Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samhällsvetenskapliga metoder Intervju- och enkätmetodik Sofia Kälvemark Sporrong Institutionen för farmaci.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samhällsvetenskapliga metoder Intervju- och enkätmetodik Sofia Kälvemark Sporrong Institutionen för farmaci."— Presentationens avskrift:

1 Samhällsvetenskapliga metoder Intervju- och enkätmetodik Sofia Kälvemark Sporrong Institutionen för farmaci

2 Innehåll Syfte Kvalitativ/kvantitativ inriktning Urval Metoder Intervju/fokusgrupp Enkät Observation

3 Syftet avgör metod! Forskning börjar med en fråga, och frågans art avgör vilken metod som lämpligen kan besvara den.

4 Exempel på frågeställningar Finns det något samband mellan användning av bensodiazepiner under graviditeten och fosterskador? Är det vanligare att kvinnor som dricker alkohol också använder bensodiazepiner? Hur är det att ha en kronisk hudsjukdom?Hur påverkar det vardagslivet? Vilken nytta gör farmaceuter i vårdkedjan?

5 Olika typer av frågor – olika typer av resultat Kvalitativ forskning –Hur ser något ut? Vad betyder något? Kvantitativ forskning –Hur mycket? Andelar? Samband?

6 ett samlingsbegrepp inom samhällsveten- skaperna för de arbetssätt där forskaren systematiskt samlar in empiriska och kvantifierbara data, sammanfattar dessa i statistisk form samt från dessa bearbetade data analyserar utfallet med utgångspunkt i testbara hypoteser. http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=234260http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=234260 Nationalencyklopedin 2002-10-17 Kvantitativ metod

7 inom samhällsvetenskaperna ett samlingsbegrepp för olika arbetssätt som förenas av att forskaren själv befinner sig i den sociala verklighet som analyseras, att datainsamling och analys sker samtidigt och i växelverkan, samt att forskaren söker fånga såväl människors handlingar som dessa handlingars innebörder. http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=234209http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=234209 Nationalencyklopedin 2002-10-17 Kvalitativ metod

8 Typ av frågor Kvantitativ metod Finns det något samband mellan A och B? Förekommer A i större eller mindre omfattning i gruppen C än D? Kvalitativ metod Vad innebär det? Vad handlar det om? Vad kännetecknar denna händelse eller detta fenomen?

9 Analys Kvantitativ metod Testa hypoteser Analys av numeriska data Kvalitativ metod Generera hypoteser Analys av mening

10 Kvantitativ eller kvalitativ studie? Kvalitativ studie Kvantitativ studie Hur mycket vet vi? mycket lite Vilka uppfattningar finns? Hur vanliga är uppfattningarna och hur skiljer de sig åt mellan olika grupper? Besvarar: Vill förstå mer Vill veta utbredning

11 Urval Slumpmässigt urval Icke-sannolikhetsbaserade urval t ex: –Heterogent urval –Homogent urval –”Purposive sampling” –”Snowball sampling”

12 Att svara på innan du väljer metod Syfte. Varför görs undersökningen? Frågeställningar. Vilka frågor vill jag ha svar på? Studiepopulation. Vilka vill jag fråga/studera? Urval. Bakgrundsfaktorer/urvalsram? Min egen förförståelse? (Resurser)

13 Exempel på samhällsvetenskapliga datainsamlingsmetoder Enkät Intervju Fokusgrupp Observation Dagböcker Text- ljud- bild-dokument Obs! De flesta metoder kan användas både kvalitativt och kvantitativt

14 Intervjumetodik - inkl fokusgrupper

15 Intervjuer eller fokusgrupper? Intervjuer Enskilda individer Tidsödande Endast interaktion mellan intervjuare och respondent Alla ges utrymme Passar dem som inte tycker om att diskutera i grupp Fokusgrupper Grupper Relativt snabbt Gruppinteraktioner Passar dem som inte vill intervjuas ensamma

