Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kommunal verksamhetsutveckling Styrelsemöte den 9 september 2015.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kommunal verksamhetsutveckling Styrelsemöte den 9 september 2015."— Presentationens avskrift:

1 kommunal verksamhetsutveckling Styrelsemöte den 9 september 2015

2 kommunal verksamhetsutveckling Förslag – investering i vidareutveckling av ProVisum – Överförmyndaren –Överenskommelse om vidareutveckling, baserad på fatställd kravspecifikation och fast pris –Sambruk svarar för initial investering under 2015Q3 –Befintliga och tillkommande kommuner, dvs användare av systemet debiteras en extra månatlig avgift (20% av ursprunglig inträdesavgift för systemet) under 24 månader –Extradebiteringen avser ”återbetalning” av Sambruks investering för vidareutvecklingsinsatsen –Investeringen beräknas återbetald under 2016 (baserat på ”prospect-läget”) –Västerås & Nacka – OK –Kristianstad tillkommit, i juni 47.1 Föregående protokoll 2

3 kommunal verksamhetsutveckling Sammanfattning: Både befintliga och ny ÖF visar full tilltro till Provisum, betr dess förenlighet med Svensk SKL:s jurister ej möjlighet till granskning förrän sen höst – förslag till ny juridisk utredning av K Öhlund Förlagan till e-tjänsten i Provisum har använts under flera år i Västerås ÖF, vars verksamhet granskats u a av Länsstyrelsen Anses därmed klarlagt att Provisum stödjer ÖF:s verksamhet på ett effektivt och rättssäkert sätt, vilket tillsammans med det redan breda intresset från landets övriga ÖF borgar för att Föreningen Sambruks investering i vidareutvecklingsarbetet kommer att återbetalas i enlighet med föreslagen finansieringsmodell 47.1 Beslutsunderlag 3

4 kommunal verksamhetsutveckling Att godkänna ovan beskriven utredningsprocess kring Provisum, som fullgod ersättning till styrelsens uppdrag att erhålla validering av systemet av SKL-jurist Att godkänna att Vtjm verkställer förslaget till vidareutvecklings- insats av Provisum, i enlighet med tidigare beredning och styrelsebeslut Innebär godkännande av: Allokering av 350.000 kr av Föreningen Sambruks samlade medel för investering i vidareutveckling av systemet Provisum som Överförmyndarförvaltningens verksamhetsstöd från föreningens övergripande budget. Den ekonomiska finanseringsmodell, som tilläggsdebitering gentemot kommuner som nyttjar Provisum, för återbetalning till Föreningen Sambruk 47.1 Förslag till beslut 4

5 kommunal verksamhetsutveckling Sammanfattning, resultat – intäkter –Medlemsintäkter 2.484 TKr –Projektverksamheten => underskott (hittills, återstår utdebitering till proj.deltagare) –För övrigt; inga anmärkningar ( resultatrapport )resultatrapport 48. Ekonomi - 201505 5

6 kommunal verksamhetsutveckling Pågående projekt / förvaltningsåtaganden –Ekonomiskt bistånd –FixaMinGata –ProVisum – handläggarsystem & e-tjänst f Överförmyndaren –Streamflow – handläggarsystem för Kund-/kontaktcenter –UKAA; uppföljningssystem för ungdomar –Öppna verksamhetssystem för skolan –NEBULA – Kompetensutveckling, migreing till molntjänster –FoU-projekt – ’Öppen, innovativ skolplattform’ –FoU-projekt – ’Självbetjäning i Socialtjänsten’ –Kontinuerlig sårbarhetsscanning/Accolm Projekt under uppstart –LOU-upphandling av förvaltningstjänst för ProVisum/ÖFM & Streamflow 49.1 Genomgång av nuläget (1) 6

7 kommunal verksamhetsutveckling Nya VINNOVA-ansökningar –MedPlats – en innovation för medborgardialog i fysisk samhällsplanering (Sambruk som expertpart i systemförvaltningskoncept & -licensiering) –Röda Tråden - IT-stöd för kollaborativt och multimodalt skolarbete (Sambruk som projektkoordinator & sökande) Övriga aktiviteter –eMedborgarveckan 2015 –Konferenser & Seminariedagar –Höstkonferens samarrangemang VINNOVA –“Training-session” Kompetensutveckling molntjänster –E-plattformar III –Strategiplaneringskonferens –Sambruks webbplats –Medlemsdialog 49.1 Genomgång av nuläget (2) 7

