Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Den utländska arbetskraften i Finland – en okänd resurs Kaija Ruotsalainen Tema 2: Nya datamöjligheter Nordiskt Statistikermöte, Köbenhamn 11.-13. august.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Den utländska arbetskraften i Finland – en okänd resurs Kaija Ruotsalainen Tema 2: Nya datamöjligheter Nordiskt Statistikermöte, Köbenhamn 11.-13. august."— Presentationens avskrift:

1 Den utländska arbetskraften i Finland – en okänd resurs Kaija Ruotsalainen Tema 2: Nya datamöjligheter Nordiskt Statistikermöte, Köbenhamn 11.-13. august 2010

2 Innehåll  Inledning  Begreppet utländsk arbetskraft  Registerkällor  Statistikmöjligheter  Sammandrag 2

3 Inledning  man har alltid flyttat från ett land till ett annat i jakt på arbete  på grund av globaliseringen och öppnandet av gränser har detta hela tiden ökat  för statistikföringen är denna utvecklingstrend en utmaning både med tanke på mätning och på analysering  det är ett problem att statistikföringen av tillfällig utländsk arbetskraft för närvarande är bristfällig  i denna presentation granskas frågan ur Finlands perspektiv 3

4 Begreppet utländsk arbetskraft  Vad menar man med detta?  de utlänningarna som bor i landet? Fasta? Tillfälligt?  de utlänningar som är fast bosatta i Finland fås ytterst detaljerade uppgifter på basis av både befolknings- och sysselsättningsstatistiken  ”utlänningarna” kan avgränsas på basis av medborgarskap, födelseland, språk eller en kombination av dessa 4

5 Antalet utländska sysselsatta på basis av vissa utlänningsgrunder (fast bosatta i Finland) 5

6 Den tillfälliga arbetskraften  arbetstagare som är direktanställda av finländska företag, bl.a. de personer som dagligen pendlar från Sverige till Finland via Tornedalen  arbetstagare i utländska företag som för en begränsad tid (vanligen mindre än ett år) sänts till Finland av sin arbetsgivare – till den här gruppen hör också utländska hyrda arbetstagare  utlänningar som verkar som yrkesutövare i Finland  säsongsarbetstagare, bl.a. bärplockare 6

7 Registerkällor (1)  Migrationsverket beviljar uppehållstillstånd till utländska studerande, arbetstagare, yrkesutövare, återflyttare och familjemedlemmar till utlänningar som bor i Finland. Uppgifter sparas i utlänningsregistret (år 2008 ungefär 20 000 personer med arbetstagarestatus)  Utlänningar med tillfälligt arbete i Finland hör antingen till de allmänt skattskyldiga eller till de begränsat skattskyldiga, beroende på arbetsperiodens längd. Dessa uppgifter sparas i skatteförvaltningens register (ungefär 40 - 45 000 personer) 7

8 Registerkällor (2)  Huvudregeln vid arbetspensionsförsäkring är att arbete som utförts i Finland försäkras i Finland. Enligt olika register över arbetspensionförsäkring var det ungefär 24 000 personer som arbetade i Finland och som inte var fast bosatta i Finland.  Men: man kan också arbeta i Finland som utsända arbetstagare från ett EU-land, ETA-land, Schweiz eller något annat avtalsland och då behöver man inte ha en arbetspensionförsäkring (ungefär 11 000 personer år 2007) 8

9 Registerkällor (3)  I Folkpensionsanstaltens register innehåller försäkringsbeslut om långvarigt arbete av medborgare från EU- och ETA-länder. Registret omfattar inte alla arbetstagare: t.ex. arbetsperioden måste vara mellan fyra månader och två år, det är också inte obligatorisk att ta försäkring, gäller inte utsända arbetstagare och utländska företag (år 2007 ungefär 4 000 positiva försäkringbeslut) 9

10 Statistikmöjligheter (1)  de arbetstagare som arbetar tillfälligt i Finland är en utmanande grupp ur statistisk synvinkel  uppgifterna är spridda i olika register och svåra att kombinera på grund av bristfälliga och oenhetliga identifieringsuppgifter  registren delvis överlappande, men å andra sidan täcker de sannolikt inte alla arbetstagargrupper  för närvarande kan man bara grovt uppskatta antalet utlänningar som arbetar tillfälligt i Finland.  uppskattningarna har under de senaste åren varierat mellan 18 000 och 50 000 10

11 Statistikmöjligheter (2)  Identifieringsuppgifterna i registren innehåller bl.a. personens födelsedatum, namnuppgifter, landskod.  Den personbeteckning som eventuellt finns i registren är inte enhetlig mellan de olika registren.  Sålunda borde sammanslagningen av registren ske på grundval av födelsedatum, kön, namn och eventuellt personens hemland.  Det finns goda erfarenheter av den här typen sammanslagningar i det samnordiska projektet ”Nordisk Pendlingskarta” 11

12 Sammandrag  Det är en utmaning för statistikföringen att beskriva utländsk tillfällig arbetskraft.  Varje myndighetsregister beskriver fenomenet ur sin egen synvinkel och därför avviker registrens målpopulationer delvis från varandra.  För att få en helhetsbild av frågan behövs alltså alla parters vilja och arbetsinsats.  Statistikcentralen skulle kunna fungera som en central koordinator och en sammanställare av uppgifter 12


Ladda ner ppt "Den utländska arbetskraften i Finland – en okänd resurs Kaija Ruotsalainen Tema 2: Nya datamöjligheter Nordiskt Statistikermöte, Köbenhamn 11.-13. august."

Liknande presentationer


Google-annonser