Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

"Hur påverkar en framtida Lärarlegitimation skolledarens arbete?"

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: ""Hur påverkar en framtida Lärarlegitimation skolledarens arbete?""— Presentationens avskrift:

1 "Hur påverkar en framtida Lärarlegitimation skolledarens arbete?"

2

3 Lärar- examen Auktor- isation Karriärvägar inom läraryrket Verksamhet- ledarskap Projektledare Arbetslagsledare Skolledare Strategisk ledare Statlig rektors- Utbildning – Certifiering? Prövoår

4 Säkerställa kvalitet av elevens lärande Elevens starka beroendeställning

5 Yrket stängs för andra Yrkesutövningen blir transparent för brukarna dvs. full insyn Ansvaret flyttas från kollektivt till en personlig nivå Delegeringsförfarande Disciplinpåföljder

6 Se över skollagens reglering av lärares kompetens Pröva om vissa arbetsuppgifter kan kopplas till auktorisationssystemet till exempel betyg Bedöma konsekvenser för möjligheten att rekrytera och anställa personal Utreda behörighetsreglerna

7

8 Vägen till legitimation Lärarexamen Provår Legitimation

9 Provåret  Mentor  Adept  Rektor  Skolverkets Lärarnämnd

10 Lärar- examen Auktor- isation Karriärvägar inom läraryrket Verksamhet- ledarskap Projektledare Arbetslagsledare Skolledare Strategisk ledare Statlig rektors- Utbildning – Certifiering? Prövoår

11 CDP Continuing Professional Development National Agreement 2001 Charted teacher Headship SCT Standars For Charted teachers SQH Scottish qualification for headship

12 Särskilt kvalificerade lärare  Särskilt skickliga i yrket  Akademiska vägen – minst en licentiatexamen

13 Särskilt kvalificerad lärare samt gymnasielektor 11 § En legitimerad lärare ska efter minst fyra års väl vitsordad tjänstgöring utnämnas till särskilt kvalificerad lärare om han eller hon, 1. har bedömts som särskilt skicklig i sitt yrke på grundval av att ha genomfört ett väl dokumenterat praktiskt pedagogiskt utvecklingsarbete av relevans för yrkesrollen eller 2. har avlagt minst licentiatexamen eller motsvarande inom ett huvudområde som helt eller i huvudsak motsvarar ett undervisningsämne eller på annat sätt ryms inom begreppet utbildningsvetenskap.

14 - Erinran - Varning - Avauktorisation X

15 Återkallelse av legitimation Grov oskicklighet Uppenbart olämplig att utöva yrket Skolinspektionen Lärarnas ansvarsnämnd

16 F-3 Grundskollärare 4-6 Grundskollärare 7-9 Grundskoleadjunkter Grundskoleadjunkter i bild, hem- och konsumentkunskap, idrott, moderna språk, musik och slöjd ska vara behöriga i alla årskurser i sitt ämne

17 Gymnasieadjunkt och gymnasielektor (i huvudsak teoretisk inriktning) Yrkeslärare (Yrkesinriktade ämnen)

18  Speciallärare i förskoleklass och 1-3  Speciallärare i 4-6  Speciallärare 7-9  Lärare i modersmål

19 Skärpta behörighetsregler Av legitimationen ska tydligt framgå i vilka ämnen, årskurser och skolformer som läraren är behörig att undervisa. Undantag förutsätter beslut av skolans styrelse och får gälla högst ett läsår i taget. Undantag från bestämmelsen att endast legitimerade lärare får anställas utan tidsbegränsning ska inte kunna medges.

20 100 procentigt korrespondenskrav Har aldrig funnits Rektors bedömning har alltid varit slutligt avgörande

21 Undantag För dessa grupper föreslås en övergångsperiod på 8 år:  4 600 förskollärare som undervisar i förskoleklassen  15 300 tillsvidareanställda som saknar lärarexamen och därmed inte kan legitimeras

22

23 ”Utredningens förslag förutsätter att legitimerade lärare på ett flexibelt sätt ska kunna utöka sin behörighet genom vidareutbildning. Det är då viktigt att lärosätena kan erbjuda goda möjligheter till sådan utbildning. Utredningen om en ny lärarutbildning har regeringens uppdrag att föreslå en lärarutbildning som på ett smidigt sätt ska kunna kompletteras så att lärare blir behöriga att undervisa i fler ämnen och årskurser. ”

