Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Verksamhetsråd Funktionshinderområdet 2016-05-13 Kl.13-15.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Verksamhetsråd Funktionshinderområdet 2016-05-13 Kl.13-15."— Presentationens avskrift:

1 Verksamhetsråd Funktionshinderområdet 2016-05-13 Kl.13-15

2 Presentation av enkätsvar gällande Verksamhetsråd Funktionshinderområdet Kartläggning över vilka råd och grupper som finns. Vem sitter med, vilket syfte, vilken inriktning - Brukare/personal. Beslut om Verksamhetsrådet; hur många träffar per år. hur kommunikationen sker mellan träffarna. Kort information om EBP-satsningen i Skåne och nationellt Övriga frågor Dagens program

3 Enkät om Verksamhetsråd Funktionshinderområdet Tycker du att det behövs ett Verksamhetsråd för funktionshinderområdet? Kommer din kommun/verksamhet att vara representerad på Verksamhetsrådets träffar? Om ja, - Av vem? /Av vilka personer eller funktioner? Hur ofta tycker du att Verksamhetsrådet ska träffas? Vilka förväntningar har du på träffarna? Vilka frågor vill du ta upp i Verksamhetsrådet? Övriga synpunkter?

4 Enkätsvar Vid dialogmötet den 28 januari togs beslut om enkätundersökning för att undersöka intresset för nystart av Verksamhetsråd Fhr Enkäten skickades till chefer/utvecklare i Skånes 33 kommuner. Enkätsvar inkom från 11 kommuner. Kommentar; Vid dialogmötet framfördes intresse från ytterligare 5 kommuner. Kontakter inför idag kommer från ytterligare 5 kommuner. (11+5+5 = 21 kommuner) Vad övriga 12 kommuner tycker vet vi inget om. ____________________________________________________________________________________________ ______________________ Frågan: ”Tycker du att det behövs ett Verksamhetsråd för funktionshinderområdet?” Svar: ja/absolut ja från 10 kommuner. I ett svar uttrycktes att man visste för lite för att kunna svara

5 Enkätsvar Fråga: ”Kommer din kommun/verksamhet att vara representerad på Verksamhetsrådets träffar? Om ja, - Av vem? /Av vilka personer eller funktioner?” Svar: 1 eller 2 personer. Verksamhetschef, Enhetschef, Områdeschef, Avdelningschef Planeringssekreterare, Verksamhetsutvecklare, Utvecklingsledare Fråga: ”Hur ofta tycker du att Verksamhetsrådet ska träffas?” Svar: Variation mellan 1 -2 gånger per termin/halvår. Lägga in extra träffar vid behov. Max 3-4 ggr per år.

6 Enkätsvar Fråga: ” Vilka förväntningar har du på träffarna?” Svar: Arbeta med övergripande strategiska funktionshinderfrågor, senaste forskning, Socialstyrelsens material, utvecklings- och utbildningsfrågor. Diskussion och erfarenhetsutbyte kring utvecklingsområden och – behov inom funktionshinderområdet. Info om EBP metoder och tillämpning mm. Att ha ett forum för verksamhetsutveckling kring brukarna och deras nätverk. Stöd för att kunna erbjuda en likvärdig verksamhet. Att många kommuner representeras.

7 Enkätsvar Fråga: ” Vilka förväntningar har du på träffarna?” forts. Svar: Omvärldsbevakning i närområdet och nationellt. Informationsutbyte med andra skånska kommuner och med Kommunförbundet Skapa möjligheter för nätverk över kommungränserna. Stöd och ny-tänk kring metoder, utveckling inom välfärdsteknologi, förändringar i lagstiftning, Samverkansorgan med brukarorganisationer och /eller fackliga organisationer på ett regionalt plan. Ta upp gemensamma frågor, tips, idéer, samsyn och samarbete. Bevaka alla områden och insatser inom funktionshinderområdet.

