Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att handlägga överklagade ärenden på Länsstyrelsen Natalii Back Enheten för miljöskydd.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att handlägga överklagade ärenden på Länsstyrelsen Natalii Back Enheten för miljöskydd."— Presentationens avskrift:

1 Att handlägga överklagade ärenden på Länsstyrelsen Natalii Back Enheten för miljöskydd

2 Intern remiss  Alltid specifika frågor  Tillgång till hela akten  Svarar så fort jag kan

3 Vasavägen, Järfälla kommun  Klagomål på inomhusmiljö, fukt och mögelskador i anslutning till lägenheten.  Flera inspektioner genomfördes där man konstaterade: - Kemisk lukt under trappan i hyresgästens bostad - Kraftig mögellukt i trapphuset, som kom in i lägenheten genom ytterdörren  Två skadeutredningar genomfördes, som visade på brister i bostaden, trapphuset och källargången.  Utredningarna visade på två olika typer av åtgärder.  Åtgärder vidtogs, men en tydlig kemisk lukt kvarstod.

4  Arbets- och miljömedicin konstaterar att: ”det är mycket sannorlikt, att patientens besvär beror på exponering av förorenad luft i bostaden. Och att det är angeläget med åtgärder som motverkar övertrycksförhållandet i krypgrunden.”  Beslut fattas i maj 2011 om en rad åtgärder.  Beslutet överklagas av fastighetsägaren. Länsstyrelsen  Länsstyrelsen konstaterar att det av utredningen i ärendet framgår att olägenheter föreligger på grund av fukt- och luktproblem i flerbostadshuset.

5 Länsstyrelsen fastställer punkt 2 och 5 2. ”Åtgärda den lägenhet som hyrs av klagande och källargången utanför bostaden i enlighet med företag 2 åtgärdsförslag…” 5. ”Efter genomförda åtgärder ska fastighetsägaren kontrollera att det inte kvarstår problem med emissioner, lukter eller skador i lägenheten innan klagande tar den åtgärdade lägenheten i bruk. En besiktning ska utföras av oberoende konsult som fackmannamässigt utreder inomhusmiljöproblem. Utlåtandet ska delvis basera sig på nya mätningar av MVOC och VOC.”

6 Länsstyrelsen återförvisade följande punkter: 1. ”Minska risken för att fukt och mikrobiellt förorenad luft sprider sig från krypgrunden till trapphus och överliggande lägenheter. Ventiler i krypgrunden ska muras igen och utrymmet förses med undertrycksventilation med fläkt som placeras på taket och i övrigt i enlighet med företag 1 rapport.” 3. ”Så långt som möjligt minska risken för att X utsätts för emissioner från bostaden som kan påverka hennes hälsa negativt under tiden som åtgärder pågår. Säkerställandet ska ske genom hermetisk avskiljning mellan suterrängplan och bostadens plan 1, samtidigt som det under hela åtgärdstiden ska råda ett undertryck i suterrängplanet i förhållande till det över planet.”

7 6. ”Efter genomförda åtgärder ska fastighetsägaren kontrollera att luft från krypgrunden inte sprider sig in i trapphus och lägenheter. Kontrollen ska göras av oberoende konsult som fackmannamässigt utreder inomhusmiljöproblem.”

8 Grunder för återvisandet: Punkt 1  Det föreligger två olika utredningar i ärendet som har kommit fram till olika resultat vari olägenheterna består och hur dessa ska åtgärdas.  Ett föreläggande ska vara klart och tydligt preciserat och det ska klart framgå vilka åtgärder som ska vidtas för att komma tillrätta med olägenheterna.  Föreläggandet uppfyller inte dessa krav

9  Det är heller inte visat att de åtgärder som kommunen förelagt fastighetsägaren att vidta skulle medföra att de påtalade olägenheterna undanröjs.  Punkterna 1, 3 och 6 i föreläggandet ska därför upphävas och ärendet återförvisas för ytterligare utredning i denna del.

10 Punkt 4  ”Kontinuerligt följa upp om klagande upplever olägenhet som kan vara utlöst av de åtgärder som vidtas enligt punkt 1 och 2. Uppföljningen ska ske genom att klagande under hela åtgärdstiden ska kunna framföra synpunkter till fastighetsägaren. Det ska finns en särskilt namngiven person som klagande varje vardag under kontorstid kan komma i kontakt med per telefon eller mail.”  ”Fastighetsägaren ska omgående rapportera misstänkt olägenhet med anledning av de åtgärder som vidtas till den som handlägger miljö- och bygglovsnämndens ärende.”  Länsstyrelsen: Punkt 4 ska upphävas eftersom det saknas stöd i miljöbalken att meddela föreläggandet.

