassaprincipen Inkomsterna bokförs på det skatteår under vilket de har kunnat lyftas och utgifterna på det kalenderår under vilket de har betalts. Verifikaten och tilläggsutredningar som bokföringen baserar sig på ska numreras och förvaras som bilaga till anteckningarna. De bifogas inte till skattedeklarationen!

9 Anmälning av inkomster av virkesförsäljning på blankett 2C, skatteåret 2015 9 10 000200 10 200 Inkomst från virkesförsäljning deklareras alltid utan moms och utan att dra av den förskottsinnehållning som virkesköparen har verkställt Specificera dem enligt inkomster av rotförsäljning, inkomster av leveransköp och kontanta köp samt enligt inkomster som fåtts av brännved och julgranar som sålts direkt till hushåll

10 Exempel Du har 20.12.2014 med ett skogsbolag ingått ett avverkningsavtal, dvs. en rotförsäljning. Skogsbolaget betalade dig i januari 2015 en köpesumma som hade specificerats i betalningsverifikatet enligt följande: Inkomst av virkesförsäljning 10 000 € Mervärdesskatt+ 2 400 € Förskottsinnehållning – 2 000 € Betalas 10 400 €  Som rotförsäljningsinkomst i punkt 1.1 antecknas 10 000 € 10

11 Förskottsinnehållning på skogsinkomster Förskottsinnehållningsprocenten på virkesförsäljningsinkomster och skogsförsäkringsersättningar för 2015 var: Rotköp 20 % Leverans- och kontanta försäljningar 14 % Skogsförsäkringsersättningar 20% Bolaget anmäler förskottsinnehållningarna till Skatteförvaltningen. Uppgifterna framgår av den förhandsifyllda skattedeklarationen. År 2016 tillämpas samma förskottsinnehållningsprocent På Kemera-stöden verkställs ingen förskottsinnehållning 11

12 Vad utgör inkomst av virkesförsäljning? Inkomst från stockar, stolpar, massaved, ved, småved, flis eller annat skogsenergivirke, julträd, prydnadskvistar el.dylika som sålts från egen skog Också alla pristillägg (t.ex. bonusar) som du har fått i form av pengar eller pengarnas värde i anslutning till virkesförsäljning Skogsbolagen kan bevilja virkesförsäljarna bonuspoäng på basis av vilka bolaget betalar extra för följande virkesförsäljning (om den realiseras inom en viss tid). Även om poängen har intjänats på basis av föregående försäljning, anses tillägget utgöra pris på det virkesparti vid vars överlåtelse det betalas. Bonusen kan också ges i form av rabatter på skogsbolagets skogstjänster. I detta fall är fakturan från bolaget mindre och således är också det avdrag som skogsägaren har gjort i beskattning av skogsbrukets kapitalinkomster lika mycket mindre som beloppet av bonusen, varvid separat skattepliktig inkomst bildas inte. 12

13 Deklarering av värde av leveransarbete (= skogsägarens egen virkestillverkning och -transport av virke som säljs) Uppgifterna om leveransarbetet per arbetstagare lämnas på omstående sida av blanketten Det i punkt 17 beräknade sammanlagda värdet av leveransarbete antecknas såsom avdrag som hänför sig till inkomster av virkesförsäljning i punkt 2. Leveransarbetets värde kan inte vara större än motsvarande inkomst av virkesförsäljning. 13 1420 Sven Skattskyldig 010251-216T 200 1420 532 50

14 Deklarering av leveransarbetets värde Om avverkningen eller transporten av det virke som har sålts i form av leveransköp utförs av en utomstående person eller t.ex. en skogsvårdsförening, betraktas arbetet inte som leveransarbete. Deklarera alla utgifter som har uppstått genom att du har låtit utomstående utföra arbetet som årsutgifter i punkt 7. Ange leveransarbetets värde alltid för det år under vilket leveransarbetet utförs. Om du inte ännu under året för leveransarbetets utförande har fått betalningar för leveransköp, kan du dra av värdet på leveransarbetet som du anmält under arbetsåret från skogsbrukets kapitalinkomster under det påföljande skatteåret, då du från köparen har fått betalning för virkesaffären. Räkna ut värdet på leveransarbete med de genomsnittliga taxorna i deklarationsanvisningen, om inga andra utredningar står till förfogande. 14

