Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Idrottslyftet – mer och fler Utformning av kommande arbete.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Idrottslyftet – mer och fler Utformning av kommande arbete."— Presentationens avskrift:

1 Idrottslyftet – mer och fler Utformning av kommande arbete

2 Budgetpropositionen Idrottslyftets 500 miljoner i det fasta idrottsstödet Regeringen skriver följande: ”Folkhälsomålen ska vara det centrala i fördelningen av Idrottslyftets medel. Den fortsatta satsningen bör ha en ännu närmare koppling till skolans arbete för att främja fysisk aktivitet och goda motionsvanor. Satsningen bör breddas till att även stödja andra typer av motionsaktiviteter än idrott, till exempel genom samverkan med friluftsorganisationer, och syfta till att nå fler barn och ungdomar, särskilt flickor samt barn med invandrarbakgrund.”

3 Syfte Rekrytera och behålla fler medlemmar i idrottsföreningarna. Riktlinjerna i Idrotten vill ska vara vägledande och satsningen ska genomsyras av ett inkluderande perspektiv för olika grupper i samhället. All verksamhet ska utformas så att villkoren blir lika för flickor och pojkar. Utveckla förbund och föreningar Öka tillgängligheten till anläggningar och idrottsmiljöer Rekrytera och utveckla ledare Samverka med skolan och andra organisationer t ex friluftsorganisationer och andra föreningar utanför idrotten.

4 Ännu tydligare fokus… Barnrättsperspektivet Folkhälsomålen Mångfald = inkludering Lika villkor för flickor och pojkar

5 Målgrupp Den primära målgruppen är barn och ungdomar 7 – 20 år. I begränsad omfattning åldersgruppen 20 – 25 år.

6 Arbete med åldersgruppen 20 – 25 år Flera förbund har framfört önskemål om en åldershöjning och under Idrottslyftet år 5 kommer det därför, under en testperiod på 18 månader, att vara möjligt för de förbund som önskar, att i begränsad omfattning efter godkännande av RF bevilja medel till förstärkta satsningar i första hand inriktade på ledarrekrytering, som vänder sig till åldersgrupper upp till och med 25 år. Dessa satsningar får totalt omfatta maximalt10 MSEK.

7 Tidsindelning 18 månader, 1 juli 2011 tom 31 december 2012 Motiv Kalenderår Extern utvärdering Tid för utveckling

8 Folkhälsomålen Ökad fysisk aktivitet Delaktighet och inflytande i samhället

9 Idrotten Vill Barn­ och ungdoms­ idrotten ska utgå från ett uttalat barnrättsperspektiv, med FN:s Barnkonvention som grund. Förord Riksidrottsstyrelsen

10 Idrotten vill Idrott för barn ska vara lekfull, allsidig och bygga på barnens egna behov och förutsättningar samt ta hänsyn till variationer i utvecklingstakt. Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar. Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet. Barnkonventionen Artikel 31 Barn har rätt till vila, fritid, lek och rekreation anpassad efter hans eller hennes ålder och mognad. ”Rekreation” omfattar hela skalan av frivilliga aktiviteter i syfte att ha roligt, till exempel sport, kreativa konstformer, scenkonst, hantverk och teknik. Artikel 2 Diskriminering får inte förekomma på grund av barnets eller föräldrarnas eller vårdnadshavarnas ras, hudfärg, kön, språk, religion, politiska eller annan åskådning, nationella, etniska eller sociala ursprung, egendom, funktionshinder, börd eller ställning i övrigt.

11 Idrotten vill Varje deltagare ska /…/ få möjlighet att utvecklas efter sina och den egna gruppens önskemål. Detta uppnås genom att alla medlemmar, oavsett ålder, kön eller etnisk bakgrund, är delaktiga i de beslut som formar deras verksamhet. En viktig del av idrottsrörelsens demokratiska fostran är att varje medlem, utifrån sina åldersmässiga och andra förutsättningar, kan påverka genom att ta ansvar för sig själv och sin grupp, såväl genom en demokratiskt uppbyggd mötesverksamhet som i den vardagliga träningen och tävlingen. Särskilt gäller detta barn och ungdomar, som därmed i idrottsföreningen får tidig träning i demokratins grundläggande spelregler. Barnkonventionen Artikel 12 Rätten att bli hörd och få sina åsikter beaktade. Enligt barnkonventionen ska varje barn som är i stånd att bilda egna åsikter ha rätt att uttrycka dessa fritt i alla frågor som rör honom eller henne. Åsikterna ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad. Barnet ges alltså inte rätt till självbestämmande, men han eller hon har rätt att bidra till beslutsunderlaget vid beslut som rör honom eller henne. Inflytande och delaktighet är en central utgångspunkt i barnkonventionen.

12 Idrotten vill Demokrati Utveckling Jämställdhet Idrott för alla Respekt för andra Ideellt engagemang En god hälsa Barnkonventionen Inflytande och delaktighet (art 12) Rätten till liv och utveckling (art 6) Icke diskriminering (art 2) Rätten till vila och fritid (art 31) Inflytande och delaktighet (art 12) Rätten till hälsa (art 24)

13 Vad innebär barnperspektiv Samhällets barnperspektiv Den generella synen på barn och deras roll i ett samhälle, avspeglas t.ex. i lagstiftning Vuxnas barnperspektiv Den enskildes syn på barn och barndomens villkor Barnets perspektiv Varje barns syn på sitt eget liv och sin omvärld Perspektiv = betraktelsesätt, synvinkel eller aspekt


Ladda ner ppt "Idrottslyftet – mer och fler Utformning av kommande arbete."

Liknande presentationer


Google-annonser