Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Privata medel- kontaktmannens hantering

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Privata medel- kontaktmannens hantering"— Presentationens avskrift:

1 Privata medel- kontaktmannens hantering

2 Uppdrag att hantera privata medel
Hantering av privata medel sker enligt riktlinjer fastställda av ON Enhetschef tilldelar uppdraget att hantera privata medel Kontaktman måste ha fullmakt för att hantera privata medel för kund. Fullmakten ges av anhörig/legal företrädare Om fullmakten har getts av anhörig ska det finnas kopia på anhörigs fullmakt Om kund har legal företrädare ska det finnas registerutdrag från överförmyndaren som beskriver uppdraget

3 Fullmakt för hantering av privata medel
Blanketten fullmakt finns i ekonomihandboken under rubrik Rutiner – privata medel. Av fullmakten ska framgå - Maxbelopp som får hanteras, max kr, men beloppet ska vara anpassat till utgifterna. För personer med personlig assistans gäller kr. För personer i gruppbostad tillkommer matkassa - Om konto och uttagskort disponeras - Vad medlen får användas till - Tid då fullmakten gäller, max 2 år - Namnunderskrift av kontaktman och fullmaktsgivare - Vem som bevittnat fullmakten

4 Kassabok för privata medel
Bokföring görs i OFs kassabok för privata medel, som lämnas ut av enhetschef På pärmens insida framgår OFs bokföringsanvisningar Vid byte av kontaktman och uppdragets upphörande, ska enhetschef stämma av privata medel, både redovisning och kontanter Kontaktmannen bekräftar i kassaboken att man tagit del av anvisningarna Anhörig/legal företrädares kontroller ska dokumenteras i kassaboken

5 Bokföringsanvisningar, forts
Kvitton ska redovisas direkt efter inköp i tidsordning Kvitton ska förvaras ordnat i verifikationsnummerordning Kvitton får inte slås ihop. Varje kvitto redovisas på separat rad i kassaboken Om kvittot avser flera personer ska det framgå och original el kopia på kvittot måste finnas Verifikationsnummer och namn på den som medverkat vid inköpet ska finnas på varje kvitto

6 Bokföringsanvisningar, forts
Verifikationsnummer förs löpande under kalenderåret Skriften ska vara beständig, bläck el kulspets Om en rad blir fel stryks den över med ett enkelt streck, och den som gjort överstrykningen signerar i kanten De kontanta medlen kontrollräknas efter varje redovisningstillfälle I undantagsfall accepteras utlägg för händelser som saknar kvitto. Eget kvitto upprättas då. Om kostnaden uppgår till mer än 100 kr ska 2 personer intyga riktigheten.

7 Förvaring Kontanter, kort som förvaltas, kassabok och verifikationer ska förvaras säkert, dvs i låst utrymme, i regel i kundens bostad Nyckeln till kundens värdeskåp får aldrig lämna boendet Kassaböcker och verifikationer utgör räkenskapsmaterial och ska sparas i 10 år. Enhetschef lämnar anvisning om förvaring och arkivering

8 Kontaktmannens ansvar
Om det uppkommer differenser mellan redovisning och kontanter, eller det konstateras andra fel i redovisningen ska detta genast rapporteras till enhetschef Brister i utförande av legal företrädare ska anmälas till överförmyndaren på blankett, Anmälan till överförmyndare…., som finns i OMS ekonomihandbok under rubrik rutiner/privata medel.


Ladda ner ppt "Privata medel- kontaktmannens hantering"

Liknande presentationer


Google-annonser