15 Riktlinjer för taxorna enligt virkesslag e/m3 för beräkning av värdet på leveransarbete, skatteåret 2015 Arbetets värde TillverkningTransport tallstockar5,422,15 tallmassaved12,522,22 granstockar6,982,17 granmassaved13,102,36 björkstockar5,152,46 björkmassaved11,582,59 energivirke (okvistat virke)7,734,05 ved och klabbar26,262,59 flisning4,10 flis2,59 15 Avvikelse från taxorna kan vara motiverad t.ex. vid avverkning av stormskadade träd Leveransarbetet uppskattas i pengar till det belopp som skulle ha utbetalats för en avlönad person Avvikelse från taxorna kan vara motiverad t.ex. vid avverkning av stormskadade träd Leveransarbetet uppskattas i pengar till det belopp som skulle ha utbetalats för en avlönad person

16 Leveransarbetets skattepliktiga värde Värdet av leveransarbete utgör skattepliktig förvärvsinkomst för den som utför arbetet Till leveransarbetet hänför sig likväl en skattelättnad, enligt vilken värdet av arbete är skattefritt upp till 125 m 3. Skattefriheten tillämpas skilt för varje gårdsbruksenhet. Räkna ut på blanketten det skattepliktiga värdet av bearbetning och transport av virke genom att multiplicera leveransarbetets värde med koefficienten som beräknats enligt följande formel: koefficient = upparbetats/transporterats m3 – 125 m3 upparbetats och/eller transporterats m3 16

17 Försäkrings- och älgskadeersättningar, skogsbrukets understöd Anmäl i punkt 3.1 försäkringsersättningarna som du har fått på grund av skogsskada utan att från dem dra av förskottsinnehållningen som försäkringsbolaget har verkställt Anmäl i punkt 3.2 de ersättningar för älgskador och andra eventuella skadeersättningar som hänför sig till skogsbruket Anteckna i punkt 3.3 alla de skogsbrukets understöd som betalts till dig under 2015, inklusive Kemera-stöd 17 2300

18 Kemera-stöden blev skattepliktiga från och med 1.1.2012 Lagändringen innehöll inga avvikelser eller övergångstider, utan skattepliktig inkomst omfattar även t.ex. de ersättningar som betalades enligt de gamla miljöstödsavtalen under 2015 Stödet utgör kapitalinkomst av skogsbruk enligt kassaprincipen under det skatteår då det betalades på ditt konto Dessa stöd som Skogscentralen har betalat på ditt konto är utan moms Det är möjligt att göra en utgiftsreservering på detta inkomst och även yrka skogsavdrag inom ramen för avdragsrätten. På motsvarande sätt är alla utgifter som du har betalat inom projektet som understöds avdragsgilla till fulla beloppet i beskattningen av skogsbrukets kapitalinkomster. Utgifterna dras av enligt kassaprincipen under det skatteår då de har betalats. 18

19 Stöd som betalats till en aktör genom befullmäktigande av skogsägaren I ett gemensamt projekt för utbyggand av skogsvägar eller iståndsättningsdikning kan Kemera-stöden betalas vidare till den aktör som utför projektet (skogsvårdsförening, Otso el.dyl) i stället för projektets deltagare. Det stöd som betalas till aktören utgör i dessa fall skattepliktig inkomst för aktören. Denna fakturerar den del av projektets utgifter som stödet inte täcker från skogsägaren.  Den utgift som du betalat enligt fakturan är avdragsgill i beskattningen av kapitalinkomster av skogsbruk. Eftersom stödet som aktören får genom skogsägarens bemyndigande utgör en del av tjänstens pris, räknar aktören stödet i momsgrunden och betalar moms på det. Aktören kan fakturera moms också på den del av försäljningspriset på sin tjänst som stödet täcker. 19