16 Intervjuer eller fokusgrupper? Fokusgrupper kan ge extra mycket kunskap då deltagarna förklarar för varandra och reagerar på varandra Fokusgrupper är svårare att organisera, leda, dokumentera och analysera Intervjuer kan ge djupare dialog och relation

17 Intervjuundersökningens sju stadier 1.Tematisering – beskriv ämnet, formulera syfte 2.Planering – urval, rekrytering, frågeguide, pilot Godkännande från forskningsetikkommitté 3.Intervju – enligt intervjuguide 4.Utskrift – verbatim (ord för ord) 5.Analys – kodning och kategorisering av textmaterialet 6.Verifiering – interbedömarreliabilitet, validitet 7.Rapportering Modifierat efter Kvale, 1997

18 Att ställa frågor Fråga en sak i taget Kräver frågorna för mycket sakkunskap och/eller minne? Se upp för partiska/påverkande formuleringar Ordningsföljd (tratt-teknik) Testa eller diskutera!

19 Praktiskt Introduktionsbrev: Presentera projektet för respondenter (inkl tidsåtgång och anonymitet) Intrycket du ger (klädsel, kroppsspråk, lyssnande) Miljön. Fokusgrupper: placering, se varandra Dokumentation Fokusgrupper även: Gruppstorlek (ca 4-6 personer) Understryk diskussion i gruppen (inte svar till dig) + anteckna vem som sa vad

20 Intervjuarens roll Skapa ett avspänt, trevligt, tillåtande klimat Påverka den/de intervjuade så lite som möjligt Ställa öppna frågor som ger utrymme för vad respondenter tycker är viktigt Följa upp och fördjupa respondentens svar Se till att de områden som är av betydelse för studiens syfte täcks in

21 Faktorer som påverkar data genererade från fokusgrupper Intrapersonella faktorer demografiska faktorer fysisk framtoning personlighetsdrag Miljöfaktorer fysisk omgivning territorialitet Interpersonella faktorer gruppkohesion - group-think gruppkompatibilitet social makt icke-verbal kommunikation

22 Moderatorns roll Introducera Återföra till ämnet Se till att alla gör sig hörda Varm, empatisk och humoristisk Engagerad, men opartisk Flexibel Bör assisteras av person som sköter inspelningsutrustning och antecknar

23 Kvalitativa data - rika - komplexa - ostrukturerade

24 Kvalitativ analys Innehållsanalys –Gå tillbaka till syftet –Söka trender och mönster (flera genom- läsningar). Inte orden utan meningen viktig. –Datareduktion –Kodning –Skapa kategorier –Dra slutsatser Fokusgrupper: även interaktionen Strukturerat - kunna beskriva hur man gjort

25 Analysen ska även vara verifierbar för läsaren av den vetenskapliga artikeln Ge exempel på rådata, som kodats in under respektive kategori (i form av citat).

26 Interbedömarreliabilitet –Mer än person genomför analysen (oberoende, konsensusdiskussioner) Validitet –Har vi mätt vad vi avsåg att mäta? –Finns det något annat sätt att studera fenomenet, som kan validera våra resultat? Andra studier? –Triangulering

27 Intervjuundersökningens sju stadier 1.Tematisering – beskriv ämnet, formulera syfte 2.Planering – urval, rekrytering, frågeguide Godkännande från forskningsetikkommitté 3.Intervju – enligt intervjuguide 4.Utskrift – verbatim (ord för ord) 5.Analys - kodning och kategorisering av textmaterialet 6.Verifiering – interbedömarreliabilitet, validitet 7.Rapportering Modifierat efter Kvale, 1997

28 Kvalitativ bearbetning med datorprogram (typ NVivo) Kodning Lagring Sökningar Länkning Presentation av data Att dra slutsatser och verifiera Teoribildning Grafisk presentation Rapportskrivning (adapted from Miles and Huberman, 1994)

