Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Får jag lov?… Om remissvaren till PBL-kommitténs slutbetänkande

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Får jag lov?… Om remissvaren till PBL-kommitténs slutbetänkande"— Presentationens avskrift:

1 Får jag lov?… Om remissvaren till PBL-kommitténs slutbetänkande
Maria Ulfvarson Östlund Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet

2 Remissen och remissinstanserna
En bred remiss Svar från över 400 remissinstanser 147 inbjudna remissinstanser har svarat samt 180 av Sveriges 290 kommuner Ca. 90 övriga remissvar har lämnats in

3 Resultatet av PBL-kommitténs arbete
Stöd för de grundläggande syftena och grundstrukturen i PBL Inga huvudsakliga ändringar i nuvarande plansystem Förslagen syftar till att stärka plan- och bygglovssystemets ursprungliga syften Problem som finns beror på brister i tillämpningen samt bristande kunskaper hos både kommuner och länsstyrelser

4 Remissinstansernas synpunkter på PBL-kommitténs förslag
Flera av förslagen är befogade och kan bidra till en mer ändamålsenlig lagstiftning Många angelägna ändringar och förtydliganden har föreslagits PBL-kommittén har gjort en omfattande och kvalitativt gedigen redovisning Behovet av kompetensutveckling är stort Ytterligare åtgärder krävs för att åstadkomma reella förändringar Så länge inte bättre samordning kan ske med MB så blir plan- och bygglovssystemet trögt

5 Mellankommunal och regional samverkan
Bättre samordning på statlig nivå behövs Saknas en fungerande regional planering vilket medför att bl.a. transportfrågorna behandlas utanför PBL Oklarheter med begreppet riksintressen Bra att planeringsunderlaget från länsstyrelsen ska förbättras Förslagen om mellankommunal samverkan bra men otillräckliga Både för och emot att bristande kommunal samordning tas bort som prövningsgrund för statligt ingripande Precisering av länsstyrelsens tillsynsuppdrag efterfrågas

6 Översiktsplanering Förslagen bra och förtydligar delvis gällande lag
Bra med en mer aktiv och strategiskt inriktad översiktsplanering Bra med fördjupade översiktplaner Bra med en enklare hantering Farhågor att förslagen inte får de genomslag som behövs Ytterligare åtgärder för att öka översiktsplanens status behövs Stegvis samråd bra, arbetssättet tillämpas redan Utställningstiden bör inte förkortas Förslaget kräver mer arbete och resurser Förslaget behöver tydliggöras ytterligare

7 Detaljplanering Positiva till enkla detaljplaner
Enkla detaljplaner kan försvåra medborgarinflytandet Bra med möjlighet att ställa krav på sanering av förorenad mark Både för och emot att detaljplaner ska kunna ändras under genomförandetiden Olämpligt att ta bort samrådsskedet Många detaljer i förslagen är oklara och behöver utredas Invändningar mot förslaget att bygglovplikten blir generell och lika inom och utom detaljplan Kostnader och avgifter för planering behöver beaktas

8 Plangenomförande - Genomförandebeskrivningen
Bra att genomförandebeskrivningen inte behöver utgöra särskild handling Bra att genomförandefrågorna behandlas tidigt Bra att konsekvenser för enskilda fastighetsägare och andra som berörs beskrivs Farhågor att förslagen innebär att planhanteringen kommer ta längre tid Sanktionsmöjligheter saknas om genomförandebeskrivningen inte uppfyller kraven Även bygglovprocessen bör tas upp som en del av plangenomförandet

9 Plangenomförande – Allmänna platser m.m.
Positiva till förslaget att det får finnas flera huvudmän i en detaljplan Positiva till förslaget med delat huvudmannaskap Bra att kommunen ska kunna medverka i gemensamhetsanläggning Flera oklarheter med förslagen och konsekvenser ej tillräckligt redovisade Inte bra att kommunen ska kunna välja att inte vara huvudman Inte bra att kommunen andelstal anges i lag eller detaljplan Begreppet allmänna platser behöver definieras Problemet är att nuvarande bestämmelser tillämpas felaktigt – tillsynen behöver bli bättre

10 Plangenomförande –fastighetsplaner och exploatörsparagraferna
Bra att fastighetsplaneinstitutet tas bort och att fastighetsindelningen kan regleras i detaljplan Tveksamt om detta kommer att effektivisera planhanteringen Bra med följsamhetsbestämmelser - motsvarande planändrande bestämmelse bör införas Kommittén borde ha ägnat frågor om exploateringssamverkan och exploateringsavtal större uppmärksamhet

11 Samordningen mellan PBL och MB samt annan lagstiftning
Förslagen om samordning med MB har tillämpningssvårigheter Förslagen om samordningen med MB har flera oklarheter Förslagen är ingen bra samordning av byggnads- och miljölagstiftningen Stor brist i hela slutbetänkandet Både för och emot samordning med de s.k. trafiklagarna då problemet är tillämpningen

12 Rätten att komma till tals
Stor olägenhet att bygglov inte vinner laga kraft Positivt att underrättelse om bygglov skärps Förslaget kommer att innebära längre handläggningstid och dyrare bygglovsprocess Inte bra att osäkerheten består Sakägarkretsen måste definieras bättre Bra att miljöorganisationer ska få överklaga vid betydande miljöpåverkan Synpunkter på att det bara ska gälla för miljöorganisationer

13 Den framtida instansordningen
Bra att regeringen inte ska pröva överklagade detaljplaner Både för och emot en ny instansordning med en plan- och miljödomstol Farhågor att handläggningstiden förlängs Viktigt att inte lokalkännedomen försvinner Detaljer behöver klargöras

14 Förslagets konsekvenser
Får jag lov? ... Om remissvaren till PBL-kommitténs slutbetänkande Förslagets konsekvenser Flera detaljfrågor återstår att lösa Förslagen berör komplexa frågor som kan behöva ytterligare överväganden Ekonomiska och organisatoriska konsekvenser av förslagen behöver analyseras Resursfrågan behöver analyseras Maria Ulfvarson Östlund

15 Får jag lov? … Ja tack, men till nästa låt …..


Ladda ner ppt "Får jag lov?… Om remissvaren till PBL-kommitténs slutbetänkande"

Liknande presentationer


Google-annonser