Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arkiv Avslut Arkiv Avslut Kontrakt Handlingar Köparkontakter

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arkiv Avslut Arkiv Avslut Kontrakt Handlingar Köparkontakter"— Presentationens avskrift:

1 Arkiv Avslut Arkiv Avslut Kontrakt Handlingar Köparkontakter Ev. budgivning Visningar Marknadsföring Aktuppläggning Intag Förmedlingsuppdrag

2

3 Avsluta uppdraget Sista chansen att rätta till sådant som blivit fel Sista chansen att kolla köparens ID Hembud till markägare (arrende) Hembud till bostadsrättsförening Gå igenom köpekontraktet, kolla villkor Kompletterande villkor Återgång av köp Villkor som ska vara kvar Ny adress köpare/säljare Besittningsskydd Avstående av boendekostnadskalkyl Köpebrev Övertagande av lån Nya lån Skuldebrev

4 Fullmakt för kvittering av köpeskilling
Ansöka om lagfart Anmäla ny tomträttsinnehavare Ansöka om inskrivning av nyttjanderätt/servitut Ansöka om nya pantbrev Likvidavräkninar Påminna om flyttstädning Ansöka om fastighetsbildning Ansöka om förköpsintyg Ansöka om förvärvstillstånd Göra anmälan om förvärv Arrendeavtal Transportköp Kapitalvinstberäkning Faktura förmedlingsprovision Kvittens av förmedlingsprovision

5 Sedan åter-står bara arkive-ringen.

6 5 år 5. ARKIVERINGSSKYLDIGHETEN – Penningtvättlagen
I penningtvättslagen stadgas att handlingar eller uppgifter som använts vid identitets-kontrollen skall bevaras i minst fem år och att tiden skall räknas från det att identitets-kontrollen utfördes eller, i de fall då en affärsförbindelse upphörde. För att skapa så enhetliga rutiner som möjligt rekommenderas att samtliga de handlingar och uppgifter som fastighetsmäklaren använt vid identitetskontrollen av uppdragsgivare och köpare skall arkiveras i fem år räknat från den avtalade tillträdesdagen. Följande handlingar skall arkiveras: signerade eller bestyrkta kopior av identitetshand-lingar, uppdragsavtal, köpeavtal, bouppteckningar, fullmakter och registreringsbevis eller andra behörighetshandlingar som använts vid identitetskontrollen. Av de arkiverade handlingarna skall det framgå att fastighetsmäklaren kontrollerat personuppgifterna och om kontrollen skett i kundens närvaro eller utan kundens närvaro. Har identitetskontroll inte utförts på grund av att uppdragsgivaren eller köparen är kända av fastighetsmäklaren bör underlag med notering finnas arkiverad om detta. Av under-laget skall det framgå på vilket sätt uppdragsgivare eller köpare är kända av fastighets-mäklaren. Se avsnitt 3.2 Uppdragsgivaren och 3.3 Köparen. Handlingarna skall arkiveras på det sätt och i den form som är tillåtet för räkenskapsmaterial 5 år

7 Tillsyn Fastighetsmäklarnämndens (FMN) uppgift är att tillse att fastighetsmäklarkåren följer god fastighetsmäklarsed och visar omsorg om köpare, säljare och spekulanter. FMN startar ett tillsynsärende mot någon enskild fastighetsmäklare endast om vi fått signal om att det kan finnas brister i mäklarens verksamhet. Vi anser att vi måste beakta det intrång i mäklarens verksamhet som det innebär att bli föremål för granskning. När vi granskar mäklare har vi, förutom en allmän tillsynspolicy, även tillfälliga tillsynspolicyer för att på så sätt uppmärksamma företeelser som kan behöva belysas närmare. Tillsynsärenden har normalt sin grund i anmälningar från allmänheten eller från andra myndigheter. Om en myndighet anser att det finns anledning att varna en fastighets-mäklare eller återkalla mäklarens registrering skall myndigheten anmäla det till FMN. Detta kan aktualiseras bland annat i samband med skatterevisioner. FMN kan också ta egna initiativ till granskning av mäklare. Tidningsartiklar, inslag i radio och TV samt av-göranden från domstolar och Allmänna reklamationsnämnden ger emellanåt nämnden anledning att undersöka en mäklares verksamhet. Samtliga mäklare blir dessutom nå-gon gång under en femårsperiod kontrollerade vad avser restförda skulder och brotts-lighet hos Kronofogdemyndigheten och i belastningsregistret. 5 år

8 10 år Tid och plats för förvaring – Bokföringslagen
2 § Dokument, mikroskrift och maskinläsbara medier som används för att bevara räkenskapsinformation skall vara varaktiga och lätt åtkomliga. De skall bevaras fram till och med det tionde året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades. De skall förvaras i Sverige, i ordnat skick och på betryggande och överskådligt sätt. Maskinutrustning och system som behövs för att presentera räkenskapsinformationen i den form som anges i 1 § första stycket 1 eller 2 skall hållas tillgängliga i Sverige under hela den tid som anges i första stycket. 10 år


Ladda ner ppt "Arkiv Avslut Arkiv Avslut Kontrakt Handlingar Köparkontakter"

Liknande presentationer


Google-annonser