Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ett sätt att undersöka sociala fenomen?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ett sätt att undersöka sociala fenomen?"— Presentationens avskrift:

1 ett sätt att undersöka sociala fenomen?
Intervjukonst ett sätt att undersöka sociala fenomen?

2 Citat ”Till viss del handlar det om uppfostran. I princip får man försöka forma dom så att de regler gäller och strukturer som gäller här är ungefär desamma som vi har i samhället. Att man inte dunka huvudet i skyltfönstret på gatan eller slå nån på käften för man vill det. Ska de klara ett öppet behandlingshem eller eventuellt egen lägenhet, så måste man forma dem efter de regler som finns” Hotell vansinne (1999)

3

4 Samhällsvetenskapliga metoder
Vilken metod man använder beror på vad man vilken sociologisk nivå man vill undersöka Oavsett metod brukar man utgå från en empiri – ett utsnitt av verkligheten  Det går att kombinera olika metoder för fördjupa och ge en helhet

5 Metod på makronivå En undersökning på strukturell nivå – handlar om att synliggöra strukturer i samhället.

6 Metod på makronivå Här använder man mestadels kvantitativa metoder – hur många barn från arbetarhem studerar vidare till universitet/högskola? Hur stor del av föräldraförsäkring tas ut av män alt. kvinnor?

7 Metod på makronivå Dessa metoder kallas kvantitativa metoder:
Att utgå från ett större statistisk material ofta en enkät eller studera statistik från SCB (statistiska centralbyrån)

8 Metod på mikronivå Om du istället vill studera människors interaktion, d v s hur människor tolkar sin verklighet och hur de handlar efter det så använder du ofta kvalitativa metoder.

9 Citat ”Ja, det kommer någon som rispat sig. Ja, du får gå in och tvätta dig, du kan inte springa runt här och vara blodig. Så ska man försöka så långt det är möjligt att nonchalera det självdestruktiva. Vill du något ska du prata och inte hålla på att skära dig och visa upp det. Du ska berätta vad som är fel istället” Makt, motstånd och tillit (2000)

10 Metod på mikronivå Då är du nog mer intresserad av att ta reda på hur arbetarbarn upplever skolan och deras syn på akademiska kunskap och yrken? Eller hur ett par resonerar när de fördelar föräldraledigheten, hur de ser på en kvinnas roll och en mans roll vad gäller föräldraskap.

11 Citat ”asch, dom var ju bara jobba, jobba, jobba. Jobbade man fick man kvarsittning. (…) Jaha, trevligt det här var, inte alls eller så, man kände liksom att man inte hörde hemma liksom. Jag har aldrig fått chansen att slippa skolan (…) Och kom jag inte till skolan kom skolan och hämtade mig.” Camilla 17år (D-uppsats 2002, Johan Larsson)

12 Olika intervjuer: Ostrukturerade
Intervjupersonen tillfrågas om ett eller flera frågeområden, frågeföljden och ordalydelsen avgörs delvis av intervjusituationen och informantens svar Exempel: Vad innebär bra service för dig?

13 Olika intervjuer: Semistrukturerade
Samma frågor ställs till alla informanter. Frågorna har öppna svarsmöjligheter. Exempel: Vad är viktigt för att du ska känna att du ger en bra service?

14 Olika intervjuer: Strukturerade
Samma frågor ställs till alla och alla svar kategoriseras i någon specifik svarskategori. Samma frågor kan ställas i ett frågeformulär. Ex: hur känns det att vara fattig och svart? Bra, sådär eller dåligt!

15 Etiska regler Informationskrav: Syftet med undersökning och frivillighet Samtycke: Deltagarna i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan, anonymitet Nyttjande: Undersökningens deltagare ska informeras om hur uppgifterna skall användas

16 Etiska regler konfidentialitet
Uppgifter om alla de personer som ingår i undersökningen ska behandlas med största möjliga konfidentialitet Exempelvis måste personuppgifter förvaras på ett sådant sätt att inte obehöriga kan komma åt dessa Redovisning av materialet görs så att enstaka personer inte kan identifieras

17 Mål vid djupintervju Motivera informanten att berätta
Skapa tillit och ge bekräftelse Poängtera att man vill lära sig Lyssna Var konkret

18 intervjuteknik Börja att fråga om det närliggande och mindre känsliga ämnen Ställ inte för svåra frågor utan formulera frågor så att de matchar informantens förmåga Ställ frågorna i logisk följd Ställ följdfrågor Värdera inte svaren Sammanfatta Tacka för informantens insats

19 Intervjuguide till en ostrukturerad intervju
Formulera inte frågor utan teman Låt intervjupersonen styra intervjun Ställ öppna frågor Ställ följdfrågor och stryk teman efterhand Försök få konkreta exempel av IP Gör provintervju på varandra

20 Undvik Ledande frågor Dubbla frågor
Respektera den personliga integriteten


Ladda ner ppt "ett sätt att undersöka sociala fenomen?"

Liknande presentationer


Google-annonser