8 kommunal verksamhetsutveckling Ekonomiskt bistånd –Fullständig integration Multifråga – verks.system (iSOX) –Vidareutvecklad eAnsökan KLAR = hushåll/medsökande –Integration eAnsökan-EkBist – ProCapita – i drift –Fler nya förfrågningar ProVisum – Systemförvaltning –Stort intresse vid FSÖ:s utbildningsdgr 26-28 aug –Visning av systemet för Skånekommuner 11 sept –Vidareutvecklingsarbetet planeras KLART den 15 okt –Upphandling av förvaltningsåtagande under uppstart 49.1 Genomgång av nuläget (3) 8

9 kommunal verksamhetsutveckling NEBULA – kompetensutveckling för molntjänster –Utbildningsmtrl (omfattande) under översättning –Pilotutbildningsomgång; 30/9 – 1/10 (12 anmälda) –Avslutande proj.möte & konferens i UK 5-6 nov FoU-projekt – ’Öppen, innovativ skolplattform’ –Utvecklingsarbetet enl plan –Grundplattform klar, inkl 1 applikation + admin-funktioner –Applikation 2 beslutad – under utveckling FoU-projekt – ’Självbetjäning i Socialtjänsten’ –Förstudie m h a jurist/expert från eDelegationen – KLAR –NU; appl.utveckling + dialog m FK / SSBTEK 49.1 Genomgång av nuläget (4) 9

10 kommunal verksamhetsutveckling FixaMinGata –Android & IOS-app publicerade Alltfler rapporterar via app –Bredare marknadsföring på g Nytt informationsblad inriktning Medborgare Fb/twitter/My Newsdesk… –Integrationsdiskussion med Flexite Streamflow – systemförvaltning –Utveckling av Webbklient utvecklarmöten –Byte av förvaltningspartner Gemensamma, positiva diskussioner 49.1 Genomgång av nuläget (5) 10

11 kommunal verksamhetsutveckling UKAA; uppföljningssystem för ungdomar –SCB, statistikunderlag alla kommuner 30/6 Anpassningar i system Återstår många frågor –Förvaltningsråd 24-25/9 Skolverket & SKL inbjudna Standardisering av I/O – Öppna Skolsystem, SIS –Projekt för schemaläggningsinfo fortgår enligt plan Kontinuerlig sårbarhetsscanning Genomfört för fem kommuner + Sambruk av Accolm Gemensamt uppföljn.möte 4/9 Slutrapport kommer 49.1 Genomgång av nuläget (6) 11

12 kommunal verksamhetsutveckling eMedborgarveckan 2015 –256 aktörer = REKORD ! Försäkringskassan/Landstinget Dalarna&Västernorrland/ Pensionsmyndigheten/Skatteverket/MSB –Även SKV:S & FK:s Servicekontor – över hela landet –Ny “egen” webb på g –God ekonomi 2015 - ????? för 2016…. Konferenser & Seminariedagar –Strategiplaneringskonferens; 29-30 sept – 5 anmälda…. –Seminariedag – nya ePlattformar; 22 okt –Internetdagarna (m Digidel-nätverket); 23-24 nov –Höstkonferens, med VINNOVA; 25 nov 49.2 Övriga aktiviteter (1) 12

13 kommunal verksamhetsutveckling Sambruks web –Reviderad layout Medlemsdialog –Gruppanslutningsmodell => ev revidering Almedalen 2016 –Sambruks deltagande Postnummeruppror –Regeringen; utredning för att se över delar av postlagstiftningen –uppmaning till utredaren att göra postnummerdata fria att återanvända för alla –Signatär Sambruk? 49.2 Övriga aktiviteter (2) 13

14 kommunal verksamhetsutveckling 50.1Verksamhetsplanering 2016 Strategidag, 29-30 sept –Agenda & inbjudan distribuerad –Lennart Jonasson engagerad som coach/moderator –Fem (5) anmälda…. –Ev kombinera konceptet ‘Kommunal insatsstyrka’ med pågående e-strategi-arbeten I kommunerna 50.2Valberedning 2016 –Inge Hansson –Lennart Östblom –Åke Nygren 50. Intresseföreningen 14

15 kommunal verksamhetsutveckling Bengt S – pågående arbete 51. SKL – Sambruk 15

16 kommunal verksamhetsutveckling 16


Ladda ner ppt "Kommunal verksamhetsutveckling Styrelsemöte den 9 september 2015."

Liknande presentationer


Google-annonser