Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Information om Miljömålsrådet Distansmöte för länsstyrelsernas miljömålssamordnare 22 juni 2016 Magnus Eriksson, verksamhetsledare RUS, Dalarna Carl-Johan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Information om Miljömålsrådet Distansmöte för länsstyrelsernas miljömålssamordnare 22 juni 2016 Magnus Eriksson, verksamhetsledare RUS, Dalarna Carl-Johan."— Presentationens avskrift:

1 Information om Miljömålsrådet Distansmöte för länsstyrelsernas miljömålssamordnare 22 juni 2016 Magnus Eriksson, verksamhetsledare RUS, Dalarna Carl-Johan Sanglert, Rus arbetsgrupp (anteckningar)

2 Agenda 1.Vad är egentligen Miljömålsrådet och syftet med detta 2.Roller och ansvar i arbetet med Miljömålsrådet 3.Ett år med Miljömålsrådet och första åtgärdslistor – vad har vi gjort sen i höstas 4.Miljömålsrådet 2017 – nya åtgärdslistor och även förslag till regeringen – fortsatta processen med detta 5.Särskilt miljömålssamordnarnas roll i arbetet med Miljömålrådet – huvudpunkt på mötet

3 1/2 Miljömålsrådet – syfte, roller, ansvar 16 nationella myndigheter och lst Boverket Folkhälsomyndigheten Havs- och vattenmyndigheten Kemikalieinspektionen Konsumentverket Livsmedelsverket Länsstyrelsen Halland (företräder lst) Naturvårdsverket Riksantikvarieämbetet Skogsstyrelsen Statens energimyndighet Statens jordbruksverk Strålsäkerhetsmyndigheten Sveriges geologiska undersökning Tillväxtverket Trafikverket Transportstyrelsen Uppdrag: Två regeringsuppdrag Ska årligen till 1 mars ta fram en myndighetsgemensam åtgärdslista och egna åtgärdslistor (lst tar fram en tillsammans) Kan ge förslag till regeringen Uppdrag till 2020 Syfte: Ökad prioritet av arbetet för miljömålen Mer samarbete mellan myndigheterna Ordförande: Maria Wetterstrand Miljömålsrådet: GD:ar eller motsv. Grupp för rådets kontaktpersoner Miljömålsrådets kansli www.miljomal.se/miljomalsradet

4 1/2 Miljömålsrådet – syfte, roller, ansvar Länsstyrelsernas representant i MMR Landshövding Lena Sommestad, Halland Länsstyrelsernas beredning och tillika kontaktersoner till MMR: Veronica Lauritzsen, länsråd Gävleborg, G6 Märet Engström, Värmland, ordf. RUS Magnus Eriksson, Dalarna verksamhetsledare RUS Länsstyrelsernas medverkan i åtgärder - samråd och förankring med:  Berörda länsrådsgrupper och chefsnätverk  Respektive länsstyrelse - nu genom landshövdingar och länsråd samt att alla länsstyrelser genom miljönätverket/mm-samordnare fått del av samrådsmaterial

5 3. Miljömålsrådet – erfarenheter så långt Miljömålsrådet – fyra möten hittills Resultat: en gemensam åtgärdslista och myndighetsegna Länsstyrelsernas deltagande och beredning – första året Förbättringsmöjligheter: förankringen, enklare hantering, bättre framförhållning

6 3. MMR gemensamma åtgärdslista 2016 Ger mervärde till myndigheternas miljöarbete = syftet Länsstyrelserna deltar i 31 av de 44 åtgärderna Flera åtg. är nu igång och flertalet pågår även 2017 Flertalet nära pågående verksamhet, men tillför effektivare arbetssätt och ökad delaktighet Några tar tag i frågor som annars inte skulle skett, bl.a. målkonflikter i planeringen Några innebär att lst involveras i nya sammanhang, bl.a. hållbar konsumtion

7 3. Länsstyrelsernas egen åtgärdslista 2016 18 åtgärder God bild av länsstyrelsernas ambitioner för miljömålen Främst inplanerat arbete i gemensamma nätverk som Miljösamverkan, RUS, LEKS osv. Några åtg. ansluter till RB-uppdrag och förslag i fördjupade utvärderingen av miljömålen

