Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Idrotten vill Idrottsrörelsens idéprogram Antagen av RF-stämman 2009.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Idrotten vill Idrottsrörelsens idéprogram Antagen av RF-stämman 2009."— Presentationens avskrift:

1 Idrotten vill Idrottsrörelsens idéprogram Antagen av RF-stämman 2009

2 Vad är Idrotten vill? Idrotten vill = idrottens idé.
Gemensamma riktlinjer för idrottens utformning i RF:s förbund och föreningar. Idrotten vill är idrottens gemensamma idéprogram; det innehåller idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund samt gemensamma riktlinjer för idrottens utformning i RF:s förbund och föreningar. Idrotten vill försöker också att definiera begreppet idrott och vad det innebär att vara bra i drott och vad som är bra idrott? I denna presentation ska vi titta närmare detta och på andra områden i Idrotten vill: Idrotten i samhället Idrott för barn Idrott för ungdom Idrott för vuxna Det ideella ledarskapet Stödet till lokal utveckling Internationell utveckling Forskning och utveckling Den första versionen av Idrotten vill kom 1995.

3 Idrotten vill i er verksamhet
Föreningarna är idrottens fundament. Vägledning till världens bästa idrott. Föreningarna är idrottens fundament, det är där den övervägande delen av idrotten utövas. Inom RF finns cirka idrottsföreningar, från storklubbar med tiotusentals medlemmar till den lilla kvartersklubben med en handfull medlemmar. Idrotten vill är ett hjälpmedel för bedriva och utveckla idrotten i såväl föreningar som förbund. Som idrottsrörelsens värdegrund hjälper den oss att välja rätt väg till en bättre idrott, till hur vi kan göra svensk idrott till världens bästa idrott.

4 Idrottens verksamhetsidé
Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, må bra och prestera mera. Idrott består av träning och lek, tävling och uppvisning. Idrotten ger fysisk, psykisk, social och kulturell utveckling. Vi organiserar vår idrott i självständiga föreningar och förbund som tillsammans utgör en fri och frivillig folkrörelse förenad i RF. Definitionen av idrott är viktig; det är bland annat den som ligger till grund för att RF-stämman avslår eller beviljar medlemskap i RF. Bridge och styrkelyft text har nekats medlemskap med hänvisning till denna definition. Känner du igen dig i denna beskrivning av idrottsbegreppet?

5 Verksamhetsidé (forts)
Delar in idrotten efter ålder och ambitionsnivå. Barnidrott, i allmänhet idrott till och med 12 år. Ungdomsidrott, idrott för tonåringar år. Vuxenidrott, idrott för dem som är över 20 år. Åldersindelningen är mycket viktig men samtidig är gränsdragningen svår; undersökningar visar att det kan skilja fem år i utveckling hos t ex tolvåringar. Varför är åldersindelningen viktig och hur ska vi dra nytta av den?

6 Verksamhetsidé (forts)
I ungdomsidrotten och vuxenidrotten skiljer vi på breddidrott och elitinriktad idrott. Den elitinriktade idrotten vägleds av prestationsförbättring och goda tävlingsresultat. I breddidrotten är hälsa, trivsel och välbefinnande normgivande. Vad tycker du om denna uppdelning? Vilken nytta har vi av den?

7 Verksamhetsidé (forts)
Vi är en samlad idrottsrörelse som … verkar för samma vision och värdegrund. värnar om den svenska idrottsrörelsens tradition med elit- och breddverksamhet i samverkan Inom idrottsrörelsen respekterar idrottsförbund och förening varandras roller och verksamhetsvillkor. I den ”skandinaviska modellen” samlar vi all idrott, såväl elit som bredd, i samma organisation. Det anges ofta som en av förklaringarna till att lilla Sverige är så framgångsrikt i internationell idrott. Vilka fördelar har denna modell? Ser du några nackdelar med den?

8 Verksamhetsidé (forts)
Idrotten följer FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna barnkonventionen internationella konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Vilka konsekvenser får det för idrotten att följa dessa konventioner?

