Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bredband och digital agenda

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bredband och digital agenda"— Presentationens avskrift:

1 Bredband och digital agenda
Bredbandsstatus just nu Bredbandstrategi 2.0 Arbetet med den digitala agendan Utredning för att utveckla våra stadsnät

2 VGR´s bredbandstöd Västra Götalandsregionens regionutvecklingsnämnds bredbandstöd: Inriktning på 5 års satsning RUN beslut på 30 mkr ggr 3 år Kan endast sökas av kommunerna. Medfinansiering krav. Max 50% stödandel Huvudfokus på fiberpunkter till fiberföreningar, telestationer eller mobilmaster Tankar kring hantering; Bra om kommunerna samarbetar i både program- och upphandlingsfasen Följa nationella bredbandsstrategin och länets strategiska mål Endast fiberpunkter i definierade bristområden godkänns Intresserade kommunerna skall i ansökan redovisa ett uppdaterat IT-infrastrukturprogram Kommunerna skall upphandla ett tillhandahållande av bredband till näringsliv och hushåll. Beslut fås på ansökan. Pengarna erhålls efter slutredovisning

3 Omnotifiering VGR´s bredbandsstöd?
Inga stora förändringar i nya European Broadband guidelines, 26 januari 2013 Behövs omnotifiering? Näringsdepartementet verkar tycka det Vi och vår jurist tycker det inte. VGR´s koncept framhålls som ett mkt bra sätt att stödja marknaden Men förlängning kan kanske behövas. Inom ett år. Oklart ännu.

4 Bredbandsstatus i länet just nu
18 kommunansökningar finns emottagna Stödbehov i dessa är 60 mkr från VGR . Kommunerna betalar lika mycket. 79 av våra 150 värsta bredbandsområden hanteras i de ansökningarna. 37 av 49 kommuner klara eller håller på med en bredbandstrategi Över 100 fiberföreningar finns i Västra Götaland 40 fiberföreningar fått stöd (huvudsakligen via landsbygdsstödet) i år Ca 30 fiberföreningar fick stöd förra året Detta stöd hanteras av Länsstyrelsen och VGR (samförläggning) Oktober 2012 stod VG-län för 40 % av Sveriges fiberföreningsansökningar

5 Kommunstatus 2012-12-12 Ingen strategi påbörjad Strategi påbörjad
Strategi klar Ansökan inlämnad Upphandling påbörjad Upphandling avslutad

6 Status per kommun Aktiva föreningar Page 6

7 Bredbandstrategi för VG-län 2.0
Saker att göra i uppdateringsarbetet Restanalys av fast bredbands utbyggnad Restanalys av befintlig mobil utbyggnad Tätortsutveckling i villor. Utkast klart årsskiftet eller Q1-2014 Remiss via kommunalförbunden

8

9

10 Digitala agendan: En IT-strategi för Sverige
Samordnas nationellt av Digitaliseringskommissionen hos Ndp eHälsa Öppen offentlig data eDelegationen Statlig eFörvaltningsstrategi eLegitimation SKL´s strategi för eSamhället

11 Struktur för arbetet Styrgrupp är BHU´s presidie
Referensgrupp finns med näringsliv, högskola, kommuner, länsstyrelsen samt VGR Arbetsgrupp som består av representanter för kommuner, VGR, kultur och näringsliv

12 VGR´s fokus i arbetet med agendan
Fokus på ”Nyttan för medborgare och näringsliv”. Befintliga projekt skall fortsätta som vanligt Grunden för detta uppdrag består av den nationella digitala agendan Gradvis kartläggning pågår regionalt. Regionala mål skapar vi tillsammans. En regional handlingsplan tas fram utifrån dessa. Arbetet med Den regionala agendan skall vara en arena för avstämning av att olika aktiviteter fungerar väl, inte överlappar varandra och för agerande om något område saknas eller behöver stöd.

13 Övergripande målbeskrivning
Målförslagen använder SKL´s och den nationella eFörvaltningstrategins terminologi och ser ut på följande vis; Mål 1: Enklare vardag för privatpersoner och företag Mål 2: Smartare och öppnare förvaltning stödjer innovation och delaktighet Mål 3: Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten

14 Mål och strategidokument
”Klart” slutet maj/början juni Politisk hantering samt start av remiss i juni? Remissinstanser?