8 Enkätsvar Fråga: ”Vilka frågor vill du ta upp i Verksamhetsrådet?” Svar: Utvecklingsfrågor, Utvecklingstrender inom området LSS Implementerings- och kvalitetsfrågor, gemensam syn på funktionshinderfrågor, Samverkansformer med andra myndigheter/region Aktuell forskning, metodstöd, teknikutveckling Delaktighet och inflytande, Delaktighetsmodellen, Lågaffektivt bemötande Integration i samhället, Hur möter vi psykiskohälsa och missbruk, Unga vuxna Verksamhetsrådets roll – ex. som samordnare för lokala nätverk för olika yrkeskategorier?

9 Enkätsvar Fråga: ”Övriga synpunkter?” Svar: Har även tankar om ett nätverk liknande det som finns för mellanchefer och leds av Kommunförbundet. Känner att man sitter mycket ”ensam på sin kammare”. Träffarna i regionala kompetensrådet är mycket givande och har varit ett mycket fint sätt att ta till sig utveckling inom området även om vi ej kunnat delta i samtliga träffar. Arbeta med övergripande frågor, kan regionalt kompetensråd avslutas, kan det vara en länk till NKR?

10 Gruppdiskussion på Regionala kompetensrådet

11 Nätverk inom funktionshinderområdet Kartläggning över vilka råd och grupper som finns. Vem sitter med, vilket syfte, vilken inriktning - Brukare/personal.

12 Nätverk inom funktionshinderområdet Regionalt Verksamhetsrådet Regionala Kompetensrådet Regionalt IBIC Nätverk Planeringsgrupp DISAM-nätverket Öppna referensgruppen Nätverk LSSpk1/Psykiatri - ett utskott till Regionala samverkansgruppen Nationellt Nationellt Nätverk EBP Nationella kompetensrådet (NKR) Nationellt Nätverk IBIC/ÄBIC

13 Om Nationella kompetensrådet Viljeinriktning "Kompetensrådet vill vara en drivkraft som genom samverkan vill utveckla och påverka kompetensfrågan på den nationella nivån".

14 Om Nationella nätverket EBP Inriktning Nätverket har en viktig funktion i att lokalt/regionalt/nationellt stödja och stärka utvecklingsarbetet inom funktionshinderområdet. Fokus ska vara de tre grunduppdragen i EBP.

15 Nätverk inom EBP-satsningen Öppna referensgruppen http://kfsk.se/socialtjanst/vard-och- omsorg/funktionshinder/konferenser/oppna-referensgruppen/ Haft stor betydelse för att fånga upp synpunkter och idéer som säkrar brukarinflytande både i delprojekten och i hela satsningen inom funktionshinderområdet. Information och dialog kring frågor av betydelse för funktionshinderområdet. Diskussion förts kring arbetssätt och mötesformer. Varit initiativtagare till ett delprojekt, viktig aktör i ett annat. Nätverk för brukare med egen erfarenhet av att ha en funktionsnedsättning och att ta emot stöd och service. Även personal från verksamheter inom kommunal funktionshinderomsorg, alternativa utförare och frivilligorganisationer är med. Deltagarna hittills; från Landskrona, Kristianstad, Eslöv, Helsingborg, Svalöv och Malmö samt Unga Funkisar i Kristianstad och Föreningen Värnet och Framtidens dagliga verksamhet i Malmö. + Alfa, Laholm Nästa träff är den 18 maj kl.9.30-11.30 Fortsättning?

16 Öppna Referensgruppen på ”AKK-Konferensen” Vår utställning handlar om bra bemötande, vad vi vill ska ”silas bort” och vad som ska vara kvar. Vi vill även lyfta fram saker som vi behöver prata mer om för att öka allas möjlighet till inflytande och delaktighet. Om oss: Vi är en grupp människor med namn, känslor och unika kunskaper om samhället och vad som fungerar bra och vad som fungerar bättre. Vi är en resurs som borde användas mera av samhället, verksamheter och kommuner. Vi är stolta över vem vi är och vi gör skillnad.

