Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Miljöstyrningsrådets revidering av animaliska livsmedel och vår roll i Sverige – det nya matlandet Monica Sihlén, Miljöstyrningsrådet, Gotland 17 juni.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Miljöstyrningsrådets revidering av animaliska livsmedel och vår roll i Sverige – det nya matlandet Monica Sihlén, Miljöstyrningsrådet, Gotland 17 juni."— Presentationens avskrift:

1 Miljöstyrningsrådets revidering av animaliska livsmedel och vår roll i Sverige – det nya matlandet Monica Sihlén, Miljöstyrningsrådet, Gotland 17 juni 2010

2 Miljöstyrningsrådet, www.msr.se

3

4 Revidering av livsmedelskriterier 2010 Fisk och skaldjur – klart Kaffe, te och kakao – klart Kött, mjölk, kyckling, ägg – remissbehandlad. Beslut juni Bröd, mjöl, gryn, socker – remiss ute nu! Beslut september Frukt och grönt – remiss snart. Beslut oktober Tvärsektoriell förpackningsrapport under hösten Standarder underlättar utvärdering och uppföljning

5 Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Krav som ställs ska vara: 1. Kopplade 2. Kontrollerbara 3. Uttryckta samt: –ha ett syfte, vara rimliga och ändamålsenliga (proportionalitet) –ge alla leverantörer samma möjlighet (likabehandling) –vara tydligt angivna (transparens) –inte gynna eller missgynna leverantörer (icke-diskriminering) Arbetsgruppens arbete utgår från Relevans-Potential-Styrbarhet

6 Gemensamma krav för animaliska produkter B1. INFORMATION OM URSPRUNG BAS: För eningrediensprodukter ska skriftlig information kunna lämnas vid förfrågan om var djuret är fött, uppfött, slaktat och förädlat. AVANCERAT: För fleringrediensprodukter med köttinnehåll över 20 % ska skriftlig information kunna lämnas vid förfrågan om var djuret är fött, uppfött, slaktat och förädlat. B2. SALMONELLAFRIHET Samtliga levererade produkter ska vara fria från samtliga salmonella serotyper. B3. ANTIBIOTIKA Antibiotika får användas endast efter ordination av veterinär och när det är veterinärmedicinskt motiverat. B4. TRANSPORT AV DJUR TILL SLAKT Djuret har transporterats max 8 timmar till slakt. B5. SLAKTMETOD Djuret är bedövat när avblodning sker.

7 Exempel: revidering djuromsorg Liggyta Strö Bete Beläggning Uppfödning

8 UPPHANDLING AV LIVSMEDEL Ekologisk produktion –Basnivå: EU-ekologiskt –Avancerad nivå: Ekologiskt med högre ställda djurskydds- och miljökrav

9 Exempel griskött (ett av sju områden) BASKRAV Samtliga grisköttsprodukter som ingår i det offererade sortimentet ska uppfylla kriterierna enligt förordning (EG) 834/2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter. AVANCERAT KRAV Samtliga grisköttsprodukter som ingår i det offererade sortimentet skall uppfylla kriterierna enligt förordning (EG) 834/2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter samt tillkommande krav på djuromsorg: – Grisar ska ha tillgång till för dem naturlig sysselsättning –Inomhus ska grisar ha tillgång till avskild liggplats med djupströ och ett separat gödslingsutrymme. –Grisar ska ha tillgång till bete eller annan beväxt mark under minst en 4-månaders period.

10 UPPHANDLING AV LIVSMEDEL Miljöanpassad konventionell produktion –Basnivå: beskrivs –Avancerad nivå: beskrivs

11 Exempel på krav – publiceras i mitten av juni 2010 Griskött BASKRAV Svanskupering skall ej ha förekommit. UTVÄRDERING - Har fodret varit fritt från fiskanimalier under hela produktionstiden? Kycklingkött BASKRAV Produkt av kyckling skall härstamma från djur som fötts upp på anläggning där beläggningsgraden varit max 36 kg/m2 (och max 25 djur/m2) och där bilaga I uppfylls enligt direktiv 2007/43/EG om fastställande av minimiregler för skydd av slaktkycklingar. UTVÄRDERING - Kan information lämnas om produktens hela klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv, redovisat i CO2- ekvivalenter?