20 Virke från egen skog Värdet av virke som tagits för jordbruk räknas enligt rotprisvärdet i punkt 4.1. Värdet av virke som tagits för näringsverksamhet bestäms enligt dess gängse värde, dvs. enligt dess leveransförsäljningsvärde i punkt 4.2. Värdet av virke som tagits för privat bruk räknas enligt rotprisvärdet i punkt 4.3. Även vederlagsfri överlåtelse av avverkningsrätt utan jordgrund betraktas som skattepliktigt privat uttag som ska antecknas i punkt 4.3 och vars värde beräknas utgående från rotprisvärdet. 20

21 21 Värdet av virke från egen skog Foga till anteckningarna en redovisning av användningen och värdet av virket enligt virkesslag. Då man beräknar värdet av det i gårdsbruket använt virke som tagits från egen skog kan man i brist på annan utredning använda följande, i harmoniseringsanvisningen angivna genomsnittliga rotpriser som beräknats på basis av genomsnittliga anskaffningspriser för olika virkesslag: Tallstock 44 €/m 3 Granstock 41 €/m 3 Björkstock 32 €/m 3 Tallmassaved 6 €/m 3 Granmassaved 6 €/m 3 Björkmassaved 8 €/m 3 Rotprisvärdet på brännflis (slanflis) är 1,70 €/m 3 eller 0,68 €/m 3 i löst mått.

22 Virke från egen skog I fråga om virke som tagits för att bygga och reparera produktionsbyggnader inom jordbruk eller näringsverksamhetens produktionsbyggnader tillämpas i beskattningen så kallad tyst kvittning. Virkets värde antecknas inte som inkomst av skogsbruk, men det utgör inte heller en avdragsgill utgift i beskattningen av jordbruk eller näringsverksamhet. Värdet av brännved för uppvärmning av bostadshus och annat gagnvirke som tagits från egen skog är fri från skatt och behöver inte deklareras på blankett 2C 22

23 Skogsavdrag Anmäl skogsavdragets uppföljningsuppgifter i tabellen på omstående sida av blanketten även om du inte tänker utnyttja skogsavdragsrätten under 2015 Överför skogsavdraget som ska göras för skatteåret i fråga från punkt 23 till punkt 5.1. på blankettens första sida 23 36600 120000 6 300 3 500 117200 61000 42900

24 Skogsavdragsgrund Anmäl i punkt 18 skogsavdragets sammanlagda grund av alla sådana skogar som du ägde vid utgången av skatteåret 2015 och som berättigar dig till skogsavdrag. Grunden för skogsavdraget räknas ut enligt anskaffningsutgiften för skog som 1.1.1993 eller senare skaffats mot vederlag. Avdragets grund utgör 60 % av den del av fastighetens anskaffningsutgift som hänför sig till skogen. Om du har fått skog utan vederlag och arvlåtaren eller gåvogivaren har haft outnyttjad skogsavdragsrätt, kan du av denna avdragsrätt ta över den del som motsvarar den mottagna skogsegendomen. 24

25 Utnyttjande av skogsavdraget Utnyttjande av skogsavdraget (punkt 19) och beloppet av skogsavdrag som lagts till överlåtelsevinster (punkt 20) uppföljs kumulativt, vilket betyder att siffrorna inte kan minska från tidigare skatteår. Skogsavdraget som görs för skatteåret får utgöra högst 60 % av inkomsten som anmälts i punkt 22 (inkomst från skog som berättigar till skogsavdrag) och det får inte vara större än beloppet i punkt 21 (skogsavdragsgrund – tidigare utnyttjat skogsavdrag + skogsavdrag som adderats till överlåtelsevinster). Avdraget ska dessutom vara minst 1 500 euro. För att få utnyttja skogsavdraget krävs det alltså att man för skatteåret 2015 har fått minst 2 500 euro i skattepliktig kapitalinkomst av skogsbruket. 25