9 Idrottens vision: Svensk idrott - världens bästa
Svensk idrott vill vara bäst i världen för alla på alla nivåer. Vi vill ständigt utvecklas till form och innehåll. Bygger på en självstyrande och samlad idrottsrörelse med starka förbund och föreningar samt utbildning i världsklass. Vad tycker du om denna vision? Vad lägger du i betydelsen bäst i världen?

10 Idrottens värdegrund 1. Glädje och gemenskap
starka drivkrafter för att idrotta bedriv och utveckla all idrott så att vi ska kunna ha roligt, må bra och prestera mera. Bedriver vi idrotten på detta sätt? Om inte, var syndar vi och varför?

11 Idrottens värdegrund 2. Demokrati och delaktighet En medlem en röst.
Alla som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet. Idrott ska utövas jämställt och oavsett bakgrund Vad gör ni i din förening för att medlemmarna ska känna sig delaktiga? Vad gör ni för att få medlemmar till årsmötet? Vad kan hända med idrotten om fler klubbar bildar aktiebolag? Bör man ”flytta beslutet” om regeln som säger att en förening måste ha röstmajoriteten i ett AB till respektive förbund? Är idrotten jämställd i din förening i ditt förbund? Hur ökar vi jämställdheten? Vill du veta mer om jämställdhet kan du hitta många undersökningar i ämnet på rf.se/dokumentationer.

12 Idrottens värdegrund 3. Allas rätt att vara med
Delta i idrott utifrån sina förutsättningar oavsett - nationalitet - etniskt ursprung - religion - ålder - kön - sexuell läggning - fysiska/psykiska förutsättningar Får alla vara med i din förenings verksamhet? På vilka grunder kan man neka någon att medverka i verksameheten?

13 Idrottens värdegrund 4. Rent spel
rent spel och ärlighet = en förutsättning för tävlande på lika villkor att hålla sig inom ramarna god etik och moral att verka mot fusk, doping och en osund ekonomi att verka mot mobbning, trakasserier och våld såväl på som utanför idrottsarenan Idrotten är oftast fri från fusk och fula tricks, men det förekommer. Var ser du fusk inom idrotten? Hur kan vi minska fuskandet? Hur arbetar din klubb med etikfrågor? Vad gör ni för att motverka mobbing och våld? Vad gör ni för att stävja ”fult språk” i tävlingssituationer? Känner du till vilken hjälp SISU Idrottsutbildarna erbjuder i etik- och värdegrundsfrågor?

14 Idrotten i samhället I ett demokratiskt samhälle är aktiva och framåtblickande folkrörelser en oumbärlig tillgång. Den svenska idrottsrörelsen har drygt tre miljoner medlemmar och över ledare, varav de flesta är ideella. Idrottsrörelsens styrka har sin grund i att den, som folkrörelse, byggs från basen d v s föreningar. Idrotten – Sveriges största och mest vitala folkrörelse. Varför är folkrörelser så viktiga för ett demokratisk samhälle? Vad kännetecknar en folkrörelse? (Svar: idéburen, demokratisk, ideell, öppen för alla, frivillig anslutning, stor social spridning, geografisk spridning, dynamisk medverkan i samhället, självständighet) Det är i idrottsrörelsen de allra flesta kommer i kontakt med föreningsfrågor, det är där vi lär oss hur man kan påverka en förening, vad en motion är, hur besluten tas på ett årsmöte. Dessa kunskaper kan vi sedan använda i bostadsrättsföreningen, i fackföreningen, i och på livets höst i PRO. Kort sag i alla former av föreningar. I ett samhälle där andra folkrörelser för en tynanden tillvaro är denna demokratiskolning mycket viktig. Känner ni till idrottens föreningslära som SISU erbjuder?

