Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Idrotten vill •Idrottsrörelsens idéprogram •Antagen av RF-stämman 2009.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Idrotten vill •Idrottsrörelsens idéprogram •Antagen av RF-stämman 2009."— Presentationens avskrift:

1 Idrotten vill •Idrottsrörelsens idéprogram •Antagen av RF-stämman 2009

2 Vad är Idrotten vill? •Idrotten vill = idrottens idé. •Gemensamma riktlinjer för idrottens utformning i RF:s förbund och föreningar.

3 Idrotten vill i er verksamhet •Föreningarna är idrottens fundament. •Vägledning till världens bästa idrott.

4 Idrottens verksamhetsidé •Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, må bra och prestera mera. •Idrott består av träning och lek, tävling och uppvisning. •Idrotten ger fysisk, psykisk, social och kulturell utveckling. •Vi organiserar vår idrott i självständiga föreningar och förbund som tillsammans utgör en fri och frivillig folkrörelse förenad i RF.

5 Verksamhetsidé (forts) •Delar in idrotten efter ålder och ambitionsnivå. •Barnidrott, i allmänhet idrott till och med 12 år. •Ungdomsidrott, idrott för tonåringar 13-20 år. •Vuxenidrott, idrott för dem som är över 20 år.

6 Verksamhetsidé (forts) •I ungdomsidrotten och vuxenidrotten skiljer vi på breddidrott och elitinriktad idrott. •Den elitinriktade idrotten vägleds av prestationsförbättring och goda tävlingsresultat. •I breddidrotten är hälsa, trivsel och välbefinnande normgivande.

7 Verksamhetsidé (forts) Vi är en samlad idrottsrörelse som … • verkar för samma vision och värdegrund. • värnar om den svenska idrottsrörelsens tradition med elit- och breddverksamhet i samverkan •Inom idrottsrörelsen respekterar idrottsförbund och förening varandras roller och verksamhetsvillkor.

8 Verksamhetsidé (forts) Idrotten följer FN:s •deklaration om de mänskliga rättigheterna •barnkonventionen •internationella konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

9 Idrottens vision: Svensk idrott - världens bästa •Svensk idrott vill vara bäst i världen för alla på alla nivåer. •Vi vill ständigt utvecklas till form och innehåll. •Bygger på en självstyrande och samlad idrottsrörelse med starka förbund och föreningar samt utbildning i världsklass.

10 Idrottens värdegrund 1. Glädje och gemenskap •starka drivkrafter för att idrotta •bedriv och utveckla all idrott så att vi ska kunna ha roligt, må bra och prestera mera.

11 Idrottens värdegrund 2. Demokrati och delaktighet •En medlem en röst. •Alla som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet. •Idrott ska utövas jämställt och oavsett bakgrund

12 Idrottens värdegrund 3. Allas rätt att vara med Delta i idrott utifrån sina förutsättningar oavsett - nationalitet - etniskt ursprung - religion - ålder - kön - sexuell läggning - fysiska/psykiska förutsättningar

13 Idrottens värdegrund 4. Rent spel •rent spel och ärlighet = en förutsättning för tävlande på lika villkor •att hålla sig inom ramarna •god etik och moral •att verka mot fusk, doping och en osund ekonomi •att verka mot mobbning, trakasserier och våld såväl på som utanför idrottsarenan

14 Idrotten i samhället •I ett demokratiskt samhälle är aktiva och framåtblickande folkrörelser en oumbärlig tillgång. •Den svenska idrottsrörelsen har drygt tre miljoner medlemmar och över 600 000 ledare, varav de flesta är ideella. •Idrottsrörelsens styrka har sin grund i att den, som folkrörelse, byggs från basen d v s 20 000 föreningar. •Idrotten – Sveriges största och mest vitala folkrörelse.

15 Idrott för barn •Till och med 12 års ålder. •Utgår från ett barnrättsperspektiv, där barnen får leka och pröva på olika idrotter och därigenom utveckla fysiska grundfärdigheter. •Barnets allsidiga utveckling är normgivande för verksamheten. •För barn är tävlingen liksom i leken naturliga inslag i idrotten.

16 Idrott för ungdom •Ungdom avser åldrarna 13-20 år. •Successiv uppdelning i ambitionsnivåer. •Ungdomsidrottens första år ska präglas av lekfullhet och allsidig träning. •Vissa ungdomar vill satsa mot eliten.

17 Idrott för vuxna •Över 20 år. •Vuxna har valt elit eller motionsidrott eller idrott som nöjesform. •Välbefinnandet, glädjen och prestationen utgör grunden för all idrott.

18 Det ideella ledarskapet •Folkrörelseidrotten bygger i främst på ideella ledare. •Mer än 600 000 ledare ägnar minst 140 miljoner timmar åt idrotten, som aktivitetsledare, organisationsledare eller funktionärer. •Det ideella ledarskapet motsvarar 70 000 årsarbeten.

19 Det ideella ledarskapet (forts) •Nästan alla barn och ungdomar i vårt land är under någon period av sitt liv med i idrotten. •Idrottsledarna är de som näst efter familjen och skolan har de största möjligheterna att påverka och fostra ungdomarna. •Detta ställer krav på verksamhetens kvalitet och lägger ett stort ansvar på ledarna. •Ledarna ska både lära ut ”idrott” och förmedla idrottens grundläggande värderingar.

20 Stöd till lokal utveckling •Den svenska idrottsrörelsens styrka är dess förankring på den lokala nivån. •Idrottsföreningar öppna för alla och allmän tillgång till bra idrottsanläggningar har gjort målet idrott åt alla realistiskt.

21 Stöd till internationell utveckling •Idrott är utpräglat internationell. •Intensivt utbyte mellan människor från olika nationer •En omfattande internationell organisation. •I internationella tävlingar träffas idrottsutövare och ledare över nations- och kulturella gränser och lär känna varandra.

22 Forskning och utveckling •Bred förankring i samhället med nära 3 miljoner medlemmar. Varannan svensk 7-70 år är medlem i en idrottsförening. •Idrotten utgör vår mest omfattande aktiva kulturyttring.

23 Forskning och utveckling •Staten bör ansvara för grundläggande och långsiktig idrottsrelaterad forskning. •Idag sköts denna forskning av Centrum för idrottsforskning, ett regeringsorgan som initierar, samordnar och stödjer ”idrottsforskning”.

24 Läs mer … •Idrotten vill finns att ladda hem som pdf från hemsidan, rf.se, under Dokumentbank. •Den kan även beställas från kundtjanst@rf.se •SISU Idrottsutbildarnas stödmaterial finns på sisuidrottsutbildarna.se under ”Vi arbetar med”, klicka på ”Skapa världens bästa idrott”.


Ladda ner ppt "Idrotten vill •Idrottsrörelsens idéprogram •Antagen av RF-stämman 2009."

Liknande presentationer


Google-annonser