26 Reserveringar Du kan med hjälp av utgiftsreserveringen överföra en del av skogsbrukets kapitalinkomster från skatteåret att under påföljande år beaktas som intäkt för att täcka de utgifter som under dessa år förorsakas av skogsbruket. Utgiftsreserveringen i punkt 5.2 kan vara högst 15 % av skogsbrukets kapitalinkomster under skatteåret, från vilket belopp man först dragit av värdet på eventuellt leveransarbete samt skogsavdraget. Du kan göra en skadereservering om du mottagit en försäkrings- eller skadeersättning för en skogsskada. Skadereserveringen kan vara högst lika stor som utgifterna för förnyelse av den skadade  skogen. 26 3 000 9 000 6 000

27 Beaktande som intäkt av reserveringar Anteckna i punkt 6.1 den del av utgifts- och skadereserveringar som gjorts under tidigare år och som du beaktar som intäkt för skatteåret 2015. De utgifter som täcks med reserveringen som beaktats som intäkt dras av till fullt belopp i sina avdragspunkter. Reserveringarna för skogar som finns i före detta Uleåborgs och Lapplands län ska beaktas som intäkt under de sex skatteår som följer på det år under vilket reserveringen gjordes. I övriga delar av landet ska reserveringarna beaktas som intäkt under de fyra skatteår som följer året då reserveringen gjordes. Anteckna det resterande reserveringsbeloppet i sin helhet som inkomst senast under det sista året av reserveringens användningsfrist, även om det inte längre finns motsvarande årsutgifter och avdrag inom skogsbruket. 27 3500

28 Uppföljningsuppgifter om reserveringar Anteckna reserveringarnas uppföljningsuppgifter även om du inte under 2015 skulle beakta reserveringar som intäkt. Anteckna den del av reserveringarna som inte beaktats som intäkt alltid vid det år under vilket reserveringen ursprungligen har gjorts. Resterande beloppet av utgiftsreserveringen som gjorts år 2015 är samma som den utgiftsreservering som antecknats i punkt 5.2 och det resterande beloppet av 2015 års skadereservering är samma som skadereserveringen som antecknats i punkt 5.3. 28 5000 6000 3000

29 Årsutgifter Anteckna i punkt 7.1 löningsutgifterna inklusive lönebikostnader inom skogsbruket. Anteckna resekostnader inom skogsbruket i punkt 7.2. Bifoga en utredning om skogsbrukets resekostnader till anteckningarna. Vi rekommenderar att du för körjournal över användning av egen bil i skogsbruket. Om annan utredning om utgifterna saknas kan du dra av 0,25 euro/km som utgift för användning av egen bil i skogsbruket. Resekostnader som orsakas av huggning av brännved för privathushåll är inte avdragsgilla. 29

30 Övriga årsavgfter som anges i punkt 7.3. är t.ex. skogsförsäkringspremier som betalats under skatteåret egna och familjemedlemmarnas obligatoriska pensions-, olycksfalls- och grupplivförsäkringspremier som hänför sig/hör till skogsbruket skogsvårdsföreningarnas medlemsavgifter och serviceavgifter bidrag som i samband med virkesköp betalats till Finlands Skogsstiftelse prestationer som betalats till entreprenören för avverkning, jordbearbetning, skogsgödsling, vård av plantbestånd och övriga skogsvårdsarbeten utgifter för underhåll av skogsvägar och -diken utgifter av skogsbrukets förnödenheter, mindre redskap samt av bränslen och smörjmedel prenumerationer av facktidningar inom skogsbruket expeditionskostnader som ansluter sig till skogsbrukets skulder, kreditreserveringsprovisioner och dylika associerade låneutgifter. 30

