Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Barnrätt Professor Anna Singer Uppsala universitet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Barnrätt Professor Anna Singer Uppsala universitet."— Presentationens avskrift:

1 Barnrätt Professor Anna Singer Uppsala universitet

2 Föräldraskap Vem är ett barns förälder och varför?

3 Prof. Anna Singer, Juridiska fakulteten, Uppsala universitet, mars 2012 Barnrätt i förvandling Förändrad familjestabilitet Förändrat föräldrabegrepp Ny syn på barn

4 Prof. Anna Singer, Juridiska fakulteten, Uppsala universitet, mars 2012 Rättens funktion Normbildande Handlingsdirigerande Konfliktlösande Konstituerande för en individs familjerättsliga status

5 Prof. Anna Singer, Juridiska fakulteten, Uppsala universitet, mars 2012 Fastställande av föräldraskap Moderskapsfastställelse, födandet FB 1:7 Faderskapsfastställelse  Gift mor – hennes make, FB 1:1  Ogift mor  Dom, FB 1:5  Bekräftelse, FB 1:4 Föräldraskapsfastställelse, FB 1:9  Bekräftelse  Dom Adoption, FB 4 kap.

6 Prof. Anna Singer, Juridiska fakulteten, Uppsala universitet, mars 2012 Föräldraskapets rättsverkningar Vårdnadsansvar Umgängesrätt Förmyndaransvar Underhållsskyldighet Arvsrätt Vissa andra som namnrätt, medborgarskap etc.

7 Prof. Anna Singer, Juridiska fakulteten, Uppsala universitet, mars 2012 Rättsligt föräldraskap – en ”paketlösning” Fastställande av familjerättslig status Föräldraskapets rättsverkningar följer automatiskt

8 Prof. Anna Singer, Juridiska fakulteten, Uppsala universitet, mars 2012 Den moderna familjen

9 Prof. Anna Singer, Juridiska fakulteten, Uppsala universitet, mars 2012 Barnets intressen vid fastställande av rättsligt föräldraskap Ge barnet rättslig familjetillhörighet Ge barnet någon som har ansvar för omsorgen och försörjningen Ge barnet rätt till kännedom om genetiskt ursprung

10 Prof. Anna Singer, Juridiska fakulteten, Uppsala universitet, mars 2012 Grund för föräldrastatus Genetisk släktskap  + kännedom om ursprung  - omvårdnad  - familjestatus kan inte alltid fastställas Socialt föräldraskap  + omsorg  - kännedom om ursprung  - familjerättslig status kan ändras om genetisk förälder identifieras

11 Prof. Anna Singer, Juridiska fakulteten, Uppsala universitet, mars 2012 En pluralistisk syn på föräldraskap? Genetiska, biologiska, sociala och rättslig föräldrar, sida vid sida?

12 Vårdnad om barn Vad är barnets bästa och varför?

13 Prof. Anna Singer, Juridiska fakulteten, Uppsala universitet, mars 2012 Vårdnadsansvarets innebörd Barnets behov, FB 6:1 Vårdnadshavarnas ansvar för att tillgodose barnets behov, FB 6:2 Bestämmanderätten, FB 6:11, 6:13 Faktisk omvårdnad

14 Prof. Anna Singer, Juridiska fakulteten, Uppsala universitet, mars 2012 Vårdnadshavare Modern gift – gemensam vårdnad från barnets födelse, FB 6:3 Modern ogift – hon ensam vårdnadshavare, FB 6:3 Gemensam vårdnad efter anmälan till Skattemyndigheten eller domstol, FB 6:4, 6:5

15 Prof. Anna Singer, Juridiska fakulteten, Uppsala universitet, mars 2012 Annan än förälder som vårdnadshavare Om föräldern är avliden, FB 6:9 Vid omsorgsbrist, FB 6:7 Efter familjehemsplacering, FB 6:8

16 Prof. Anna Singer, Juridiska fakulteten, Uppsala universitet, mars 2012 Vårdnadstvister Ca 50 000 barn berörs av föräldrarnas separation varje år. 7 000 (14 %) av dem var föremål för en vårdnadsutredning år 2010

17 Prof. Anna Singer, Juridiska fakulteten, Uppsala universitet, mars 2012 Konfliktlösning i vårdnadstvister Samarbetssamtal, FB 6:18, SoL 5:3 Avtal, FB 6:6 Domstolsmedling, RB17:42 Särskild medlare, FB 6:18a Domstolsavgörande – utredning från socialnämnd enligt FB 6:19

18 Prof. Anna Singer, Juridiska fakulteten, Uppsala universitet, mars 2012 Föräldrabalken 6:2a Barnets bästa skall vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet skall det fästas avseende särskilt vid  risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa, och  barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Hänsyn skall tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad.

19 Prof. Anna Singer, Juridiska fakulteten, Uppsala universitet, mars 2012 Barnets bästa i vårdnadsmål Gemensam vårdnad Skydd mot övergrepp och mot att föras bort Nära och god kontakt med båda föräldrarna Vara med syskon Kontinuitet Det barnet vill?

20 Prof. Anna Singer, Juridiska fakulteten, Uppsala universitet, mars 2012 1998 års reform Gemensam vårdnad mot ena förälderns vilja Beslut om umgänge Beslut om boende (även växelvis) vid gemensam vårdnad

21 Prof. Anna Singer, Juridiska fakulteten, Uppsala universitet, mars 2012 Problem med beslutanderätten Boendefrågor Förskola och skola Hälso- och sjukvård

22 Prof. Anna Singer, Juridiska fakulteten, Uppsala universitet, mars 2012 Föräldrabalken 6:5 Står barnet under vårdnad av båda föräldrarna eller en av dem och vill någon av dem få ändring i vårdnaden, skall rätten besluta att vårdnaden skall vara gemensam eller anförtro vårdnaden åt en av föräldrarna. Vid bedömningen av om vårdnaden skall vara gemensam eller anförtros åt en av föräldrarna skall rätten fästa avseende särskilt vid föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet. Rätten får inte besluta om gemensam vårdnad, om båda föräldrarna motsätter sig det.

23 Prof. Anna Singer, Juridiska fakulteten, Uppsala universitet, mars 2012 Vårdnadstvister i domstol

24 Prof. Anna Singer, Juridiska fakulteten, Uppsala universitet, mars 2012 Vårdnadstvister i domstol Illa anpassad handläggningsordning Vårdnadsansvaret har fått förändrad innebörd Begränsad möjlighet att lösa konflikter Svårt att fastställa barnets bästa Begränsat kunnande om barn i domstolarna

25 Prof. Anna Singer, Juridiska fakulteten, Uppsala universitet, mars 2012 Vårdnadstvister i domstol Begränsade beslutsmöjligheter Barnet kan inte delta Föräldrar med komplicerade förhållanden Alternativa konfliktlösningsmetoder?


Ladda ner ppt "Barnrätt Professor Anna Singer Uppsala universitet."

Liknande presentationer


Google-annonser