8 3. Fortsatt arbete 2016 års listor Kontaktpersoner utsedda för alla åtgärder Uppstart nu i flertalet fall Redovisning, prel. förslag: utsedda kontakter redovisar resp. åtgärd, tas med i Hallands ÅR alla länsstyrelser rekommenderas att i sin ÅR ta upp sitt deltagande

9 3. Lite mer om åtgärderna 2016 Se PM med alla åtgärder och länsstyrelsedeltagande Se mer beskrivning av åtgärderna på www.miljomal.se/miljomalsradet.www.miljomal.se/miljomalsradet MMR gemensamma lista: Lst deltar i 31, Miljö kontaktperson (främsta ingång) i 20 st. Uppskattningsvis 75 % av åtgärderna i kommer att fortsätta 2017. Lst egen åtgärdslista: 18 åtgärder Miljö koordinerar 17 åtg, själv 13 och tillsammans med andra 4.

10 3. Miljömål i MMR gemensamma lista 2016 Kontaktperson 4 åtg. (delaktighet i totalt 11 åtg.) Myndighetssamverkan konsumtion barn och unga (Konsumentverket). 2016, troligen forts. Utveckla hallå konsument (Konsumentverket). 2016, troligen forts. Metodik konsumtionsbaserad energianvändning (Energimyndigheten). 2016 Minskat matsvinn (Livsmedelsverket). 2016, möjlighet till förlängning

11 3 Energi/klimat i MMR gemensamma lista 2016 Kontaktperson 1 åtg. (delaktighet i totalt 9 åtg.) Bioenergiproduktion inom jord- och skogsbruk (Skogsstyrelsen). 2016 Även landsbygd/lantbruk första ingång till denna åtgärd.

12 3 Miljöskydd i MMR gemensamma lista 2016 Kontaktperson 2 åtg. (delaktighet i totalt 4 åtg.) Åtgärder till strategi för giftfria och resurseffektiva kretslopp (KemI). 2016-2018 Materialförsörjningsplanering (SGU). 2016-2018

13 3 Natur i MMR gemensamma lista 2016 Kontaktperson 5 åtg. (delaktighet i totalt 9 åtg.) Energiproduktion biomassa fr. infrastruktur (Trafikverket). 2016-2017 Handlingsplaner grön infrastruktur (Naturvårdsverket). 2016-2017 Regional landskapsanalys (Trafikverket). 2016-2017 Övergångszoner skogs- och jordbruksmark (Jordbruksverket). 2016- 2017 Vägledning terrängkörning (Naturvårdsverket). Planering 2016, genomförande 2017-2018

14 3 Vatten i MMR gemensamma lista 2016 Kontaktperson 8 åtg. (delaktighet i totalt 8 åtg.) Havsmiljö åtgärdsprogram (HaV). Plan 2016, sen fortsatt arbete Utökat skydd och förvaltning av marina områden (HaV). 2016-2020 Bevarande och skydd av källmiljöer (SGU). 2016-2020 Åtgärder inom vattenkraften (HaV) 2016, men projektet fortsätter Fysisk påverkan jordbruksvatten (Jordbruksverket). 2016-2017 Kostnadseffektivt vattenskydd (Trafikverket). 2016-2017 Åtgärder PFAS (KemI) 2016, möjlig förlängning Båtbottenfärger (Transportstyrelsen). 2016-2018

15 3 Övriga åtg. i MMR gemensamma lista 2016 där lst deltar Andra lst-verksamheter kontaktperson (främsta ingång) Miljö dock med i 7 av 11 åtgärder. Fossilfria och hållbara transporter Vägledning miljöbedömningar och vägning av olika samhällsmål Miljöintegrering (Tillväxtverket) Uppdatering riksintressen energiproduktion/distribution Samsyn kulturlämningar som berörs av skogsbruket Kalibrera bedömningar kulturhistoriska lämningar som skadas av skogsbruket Plattformen för hållbar stadsutveckling Stadsmiljöavtal 2.0. Barns och ungas miljöer – nationell samordning Tillsynsvägledning för UV-skyddade utemiljöer Jordbruksmarkens värden

