Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mål: ”Gotland utvecklas i linje med visionsmålen och har ett starkt varumärke” Delmål för 2011 - 2015: Minst 59 000 bor på Gotland Gotlänningarnas välstånd.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mål: ”Gotland utvecklas i linje med visionsmålen och har ett starkt varumärke” Delmål för 2011 - 2015: Minst 59 000 bor på Gotland Gotlänningarnas välstånd."— Presentationens avskrift:

1

2

3 Mål: ”Gotland utvecklas i linje med visionsmålen och har ett starkt varumärke” Delmål för 2011 - 2015: Minst 59 000 bor på Gotland Gotlänningarnas välstånd ligger i nivå med rikets genomsnitt Gotland är den naturliga mötesplatsen i Östersjöregionen Självskattad hälsa och psykiskt välbefinnande ligger över riksgenomsnittet Miljö- och klimatarbete på Gotland rankas topp tio i landet Framgångsfaktorer (vad behöver vi vara bra på, vad får vi inte misslyckas med) AktiviteterAnsvar/tid Stärka medborgarnas möjlighet till dialog och inflytande Utreda förutsättningar för att skapa ny kanal för löpande medborgarkommunikationUH/2011 Ta fram koncernövergripande riktlinjer för sociala medier som kommunikationskanalUH/2011 Utvärdera och utveckla koncernövergripande satsning på sociala medierUH/2011 Skapa förutsättningar för publicering, nämnders protokoll och kallelserUH/2011 Publicera särtryck med distribution alla hushåll – resultatredovisning & kommunen 40 årUH/2011 Svarar för koncernövergripande implementering av ny grafisk profilUH/2011 Skapa gemensamt system för planering av löpande medborgardialoger samt uppföljning via styrkortetUH/2011 Skapa förutsättningar på hemsidan för verksamheternas presentation av resultatUH/2011-12 Ansvara för att FÖP-Storsudret går ut på samrådPL/JvW 2011 Ansvara för att FÖP-Fårö går ut på samrådPL/JvW 2011 Främja hälsa och förebygga ohälsa och sjukdomarStödja, samordna och följa upp implementeringen av det folkhälsopolitiska programmet, FHP för Gotland bl a genom att: Genomföra åtgärder enligt RS beslut 2011-01-27 Lyfta folkhälsoarbetet i REGSAM för överläggningar om regional samordning och framtida arbetsformer I samarbete med RLS utveckla rutinerna för uppföljning av program och resultat I samarbete med HSF beskriva förutsättningar för och möjliga konsekvenser av en modell för ekonomiska incitament kopplat till de nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder LS/2011 I samverkan med HSF och SOF driva och rapportera utvecklingsarbete för hälsofrämjande och sjukvårdsförebyggande arbeten i hälso- och sjukvården (bland annat system för ledning och styrsystem) LS/2011-12 Förslag till åtgärdsplan för att främja barn- och ungdomars hälsa med goda matvanor och fysisk aktivitet som stöd för implementering under hösten LS/CJ/2011 I samarbete med SBE och SBF medverka till att utveckla arbetsprocessen med särskilt fokus på det sociala perspektivet inkl hälsoaspekten i fysisk planering, såsom att underlätta cykling. PL/JvW/CJ/ 2011 Samhällsutveckling