29 Datorbaserad bearbetning av kvalitativa data Fördelar Snabbare analys Lätt att skapa och ändra koder Högre reliabilitet Materialet lätt sökbart Nackdelar Programmet gör ej analysen, ej substitut för “hantverk” och metodkunskaper Riskerar att kvantifiera data Tar tid att lära sig

30 Enkätmetodik

31 ”The great popularity with questionnaires is they provide a quick fix for research methodology. No single method has been so abused” Gillham B., 2000

32 Enkäter är verktyg för insamling av information om människors: Kunskaper Föreställningar Attityder Beteenden

33 Vilken information vill du samla in? Finns något färdigt instrument? Bakgrundsfrågor Är enkätens reliabilitet och validitet god? Hur ska en enkäten se ut (layout)? Hur gör du ditt urval? (Obundet Slumpmässigt Urval) Vilka godkännanden behöver du? Enkätinstrumentet

34 Använd ett enkelt språk Gör korta frågor Undvik flera frågor i en Undvik ledande frågor Undvik negativt formulerade frågor Fråga bara sådant som respondenten har kunskap nog att kunna besvara Försäkra dig om att frågor och svarsalternativ tolkas lika av alla respondenter (reliabilitet) Efter Colin Robson. Real World Research. Att tänka på vid frågeformulering

35 Att tänka på vid frågeformulering (forts.) Undvik tvetydligheter Undvik direkta frågor om känsliga saker Försäkra dig om att referensramen är klar Tvinga inte fram ställningstaganden - ha med vet ej/ingen åsikt (undantag finns) Undvik att fråga efter onödigt detaljerad information Undvik social önskvärdhetsbias – visa att alla svar är OK Efter Colin Robson. Real World Research.

36 Pilot Planera datainsamlingen Maximera svarsfrekvensen Föra in, kontrollera och tvätta data Analysera data Skriva och rapportera Datainsamlingen

37 Kvantitativ analys Bör ha bestämts innan datainsamling, annars risk för ”fishing expedition” Siffror: –Deskription –Statistik, ex.vis. samband. Tänk på skalnivå! (nominal, ordinal, intervall, kvot) Presentation (inkl. tabeller, diagram)

38 Checklista enkät Frågor: formuleringar, svarsalternativ (hur analysera?) Layout Urval Distribution Minimera bortfall Datainmatning Analyser Presentation

39 Observation

40 Observationer Ger svar på hur människor gör – inte vad de säger att de gör! Observatörens påverkan? Tidsödande Mer eller mindre strukturerad Deltagande observation – eller inte Dokumentation Etik

41 - When you cannot measure it, when you cannot express it in numbers, your knowledge is of a meagre an unsatisfactory kind (Lord Kelvin) - When you can measure it, when you can express it in numbers, your knowledge is still of a meagre and unsatisfactory kind (Jacob Viner) Qouted in Sayer, Method in social science, 1992

42 Lästips Victoria Wibeck. Fokusgrupper. Studentlitteratur Annika Lantz. Intervjumetodik. Studentlitteratur Steinar Kvale. Den kvalitatitva forskningsintervjun. Studentlitteratur. Petra M Boynton and Trisha Greenhalgh. Selecting, designing, and developing your questionnaire BMJ 2004; 328: 1312 - 1315. Petra M Boynton. Administering, analysing, and reporting your questionnaire.BMJ 2004; 328: 1372 - 1375. Robson C. Real World Research. A Resource for Social Scientists and Practitioner-Researchers. Oxford: Blackwell Publishing, 2004. Second Edition Wärneryd. Att fråga. Om frågekonstruktion. Statistiska centralbyrån Taylor &Harding. Pharmacy Practice. Taylor and Francis. Innehåller ett kapitel: Reseach methods. Djurfeldt, Larsson, Stjärnhagen. Statistisk verktygslåda – samhällsvetenskplig orsaksanalys med kvantitativa metoder. Studentlitteratur


Ladda ner ppt "Samhällsvetenskapliga metoder Intervju- och enkätmetodik Sofia Kälvemark Sporrong Institutionen för farmaci."

Liknande presentationer


Google-annonser