16 4. Miljömålsrådet 2017 – nya åtgärdslistor och även förslag till regeringen Gemensamma åtgärdslistan 2017. MMR ordf. kansli har bett kontaktpersoner om första inspel 16 juni inför MMR möte 30 aug Maria W: Fokus på konflikter mellan miljömål och mellan miljömål och andra samhällsmål, transporter fortsatt prio. Lst egen åtgärdslista: Uppmaning att ta upp i verksamhetsplanering. Datum om förslag kommer Berörda chefsnätverk har uppmanats ta upp MMR (+ integrering miljömål) Workshop i miljönätverket 25 maj Distansmöte miljömålssamordnarna 22 juni Underlag för 2017 års listor: Miljömålsmötet 21 oktober och fördjupade utvärderingen av miljömålen (FU 2015) Nyhetsbrev MMR-Lst fortsättningsvis

17 4. Länsstyrelsernas första förslag till MMR inför 2017 I. Inspel om konflikter mellan olika samhällsmål II. Första förslag till samverkansåtgärder för 2017 Fortsatt genomförande av åtgärder i 2016 års åtgärdslista. De åtgärder vi bedömer som särskilda viktiga är då: Fossilfria och hållbara transporter (Energimyndigheten). Förstudie om vägledning av miljöbedömningar och vägning av olika samhällsmål (Naturvårdsverket). Miljöintegrering (Tillväxtverket). Möjligheter och hinder för bioenergiproduktion (Skogsstyrelsen). En samordnad plan för genomförande av åtgärder enligt havsmiljöförordningens åtgärdsprogram (HaV). Utveckling av strategin för åtgärder inom vattenkraften (HaV). Fysisk påverkan inom jordbruksvatten (Jordbruksverket). Jordbruksmarkens värden (Jordbruksverket). Nationell samverkan – minskat matsvinn i livsmedelskedjan (Livsmedelsverket).

18 4. Länsstyrelsernas första förslag till MMR inför 2017 Första förslag till samverkansåtgärder för 2017 Genomförande av vattenförvaltningens åtgärdsprogram Hälsofrämjande processer som drivkraft för miljömål & hållbar utveckling Övriga åtgärdsförslag Miljötillsyn Transportplanering Klimatanpassning Livscykelanalys, cirkulär ekonomi, resurseffektivitet Vägledning klimat i översiktsplanering Upphandling III. Förslag till regeringen – har lst ej lämnat men diskuteras, behöver förankras mer

19 5. Särskilt miljömålssamordnarnas roll i arbetet med Miljömålrådet Förmedlare av information på respektive länsstyrelse Andra samordnande uppgifter (förslag till nya åtgärder, genomförande och rapportering på respektive länsstyrelse) om ansvariga tycker så MMR ambition hänger ihop med vårt arbete med miljömålsintegrering i våra verksamheter Förslag från Miljönätverket 25/5 – att åtgärdsprogrammen för miljömålen ska vara väsentlig del av den länsstyrelseegna åtgärdslistan

20 Gruppdiskussioner 25/5 Tre frågor: 1. Möjlighet att ventilera de åtgärder som pågår/ska påbörjas nu och formerna för arbete och förankring inom Miljömålsrådsarbetet. 2. Vilka ytterligare behov och önskemål kvarstår om vi blickar framåt 2017, 2018, 2019. Åtgärder vi själva kan genomföra (på respektive länsstyrelse eller inom vårt gemensamma arbete) och som vi vill göra tillsammans med nationella myndigheter. Vad ser vi framför oss i stora drag? 3. Förslag till regeringen


Ladda ner ppt "Information om Miljömålsrådet Distansmöte för länsstyrelsernas miljömålssamordnare 22 juni 2016 Magnus Eriksson, verksamhetsledare RUS, Dalarna Carl-Johan."

Liknande presentationer


Google-annonser