31 Mer information om avdrag för arbetsrum i harmoniseringsanvisningen för skatteåret 2015: Om bostadsbyggnaden används för skogsbruksändamål, avdras såsom skogsbrukets utgifter belysnings-, uppvärmnings- och reparationskostnaderna av rummet som använts för skogsbruket samt avskrivningen på byggnadens anskaffningsutgift för arbetsrummets del på basis av en tillförlitlig utredning. Om det inte finns någon utredning om de faktiska kostnaderna men det är sannolikt att kostnader har uppstått med beaktande av skogsbrukets omfattning och behovet av arbetsrum, får man i brist på annan utredning dra av ett belopp som motsvarar avdraget för arbetsrum när avdraget beviljas för löntagarens extraordinära biinkomster (205 euro/år). Avdrag för arbetsrum anges på blankett 2C i punkt 7.3. 31

32 32 Skogsägarens ökade levnadskostnader, s.k. egna dagtraktamenten Avdraget fås på grund av resa till ett särskilt arbetsställe, om resan är tillfällig och den har förorsakat ökade levnadskostnader resa som varat i över 6 t > 14 € resa som varat i över 10 t > 26 € Exempelvis resa till ett möte med skogsbrukskurs Resor till den egna skogen är inte tillfälliga resor och berättigar därför inte till avdrag av dagtraktamente

33 Utgifter som ska dras av som avskrivningar Som avskrivningar kan du dra av anskaffningsutgiften för sådana förnödenheter vars sannolika ekonomiska brukstid är över tre år. Redovisa i anteckningarna för varje sådan nyttighet: oavskriven anskaffningsutgift avskrivningens storlek för skatteåret utgiftsrest efter avskrivningen. Om du har överlåtit en förnödenhet under skatteåret kan du inte längre göra några avskrivningar på den. Anteckna utgiftsresten av den överlåtna förnödenheten i punkt 10 och deklarera överlåtelsevinsten eller –förlusten med blankett 9. Anteckna i punkten Utredning om utgifter som ska dras av såsom avskrivningar (underpunkterna 8-12) en sammanfattning av respektive grupper (maskiner och redskap, byggnader, skogsvägar och -diken) 33

34 Utredning av utgifter som dras av som avskrivning 9. Tillägg under skatteåret = den sammanlagda anskaffningsutgiften för förnödenheter som skaffats under skatteåret 10. Överlåtelser under skatteåret = utgiftsrester av överlåtna nyttigheter sammanlagt 34 5000 1000 900 5100

35 Utgifter som ska dras av som avskrivningar De årliga avskrivningarna är högst: maskiner och anordningar 25 % byggnader för skogsbruket 10 % skogsvägar och -diken 15 %. Exempel: En maskin som sommaren 2015 köptes för skogbruket kostade 5 000 euro. I anteckningarna för skatteåret 2015 kan du göra en avskrivning om 25 %, dvs. 1 250 euro på maskinen. Resterande 3 750 euro utgör utgiftsrest, på vilken följande skatteårs avskrivning räknas Om förnödenhetens anskaffningsutgift eller utgiftsrest är högst 200 euro, avskriv den på en gång. Ange i punkt 14 att maskinen som har registrerats som skogsbruksinventarie har använts för annat än skogsbruk. 35

36 36 Snöskoter, terränghjuling och användning av traktor i skogen Om man i skogsbruket använder snöskoter, terränghjuling eller traktor avdras kostnaderna för dessa fordon i regel till den del de använts i skogsbruket per användningstimme av totalkostnaderna. Kostnaderna kan i brist på annan utredning uppskattas till 14 € per användningstimme för snöskoter och terränghjuling och 11 € per användningstimme för traktor. Om traktorn används för virkestransport, tillämpas de maskinkostnader som anges i harmoniseringsanvisningen, skilt för varje virkesslag €/m3. Om traktorn ingår i jordbruksinventarierna, ska i jordbruksbeskattningen göras motsvarande inkomstföring.