17 Nätverk inom EBP-satsningen DISAM (tidigare BISam) http://kfsk.se/socialtjanst/vard-och- omsorg/funktionshinder/konferenser/disam-natverket/ Nästa träff den 27 maj kl.10-12.30 i Landskrona Fortsätter med alternerande värdskap.

18 Delaktighetsmodellen (DMO) Utbildning och fortbildning Regionalt Vägledarringen – nätverk för Vägledare, Brukarvägledare och samordnare Nätverksträffar för samordnare Vägledarutbildning Brukarvägledarutbildnin g Chefsutbildning Nationellt Nätverk för kursledare -Kursledarringen Kursledarutbildning

19 Evidensbaserad praktik (EBP) funktionshinderområdet

20 Innebär en medveten och systematisk användning av flera kunskapskällor före beslut; den bästa tillgängliga kunskapen den professionelle expertisen berörda personens situation, erfarenhet och önskemål Källa: www.kunskapsguiden.sewww.kunskapsguiden.se Evidensbaserad praktik

21 I Skåne bedrivs arbete inom följande utvecklingsområden: förstärkt delaktighet och inflytande för barn och unga med funktionsnedsättning förstärkt brukarmedverkan initiera, genomföra och utveckla systematisk uppföljning.

22

23

24 Aktiviteter våren 2016 Nätverksarbete regionalt och nationellt Konferenser arrangeras Rapporter från delprojekt och andra aktiviteter publiceras och sprids Hemsidan – information uppdateras och fylls på

25 Dialogmöte med ansvariga chefer och utvecklare den 28 januari. Läs mer.Läs mer Öppna referensgruppen den 10 februari och den 18 maj. Läs mer.Läs mer. DISAM-nätverket – Nätverksträff (regional) den 14 mars i Osby och den 27 maj i Landskrona. Läs mer.Läs mer. Regional nätverksträff ÄBIC/IBIC/BIC den 11 april. Läs mer.Läs mer. Planeringsgrupp den 16 maj kl.13-16. Regionala kompetensrådet den 22 april. Utmanande beteende – Utmanade verksamheter – Konferens den 13 april. Läs mer.Läs mer. AKK och allas rätt till tillgänglig kommunikation -Konferens den 19 april. Läs mer.Läs mer. http://kfsk.se/socialtjanst/2016/04/20/stort-intresse-for-konferens-om-akk-och-allas-ratt-till-tillganglig- kommunikation/ Nystart av Verksamhetsråd Funktionshinderområdet den 13 maj. Läs mer.Läs mer. Aktiviteter i EBP-satsningen våren 2016

26 Dokumentation på hemsidan…. och i rapporter Rapporter från delprojekt och andra aktiviteter publiceras och sprids. Läs mer.Läs mer.

27 Socialstyrelsen ska ta fram kunskapsunderlag om metoder för ökad delaktighet och självständighet för personer med kognitiva funktionsnedsättningar – ska göras klart 2017 Kunskapsguiden – Fhr-området får egen flik Nationella brukarundersökningar ÖJ Gratis att använda Pictostat i detta under 2016 därefter avgift IBIC –lanseras i höst, material lämnas ut innan sommaren BBIC –ses över – nästa steg Diskuteras nu nationellt

28

29 Tack för mig! RoseMarie Hejdedal Utvecklingsledare Funktionshinderområdet Tfn 0728-85 48 57 rosemarie.hejdedal@kfsk.se Uppdraget som utvecklingsledare upphör den 30 juni 2016 …men jag fortsätter med utvecklingsarbete och utbildning avseende Delaktighetsmodellen Mina kontaktuppgifter: Tfn 070-605 42 36 hejdedalutveckling@ystad.nu


Ladda ner ppt "Verksamhetsråd Funktionshinderområdet 2016-05-13 Kl.13-15."

Liknande presentationer


Google-annonser