Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Konkurrensutsättning – vilka möjligheter finns det?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Konkurrensutsättning – vilka möjligheter finns det?"— Presentationens avskrift:

1 Konkurrensutsättning – vilka möjligheter finns det?

2 Vilka är fördelarna med ökad konkurrens och fler privata utförare? Generella studier Enligt en OECD-studie har konkurrensutsättning av offentlig verksamhet medfört kostnadsminskningar på i genomsnitt 5-30 procent Enligt svenska studier faller konkurrensutsättningens effekter väl inom detta intervall, närmare 30 % avs. tekn verksamheter, närmare 10 % avs. vård och omsorg

3 Fördelarna ökad konkurrens Skola Elever i fristående grundskolor presterar generellt sett bättre än elever i kommunala grundskolor (något högre meritvärden efter hänsyn till skillnader i elevunderlag) Ökad konkurrens leder till högre meritvärden också i kommunala grundskolor Ökad andel friskolor leder inte till högre kostnader Vård och omsorg Exemplet St Görans sjukhus visar att samma vård som ges på offentliga akutsjukhus kan produceras till 5-10 procent lägre kostnad Väntetiderna är lägre vid privata vårdcentraler än vid offentliga (i 15 av 20 landsting)

4 Fördelarna ökad konkurrens - forts Avfallshantering Internationella studier visar på effekter i form av kostnadsminskningar på upp till 45 % med ett snitt på cirka 15-20 % Lokaltrafik Lokaltrafikbolagen i Sverige har bedömt att kostnadsbesparingarna uppgått till mellan 13 och 25 % Fastighetsskötsel Stockholmslandstingets bolag för fastighetsförvaltning har bedömt att besparingarna uppgår till 30 % av tidigare driftskostnader

5 Konkurrensutsättning genom upphandling, kundval, avknoppning, utmaningsrätt – hur hänger det ihop? Det finns två ”huvudspår” för konkurrensutsättning - upphandling enligt LOU (och LUF) lämpligt när det gäller tjänster av kollektiv karaktär, som byggnationer, fastighetsunderhåll, renhållning etc. Kan också användas för individuellt inriktade tjänster som t ex drift av särskilt boende - kundval, även benämnt pengsystem eller valfrihetssystem, som ej upphandlas enligt LOU ofta lämpligt när det gäller individuellt inriktade tjänster, som skolverksamhet, förskola, hemtjänst, särskilt boende, primärvård

6 Kundval (pengsystem, valfrihetssystem) som ej upphandlas enl LOU Brukaren väljer utförare Ersättning (peng) utgår från kommunen till utföraren. Kommunen bestämmer nivån på pengen. Pengen kan differentieras efter brukarens behov Pengen ska vara lika stor för alla utförare (som ska utföra samma prestation) Nya aktörer kan träda in kontinuerligt, andra kan lämna Konkurrens sker med kvalitet, ej med pris Den privata utföraren måste ”godkännas” av det offentliga

7 Kundval (pengsystem, valfrihetssystem) som ej upphandlas enl LOU forts Skolverket godkänner fristående skolor, kommunen godkänner privata förskolor (skollagen, ej LOU) Fr o m 1 januari 2009 Lagen om valfrihetssystem (LOV); Kommunen tecknar avtal med samtliga privata utförare som uppfyller de krav som kommunen specificerat (upphandling enligt LOV, ej LOU) – gäller äldre- och handikappomsorg

8 Utmaningsrätt – vad är det? Utmaningsrätt innebär en rätt att utmana befintlig kommunal verksamhet utom strategiska ledningsfunktioner och myndighetsutövning. Avknoppning, d v s när personal tar över verksamheten, kan ingå i utmaningsrätten eller läggas utanför

9 Behöver en utmaning upphandlas? En utmaning som antas måste som regel följas av en upphandling enligt LOU Undantag 1: Verksamhet som ersätts genom pengsystem (kundval) och den övertagna verksamheten lyder under t ex skollagen (skola, förskola) eller Lagen om Valfrihetssystem (vård, omsorg) Undantag 2: En kommunal verksamhet som vänder sig till den privata marknaden (privat finansierad) och som säljs

10 Avknoppning – vad är det? Avknoppning = överlåtelse av offentligt driven verksamhet till personal Avknoppning inom ramen för kundval/pengsystem kan ske avseende t ex - skolor och förskolor - hemtjänst och särskilt boende inom äldreomsorgen - handikappomsorg (formerna för ”godkännande” och ersättning regleras av skollagen respektive lagen om valfrihetssystem) Behöver då inte upphandlas enligt LOU Avknoppning som ej är inom ramen för kundvalssystem/pengsystem ska upphandlas enligt LOU

11 Att tänka på vid avknoppning i kundvalssystem/pengsystem Villkoren vid avknoppning måste vara transparenta och konkurrensneutrala Överlåtelse ska ske till marknadspris, inklusive goodwill- värde (värdet av kundstock, bra rykte etc) Värdering måste göras av oberoende värderingsman Avknoppningar kan stimuleras genom att köpeskillingen betalas i omgångar – ränta måste då påföras, starta eget- kurser i förväg, anpassade betalningsrutiner Om bud från annan under processen måste detta beaktas

12 Fördelar av avknoppning i kundvalssystem/pengsystem Ökar brukarens möjligheter att välja mellan olika utförare Särskilt angeläget om alla utförare tidigare varit i offentlig drift


Ladda ner ppt "Konkurrensutsättning – vilka möjligheter finns det?"

Liknande presentationer


Google-annonser