Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att grunda ett företag och anmälan till registren Skatteförvaltningen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att grunda ett företag och anmälan till registren Skatteförvaltningen."— Presentationens avskrift:

1 Att grunda ett företag och anmälan till registren Skatteförvaltningen

2 Innehåll Etableringsanmälan Vad är ett FO-nummer? Enskild näringsidkare – grundande Att grunda ett öppet bolag eller kommanditbolag Att grunda ett aktiebolag Att grunda ett aktiebolag elektroniskt Att grunda ett andelslag Anmälan till Skatteförvaltningens register Registret över momsskyldiga Förskottsuppbördsregistret Arbetsgivarregistret 2

3 3 Etableringsanmälan Ett nygrundat företag ska anmälas till Skatteförvaltningen och handelsregistret med blanketten för etableringsanmälan. Den blankett som ska användas beror på företagsformen:  Y1: aktiebolag, andelslag och annat samfund Y1  Y2: öppet bolag och kommanditbolag Y2  Y3: enskild näringsidkare. Y3 Blanketterna finns på adressen ytj.fi/svenska.ytj.fi/svenska En handläggningsavgift tas ut för anmälan av ett företag till handelsregistret. En etableringsanmälan ska skickas per post till adressen PRS – Skatteförvaltningen, Företagsdatasystemet, PB 2000, 00231 HELSINGFORS.

4 Vad är ett FO-nummer? I samband med registreringen av en etableringsanmälan får företaget ett företags- och organisationsnummer (FO- nummer). FO-numret specificerar företaget. Numret berättar dock inte om företaget förts in i skatteförvaltningens register eller i handelsregistret. FO-numret används för att identifiera företaget i kontakter med myndigheter samt i företagets brev och blanketter. FO-numret för en enskild näringsidkare är alltid bundet till en person. FO-numret för andra företag och juridiska personer är det samma under hela verksamhetstiden. 4

5 Enskild näringsidkare – grundande En enskild näringsidkare verkar självständigt och för egen räkning. Han eller hon gör åtaganden och ingår avtal i eget namn. Han eller hon ansvarar för sina åtaganden själv med hela sin förmögenhet. En anmälan om att man inleder verksamhet ska göras med blanketten för etableringsanmälan Y3.Y3 5

6 Enskild näringsidkare – grundande (fortsätter) En näringsidkare ska registrera sig i handelsregistret om  han eller hon bedriver näringsverksamhet som kväver tillstånd  näringsverksamheten har ett fast driftställe, som inte är den egna bostaden  andra än maken eller makan eller minderåriga barn (eller barn som av annan orsak står under förmyndarskap) eller barnbarn till företagaren arbetar för företaget.  näringsidkaren vill skydda sitt firmanamn, med andra ord behålla ensamrätten till namnet. 6

7 Att grunda ett öppet bolag eller kommanditbolag Bolagsrättsligt är ett öppet bolag eller ett kommanditbolag en enhet som är separat från bolagsmännen. Grundarna kan vara såväl fysiska personer som företag (juridiska personer). Bolagets uppstår när det antecknas i handelsregistret. Anmälan om att verksamhet inleds görs med blanketten för etableringsanmälan Y2. Bolagsavtalet ska bifogas till anmälan.Y2 7

8 Att grunda ett öppet bolag eller kommanditbolag (fortsättning) Vid den tidpunkt då bolaget grundas ska  ett öppet bolag omfatta minst två ansvariga bolagsmän  ett kommanditbolag omfatta minst en ansvarig bolagsman och minst en tyst bolagsman. De ansvariga bolagsmännen är personligen ansvariga för bolagets skulder och andra åtaganden. En tyst bolagsmans ansvar begränsar sig till hans eller hennes egendomsinsats, vars belopp fastställs i bolagsavtalet. 8

9 Att grunda ett aktiebolag Ett aktiebolag är en självständig skattskyldig. Resultatet av verksamheten beskattas som inkomster för bolaget. Ett aktiebolag kan bildas av en eller flera personer eller företag.  Aktieägarna ska ingå ett skriftligt avtal om bolagsbildning och underteckna det. Enligt etableringsanmälan Y1 ska avtalet om bolagsbildning, bolagsordningen, bilaga 1 till handelsregistret och ett kvitto över betald handläggningsavgift för handelsregistret fogas till anmälan.Y1 Det är också möjligt att grunda ett aktiebolag i Företags- och organisationsdatasystemets webbtjänst (ytj.fi). I så fall ska man betala handläggningsavgiften direkt via tjänsten.ytj.fi 9

10 Att grunda ett aktiebolag (fortsättning) Anmälan till handelsregistret ska lämnas in inom tre månader efter att avtalet om bolagsbildning undertecknats. Ett aktiebolag uppkommer då det antecknas i handelsregistret. Vid tidpunkten för bildandet ska aktiebolaget ha ett kapital på minst 2 500 euro. Bolagets delägare är inte personligen ansvariga för bolagets åtaganden. 10

11 Att grunda ett aktiebolag elektroniskt Etableringen görs i Företags- och organisationsdatasystemets webbtjänst (ytj.fi)ytj.fi Tjänsten är avsedd för bolag, som uppfyller följande villkor: bolagsordning av standardform räcker aktiekapitalet betalas i euro till bankkontot för det bolag som bildas teckningspriset tas i sin helhet upp i aktiekapitalet alla som tecknar aktier, styrelsemedlemmar, den verkställande direktören och revisorn (som ska vara en fysisk person) har en finländsk personbeteckning och också personliga nätbankskoder eller ID-kort med chip (EID-kort) eventuella prokurister och personer med rätt att företräda bolaget har en finländsk personbeteckning 11