37 Snöskoter, terränghjuling och användning av traktor i skogen Snöskoter, terränghjuling eller traktor räknas till skogsbruksinventarier endast i undantagsfall. Då förutsätts att maskinen huvudsakligen och kontinuerligt används i skogsbruket. En dylik situation kan uppstå i skogsbruket närmast då man regelbundet varje år själv utför ett stort antal sådana leverans- och skogsvårdsarbeten som maskinen används i. Maskinen måste vara av sådan typ att den lämpar sig för användningsändamålet och dessutom förutsätts tillräckligt med maskineffekt. Man ska dessutom ha tillgång till (t.ex. släpvagn, lastare eller dylik) extrautrustning som behövs i arbetet. I dessa fall ska man också ha en utredning om användningstimmarna och privatanvändningens andel av kostnader och avskrivningar ska inkomstföras årligen. Kostnader för huggning och transport av ved för privathushållet är inte kostnader som kan dras av från kapitalinkomsterna från skogsbruket eftersom motsvarande inkomst är skattefri. Om maskinen används för drivning av ved för privathushållet, betraktas detta inte som användning inom skogsbruket när man utreder om maskinen ska räknas i jordbruksinventarier eller inte. Då får driftskostnaderna för maskinen inte till någon del dras av från kapitalinkomsterna från skogsbruket. Om snöskoter och terränghjuling används inom skogsbruket förutsätts att man bland anteckningarna har en sådan pålitlig utredning om användningstimmarna och -ändamålet som vid behov kan begäras till påseende. Samma gäller användningen av traktor i skogsbruket. I utredningen ska antecknas de arbeten man gjort och gärna områden i fråga om skogsbruket. 37

38 38 Byggnader för skogsbruket En byggnad betraktas som skogsbruksbyggnad endast om den huvudsakligen används för skogsbruksändamål. Till skogsbruksbyggnader hör t.ex. byggnader som är avsedda för förvaring av skogsbruksmaskiner eller torkning och lagring av virke som man avser att sälja samt skogsarbetarnas raststugor. Som användning inom skogsbruket betraktas inte lagring av virke för eget privatbruk eller förvaring av sådana maskiner som inte hör till skogsbruksinventarierna. Byggnader som skogsägaren använder för boende eller fritid anses inte vara skogsbruksbyggnader, även om de används för inkvartering i samband med skogsarbete. Avskrivningar av byggnader för skogsbruket, som av även andra investeringar, börjar alltid det år då byggnaden togs i bruk. Rotpriset på träd från egen skog för bygget av byggnader för skogsbruket antecknas inte som inkomst och deras värde dras inte heller av som utgift för byggnaden. De övriga kostnaderna från byggandet utgör en anskaffningsutgift av vilken högst 10% kan dras av årligen.

39 Fastighetsbeskattning Inom fastighetsbeskattningen utgörs beskattningsvärdet av produktionsbyggnaderna för jord- och skogsbruk av den del av byggnadens anskaffningsutgift som vid utgången av beskattningsåret inte har avskrivits. Fastighetsbeskattningsbesluten för 2016 postas till kunderna i mars Kontrollera uppgifterna i beslutet – och spara giroblanketterna för förfallodagarna i höst. Observera att fastighetsskatten kan betalas som e-faktura. Om beslutet ska korrigeras, gör korrigeringar elektroniskt på nätet eller med en deklarationsdel som skickas tillsammans med beslutet. Fastighetsbeskattningsbeslutets deklarationsdel behöver inte returneras för att deklarera ändrad utgiftsrest på jord- eller skogsbruks produktionsbyggnad. Om avskrivningar av utgiftsrester på produktionsbyggnader har nu yrkats på inkomstskattedeklarationen kommer Skatteförvaltningen att skicka ett nytt fastighetsbeskattningsbeslut hösten 2016. 39

40 Utgifter som överförs från en annan inkomstkälla Anteckna i punkt 13 de till skogsbruket hänförliga utgifter som har behandlats i jordbrukets anteckningar eller i näringsverksamhetens bokföring. T.ex. Jordbrukets traktor har använts i skogsarbeten eller jordbrukets inventarier innehåller en dator som används även för skogsbrukets behov. Minska jordbrukets eller näringsverksamhetens utgifter med en lika stor korrigeringspost. 40

