Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Avträdelsestöd 2011–2014 Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Avträdelsestöd 2011–2014 Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA."— Presentationens avskrift:

1 Avträdelsestöd 2011–2014 Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA

2 2 LPA-trygghet I arbetsför ålder LPA-sjukdagpenning Olycksfallsersättningar (OFLA) – arbetsskador – fritidsolycksfall Rehabilitering Invalidpensioner Avbytarservice Förtidspensioner Avträdelsestöd Deltidspension – födda 1953 eller tidigare: 60 år – födda 1954 eller senare: 61 år Förtida ålderspension (födda 1951 eller tidigare) Ålderspensionering 63–68 år För familjen Familjepension till efterlevande make och minderåriga barn Ersättning från grupplivförsäkringen 22.10.2013

3 Avträdelsestöd 2011–2014 Syftet med lagen är att förbättra strukturutvecklingen inom jordbruket genom att stödja lantbruksföretagare som varaktigt upphör med att bedriva jordbruk. Avträdelsesätt Generationsväxling Generationsväxlingsliknande försäljning av åkrarna som tillskottsmark till en nära släkting 3 22.10.2013

4 Gårdsbruksenhet En gårdshelhet som består av produktionsbyggnader och åkrar och för vilken odlarstöd har sökts som beskattas som en helhet på basis av vilken LFÖPL-försäkring har tecknats Gårdens alla åkrar måste överlåtas granskning på basis av de åkrar som odlats under de tre senaste åren före avträdelsen – undantag inom ramen för de s.k. splittringsbestämmelserna avträdaren kan behålla 2 ha åker för eget bruk – kommersiellt jordbruk får inte bedrivas på området 4 22.10.2013

5 Avträdaren Bedrivit jordbruk de senaste 10 åren LFÖPL-försäkrad de senaste 5 åren omedelbart före avträdelsen Inte LFÖPL-pension eller folkpension sedan tidigare – familjepension, delinvalidpension, rehabiliteringsstöd är inte hinder Upphör med att bedriva jordbruk och med leveransarbeten i skogen – frivillig OFLA-försäkring om avträdaren arbetar som familjemedlem Minskar sina övriga förvärvsinkomster till under 695 €/mån. (nivån år 2013) – avträdelsestödet börjar betalas när de övriga inkomsterna ligger under gränsen – ingen förvärvsinkomstgräns under den vilande tiden kan inte verka som lantbruksföretagare kan LFÖPL- och OFLA-försäkras som familjemedlem 5 22.10.2013

6 Åldersgränser för avträdare 2013-2014 Överlåtelse till en nära släkting år 2013 – åldersgräns för den egentliga avträdaren 56 år kan söka 2 år före den ordinarie åldersgränsen, dvs. från 54 år -> berättigade är de som är födda 1959 eller tidigare – åldersgräns för vilande avträdare 51 år åldersgränsen måste ha uppnåtts då den slutliga överlåtelsen sker berättigade är de som är födda 1962 eller tidigare år 2014 – åldersgräns för den egentliga avträdaren 59 år skyddsbestämmelse: de som är födda 1957 eller tidigare kan börja lyfta avträdelsestöd vid 56 år de som är födda 1958 och 1959 uppfyller inte åldersvillkoret – vilande rätt make/maka/sambo eller syskondelägare i sammanslutning, född 1963 efterlevande make till företagare eller make till person med full LFÖPL-invalidpension, född 1962 som nära släkting betraktas – avträdarens / makens barn eller barnets make – avträdarens / makens syskonbarn eller syskonbarnets make Överlåtelse till utomstående åren 2013-2014 egentlig avträdare 60 år och vilande 55 år Avträdaren måste alltid vara under 63 år. 22.10.2013 6

7 Generationsväxlingsförvärvare Under 40 år vid avträdelsetidpunkten Tillräcklig yrkesskicklighet – om villkoret inte uppfylls vid avträdelsetidpunkten ska utbildning skaffas inom två kalenderår efter avträdelsen Biinkomsterna under 60 000 €/år Förbinder sig att odla gården och att bo på gården eller i närheten av den i 5–14 år Äganderätten överförs Om gården överlåts till två förvärvare ska båda uppfylla alla villkor – maken/makan ska förbinda sig att hålla gården oskiftad 7 22.10.2013

8 Generationsväxlingsförvärvarens gårdsbruksenhet Ekonomiskt livskraftig – företagsinkomsten 15 000 €/år per förvärvare eller förvärvarmakar tillsammans, avskrivningarna minst 5 000 €/år – om överlåtelse till två förvärvare för att odlas separat, företagsinkomstkravet 2 ⅟₂ gånger så stort Uppfyller kraven för miljö, hygien och djurens välfärd Utveckling av gården inom tre år om villkoren inte uppfylls vid avträdelsetidpunkten – utvecklingsplan ska bifogas till AVSTÖ-ansökan Lantbrukssammanslutningar och bolag som bedriver jordbruk (öppet bolag, Kb, Ab) – generationsväxling möjlig under vissa förutsättningar – förhandsplanering viktig 8 22.10.2013

9 Generationsväxlingsliknande överlåtelse som tillskottsmark Villkor för förvärvaren nära släkting fått startbidrag för en annan gård som redan anskaffats under 50 år obligatorisk LFÖPL-försäkring i kraft avträdelsestödsåkrarna högst 20 km från förvärvarens driftscentrum avståndet räknas längs en väg som är farbar med jordbruksmaskiner åkerarealen ökar med minst 2 ha förbinder sig att odla gården i 5–14 år 9 22.10.2013

10 Ansökan om avträdelsestöd Avträdelsestöd ska sökas på förhand utifrån ett utkast till överlåtelsehandling Ansökan kan göras två år före den egentliga avträdelseåldern (56 eller 60 år) – den slutliga avträdelsen kan genomföras redan före den egentliga avträdelseåldern när förhandsbeslutet har erhållits – en vilande avträdare måste ha uppnått åldersgränsen (51 eller 55 år) då överlåtelsehandlingen undertecknas och besittningsrätten övergår Förhandsbeslutet är i kraft 12 månader – de förhandsbeslut som ges år 2014 är i kraft till 31.12.2014 10 22.10.2013

11 Avträdelsestödet börjar Den slutliga överlåtelsehandlingen har undertecknats och besittningsrätten överförts Bedrivandet av jordbruk har upphört – avträdaren har avstått från bl.a. arrendemarker och djurhållning Förvärvaren uppfyller sin förbindelse Avträdaren har uppnått åldersgränsen Förvärvsinkomsterna understiger 695 €/månad (nivån år 2013) – om åldersvillkoret uppfylls men förvärvsinkomsterna överstiger gränsen, beviljas "senarelagt" avträdelsestöd Avträdarens eventuella rehabiliteringsstöd har upphört 11 22.10.2013

12 Avträdelsestödets belopp Avträdelsestödet består av ett grundbelopp och en kompletteringsdel – grundbelopp = LFÖPL-pension – kompletteringsdel = beloppet av folkpension Grundbeloppet betalas till 63 års ålder, efter det ändras det till LFÖPL-ålderspension Kompletteringsdelen betalas till 65 års ålder om avträdaren inte får andra pensioner Avträdarens och förvärvarens förbindelser är i kraft så länge som avträdelsestöd betalas! 12 22.10.2013

13 Tack för intresset! För mer information www.lpa.fi


Ladda ner ppt "Avträdelsestöd 2011–2014 Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA."

Liknande presentationer


Google-annonser