Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

11 Bolagsrättens grunder Individen och affärsverksamhet, Grundmodul 2 Åbo Akademi Hösten 2013 Paula Klami-Wetterstein 22.11.2014Åbo Akademi - Domkyrkotorget.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "11 Bolagsrättens grunder Individen och affärsverksamhet, Grundmodul 2 Åbo Akademi Hösten 2013 Paula Klami-Wetterstein 22.11.2014Åbo Akademi - Domkyrkotorget."— Presentationens avskrift:

1 11 Bolagsrättens grunder Individen och affärsverksamhet, Grundmodul 2 Åbo Akademi Hösten 2013 Paula Klami-Wetterstein 22.11.2014Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo1

2 22 Om näringsfriheten  Finlands grundlag 18 §: ”Näringsfrihet och rätt till arbete. Var och en har i enlighet med lag rätt att skaffa sig sin försörjning genom arbete, yrke eller näring som han eller hon valt fritt. Det allmänna skall sörja för skyddet av arbetskraften.” –demokratin, liberalismen, de grundläggande fri- och rättigheterna –marknadsekonomi; en fri konkurrens –obs. även egendomsskyddet

3 33 Näringsfrihet och lag angående rättighet att idka näring (122/1919)  1 §: På de villkor som stadgas i denna lag får laglig och med god sed förenlig näring idkas av 1.fysiska personer som är bosatta inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 2.finska sammanslutningar och stiftelser samt 3.utländska sammanslutningar och stiftelser som har registrerat en filial i Finland [- -].  ”laglig och med god sed förenlig”  jfr bordellverksamhet  obs. distinktionen mellan 1) fria näringar, 2) näringar som förutsätter anmälan, 3) tillståndspliktiga näringar  Vissa förfaranden kan leda till näringsförbud (för viss tid).

4 44 Olika företagsformer – jämförelse  Näringsverksamhet kan idkas på många olika sätt. –enklaste sättet: –det rättsliga begreppet enskild näringsidkare = i regel en sådan företagsverksamhet som fysiska personer i sitt eget namn bedriver och för vilken man skall göra en anmälan till handelsregistret –anmälningsskyldighet –i övrigt enkelt (få administrativa skyldigheter) 22.11.2014Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo4 enskild näringsidkare

5 55  Varför bolagsform? –en enskild näringsidkare är ansvarig för samtliga förpliktelser –behov av att idka näring med andra  faktorer som påverkar valet av företagsform: –ägarnas ansvar för bolagets förpliktelser –ägarnas möjlighet att påverka bolagets angelägenheter –möjlighet att realisera den egna andelen –beskattningsmässiga aspekter –finansieringsmöjligheterna 22.11.2014Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo5

6 66 Allmänt om regleringen av olika företagsformer  Man har strävat efter att beakta de olika behoven vid regleringen.  företagsformer = grundmodeller (egenskaperna kända för intressenterna)  avtalsfrihet –i synnerhet i företagsformer som präglas av ett personligt skuldansvar –borgenärsskydd; minoritetsaktieägare  behov av att begränsa avtalsfriheten 22.11.2014Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo6

7 77 Skuldansvar – begränsat eller obegränsat?  ett begränsat ansvar: i synnerhet aktiebolag (men även andelslag, de icke-ansvariga bolagsmännen, delägare i ett ömsesidigt försäkringsbolag samt föreningsmedlemmar)  enskild näringsidkare, personbolag eller aktiebolag?  de ansvariga bolagsmännen är personligen ansvariga för bolagets förpliktelser –jfr enskild näringsidkare (men: aktiebolag) 22.11.2014Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo7

8 88  små aktiebolag: ofta avtalsbaserat ansvar (personsäkerheter)  skillnaden obetydlig?  ett begränsat ansvar = en förutsättning för att ägandet och ledningen kan åtskiljas  det begränsade ansvaret möjliggör splittringen av placeringarna  problem ur borgenärssynvinkeln? –men: borgenärerna kan vanligtvis beakta riskerna på förhand –borgenärer som inte kan välja sin avtalspart: tvingande reglering som skydd 22.11.2014Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo8

