Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fördjupad utvärdering 2015 Fokusområde Hållbar konsumtion Eva Ahlner, Naturvårdsverket.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fördjupad utvärdering 2015 Fokusområde Hållbar konsumtion Eva Ahlner, Naturvårdsverket."— Presentationens avskrift:

1 Fördjupad utvärdering 2015 Fokusområde Hållbar konsumtion Eva Ahlner, Naturvårdsverket

2 Vill du veta mer? FOTO: LARS P:SON/JOHNÉR Resultat fördjupad utvärdering 2012 14 av 16 miljökvalitetsmål kommer inte att uppnås till 2020 Inte heller generationsmålet kommer att nås till 2020 Ohållbar konsumtion en viktig orsak (volym, innehåll och sammansättning) Indirekt koppling mellan alla miljökvalitetsmål och konsumtion.

3 Vill du veta mer? FOTO: LARS P:SON/JOHNÉR Årlig uppföljning av miljökvalitetsmålen 2014 14 av 16 miljökvalitetsmål nås inte Många aktörers insatser åt rätt håll Miljömålen behöver få ökad tyngd Konsumtionen är ohållbar Samarbete i EU och internationellt viktigt

4 Vill du veta mer? FOTO: LARS P:SON/JOHNÉR Fokusområde Hållbar konsumtion (FU15) Tydliggöra konsumentens roll i omställningen till ett resurseffektivt samhälle samt behovet av stödjande ramverk och en infrastruktur som underlättar hållbara val och beteenden.

5 Vill du veta mer? FOTO: LARS P:SON/JOHNÉR Omställningen till ett resurseffektivt samhälle EU:s strategi för Hållbar Tillväxt Europa 2020 En färdplan för ett resurseffektivt Europa Främja hållbar konsumtion och produktion Livscykelperspektiv Värna viktiga resurser och dess ekonomiska värde Livsmedel, Bostäder, Transporter Förbättrad styrning Indikatorer för uppföljning

6 Vill du veta mer? FOTO: LARS P:SON/JOHNÉR Den resurseffektiva konsumenten 2020 E-handel Nya marknads- platser: -Second- hand -El -Delat ägande -…….. 2 ton CO 2e /capita, år Diffusspridning av kemikalier Avfall x kg/år Detaljhandel Zero - nedskräpning Produktion

7 Vill du veta mer? FOTO: LARS P:SON/JOHNÉR Hållbara konsumtionsval och beteenden Konsumenters  beslutsprocess inför val av varor och tjänster.  införskaffande av varor och tjänster.  användande av varorna och tjänsterna.  upplagring av varor.  kvittblivning av uttjänta varor.  hantering av hushållsavfall. Som konsumenter räknas här endast privatpersoner, de svenska hushållen. Överensstämmer med den definition som görs i OECD (2002).

8 Vill du veta mer? FOTO: LARS P:SON/JOHNÉR Leverans våren 2015  Syntes av möjligheter och hinder för svenska konsumenter att bidra till utvecklingen av en resurseffektiv ekonomi genom att: Välja resurseffektiva produkter och tjänster Använda produkter och tjänster på ett resurseffektivt sätt Göra sig av med uttjänta produkter på ett resurseffektivt sätt.  Förslag till politiska initiativ, åtgärder och styrmedel för att påskynda omställningen till mer resurseffektiva konsumtionsmönster nationellt och globalt.

9 Vill du veta mer? FOTO: LARS P:SON/JOHNÉR Syntes – tre delar 1Problembeskrivning: sammanställa och analysera befintlig kunskap om konsumtionsmönsters påverkan på miljö och hälsa – hur går omställningen ? 2Resurseffektiva konsumentbeteenden – drivkrafter, hinder och möjligheter - identifiera centrala drivkrafter, blockeringar, möjligheter på strukturell nivå och på individnivå 3Resurseffektiva konsumentbeteenden – sammanställa lärdomar och framgångsfaktorer utifrån tillgängliga utvärderingar av befintliga styrmedel– underlag för att förslå hur befintliga styrmedel kan utvecklas/ vässas

10 Vill du veta mer? FOTO: LARS P:SON/JOHNÉR Arbetsgrupp Hållbar konsumtion Naturvårdsverket Livsmedelsverket Konsumentverket Havs- och vattenmyndigheten Kemikalieinspektionen Västra Götalandsregionen Naturskyddsföreningen KTH Energimyndigheten Sveriges geologiska undersökning Folkhälsomyndigheten RUS Svenskt Näringsliv

11 Vill du veta mer? FOTO: LARS P:SON/JOHNÉR Relaterade regeringsuppdrag Förslag till åtgärder och styrmedel som kan ingå i en strategi för hållbar konsumtion (KoV, NV, redovisas sep 2014) Inrättande av upplysningstjänst för att underlätta hållbara konsumtionsval (KoV mfl) Genomföra det globala tio-åriga ramverket av program för hållbar konsumtion och produktion – 10 YFP (NV mfl)

12 Vill du veta mer? FOTO: LARS P:SON/JOHNÉR Tack! (eva.ahlner@naturvardsverket.se) VILL DU VETA MER? miljömål.se


Ladda ner ppt "Fördjupad utvärdering 2015 Fokusområde Hållbar konsumtion Eva Ahlner, Naturvårdsverket."

Liknande presentationer


Google-annonser