15 Utveckla våra stadsnät: vårt syfte och mål
Vårt perspektiv är att göra det bästa för länets invånare och företag. Samverkan syftar till Främja bredbandsutveckling i Västra Götaland Främja konkurrensen på infrastrukturnivå i Västra Götaland Förbättra förutsättningarna för regionens näringsliv Öka intäkter och minska kostnader i befintliga fibernät Öka kvaliteten i befintliga fibernät Möjliggöra en ev. framtida hemvist för fiberföreningar i länet

16 Samverkansförslag Västra Götalandsregionen Bolaget Kommuner Nationella
kunder En avtalspart Upphandling Driftpartner En kontakt Bolaget S k a n o v Underleverantörsavtal Regionalt uppdrag Kommunal sfär Regional sfär Kommunalt uppdrag Underleverantörsavtal Driftavtal Kommunerna har genom ägardirektiv eller motsvarande verktyg givit kommunala uppdrag till stadsnätsverksamheter. Stadsnäten är styrda och våra prestationer utvärderas utifrån vår verksamhet i den kommunala sfären. Genom Västlänk har stadsnäten verksamhet i den regionala sfären men verksamheten i föreningen sker på ideell basis och utan bindande åtaganden från stadsnäten. Den ideella verksamheten är heller inte tydligt styrd och utvärderas inte ur ett regional perspektiv. Ett bolagiserat Västlänk ges ett tydligt regionalt uppdrag och verksamheten utvärderas och följs upp ur det regionala perspektivet. Västlänk AB bör i botten utgöras av ett ekonomiskt åtagande från såväl stadsnät som VGR för att inte vila på ideell grund. Västlänk AB utgör en gemensam avtalspart för nationella kunder i regionsövergripande affärer. Bolaget upprättar matchande underleverantörsavtal med stadsnäten enligt branschstandard för likformighet och kvalitetssäkring. Bolaget upprättar ramavtal med Telia för att kunna nå även delar i regionen utan stadsnät. I förlängningen erbjuder även möjligheten att hyra av Telia Västlänk AB ett verktyg för att få alla stadsnät att leverera enligt branschstandard avseende SLA, pris m.m. Bolaget utgör en part för VGR att adressera oavsett om det handlar om kommersiella eller strategiska frågor. Västlänk AB upphandlar driftpartner och kan därigenom erbjuda stadsnät en möjlighet att leverera enligt branschstandard avseende SLA m.m. Bolaget sänker etableringströskeln för ny nätverksamhet (byalag, kommunala nät eller nya stadsnät) i regioner utan stadsnät genom att möjliggöra driftsamverkan och kommersiellt stöd. Likaså erbjuder bolaget en möjlighet för redan existerande stadsnät att driftsamverka regionalt vilket på sikt är en överlevnadsfaktor för stadsnäten. 11. Kommunerna/Stadsnäten får en gemensam avtalspart i regionala affärer vilket saknas nuläget. Därtill medför Västlänk AB dedikerade resurser för regional försäljning vilket genererar lokala affärer och nätutbyggnad. VGR får ett verktyg för att stödja och utveckla kommunernas investeringar i IT-infrastruktur i stadsnäten och ett regionalt verktyg med direkta styrmedel. Regionen skulle även få bättre möjligheter att fånga upp och samlat dra nytta av de kommersiella krafter som stadsnäten i sin verksamhet kanaliserar till samhällsnytta. 12. Vi vill: - att VGR tillsammans med Västlänk skapar ett detaljerat förslag och affärsplan för Västlänk AB. - att VGR utgör en av ägarna i ett framtida Västlänk AB. - att VGR bidrar till att skapa ett regionalpolitiskt tryck på kommunerna för att göra respektive stadsnätsverksamhet till delägare i Västlänk AB. Vi bedömer att ett gemensamt ekonomiskt åtagande från både region och kommuner genom stadsnäten är nödvändigt för att skapa den tyngd och legitimitet som bolaget behöver för att kunna verka effektivt och utveckla stadsnätsverksamheten i Västra Götaland ytterligare. Det är också viktigt att formerna för upplägget arbetas fram gemensamt och i samförstånd för att inte skapa olika förväntningar på vare sig processen fram till bolagsbildande eller på bolagets verksamhet i drift. Stadsnät Stadsnät Stadsnät Förvaltning Nya nät Kommunalt uppdrag Kommunalt uppdrag Kommunalt uppdrag Kommunalt uppdrag Kommuner 16

17 Utredningsmöjligheter. Delrapport klar i juni
Gemensam försäljning Möjlighet till gemensam drift Lokalt ägda stadsnät Gemensam försäljning Gemensam drift Lokalt ägda stadsnät Möjlighet att förvärva nät Gemensam marknadsföring Lokalt ägda stadsnät Gemensam försäljning Gemensam drift Stadsnät omsätts till ägarandelar Gemensam MF Lokalt ägda stadsnät


Ladda ner ppt "Bredband och digital agenda"

Liknande presentationer


Google-annonser