4 Framgångsfaktorer (vad behöver vi vara bra på, vad får vi inte misslyckas med) AktiviteterAnsvar/tid Främja hälsa och förebygga ohälsa och sjukdomar forts Leda, samordna och rapportera särskilda satsningar: Folkhälsodagar i samarbete med aktörer inom regionen och det gotländska samhället Implementera tobakspolicy för gymnasieskolan i samarbete med GVF och KFF Utveckla arbetssätt för att motverka spridning av sexuellt överförbara sjukdomar i samverkan med förvaltningar, företag och föreningsliv LS/CJ/2011 Rökfri arbetsmiljö inom koncernen Region Gotland- fortsatt implementeringGT/2011 Främja hållbar tillväxt och sysselsättning med särskilda satsningar på kvinnor och ungdomar Satsa på kultur och idrott som viktiga utvecklingsfaktorer Utveckla service mot företagare och inflyttade (lotsfunktion, en dörr in)SP/2011 Utveckla arbetet för ökad befolkning (strategi, analys, statistik, samverkan nämnder, uppföljning)PL/SP 2011 Ta fram och implementera lärandeplan för regionalt tillväxtarbeteSP/2011 Utveckla former för jämställdhetsintegrering i det regionala tillväxtarbetetPL/2011 Genomföra mätning och åtgärdsprogram för förbättrat företagsklimatSP/2011 Ta fram nytt näringslivsprogram (som tar hänsyn till bl. a EU2020)SP/2011 Färjetrafiken – påverka kommande upphandlingPL/LJ 2012 Samordning av regional infrastrukturplaneringPL/LJ/2013 Genomföra förhandling kring kulturkoffertBD 2011 Utarbeta förslag till naturreservat vid Södra HällarnaPL/2011 Öka takten för att ställa om till förnybar energi och effektivisera energianvändning Säkerställa tillgång till och kvalitet på grund- och ytvatten Delta som regionens representant i arbetet med utveckling av vindkraft (kabel) i form av samordning sekretariatPL/JvW/2011 Få en effektiv dialog med förvaltningarna rörande verkställandet av miljöprogrammet inklusive deltagande i ekodagen, regionens årliga miljöredovisning och regionintern utbildning på miljörådet PL/HA/JN 2011 Presentera och samråda förslaget till ny energiplan, dels interna och dels i olika samverkansorgan och remiss instanserPL/HA 2011 Uthållig kommun (projekt)PL/HA/2011 TrIsCo (projekt)PL/HA/2011 Klimatentreprenören (projekt)PL/HA/2012 Bidra till projektet Islepact – kopplat till energiplanenPL/HA Baltic Master II - oljeskyddsplan (projekt)CE/JK/2012 Stödja både lokala utvecklingsinitiativ och utveckling genom internationalisering Bredbandsutbyggnad (verkställighet/finansieringsmodell)PL/ASM/SP 2011 Upphandla marknadsföringsinsatser i samband med båttrafik på Estland och LettlandSP/2011 Förbereda ordförandeskapet i B7 2012SP/UP/2011 Slutföra arbetet med framtagandet av ny internationell strategiSP/UP/2011 Samhällsutveckling forts

5 Framgångsfaktorer (vad behöver vi vara bra på, vad får vi inte misslyckas med) AktiviteterAnsvar/tid Säkra god planering av bostadsförsörjning utifrån olika gruppers behov Se till att sociotopkarteringar genomförs i Hemse och Klintehamn inför kommande FÖP arbetePL/JvW/2011 Övergripande planering av framtida utvecklingen av Visborgsområdet (metodutveckling, miljöprogram, socialt program)PL/AL/2011 Medverka i revidering av bostadsförsörjningsplanenPL/AL/2011 Främja trygghet och säkerhetSäkerhetsarbete, krisplanering och katastrofplanering (utveckling med planering och genomförande av utbildningsinsatser)CE (JK, PM, CS)/2011 Plan för extraordinära händelserCE/CS/2011 Översyn reglemente för krisledningsnämndenCE/CS/2011 KriskommunikationsplanUH/CS/2011 Katastrofmedicinskplan – utvecklingCE/PM/2011 Rakel införande och driftsättningsplan (Utreda anslutning till Rakel )CE/CS/2011-14 Ta fram handlingsprogram för skydd och säkerhetCE/JK/2011 Ta fram riktlinjer för fysisk säkerhet (brand/kamera/lås/larm)CE/JK/2011 Utveckla arbetsformer, planera, följa upp och revidera överenskommelsen mellan polis och regionen inom ramen för Tryggare Gotland – nollklotter.nu, planering, samordning och uppföljning av sommarsituationen LS/HJ/2011 Slutföra revidering av ”handlingsprogram för kvinnofrid”, samt driva på och stödja implementeringLS/HJ/2011 Revidera riktlinjer för alkoholtillståndLS/HJ/2011 Höja utbildningsnivån för att möta näringslivets och offentliga sektorns kompetensbehov Verka för ett utökat utbud av eftergymnasial utbildning Ta fram och genomföra verksamhetsplan kopplat till kompetensplattformSP Stärka varumärket för att bo och leva på Gotland och aktivt använda etableringsstöd för att öka nyinflyttning Genomföra marknadsföringsaktiviteter för boende önUH/2011 Utveckla produktutbudet av koncerngemensamma PR-artiklarUH/2011 Arbete inom Visby Centrum AB arbetet med att ansöka om årets stadskärna 2013PL/AL 2012 Skapa en attraktiv och konkurrenskraftig studiemiljö för studenter vid högskolan på GotlandPL/LB 2011 Presentera förslag till fortsatt regional insats i Fairtrade IslandPL/JN/2011 Bredda besökssäsongen så att den omfattar hela åretUtveckla destinationsmarknadsföring och serviceSP/2011 Samhällsutveckling forts

