Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ljungs skola. 2013 Inspektion våren 2013 (luftkvalitet, buller, rökförbud) Protokoll till vu: redovisning ventilation till 3 juni Redovisning som visar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ljungs skola. 2013 Inspektion våren 2013 (luftkvalitet, buller, rökförbud) Protokoll till vu: redovisning ventilation till 3 juni Redovisning som visar."— Presentationens avskrift:

1 Ljungs skola

2 2013 Inspektion våren 2013 (luftkvalitet, buller, rökförbud) Protokoll till vu: redovisning ventilation till 3 juni Redovisning som visar att luftkvaliteten är tillfredsställande i klassrummen, alternativt en åtgärdsplan inklusive tidsplan för att uppnå tillfredsställande resultat Respons från vu 10 juni: Efter genomförd undersökning har fastighetsägaren beslutat att utrusta lokalen med mekanisk till- och frånluftsventilation. Projektet är i utredningsfasen varpå det ska projekteras, handlas upp och genomföras. Fastighetsägaren bedömer färdigställandetid till 2013-12-31.

3 ? Utbildningskontoret Det är lämpligast att fastighetsägaren själv förklarar varför de inte åtgärdat ventilationen och även lämnar besked om när de avser att göra det. Om vi ska agera mellanhand i den här kommunikationen är jag rädd för att vi endast vidarebefordrar besked om sådant vi inte har rådighet över och därför inte kan stå för. Fastighetsägaren Projekteringen gjord. Vid möte med utbildningskontoret bestämdes att åtgärder skulle skjutas till framtiden och att inga åtgärder planerades under våren.

4 Möte Pedagogisk uppgift att sätta ovk i sitt rätta sammanhang Visste inte om tidigare mätning Inga klagomål Vill logga koldioxidhalten under 2 månader samtidigt som underlag tas fram om klassrumsaggregat som ett alternativ till centralaggregat

5 Tidigare mätningar Arbetsmiljöverkets tillsyn 2005/2006 - inriktning mot ventilation, städning och rutiner och uppgifter inom kemiverksamhet Företagshälsovården gjorde på uppdrag av fastighetsägaren kontrollmätningar på 2 klassrum per skola. - Koldioxid, lufttemperatur mm Ljungs skola sticker ut i sammanställningen

6 Mätning Fastighetsägaren hade tänkt ställa in logger på mätning en gång i timmen. Råd i arbetsmiljöverkets föreskrifter om placering och mätning - Representativt antal rum. - Val av utrustning, kontinuerlig mätning och registrering. - Övervakning av mätningarna under hela perioden. - Mätsonden ska placeras i andningshöjd och inte närmare än 2 m från närmaste person. - Mätningen ska utföras under verksamhetens normala tidsrymd (i detta fall lektionstid) eller till dess koldioxidhalten inte ökar mer eller kraftigt överskrider 1 000 ppm. - Mätning av koldioxid utomhus vid något tillfälle. - Dokumentera andra faktorer som kan påverka mätresultatet som personbelastning, vädring, temperatur etc.

7

8

9 Mätning Mätning på samma sätt som 2006 och i enlighet med arbetsmiljöverkets föreskrift Miljökontoret på plats dagen för mätning

10

11

12 Två alternativ 1.Installera 4 rumsaggregat för klassrum och grupprum och separata frånluftsfunktioner från wc-grupper på plan 1 och 2. Kostnad: ca 225 000 kr 2.Nytt ventilationssystem för samtliga klassrum, grupprum och wc. Kostnad: ca 915 000 kr Tidplan: sommaren 2014 Valet av alternativ beslutas av Utbildningskontoret.

13 Föreläggande fastighetsägaren 1.Ventilationssystemet ska dimensioneras med utgångspunkt från uppgifter om personantal inhämtade från verksamhetsutövaren. Hänsyn bör även tas till att personbelastningen kan variera över tid. 2.Ventilationssystemet ska inte utgöra någon olägenhet för människors hälsa. 3.Redovisa luftflödesmätningar efter ventilationsåtgärder som visar att riktvärdena i Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation (FoHMFS 2014:18) uppfylls, d v s ett uteluftsflöde som inte understiger 7 l/s per person med ett tillägg på 0,35 l/s per m 2 golvarea. Redovisningen ska vara miljökontoret tillhanda senast 2014-08-07. 4.Redovisa hur många personer ventilationen efter ventilationsåtgärder är anpassad för i samtliga klassrum (f n fyra stycken). Redovisningen ska vara miljökontoret tillhanda senast 2014-08-07. Det maximala personantalet ska anslås i respektive klassrum. 5.Lokalerna får inte upplåtas för skolverksamhet efter 2014-08-14 för det fall punkt 3 och 4 inte är uppfyllda för det aktuella personantalet. Punkten 5 gäller vid vite om 950 000 kronor. Beslutet ska gälla även om det överklagas.

14 Föreläggande verksamhetsutövaren 1.Underlag om personantal ska delges fastighetsägaren så att ventilationssystemet dimensioneras efter verksamheten. Hänsyn bör även tas till att personbelastningen kan variera över tid. 2.Lokalerna får inte användas för skolverksamhet efter 2014-08-14 för det fall ventilationen inte är tillräcklig för det personantal lokalerna används för och fram till dess dokumentation visar att riktvärdena i Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation (FoHMFS 2014:18) uppfylls, d v s ett uteluftsflöde som inte understiger 7 l/s per person med ett tillägg på 0,35 l/s per m 2 golvarea. 3.Rutiner ska finnas som säkerställer en god luftkvalitet såsom luftomsättning, temperatur och städning. Vid planering av verksamheten ska hänsyn tas till ventilationssystemets dimensionering. Punkten 2 gäller vid vite om 950 000 kronor. Beslutet ska gälla även om det överklagas.


Ladda ner ppt "Ljungs skola. 2013 Inspektion våren 2013 (luftkvalitet, buller, rökförbud) Protokoll till vu: redovisning ventilation till 3 juni Redovisning som visar."

Liknande presentationer


Google-annonser