Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Länsträff Miljö och hälsoskyddshandläggare Västerås den 27 maj 2008 Klimat- och energistrategi för Västmanlands län -ett regeringsuppdrag.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Länsträff Miljö och hälsoskyddshandläggare Västerås den 27 maj 2008 Klimat- och energistrategi för Västmanlands län -ett regeringsuppdrag."— Presentationens avskrift:

1 Länsträff Miljö och hälsoskyddshandläggare Västerås den 27 maj 2008 Klimat- och energistrategi för Västmanlands län -ett regeringsuppdrag

2 Inriktningsmål enligt Klimatberedningen  Inriktningen är att utsläppen av växthusgaser för Sverige år 2050 bör vara minst 75-90 % lägre än år 1990  Vid slutet av detta sekel bör utsläppen av växthusgaser i Sverige vara nära noll.

3 Länsstyrelsens roll -Energi  i samråd med regionala och lokala aktörer samordna och driva på det statliga klimat- och energiarbetet  främja energiomställningen i relevanta sektorer  verka för att andelen förnybar energi ökar  främja energieffektivisering.

4 Uppdraget till Länsstyrelsen  Länsstyrelserna ska i samråd med Energimyndigheten, Boverket och Naturvårdsverket, kommunerna samt andra berörda regionala aktörer utarbeta regionala klimat- och energistrategier i syfte att minska klimatförändringarna, främja energiomställningen, öka andelen förnybar energi samt främja energieffektivisering och effektivare transportsystem. Strategierna ska tillvarata möjligheterna till integrerat sektorsövergripande regionalt energiomställningsarbete i samråd med nationell och lokal nivå samt tillvarata erfarenheter från de länsstyrelser som redan tagit fram regionala energistrategier. Synergier med andra relevanta regionala program och planer som exempelvis regionala utvecklingsprogram och länstransportplaner ska tillvaratas.

5 Miljömål  Länsstyrelsen har det regionala ansvaret  Klimat  Begränsad klimatpåverkan  En god bebyggd miljö Relevanta program 1

6 RUP Energi  Mål: En långsiktigt hållbar energianvändning  Tre strategier 1.Minskad total energiförbrukning 2.Effektivisering av energianvändningen 3.Ökad andel förnybara energislag Relevanta program 2

7 Landsbygdsprogrammet Förnybar energi  Långsiktigt hållbara energisystem  Innovationer och teknikutveckling, infrastruktur och distributionsnät för nya energisatsningar  Nätverk för samverkan och erfarenhetsutbyte Relevanta program 3

8 Några fler utgångspunkter  Ta vara på erfarenheter från testlänen 2007  Kommunala energiplanerna  Kommunala klimatstrategier Fokus  Vad är möjligt att påverka i länet och redovisa vem som har rådighet över frågan.

9 Tidsplan  Lämnas in till regeringen 31 oktober

10 Struktur  Bakgrund  Styrande dokument: Internationellt, Nationellt, Lokalt  Snabbfakta om Växthuseffekten

11 Struktur forts.  Nuläget i Västmanland  Utsläpp av Växthusgaser  Energianvändning  Energiproduktion  Transportarbete  Potentialer  Potential för förnybar energiproduktion  Potential för energieffektivisering  Strukturella förändringar  Potential för utsläppsminskningar

12 Struktur forts.  Strategi  Målår  Ur RUP anges huvuddragen  Visa möjliga vägar framåt (inriktning och metod)  Visa aktörer och rådighet  Ge vägledning för prioriteringsgrunder  Åtgärder

13 Struktur forts.  Tänkbara detaljstudier  Översikt industrins potential  Konsumtion  Simuleringar/scenarios  Intressekonflikter  Familjer i Västmanland  Nästa steg  Program med konkreta åtgärder?


Ladda ner ppt "Länsträff Miljö och hälsoskyddshandläggare Västerås den 27 maj 2008 Klimat- och energistrategi för Västmanlands län -ett regeringsuppdrag."

Liknande presentationer


Google-annonser