41 Utgifter för annan verksamhet som ingått i skogsbrukets anteckningar Anteckna i punkt 14 den del av utgifterna för annan verksamhet än skogsbruk som behandlats i skogsbrukets anteckningar och som ingår i avdragen i punkt 7 eller 11. Icke-avdragsgilla utgifter för annan verksamhet uppstår t.ex. då maskiner som skaffats för skogsbruket eller arbetsinsatsen av personer som anställts för skogsbruket används i jordbruket (1.1), näringsverksamhet (14.2.) eller privathushåll, t.ex. för att hugga ved (14.3). 41

42 Skogsbrukets nettokapitalinkomst eller förlustbringande kapitalinkomst Anteckna skogsbrukets nettokapitalinkomst i punkt 15. Räkna ihop inkomsterna från punkterna 1, 3, 4 och 6 samt utgiftskorrigeringen från punkt 14 enligt anvisningarna på blanketten. Dra av leveransarbetets värde från summan tillsammans med skogsavdraget, reserveringarna och utgifterna från punkterna 2, 5, 7, 11 och 13. Om beloppet av avdrag inom skogsbruket under skatteåret har varit större än skogsbrukets kapitalinkomster, anteckna skogsbrukets förlustbringande kapitalinkomst som beräkningen visar i punkt 16. Uppgifter som har lämnats in med skogsbrukets skattedeklaration behöver inte överföras till den förhandsifyllda skattedeklarationen. Skogsbrukets nettokapitalinkomst som beskattas som kapitalinkomst eller skogsbrukets förlustbringande resultat tas med i beskattningsberäkningen direkt från skogsbrukets deklarationsblankett Skatteförvaltningen drar skogsbrukets förlust av från eventuella övriga kapitalinkomster. Om det inte finns några kapitalinkomster eller om de inte räcker till, drar man av förlusten som underskottsgottgörelse från skatterna på förvärvsinkomster. Om det inte är möjligt att göra avdraget från skatterna på förvärvsinkomster heller, fastställs den icke-avdragna delen som förlust inom kapitalinkomstslaget. Den kan dras av inom följande 10 år från alla kapitalinkomster. 42

43 43 Fritt formulerade bilagor: Exempelvis skiftesavtal som inte på annat sätt getts Skatteförvaltningen till kännedom Bifoga inte ursprungliga dokument, en styrkt kopia går bra Bifoga inte de verifikat som ingår i anteckningarna. Verifikaten för 2015 måste förvaras som bilaga till anteckningarna ända till slutet av 2021 för eventuell kontroll Glöm inte att underteckna! Du kan befullmäktiga t.ex. en bokföringsbyrå att lämna uppgifter! Sven Skattskyldig 27.2.2016 Bokföringsbyrå Maamiehen tietotaito Oy 040-1234567

44 44 Skogsbrukets räntor Avdras som räntor på skuld för förvärvande av inkomst på den förhandsifyllda skattedeklarationen Delägarna i en beskattningssammanslutning drar av räntorna i proportion till sin andel av lånet på sin personliga förhandsifyllda skattedeklaration Expeditionskostnader och övriga lånekostnader i anslutning till skogsbrukets skulder avdras på 2C som övriga årsutgifter (Punkt 7.3)

45 45 Deklarationsanvisningar och blanketter samt anvisningar för elektronisk deklarering på adressen: www.skatt.fi/skattedeklaration/2C Jordbruks- och skogsbeskattningens rådgivning 020 697 017 Rådgivningsnumret för elektronisk kommunikation 020 697 041 Skogsägarens egna skattesidor på adressen www.skatt.fi/skog www.skatt.fi/skog Var får man ytterligare information?


Ladda ner ppt "SKATTEDEKLARATION FÖR SKOGSBRUK Anvisning för ifyllande av blankett 2C Skatteåret 2015."

Liknande presentationer


Google-annonser