6 Brukare/kunder Mål: ”Brukarna/kunderna upplever att de får tjänster av god kvalitet, är informerade, delaktiga och respektfullt bemötta” Framgångsfaktorer (vad behöver vi vara bra på, vad får vi inte misslyckas med) MålnivåMätningar för att visa måluppfyllelse 1. Säkra och möjliggöra att koncernstyrkortet följs och att målen uppnås Aktiviteter genomförda i rätt tidAvstämning av VPs aktiviteter 2. Leverera beslutsunderlag av hög kvalitet i rätt tidBeslutsunderlag upplevs vara korrekta, begripliga och levererade i överenskommen tid (xx av skala?) Kundundersökning/ RS/FC 3. Ha rätt kompetens tillgängligKompetensen upplevs professionell och tillgänglig (xx av skala?)Kundundersökning/RS/FC 4. Skapa förtroende för LKs hantering av uppdragUppdrag upplevs hanteras på ett förtroendefullt sätt. (xx av skala?)Kundundersökningar; ARUs kunder, RS/FC LKs FramgångsfaktorerKoncernstyrkortets framgångsfaktorerAktiviteterAnsvar/tid (vad behöver vi vara bra på, vad får vi inte misslyckas med) 1. Säkra och möjliggöra att koncernstyrkortet följs och att målen uppnås God tillgänglighet till Region Gotland – snabb och korrekt service Genomföra klarspråksarbete - etapp 3GT/UH/2011 Följa upp att servicepolicyn fungerar/förverkligas och föreslå förbättringarÅH/2011 Utveckla kundtjänst – en väg in, mottagning (Visborg)CE/2011 Erbjuda medborgarna sökning i kommunens diarium via webbenCE/2011 Utveckla hemsidan avseende tillgänglighet – sökfunktionenUH/2011 Utveckla hemsida avseende koppling mot portal/mina sidor funktionUH/2011 Teknisk lösning portalplattform (medborgare, medarbetare, externa utförare)CE/2011-12 Genomföra Nationell IT-strategi (KS, HSN, SON)CE/2011-12 Skapa goda relationer Möjliggöra brukar-/kundmedverkan i planering, genomförande och uppföljning Se till att handikapp-, pensionärs och miljörådet fungerar välBD/2011 Utveckla en lokal överenskommelse kring frivilligt arbeteBD/LD/2011 Bedriva en systematisk synpunktshanteringUtveckla och följa upp synpunktshanteringÅH/CE/2011 Definiera och kommunicera koncernens tjänster 2. Leverera beslutsunderlag av hög kvalitet i rätt tid Ta fram interna rutiner/råd kopplat till W3D3 JO/2011 3. Ha rätt kompetens tillgänglig Matcha ledningskontorets kompetens­försörjning, kompetens och organisation till nya krav och behov. resp AC/2011 4. Skapa förtroende för LKs hantering av uppdrag Utveckla uppföljningen – enkäter bl. a till RS/förvaltningschefer HH/2011 Efterleva servicepolicyn Resp EC/2011 Uppdatera och förbättra hemsidan (lk sida) Sidansv/2011

