Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2015-12-081 AFS 2015:4 Ny föreskrift Organisatorisk och social arbetsmiljö 160331 Minska den arbetsrelaterade ohälsan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2015-12-081 AFS 2015:4 Ny föreskrift Organisatorisk och social arbetsmiljö 160331 Minska den arbetsrelaterade ohälsan."— Presentationens avskrift:

1 AFS 2015:4 Ny föreskrift Organisatorisk och social arbetsmiljö Minska den arbetsrelaterade ohälsan

2 Föreskriften Ersätter Psykiska och sociala aspekter på arbetsmiljön (AFS 1980:14) Föreskrifter om kränkande särbehandling (AFS 1993:17) Föreskrifter om omvårdnadsarbete i enskilt hem (AFS 1990:18) Preciserar Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1). Förtydligar vilka sociala och organisatoriska faktorer som ska vara en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet

3 Faktorer som bidrar till ohälsa Höga krav och små möjligheter att påverka Bristande mänskligt stöd i arbetsmiljön Konflikter eller mobbing Liten belöning i förhållande till ansträngningen Osäkerhet i anställningen Utsätts för orättvisor Nattarbete Långa arbetsveckor Skiftarbete Källa: Statens beredning för medicinska utvärdering SBU

4 Vad är organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk arbetsmiljö – vilka resurser och befogenheter som finns för att utföra arbetet och krav som ställs på anställda. Social arbetsmiljö – Hur vi påverkas av de personer som finns runt omkring oss, socialt samspel, samarbete och socialt stöd från chefer och kollegor

5 Brister i organisatorisk och social arbetsmiljö Ökar risken för ohälsa och är kostsamt för individ, arbetsgivare och samhälle. Kan bidra till att anställd tar risker som leder till olyckor Ökar risken för stressreaktioner vilket påverkar koncentration, minne, problemlösning, beslutsfattande och bidrar negativt till verksamhetens kvalité

6 Tre områden Arbetsbelastning Arbetstid Kränkande särbehandling

7 Förebygga ohälsosam arbetsbelastning Krav Resurser

8 Krav och resurser Exempel kravExempel resurser ArbetsmängdArbetsmetoder TidsramarArbetsredskap SvårighetsgradKompetens Emotionell påfrestningBemanning Kognitiv belastningÅterkoppling på utfört arbete Tydlighet i arbetsuppgifternaMöjlighet till kontroll i arbete Socialt stöd från chefer/ kollegor Möjlighet till återhämtning

9 Tydlighet Vilka arbetsuppgifter Vilket resultat förväntas Särskilda arbetsmetoder Hur prioritera om tiden inte räcker till Vem man vänder sig till förhjälp och stöd

10 Krav i arbetet som är starkt psykiskt påfrestande Att bemöta människor i svåra situationer Att fatta svåra beslut där etiska dilemman ingår Exempel åtgärder Professionell handledning Information och utbildning Hjälp och stöd från kollegor Rutiner för att hantera krävande situationer

11 Arbetstid Arbetsgivaren ska se till att arbetstidsförläggningen inte leder till ohälsa Återhämtning och sömn påverkas av - hur länge man arbetar - vilken tid på dygnet - ledighet mellan arbetspassen Brister i återhämtning och sömn påverkar koncentration, omdöme och innebär risker för felhandlingar och olyckor

12 Kränkande särbehandling Behandlas förnedrande i ord eller handling Behandlas annorlunda För de flesta människor – Obehagligt, olustigt, obegripligt, orättvist Arbetsgivaren ska Klargöra att kränkande särbehandling inte accepteras Motverka förhållanden i arbetsmiljön som kan ge upphov till kränkande särbehandling Ha rutiner för hur kränkande särbehandling ska hanteras

13 Mål och kunskaper Ta fram mål som syftar till att främja hälsa Chefer och arbetsledare ska ha kunskaper om - hur man förebygger och hanterar ohälsosam arbetsbelastning - hur man förebygger och hanterar kränkande särbehandling

14 Sammanfattning På arbetsplatsen ska man….. Anpassa resurserna till kraven i Arbetet (eller tvärtom) Klargöra arbetets innehåll (Vad, vem, kvantitet, kvalitet, metod, prioriterings- principer) Identifiera psykiskt påfrestande arbetsuppgifter Bedöm risker kopplade till arbetstid Förebygga kränkande särbehandling Ha rutiner för hur kränkande särbehandling ska hanteras Se till att chefer och arbetsledare har kunskaper om hur man hanterar kränkande särbehandling och ohälsosam arbetsbelastning. Komplettera arbetsmiljöpolicyn med mål kopplade till organisatorisk och social arbetsmiljö

15 Hur implementera föreskriften Information om föreskriften till chefer och skyddsombud Den löpande arbetsmiljö- utbildningen för chefer Revidera riktlinjerna för kränkande särbehandling Se över arbetsmiljöpolicyn Revidera blanketterna för årlig arbetsmiljöredovisning Förtydliga innehållet i APT och medarbetarsamtal Se över frågorna i medarbetar- enkäten Resp verksamhets arbetsmiljörutiner ska anpassas och revideras efter föreskriften (även arbetidsfrågorna). Hur hantera och uppmärksamma chefers arbetsbelastning, krav och resurser i arbetet?

16 Rehab Reaktiv Förebyggande Hälsofrämjande Åtgärder på inträffade händelser Åtgärder för att förhindra kända risker Åtgärder för att uppmuntra det goda SAM Må bra


Ladda ner ppt "2015-12-081 AFS 2015:4 Ny föreskrift Organisatorisk och social arbetsmiljö 160331 Minska den arbetsrelaterade ohälsan."

Liknande presentationer


Google-annonser