15 Idrott för barn Till och med 12 års ålder.
Utgår från ett barnrättsperspektiv, där barnen får leka och pröva på olika idrotter och därigenom utveckla fysiska grundfärdigheter. Barnets allsidiga utveckling är normgivande för verksamheten. För barn är tävlingen liksom i leken naturliga inslag i idrotten. Bedriver ni idrott för barn enligt dessa riktlinjer i din förening? Bedriver nit ex er idrott så att ungdomarna stimuleras att syssla med flera idrotter? Om inte, vad kan ni göra för att det ska bli så?

16 Idrott för ungdom Ungdom avser åldrarna 13-20 år.
Successiv uppdelning i ambitionsnivåer. Ungdomsidrottens första år ska präglas av lekfullhet och allsidig träning. Vissa ungdomar vill satsa mot eliten. Bedriver ni er idrott så att ungdomarna stimuleras att syssla med flera idrotter? När är det motiverat att satsa på en idrott framför andra? Notera att barnidrottens principer om lekfullhet och allsidig träning också ska gälla ungomsidrottens första år. Är er ungdomsidrott lekfull? Vilka fördelar har en lekfull idrott även för ungdomar? Kan man kombinera lekfullhet med satsning mot eliten och i så fal hur? Vilka stödsystem har ni för att hjälpa dem som vill satsa mot eliten? Kan ni samarbeta med någon större klubb för att hjälpa fram ungdomar som vill satsa?

17 Idrott för vuxna Över 20 år.
Vuxna har valt elit eller motionsidrott eller idrott som nöjesform. Välbefinnandet, glädjen och prestationen utgör grunden för all idrott. Välbefinnandet, glädjen och prestationen utgör grunden för all idrott, men deras olika betydelse varierar såväl mellan olika individer som över tid till anteckningssidor. Gör ni något särskilt för att stimulera dem som har passerat sin bästa tid att fortsätta idrotta?

18 Det ideella ledarskapet
Folkrörelseidrotten bygger i främst på ideella ledare. Mer än ledare ägnar minst 140 miljoner timmar åt idrotten, som aktivitetsledare, organisationsledare eller funktionärer. Det ideella ledarskapet motsvarar årsarbeten. Idrotten är med sina ledare landets ledande ledarskola. Vad betyder den dragliga drillen att leda andra och vår ledarutbildning för samhället? När ungdomar i en Sifo-undersökning 2007 tillfrågades om de kan tänka sig bli ledare, svarar många ja och de anger att de i så fall vill bli idrottsledare. När samma ungdomar besvarar frågan om de har fått någon ledarskapsutbildning svara de flesta som har fått sådan utbildning att de har fått den i idrotten. När dessa ungdomar ska ange motiven för att bli ledare svarar de att ledarskapet utvecklar dem och att de får utbildning i ledarskap inom idrotten. Ersättning kommer först på sjätte plats av åtta möjliga svarsalternativ. Vad gör ni i din förening för att stimulera ungdomar att bli ledare? Vilka delar av samhället kan vi samverka med för att stimulera ungdomar att bli ledare? Vad bör RF och SISU göra för att stimulera ungdomar att bli ledare?

19 Det ideella ledarskapet (forts)
Nästan alla barn och ungdomar i vårt land är under någon period av sitt liv med i idrotten. Idrottsledarna är de som näst efter familjen och skolan har de största möjligheterna att påverka och fostra ungdomarna. Detta ställer krav på verksamhetens kvalitet och lägger ett stort ansvar på ledarna. Ledarna ska både lära ut ”idrott” och förmedla idrottens grundläggande värderingar. Idrottsledarna är de som efter föräldrar och lärare påverkar mig mest, säger ungdomar i en undersökning i Ungdomsbarometern. Därmed har idrottsledare en stor möjlighet att bidra till att skapa goda vanor och sunda vanor samt att fostra till ansvarstagande och solidaritet. Idrottsledarskapet är så mycket mer än att lära ut bredsidor, hoppteknik och grundslag. Har ni en genomtänkt introduktionsplan för era ledare? Vad gör ni för att utveckla era ledare? Hur avvecklar ni era ledare? (Känner de att de är med i klubben även när de har slutat; håller ni kontakten så att de kan tänka sig att komma tillbaka som ledare?) Utnyttjar ni SISU och SISU:s utbildningsmaterial? Känner du till Idrottens föreningslära? Känner du till ledarutbildningarna Plattformen och Grunden?