12 Att grunda ett aktiebolag elektroniskt (fortsätter) Användaren kan även vara ett ombud fram till den fas då anmälan ska undertecknas. Tjänsten styr bildandet av ett aktiebolag. E-tjänsten skapar utifrån de angivna uppgifterna för bolaget: avtal om bolagsbildning en bolagsordning en etableringsanmälan. Handläggningsavgiften (330 euro) betalas via tjänsten. Ett registreringsnummer och FO-nummer tilldelas så fort anmälan undertecknats och handläggningsavgiften betalats 12

13 Att grunda ett andelslag Syftet med ett andelslag är att vanligtvis bedriva ekonomisk verksamhet som främjar medlemmarnas hushållning eller näringsverksamhet. Ett andelslag kan bildas av endast en person.  Grundarna av ett andelslag sammanställer andelslagets stadgar och ett avtal om andelslagsbildning, som de även ska underteckna. Enligt etableringsanmälan Y1 ska ett avtal om andelslagsbildning, andelslagets stadgar, bilaga 2 till handelsregistret och ett kvitto över betald handläggningsavgift för handelsregistret fogas till anmälan.Y1 13

14 Att grunda ett andelslag (fortsättning) Anmälan till handelsregistret ska lämnas inom tre månader efter att avtalet om andelslagsbildning har undertecknats. Juridiskt sett uppkommer ett andelslag först då det förts in i handelsregistret. Andelslagets medlemmar är inte personligen ansvariga för andelslagets åtaganden. 14

15 Anmälan till Skatteförvaltningens register Med etableringsanmälan anmäler man sig till följande av Skatteförvaltningens register:  registret över momsskyldiga  förskottsuppbördsregistret  arbetsgivarregistret. På samma blankett lämnar man också de uppgifter som behövs för att räkna förskottsskatten (öppet bolag, kommanditbolag och enskilda näringsidkare). Aktiebolag och andelslag kan ansöka om förskottsskatt med blanketten Ansökan om samfunds förskottsskatt/ändring (5017r)Ansökan om samfunds förskottsskatt/ändring (5017r) 15

16 Anmälan till Skatteförvaltningens register (fortsätter) Om verksamheten inleds senare, är det möjligt att anmäla sig till Skatteförvaltningens register först då man vet när den egentliga verksamheten inleds. I sådana fall ska man fylla i en ändrings- och nedläggningsanmälan, som ska väljas enligt företagsform:  Y4: aktiebolag, andelslag och annat samfund Y4  Y5: öppet bolag och kommanditbolag Y5  Y6: enskild näringsidkare. Y6 16 ytj.fi/svenska

17 Registret över momsskyldiga Ett företag ska anmäla sig till registret över momsskyldiga om det säljer varor och tjänster inom ramen för affärsverksamhet i Finland och omsättningen överskrider 10 000 euro (till 31.12.2015 var gränsen 8 500 euro) under räkenskapsperioden (12 mån.) Ett företag ska anmäla sig som momsskyldigt från den dag då  den skattepliktiga verksamheten börjar  det börjar skaffa varor eller tjänster för skattepliktig verksamhet. 17

18 Registret över momsskyldiga (fortsättning) Det är inte nödvändigt att anmäla sig till registret om omsättningen inte överskrider 10 000 euro (till 31.12.2015 var gränsen) under räkenskapsperioden (12 mån.).  Ett företag med ringa omsättning kan frivilligt ansöka om registrering till registret över momsskyldiga.  Ett företag som ansökt om registrering antecknas vanligen som skattskyldigt tidigast från den dag då anmälan togs emot. När man anmäler sig som momsskyldig lönar det sig också att beakta lättnad vid den nedre gränsen för moms.lättnad vid den nedre gränsen för moms. 18

19 Förskottsuppbördsregistret På ansökan för Skatteförvaltningen in en aktör som bedriver näringsverksamhet, jordbruk eller annan förvärvsverksamhet som inte hör till ett anställningsförhållande i förskottsuppbördsregistret.förskottsuppbördsregistret  Sökanden förs in i förskottsuppbördsregistret från den dag då ansökan tagits emot eller från en senare tidpunkt som meddelas i ansökan. När ett företag (eller en annan aktör) förts in i förskottsuppbördsregistret, behöver inte företagets kunder verkställa förskottsinnehållning på arbets- eller andra ersättningar som de betalat till företaget. 19

20 Förskottsuppbördsregistret (fortsättning) En ansökan om förskottsuppbördsregistrering leder inte alltid till ett införande i registret.  En aktör som omfattas av sådana avsevärda beskattningsförsummelser som kan förmodas fortsätta förs inte in i registret. Försummelse av följande ärenden kan ses som avsevärda ur beskattningssynvinkel:  skattebetalning  skattedeklaration (eller annan deklarationsskyldighet som gäller beskattningen)  bokförings- och anteckningsskyldigheten  andra skyldigheter som hänför sig till beskattningen. 20

21 Arbetsgivarregistret Man ska anmäla sig till arbetsgivarregistret då man regelbundet börjar betala ut lön.arbetsgivarregistret Löneutbetalningen är regelbunden  om företaget har minst två fast anställda under kalenderåret  om minst sex löntagare är i arbete under året, även om anställningsförhållandena inte varar hela kalenderåret. En arbetsgivare som tillfälligt betalar ut lön förs i allmänhet inte in i arbetsgivarregistret. En tillfällig arbetsgivare kan dock göra en frivillig anmälan till arbetsgivarregistret. 21


Ladda ner ppt "Att grunda ett företag och anmälan till registren Skatteförvaltningen."

Liknande presentationer


Google-annonser