7 Framgångsfaktorer (vad behöver vi vara bra på, vad får vi inte misslyckas med) MålnivåMätningar för att visa måluppfyllelse 1. Säkra och möjliggöra att koncernstyrkortet följs och målen uppnåsAktiviteter genomförda i rätt tidAvstämning av VPs aktiviteter 2. Ha fungerande styrprocess och rutiner på ledningskontoretUpplevelse av att styrprocess och rutiner fungerarMedarbetarupplevelse, ”internkontroll” Processer Mål: ” Processer ger resultat av god kvalitet till kostnader i nivå med jämförbara kommuner och landsting” LKs FramgångsfaktorerKoncernstyrkortets framgångsfaktorerAktiviteterAnsvar/tid (vad behöver vi vara bra på, vad får vi inte misslyckas med) 1. Säkra och möjliggöra att koncernstyrkortet följs och att målen uppnås Mäta, utvärdera, samt jämföra med andraDriva processen mäta, utvärdera, jämföraÅH/2011 Medarbetarenkäten planeras, genomförs och resultatet analyseras (förvaltningarnas övergripande handlingsplaner efter medarbetarenkäten sammanställs och analyseras) GT/2011 Aktualisering av RiTiSk och uppföljning av resultatGT/2011 Utveckla internkontrollverktygCE/JK/2011 Utveckla modeller och system för uppföljning av regional utveckling, hälsa och välfärd genom statistiska data. Utforma modell för analys av hälsans bestämningsfaktorer och hälsoläget i befolkningen utifrån årliga enkätresultat. Sammanställa databas utifrån HPLV. LS/2011-12 Satsa på verksamhetsutveckling – bedriva systematiskt förbättringsarbete Utveckla organisation, kompetens och policys kopplat till att Gotland blir egen region 2011 (partnerskap och samordningsgrupper) BD/PL/2011 Genomföra Strategisk plan för verksamhetsutveckling 2011-2015ÅH/2011-15 Planera och genomföra PA – driftsättningCE/2011 Följa utvecklingen inom SBFBD/2011 Utveckla formerna för Almedalsveckans invigningUH/2011 Svara för färdigställande av ny grafisk manualUH/2011 Utvärdera införandet av hemsjukvårdenÅH/2011 Precisera hälso- och sjukvårdens uppdragBD/2011 Erbjuda snabb, korrekt service – effektiv handläggningImplementera W3D3 i samtliga förvaltningarCE/2011

8 LKs Framgångsfaktorer fortsKoncernstyrkortets framgångsfaktorerAktiviteterAnsvar/tid 1. Säkra och möjliggöra att koncernstyrkortet följs och att målen uppnås - forts Utveckla styrprocessen för att möjliggöra koncernstyrning där alla drar åt samma håll Utveckla/revidera styrprocessen Systematisera, utveckla och göra program/planer/policy tillgängliga (inkl formalia, utseende och begrepp) Utveckla budgetdialogen för att bättre förankra förslag och beslut Arbeta med utveckling av verktyget balanserat styrkort Uppdatera sidor på intranätet med styrprocessens aktiviteter Utveckla budgetkvitteringen inför 2012 Fortsätta arbetet med att utveckla investeringsprocessen Utveckla den ekonomiska uppföljningsmodellen Utvärdera och förbättra regler för styrning och uppföljning Delta i utveckling och förbättring av prismodeller för internpriser ÅH/2011 Delta i utveckling av styrmodell för hjälpmedelsverksamhetenÅH/2011 Implementera nytt Koncernstyrkort 2011-2015ÅH/2011 Utveckla arbetsformer i KLGBD/2011 Samverka och utveckla gränssnitt med brukaren/kundens bästa i centrum Medverka till att utveckla samverkansformer för barn- och ungdomars behov genom en operativ samverkansform för psykisk ohälsa (BarnSam), samt leda ett nätverk för samverkan i övriga frågor Följa utredning om första linjens ansvar för barn och unga – BarnSam LS/2011 Styra utvecklingen av IT utifrån verksamheternas behovUnderlätta verksamheternas arbete via digital arbetsplatsCE/2011-12 Genomföra IT-strategiskt programCE/2011-15 2. Ha fungerande styrprocess och rutiner på ledningskontoret Revidera LK: s styrkort och verksamhetsplanHH/2011 Verkställa intentionerna i organisationen (särskilt fokus på kontorets roll gentemot serviceförvaltningen, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen, samt kultur- och fritid) BD/2011 Processer forts