12 Praktisk användning av kriterierna Samtliga krav i upphandlingen – beslutas av kommunen Verifikatet – beslutas av anbudsgivaren, accepteras av kommun Tydliggör för vilka produkter/produktgrupper verifikat inkrävs Förslag på verifikation vid tilldelning –Val 1: uppvisas under tilldelningsdagarna. Beslut av kommunen –Val 2: uppvisas vid första uppföljningen t.ex. efter 3 mån. och kopplas till avtalets villkor. Beslut av kommunen MSR: Vägledning för uppföljning MSR: Förslag på verifikat på vid uppföljning

13 Främja konkurrensen mha LOU Möjliggör för samtliga marknadsaktörer att lägga anbud: Tydliggör kommunens mål i behovsanalysen Dela på anbuden enligt marknadsanalysen Konkurrenskraftiga villkor i ditt förfrågningsunderlag Tydliga krav på uppföljning förenklar

14 Förbered förbättrad konkurrens genom att: Utbilda leverantörer/producenter att lägga anbud Informera om kommande upphandlingar Bered och lös logistikfrågan Arbeta långsiktigt med strategin och ”acceptera kostnaden”!

15 Den offentliga maten - Sverige det nya matlandet 1. Stödja upphandlande myndigheter, främst kommuner 2. Ge stöd att ställa rätt sorts krav 3. Samordning av intressenter 4. ”Bidra till att våra barn och gamla får bra mat”

16 Projektmål för den offentliga maten Systemmål: Bättre fungerande upphandlingsprocess som leder till en kravnivå som överensstämmer med kommunens ambition, dvs. högre ställda krav, färre/inga överprövningar samt fler ”goda affärer”. Visionsmål: Alla upphandlande myndigheter ska kunna ställa rätt sorts krav enligt sin behovsanalys för att resultatet ska bli bra mat till barn och gamla och då behövs marknadstillgång på dessa produkter.

17 Målgrupper Beslutsfattare/politiker Upphandlare Beställare Grossister Leverantörer Producenter Media – informationskanal Nätverkintressenter – ”alla berörda”

18 Hur förbättra ur era perspektiv? Förslag till förbättrad upphandling Förslag till hemsidan –Utvecklingsblogg för vår hemsida Länkningstips –MSR ska länka ”allt” Hur vill ni informeras/uppdateras om ”Sverige - det nya offentliga matlandet” Samordningen intensifieras i höst

19 Tack för visat intresse! Monica@msr.se Helpdesk: 08-50 10 55 50 Måndag 13 – 15 Tisdag – fredag 10 – 12

20 Livsmedelsupphandling = > måltidsglädje

21 BASKRAV – NÖTKREATUR BETESDRIFT Nötkreatur över 6 månader skall ha tillgång till bete eller annan utevistelse under en sammanhängande betessäsong. Djuren skall då vistas ute under hela dygnet. Undantag medges endast för tjurar. UTVÄRDERING -BEKÄMPNINGSMEDEL I FODERODLINGEN Kan ni garantera att foder, oavsett produktionsland, inte är producerat med bekämpningsmedel som är upptagna på Rain Forest Alliance lista, list of prohibited pesticides, över ej tillåtna ämnen?

22 Behovs -analys och org. kultur Förfrågnings -underlag Upphandlingsprocessen Behovsanalys – vilket behov ska tillgodoses Marknadsanalys – vad kan marknaden erbjuda Förfrågningsunderlag: krav på leverantör/obligatoriska krav på produkten / utvärderingskriterier på produkten/ Särskilda kontraktsvillkor Uppföljning - säkerställ att leverans och avtal överensstämmer Leverantörernas/producenternas processer! Marknads -analys Uppföljning av avtalet Anbud från leverantörer/ grossister Den goda affären Utvärdering Val av leverantör/ producent Kundanalys och företagskultur Fungerand e avtal Anbud från producenter Produktions- förutsättningar hos producent


Ladda ner ppt "Miljöstyrningsrådets revidering av animaliska livsmedel och vår roll i Sverige – det nya matlandet Monica Sihlén, Miljöstyrningsrådet, Gotland 17 juni."

Liknande presentationer


Google-annonser