9 99 Beslutsfattande  majoritetsprincipen (aktiebolag) –investerarens inflytande bestäms på basis av ägandet –ett stort antal delägare: koncensusförvaltning omöjligt –två alternativ: 1) en röst per medlem, 2) en röst per aktie  koncensusförvaltning (personbolag) –det obegränsade ansvaret: en särskild tillit mellan delägarna –majoritetsprincipen skulle innebära för stora risker för delägarna 22.11.2014Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo9

10 10 Utdelning av medel  syftet med företagsverksamhet: att tillbringa en ekonomisk fördel för de delaktiga –pengar/annan nytta eller fördel  aktiebolag: aktieägarna har en rätt till bolagets nettoegendom –i synnerhet rätt att dela ut vinst –solvens som förutsättning –”bolagets medel kan betalas ut till aktieägarna endast enligt vad som i denna lag föreskrivs om [- -]” –obs. även minoritetens rätt att kräva vinstutdelning –men: kapitalets beständighet som utgångspunkt  aktieägarna har inte rätt att utan borgenärernas samtycke återbära medel som investerats i bolaget i form av aktiekapital

11 11  andelslag: medlemmarna har ingen allmän rätt till nettoegendomen –syftet med verksamheten är främst att stödja medlemmarnas ekonomiska verksamhet eller näringsutövning (inte att generera vinst till medlemmarna)  enligt huvudregeln tillhör vinsten andelslaget –man kan emellertid dela ut överskott (vinst) i enlighet med bestämmelserna i stadgarna –obs. även olika medlemsförmåner (inköpsgottgörelse, bonus, årlig rabatt m.m.) –obs. inget förbud mot återbetalning av insatser  föreningar: inte tillåtet att dela ut medel till medlemmarna (men: medlemsförmåner)  öppna bolag och kommanditbolag: dispositiva regler = bolagsmännen kan sinsemellan komma överens om utbetalning av medel

12 12 –bolagsmannen har rätt att få ersättning för utgifter som åsamkats genom skötseln av bolagets angelägenheter –varje bolagsman har rätt till ett skäligt vederlag för det arbete som har utfört för bolaget –utdelning av vinst: varje bolagsman skall få en andel som motsvarar räntan på dennes insats  enskilda näringsidkare: inkomsterna är näringsidkarens egna inkomster  inga begränsningar i fråga om användningen

13 13 Överlåtbarhet  aktiebolag: aktierna kan överlåtas och förvärvas utan begränsningar –inlösenklausuler och samtyckesklausuler är dock möjliga  andelslag: en medlem får överlåta sin andel, om inte annat bestäms i stadgarna –det är möjligt att realisera andelen genom att träda ut ur andelslaget  personbolag: bolagsandelen kan i regel inte överlåtas utan de andra bolagsmännens samtycke

14 14 Registrering  Anmälningar och uppgifter beträffande näringsidkare införs i handelsregistret –ett offentligt register som förs av Patent- och registerstyrelsen  syfte: att göra det möjligt för näringsidkare och deras intressenter att få information om företag –offentlighet! –viktigt: tillförlitlighet; tillgänglighet  vissa anteckningar har en konstituerande verkan –exempel: aktiebolag  grundanmälan innan näringsverksamheten inleds –obligatorisk för de flesta företagsformer –en enskild näringsidkare får alltid lämna en grundanmälan (det mest effektiva sättet att få namnskydd)

15 15 Fakta och statistik  antalet företag i handelsregistret 31.12.2010: (ca) 215 000 aktiebolag; 180 000 enskilda näringsidkare; 82 000 bostadsaktiebolag; 36 000 kommanditbolag; 13 000 öppna bolag; 4060 andelslag; 997 filialer; 20 försäkringsbolag etc.  användningen av aktiebolagsform är inte bunden vid vissa branscher eller kapitalstrukturer –den överlägset viktigaste företagsformen (kriterier: omsättningen och sysselsättningen) –allt mera populärt att driva små företag i form av aktiebolag  rätt så vanligt att idka näring som enskilda näringsidkare –i regel små när det gäller både antalet anställda och omsättningen  förhållandevis få andelslag; å andra sidan är dessa i regel större än företag i genomsnitt


Ladda ner ppt "11 Bolagsrättens grunder Individen och affärsverksamhet, Grundmodul 2 Åbo Akademi Hösten 2013 Paula Klami-Wetterstein 22.11.2014Åbo Akademi - Domkyrkotorget."

Liknande presentationer


Google-annonser