9 Framgångsfaktorer (vad behöver vi vara bra på, vad får vi inte misslyckas med) MålnivåMätningar för att visa måluppfyllelse 1. Säkra och möjliggöra att koncernstyrkortet följs och målen uppnåsAktiviteter genomförda i rätt tidAvstämning av VPs aktiviteter 2. Ha rätt kompetens, med rätt förutsättningarMålnivå minst i enligt med regionmåletMedarbetarupplevelse (medarbetarenkät) 3. Coachande ledare som skapar förutsättningar för verksamhetsutveckling, god kvalitet, effektivitet och arbetsglädje Målnivå minst i enligt med regionmåletMedarbetarupplevelse (medarbetarenkät) Medarbetare/ledare Mål: ”Medarbetare/ledare trivs, är engagerade, tar ansvar och utvecklas för att möta framtidens utmaningar” LKs FramgångsfaktorerKoncernstyrkortets framgångsfaktorerAktiviteterAnsvar/tid (vad behöver vi vara bra på, vad får vi inte misslyckas med) 1. Säkra och möjliggöra att koncernstyrkortet följs och att målen uppnås Coachande ledare som skapar förutsättningar för verksamhetsutveckling, god kvalitet, effektivitet och arbetsglädje Ledarutvecklingsprogrammet – genomförs och utvecklas (utbyte med andra myndigheter utvecklas) GT/2011 Ta tillvara på medarbetarnas kreativitet och innovationer Stärka kompetensförsörjning på kort och lång siktUtveckla arbetsgivarvarumärket (del i regionens varumärke) Kartläggning av nutida och framtida behov av medarbetare (kompetensförsörjningen i organisationen) Förmåner/erbjudanden (lista) Introduktion – webbaserad Marknadsföring Översyn av styrdokument Inrättande av fokusgrupper för olika ändamål Utveckla profilmaterial för attraktiv arbetsgivare (UH/CR) Konkurrenskraftiga löner Medarbetarskap GT/2011 Anvisningar med mallar för analys av aktuellt och kommande rekryteringsbehovGT/2011 Metod för uppföljning av den verksamhetsnära kompetensutvecklingenGT/2011 Arbetsvillkor som ökar attraktivitetenTrygga anställningar upplevs om: Arbetsgivaren har en förutsägbarhet Andelen tillsvidareanställningar ökar Oönskade deltider minskas Arbetsklimatet tillåter ”högt i tak” Kompetensbaserad rekrytering tillämpas Medarbetarkontrakt med tydligt uttryckt uppdrag och en individuell kompetensutvecklingsplan säkras GT/2011 Samverkansavtalet – fortsatt implementering, utveckling och utbildning GT/2011 Övergripande SAM-rutiner ses över och uppgraderas GT/2011

10 LKs FramgångsfaktorerKoncernstyrkortets framgångsfaktorerAktiviteterAnsvar/tid (vad behöver vi vara bra på, vad får vi inte misslyckas med) 1. Säkra och möjliggöra att koncernstyrkortet följs och att målen uppnås - forts Möjliggöra karriärutveckling Säkra likabehandlingUpprättande av övergripande jämställdhetsplan och handlingsplan för regionen. Förvaltningarnas jämställdhetsplaner och handlingsplaner följs och analyseras GT/2011 Genomföra analys av aktuellt löneläge och tydligt påtala strukturella löneskillnader på grund av kön och föreslå åtgärder för att eliminera dessa. GT/2011 Genomgång av alla styrdokument, riktlinjer och anvisningar för kontroll av jämställdhetsperspektivet ur alla diskrimineringsgrunder GT/2011 2. Ha rätt kompetens, med rätt förutsättningar Utrullning av MeritCE/2011 Utveckla beställarrollen (utbildning)BD/2011 Aktualisera förbättringsplan/medarbetar­enkät/arbetsmiljöplan på direktionsmötenBD/HH/2011 Gå igenom medarbetarkontrakt inkl ind. kompetensutvecklingsplaner med samtliga medarbetare, samt utveckla medarbetarsamtalet BD/resp AC/2011 3. Coachande ledare som skapar förutsättningar för verksamhetsutveckling, god kvalitet, effektivitet och arbetsglädje Utveckla chefernas och direktionens arbetsformer och förmåga att leda.BD/2011 Medarbetare/ledare forts

