Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nya PBL ett instrument för hållbar utveckling av din kommun ?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nya PBL ett instrument för hållbar utveckling av din kommun ?"— Presentationens avskrift:

1 Nya PBL ett instrument för hållbar utveckling av din kommun ?

2 Varför en ny lag gamla PBL styrde inte till det goda, sunda byggandet Kontrollsystemet otillräckligt - kvalitetsansvarig, byggherreansvar För slapp tolkning av begreppet” mindre avvikelse” Planeringsprocessen inte i fas med samhällets utvecklingstakt – för sakta Tillsynen saknad av många Vissa gruppers särställning ifrågasatt – de areella näringarna Samordning med den moderna miljöbalken bristfällig En exploateringslagstiftning med små möjligheter att ingripa för myndigheter mm

3 Viktigt för en lagstiftning som styr byggandet i kommunen Trovärdighet och förankring i samhället Planprocessen anpassningsbar till ärendets komplexitet Bygglovprocessen anpassningsbar till objektets karaktär Snabba och rättssäkra beslutsprocesser Kunna förstås av aktörerna Lokal anpassning möjlig – politiskt inflytande i tolkningen Administrativt ”lagom” Överklagningsmöjligheterna ”rimliga” Flexibilitet i tillämpningen

4 Vad är bra med nya PBL synen på översiktsplanering – från markranvändning till strategiskt utvecklingsinstrument Kontrollsystemet stärks via tillsynen och bygglovprocessen Krav på kontrollansvarige – nationell auktorisation via kontrollorgan Avgiftssystemet för bygglov mer i relation till Byggets komplexitet Avvikelsebegreppet kvar med samma innebörd Ökade intäkter Bygglov vinner laga kraft

5 Vad är mindre bra med nya PBL Byråkrati och administration ökar Bygglovprocessen svårbegriplig för aktörer och beslutsfattare Planprocessen i stort oförändrad – planprogram kan slopas, men i stort samma formalia i övrigt Ökad statlig styrning Besvärsordningen synkad med miljöbalken – övrigt ej synkat Inga begränsningar i besvärsrätten Ökat behov av personella resurser –ingenjörer och administratörer uthållighetsperspektivet mm

6 Mina reflektioner - hittills de behövliga stora förändringarna uteblev Ej en lag anpassad till samhällets snabba tempo Resurskrävande Kan den förbättra byggandets kvalitet ? Byråkrati,byråkrati, byråkrati Lägg därtill strandskyddslagstiftningen, miljöbalken och ökad statlig kontroll av all kommunal verksamhet Lokal anpassning Lokalt politiskt inflytande Små kommuners situation

7 Vad komplicerar bilden Norrbotten i ett unikt läge – expansion och framtidstro – med hållbart ekonomiskt, ekologiskt och socialt hänsynstagande Generationsväxling – kompetens- och personbrist Finns ingen utbildning som skapar den byggnadsingenjör som behövs – exploatör med miljöhänsyn och kvalitetsansvar Aktörer vill ha klara spelregler – PBL inget ideal Samsyn mellan myndigheter – boverk, lst, kommuner, m fl Politiska förväntningar Överklagningar – lst :s handläggningstider Och Miljödomstolarnas nya roll EU-finansiering och Sveriges långa handläggningstider Kommunernas olika hanteringar av plan- och byggärenden Konsultsituationen – resursbrist, kompetensbrist och brist på konkurrens


Ladda ner ppt "Nya PBL ett instrument för hållbar utveckling av din kommun ?"

Liknande presentationer


Google-annonser