20 Stöd till lokal utveckling
Den svenska idrottsrörelsens styrka är dess förankring på den lokala nivån. Idrottsföreningar öppna för alla och allmän tillgång till bra idrottsanläggningar har gjort målet idrott åt alla realistiskt. Ett av idrottens viktigaste stöd kommer från landets kommuner som tillsammans satsar ca 3,5 miljarder kr på anläggningar (utöver 1 mdkr i bidrag); det gör att föreningslivet får låg och ofta ingen hyreskostnad för ungdomsverksamhet. Detta är ingen självklarhet, inte minst i ett internationellt perspektiv, men det är en av de viktigaste faktorerna som förklarar det ”svenska idrottsundret”. Cirka hälften av landets idrottsanläggningar ägs eller drivs (upplåts av kommuner som också ger driftsbidrag) av våra föreningar. Hur samverkar din förening med kommunen?

21 Stöd till internationell utveckling
Idrott är utpräglat internationell. Intensivt utbyte mellan människor från olika nationer En omfattande internationell organisation. I internationella tävlingar träffas idrottsutövare och ledare över nations- och kulturella gränser och lär känna varandra. RF bedriver ett omfattande arbete för att flytta fram svensk idrottspositioner på en internationella arenan. Det sker bl a genom särskilda stimulansbidrag, genom utbildning och erfarenhetsutbyte. Målet är att få fler representanter i de internationella förbunden stärka förbundens representanter i sina respektive internationella organisationer få fler internationella evenemang till Sverige. Dessutom arbetar RF på att få bättre stöd från kommuner och statsmakten vid genomförande av internationella evenemang i Sverige (minskning/fördelning av risker). I internationella tävlingar träffas idrottsutövare och ledare och lär känna varandra över nationella, etniska och kulturella gränser. Idrotten var t ex mycket viktiga möte splatser under det ”kalla kriget”.

22 Forskning och utveckling
Bred förankring i samhället med nära 3 miljoner medlemmar. Varannan svensk år är medlem i en idrottsförening. Idrotten utgör vår mest omfattande aktiva kulturyttring.

23 Forskning och utveckling
Staten bör ansvara för grundläggande och långsiktig idrottsrelaterad forskning. Idag sköts denna forskning av Centrum för idrottsforskning, ett regeringsorgan som initierar, samordnar och stödjer ”idrottsforskning”. Svensk idrott har en stark tradition av idrottsforskning och därmed också högt internationellt anseende, framför allt inom den fysiologiska forskningen med sitt arv från Peo Åstrand m fl. RF bedriver ingen egen forskning men initierar och stöder forskning inom fysiologi, beteendeämnen, idrottshistoria och idrotten i samhällsutvecklingen Framför allt sker detta genom Centrum för idrottsforskning, Cif, som är ett regeringsorgan som initierar, samordnar och stödjer ”idrottsforskning”. RF företräds i Cif styrelse av två representant er från riksidrottsstyrelsen. RF anser att staten bör ta ett direkt ansvar för den grundläggande och långsiktiga idrottsrelaterade forskningen.

24 Läs mer … Idrotten vill finns att ladda hem som pdf från hemsidan, rf.se, under Dokumentbank. Den kan även beställas från SISU Idrottsutbildarnas stödmaterial finns på sisuidrottsutbildarna.se under ”Vi arbetar med”, klicka på ”Skapa världens bästa idrott”.


Ladda ner ppt "Idrotten vill Idrottsrörelsens idéprogram Antagen av RF-stämman 2009."

Liknande presentationer


Google-annonser