11 Punkt 7  ”Visa att anmärkningar i senast utförda obligatoriska ventilationskontroll är åtgärdade.”  Länsstyrelsen: Upphäv punkt 7 då besiktningsprotokollet saknar anmärkningar och är godkänt t.o.m. 20 november 2013.

12 Kommunen överklagar Länsstyrelsens beslut  Mark- och miljödomstolen avslog överklagandet  Mark- och miljööverdomstolen gav inte kommunen prövningstillstånd

13 Kommunen fattar ett nytt beslut som överklagas av fastighetsägaren 1. ”Dränera och täta husgrunden utvändigt på minst tre sidor runt trapphuset” 2. ”Avleda vatten från dräneringen i punkt 1 till dagvattennätet” 3. ”Öppna upp en inspektionsingång till krypgrunden och förse öppningen med en tät och isolerad dörr som sluter ordentligt tätt mot vägg. Öppningen föreslås göras i grundmuren under balkongen eftersom konstruktionsritning visar att denna inte är bärande. Bärigheten bör dock kontrolleras av konstruktör som kan bedöma bärighet”

14 4. ”Rensa krypgrunden från organsikt material.” 5. ”Avlägsna översta skiktet av jord och sand i krypgrunden” 6. ”Avjämna marken i krypgrunden och fyll ut med en bädd av tvättad singel eller makadam. Bädden bör läggas så att den är något högre i mitten och så att den sluttar svagt mot kringliggande dränering för att avleda kondensvatten” 7. ”Täck singel-/makadambädden i krypgrunden med en tät markduk.

15  8. ”Undertrycksventilera krypgrunden genom att avleda luften via ett hål som öppnas upp i väggen in till det f.d. sopnedkastet. Montera en frånluftsventilation på vinden och avled luften över taket utanför huset. Om befintligt aggregat bedöms ha tillräcklig kapacitet, kan den användas. Dörren från källargången till sopnedkastet ska hållas stängd och vara tät.  Efter installationen ska undertrycket följas upp med differenstrycksmätare. Lufttrycket i byggnaden ska mätas i krypgrunden, i källargången, i trapphuset utanför och i klagandes lägenhet. Värdena ska redovisas för nämnden.  Fuktigheten i krypgrunden behöver därefter regelbundet kontrolleras. Om den relativa fuktigheten i grunden överstiger 70 % bör den kompletteras med en hygrostatstyrt avfuktningsaggregat alternativt tillskottsvärme under vintern.

16 9. ” Byt ut mattorna på det övre planet i lägenheten där de är i flera lager. Underliggande golvyta saneras innan ny matta läggs in. Bytet av mattorna ska ske på ett sådant sätt att klagande inte utsätts för skadliga emissioner och andra partiklar under bytet. Efter åtgärden ska boutrymmet städas och saneras från damm och sliprester.” 10. ” Alla mattor och golvlister i källaren ska tas bort och ev. limrester avlägsnas. Om golvet och väggsockeln måste beläggas, rekommenderas golvklinker och sockel av klinker eftersom det släpper igenom fukt. 11. ” Alla utrymmen i källaren ska rensas från trä och annat organiskt material som ligger an mot betong. Om det måste ersättas, ska det ske med oorganiskt material. Befintligt förråd av trä ska tas bort i sin helhet eftersom det är rötskadat och misstänkt mikrobiellt angripet.

17 Kommunen  Beslutet ska gälla även om det överklagas Fastighetsägaren  Begär inhibition, innebär att beslutet inte har någon rättslig verkan i avvaktan på ärendets slutliga prövning. Länsstyrelsen  Avslår fastighetägarens begäran om inhibition och tar upp ärendet för att pröva överklagandet.

18 Hur gick ärendet?  Fastighetsägaren drog tillbaka sin överklagan!  Kommunens beslut står därmed fast.


Ladda ner ppt "Att handlägga överklagade ärenden på Länsstyrelsen Natalii Back Enheten för miljöskydd."

Liknande presentationer


Google-annonser