11 Ekonomi Mål: ”Ekonomin är uthållig och i balans ur ett generationsperspektiv.’’ Framgångsfaktorer (vad behöver vi vara bra på, vad får vi inte misslyckas med) MålnivåMätningar för att visa måluppfyllelse 1. Säkra och möjliggöra att koncernstyrkortet följs och målen uppnåsAktiviteter genomförda i rätt tidAvstämning av VPs aktiviteter 2. Ha en budget i och bokslut i balansEn realistisk budget är integrerad i ekonomisystemet senast sista januari resp. budgetår. Årets resultat  0. Uppföljning av avvikelser 3. Ha en buffert motsvarande 1 % av budgetramBuffert uppgående till 1 procent av budgetram finnsAvstämning årligen LKs FramgångsfaktorerKoncernstyrkortets framgångsfaktorerAktiviteterAnsvar/tid (vad behöver vi vara bra på, vad får vi inte misslyckas med) 1. Säkra och möjliggöra att koncernstyrkortet följs och att målen uppnås God ekonomisk hushållningSe över finanspolicynÅH/2011 Översyn av placeringsreglemente/pensionspolicyÅH/2011 Kraftsamla så att samtliga nämnder har ekonomisk balansFölja den ekonomiska modellen hos SBFÅH/2011 Stödja HSF att balansera sin ekonomiÅH/2011 Fördela resurser utifrån demografi och nyckeltal (exempel kvalitet och produktivitet) Utveckla modell för resursfördelning utifrån demografi och andra nyckeltalÅH/2011 Strategisk planering av investeringarStrategisk bedömning och samordna investeringsbehovÅH/2011 Styrning och kontroll av gemensamma resurser (t.ex. lokaler, transporter, IT, tele) Ta fram riktlinjer för finansiering av exploateringsprojektPL/AL/ÅH/ 2011 Ta fram markanvisningspolicy med riktlinjer för köp, upplåtelse, försäljning av kommunala fastigheter PL/AL 2011 Säkra genomförande av transportprojektBD/2011 Konkurrensutsättning: (Stärk strategisk resurs, klargöra roll- och ansvarsfördelning, arbetsformer, hantera kvarvarande utmaningar) BD/PL/ÅH/ 2011 Förstudie konkurrensutsättning IT/påbörja konkurrensutsättningenCE/2011

12 LKs FramgångsfaktorerKoncernstyrkortets framgångsfaktorerAktiviteterAnsvar/tid (vad behöver vi vara bra på, vad får vi inte misslyckas med) 1. Säkra och möjliggöra att koncernstyrkortet följs och att målen uppnås - forts Styrning och kontroll av gemensamma resurser (t.ex. lokaler, transporter, IT, tele) - forts Utred skrivare som tjänstCE/HL/2012 Fortsätta arbetet med ett effektivare lokalutnyttjandeÅH/2011 Utveckla och förbättra – ”Placering av medel i donationsfonder”ÅH/2011 Delta i utveckling av kommunvaror och hjälpmedelscentralenÅH/2011 Införa skadekontoCE/JK/ 2011-12 2. Ha en budget i och bokslut i balans Implementera nytt uppföljningssystem (bop)HH/2011 Mäta och rapportera (in- och utbetalningar samt prognosavvikelser)HH/2011 3. Ha en buffert motsvarande 1 % av budgetram Skapa ett utrymme – 1 % i verksamhetsanslaget 2011BD/HH/2011 Ekonomi forts


Ladda ner ppt "Mål: ”Gotland utvecklas i linje med visionsmålen och har ett starkt varumärke” Delmål för 2011 - 2015: Minst 59 000 bor på Gotland Gotlänningarnas välstånd."

Liknande presentationer


Google-annonser