Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Projektnamn, projektledare och deltagande aktörer

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Projektnamn, projektledare och deltagande aktörer"— Presentationens avskrift:

1 Projektnamn, projektledare och deltagande aktörer
Projektnamn: Ny process skola – företag Projektledare: Anette Sandström Deltagande aktörer: Hedemora kommuns utbildningsförvaltning Hedemora Näringsliv Politiker Näringsliv och offentlig sektor Utbyte med andra kommuner

2 Bakgrund/syfte med projektet
Dalarna står som första län i landet inför det stora generationsskiftet och Hedemora är en av de första kommunerna i länet som står inför den stora utmaningen att få ekvationen att gå ihop. Pensionsavgångarna är stora och det finns ett tydligt glapp mellan den kompetens som efterfrågas och den utbildning och motivation som den nya generationen har. Samtidigt har vi en starkt könssegregerad arbetsmarknad och de yrkeskategorier där det kommer att saknas mest folk är de som är de mest könssegregerade. Företagen ser den framtida kompetensförsörjningen och samverkan mellan näringsliv och skola som en viktig fråga att jobba med. Därför har man i Hedemora satsat på att stärka samarbetet mellan skola och näringsliv genom att tillsätta en samordnare med detta uppdrag. Syfte Att skapa bra förutsättningar för hållbar tillväxt i regionen genom en utökad rekryteringsbas. Att ge varje elev möjlighet att inhämta kunskaper och erfarenheter om dagens och morgondagens arbetsliv. Att skapa en bättre balans när det gäller ungdomars yrkesval så att arbetslivets behov av kompetens arbetskraft säkras.

3 Mål, genomförande och tidplan
Utveckla, fördjupa och förbättra förutsättningarna för ett nära och långsiktigt samarbete mellan skolan, närsamhället och arbetslivet i Hedemora kommun. Bygga broar mellan skola och arbetsliv. Bredda och öka elevernas kunskap och egna erfarenheter av studie- och yrkesmöjligheter. Att stimulera till pedagogiska metoder som främjar elevernas nyfikenhet, kreativitet, problemlösningsförmåga, initiativförmåga och att ta eget ansvar. Att ge eleverna en bättre förståelse för hur dagens och morgondagens arbetsliv ser ut. Att skapa en handlingsplan/aktivitetsplan för yrkes- och arbetslivsorientering, prao, studiebesök och APU i samverkan med arbetslivet. Genomförande Att ge arbetslivet vad de frågar efter: ett genomtänkt och strukturerat upplägg som tydligt visar vad som ska göras och av vem och när, och som underlättar för arbetsgivaren att delta i samverkansarbetet skola – arbetsliv. Ta fram en handlingsplan, för samverkan mellan skolan och arbetslivet. Att skapa nya mötesplatser för skolledare, lärare och representanter från arbetslivet och därmed öka kontaktytorna mellan skolan och det lokala näringslivet. Tidplan Projekttid, till

4 Projektbudget och personella resurser
Totalt , varav Triple Steelix och Hedemora kommun, Utbildningsförvaltningen

5 Projektets betydelse för organisationens utveckling
Kontakterna mellan elever i grundskolan och det lokala arbetslivet generellt kommer att förbättras genom att gemensamma styrkort utarbetas för arbetet skola – arbetsliv år F – 9. Förbättrad PRAO-verksamhet. Nätverk med pedagoger från förskola till gymnasiet skapar samsyn om hur arbetet med skola-arbetslivsfrågor ska bedrivas. Tillsättningen av en samordnare har generellt underlättat och förbättrat kontakterna skola – arbetsliv. Entreprenörskap och jämställdhet, utbildning av lärarna på grundskolan. Uppdraget att utveckla arbetsformerna för entreprenöriellt lärande i grundskolan. ( En lärandeform i vilken eleverna i samspel mellan skola och näringsliv får arbeta med verklighetsförankrade uppgifter.) Utveckling av SYO-verksamheten. Jämställdhetsperspektivet ska genomsyra verksamheten vilket är särskilt viktigt inför studie- och yrkesval.

6 Övrigt, ev bilder Riksrekryterande Bergarbetarutbildning på
Martin Koch-gymnasiet i Hedemora, i samverkan med Boliden Mineral AB. Inrättandet av Lokala programråd för gymnasie- skolans Industriprogram och Tekniska program. Förstudie gällande ansökan om Teknikcollege för Martin Koch-gymnasiet i Hedemora. Anette Sandström, Samordnare Skola – Arbetsliv 070 –


Ladda ner ppt "Projektnamn, projektledare och deltagande aktörer"

Liknande presentationer


Google-annonser