Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Patientlagen ur ett hjälpmedelsperspektiv Karlskrona den 26 maj 2016.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Patientlagen ur ett hjälpmedelsperspektiv Karlskrona den 26 maj 2016."— Presentationens avskrift:

1 Patientlagen ur ett hjälpmedelsperspektiv Karlskrona den 26 maj 2016

2 Syftet med lagen Stärka och tydliggöra patientens ställning Främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet.

3 SKL:s stöd för att implementera patientlagen Gemensam kunskapsbas för landsting, regioner och kommuner. Tillgängligt via SKL:s hemsida härhär

4 Patientlagen – en viktig nyhet Patientlagen 9 kap. Val av utförare Välja öppen vård i andra landsting

5 Patientlagen – en viktig nyhet Individnivån Omfattas inte av vårdlandstingets vårdgaranti Följa hemlandstingets remisskrav I övrigt samma villkor som vårdlandstingets egna invånare. Vårdlandstingets remissregler tillämpas också för utomlänspatienter. Betalar själv resekostnaderna

6 Patientlagen – en viktig nyhet Få ny medicinsk bedömning Välja samtliga behandlingsalternativ i öppen vård Välja fast läkar- och vårdkontakt Lista sig i andra landsting Välja öppen högspecialiserad vård

7 Möjlighet att välja utförare i andra landsting. Sluten vård. Rekommendation Val inom den slutna länssjukvården Efter det att behovet har fastställts av hemlandstinget Godkännande i förväg av hemlandstinget

8 Ny lagreglering i HSL av landstingens skyldighet

9 Komplettering av HSL 4 § andra st. Öppen vård Landstinget ska erbjuda öppen vård åt dem som omfattas av ett annat landstings ansvar för hälso- och sjukvård. Dessa patienter omfattas inte av landstingets vårdgaranti. I övrigt ska vården ges på samma villkor som dem som gäller för de egna invånarna.

10 Komplettering av HSL 4 § tredje st. Remisser Om patienten omfattas av ett annat landstings ansvar för hälso- och sjukvård enligt 3 § svarar det landstinget för kostnaderna för vård som patienten ges med stöd av andra stycket. Detta gäller dock inte om det landstinget ställer krav på remiss för vården och dessa remissregler inte följs.

11 Komplettering av HSL 7 § första och andra st. Landstinget ska planera sin hälso- och sjukvård med utgångspunkt i behovet av vård hos dem som omfattas av landstingets ansvar för hälso- och sjukvård. Planeringen ska avse även den hälso- och sjukvård som erbjuds av privata och andra vårdgivare.

12 Övergångsbestämmelser Privata vårdgivare Bestämmelsen om landstingens skyldighet att erbjuda öppen vård till patienter som kommer från andra landsting gäller inte vård som ges enligt avtal om hälso- och sjukvårdstjänster som ingåtts före ikraftträdandet, så länge avtalet gäller. Efter ikraftträdandet får avtalet inte förlängas utan att bestämmelsen beaktas.

13

14 En förtydligad informationsplikt. Patientlagen 3 kap. Information 1 § Patienten ska få information om 1. sitt hälsotillstånd, 2. de metoder som finns för undersökning, vård och behandling, 3. de hjälpmedel som finns för personer med funktionsnedsättning, 4. vid vilken tidpunkt han eller hon kan förvänta sig att få vård, 5. det förväntade vård- och behandlingsförloppet, 6. väsentliga risker för komplikationer och biverkningar, 7. eftervård, och 8. metoder för att förebygga sjukdom eller skada.

15 En förtydligad informationsplikt. Patientlagen 3 kap. Information 2 § Patienten ska även få information om 1. möjligheten att välja behandlingsalternativ, fast läkarkontakt samt vårdgivare och utförare av offentligt finansierad hälso- och sjukvård, 2. möjligheten att få en ny medicinsk bedömning och en fast vårdkontakt, 3. vårdgarantin, och 4. möjligheten att hos Försäkringskassan få upplysningar om vård i ett annat EES-land eller i Schweiz

16 Riksavtalet för utomlänsvård har anpassats till patientlagen

17 Övriga förändringar i riksavtalet Val av medicinsk service i andra landsting. Läkare beställer. Stärker patientens ställning. Kap 5. Resekostnader. Betalar själv. Särskild reglering. Kap 7.8 kommentarerna.

18 Övriga förändringar i riksavtalet Kontrakt med privat vårdgivare. Övergångsbestäm- melsen i HSL måste beaktas. Kap 2.1 och 8.2

19 Övriga förändringar i riksavtalet Listning. Kommentarerna kap 4.2 ”Den patient som är ”listad” inom primärvården ska inte ges företräde till att få primärvård utan hänsyn ska enbart tas till de medicinska behov som patienten har.”

20 Hjälpmedel - patientlagen Får patienten större valmöjligheter när det gäller att välja hjälpmedel från den 1 januari 2015? Det blir tydligare att den enskilde har möjligheter att välja hjälpmedel när det finns olika hjälpmedel tillgängliga inom det egna landstingets/kommunens hjälpmedelssortiment. 7 kap. 2 § patientlagen

21 Hjälpmedel - riksavtalet Vilket landsting har det finansiella ansvaret för hjälpmedel för patienter som vistas i andra landsting? I riksavtalet för utomlänsvård finns bestämmelser om när en patients hemlandsting ersätter andra landsting som förskriver och utlämnar hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning.

22 Hjälpmedel - riksavtalet Avsikten med bestämmelsen i riksavtalet är att underlätta för personer med funktionsnedsättning att få sina behov av olika hjälpmedel tillgodosedda för att kunna leva ett normalt liv även vid besök i andra landsting.

23 Vårdanalys. Uppdrag att följa upp patientlagen ur ett patientperspektiv -Belysa om patientlagen får avsedd effekt -Uppdraget slutredovisas januari 2017 (delrapportering mars 2015 och mars 2016)

24 Delrapport 2015 -Vården lever inte fullt upp till gamla lagkrav. -Initiativ för att stärka lagens efterlevnad verkar vara lågt prioriterade i landstingen. -Samtliga aktörer med ansvar i sektorn behöver driva ett brett och långsiktigt arbete med genomförandet av patientlagen.

25 Delrapport 2016 Syftet med rapporten är att identifiera hinder och möjligheter för ett stärkt genomslag för patientlagen

26 Delrapport 2016 Lagen ger stöd till pågående arbeten men har inte förändrat landstingens strategier och arbetssätt i större utsträckning

27 Delrapport 2016 Hinder för att öka patientlagens genomslag Befolkningens kännedom Verksamheterna har svårt att omsätta lagen i praktiken Landstingens strukturella förutsättningar påverkar möjligheterna att uppfylla lagen (kompetensförsörjning och ekonomi) Saknas nationella administrativa lösningar

28 Delrapport 2016 Sex möjligheter att stärka patientlagens genomslag 1)Underlätta för patienten att påverka vården 2)Starkt ledarskap 3)Mer kunskap 4)Nationella gemensamma administrativa lösningar 5)Stärkt uppföljning, t.ex. vi Nationell patientenkät 6)Tydligare incitament för ändrat arbetssätt


Ladda ner ppt "Patientlagen ur ett hjälpmedelsperspektiv Karlskrona den 26 maj 2016."

Liknande presentationer


Google-annonser