24 Genomförande Sker i två steg under 2010 1 januari ska yrkesverksamma lärare som uppfyller kraven kunna erhålla legitimation 1 juli ska det krävas legitimation för att få undervisa i skolan och förskolan

25 Kostnader Statens årliga kostnader under de första 8 åren Förskollärare i förskoleklass, 16 milj Tillsvidareanställda utan lärarexamen, 41 milj Provår, 407 milj Särskilt kvalificerade lärare/förskollärare, 214 milj Gymnasielektorer, 86 milj Administration 18 milj Totalt per år 782 milj

26 Vad kommer det att innebära för ledarskapet och skolan ? Hur kommer rektors roll att förändras? Kan man vara chef för legitimerade lärare utan att själv vara legitimerad?

27 Fackligt Ledarskap Lärar- ledarskap Verksamhets- ledarskap Ledarskap Uppdragsgivare Likheter –Olikheter?

28 Chef Under- ställda Med- arbetare Ledare Bådas lärande Genomförd idé Mekaniskt systemDynamiskt system Idé Förbättrad idé Kvalitets- kontroll- tjänst Varje med- arbetare kvalitets- kontrollerar och för- bättrar - kaizen Förutsätter uppdragsmedvetenhet och helhetssyn Chefsskap Ledarskap Tillsagda underställda - följsamhet Självständiga medarbetare som kan göra egna val

29 Både fackligt och pedagogiskt arbete förutsätter ledarskap. Att möta elever enskilt eller i grupp kräver att du tar på dig en ledarroll. Att som skolledare vara en aktiv del av skolans utveckling kräver att du tar på dig en ledarroll. Att som förtroendevald möta medlemmar i deras vardag kräver att du tar på dig en ledarroll. Det innebär att ledarskap är ett av de mest centrala begreppen i vår verksamhet. Vi är ledare antingen vi är lärare, skolledare eller fackligt förtroendevalda. Både skolan och den fackliga organisationen behöver ett ledarskap som är professionellt, engagerat och närvarande.

30 Vad kommer det att innebära för ledarskapet och skolan ? Hur kommer rektors roll att förändras? Kan man vara chef för legitimerade lärare utan att själv vara legitimerad?

31 Politiskt Ledarskap Verksamhets- Ledarskap Klassrums- Ledarskap Fackligt Ledarskap Samhällets Utbildnings- uppdrag

32 Behörigheter 1-5 F-3 4-6 7-9 1-9 för lärare i bild, hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa, slöjd, moderna språk För lärare i modersmål krävs lärarexamen och 90 högskolepoäng (1,5 år) i det aktuella språket

33 11.00-11.40 "Hur påverkar en framtida Lärarlegitimation skolledarens arbete?" Vi får snart nya bestämmelser om lärarbehörighet och en ny lärarutbildning. Eventuellt kommer också en ny skollag som vi idag inte vet något om. Vad kommer det att innebära för ledarskapet och skolan ? Hur kommer rektors roll att förändras? Kan man vara chef för legitimerade lärare utan att själv vara legitimerad? Skolledaransvarig ombudsman Kurt Johansson diskuterar och debatterar med representanter från Skolledarföreningen. Debatten arrangeras av Lärarförbundets skolledarförening.

34 Tydligare ledarskap i skolan och förskolan - förslag till en ny rektorsutbildning Ds 2007:34

35 Rektorer skall - klart senast fyra år efter tillträde ej skollagsreglerade funktioner: ”bör” rikta sig till förskolechefer, biträdande rektorer eller motsvarande funktion – frivilligt för individen

36 Ett statligt styrmedel Befattningsutbildning Erfarenhetsbaserat lärande Mål fastställs i förordning Systematiska utvärderingar

37 Samma omfattning som innan: 10 dagar/år/under tre år Samma kostnadsfördelning: Staten betalar utbildningskostnaden (70 000 kr/per plats) Kommun eller annan huvudman står för internatkostnader, resor och skolledarens arbetstid

38 Tre delar: 1.Skoljuridik och myndighetsutövning 2.Mål- och resultatstyrning 3.Skolledarskap 10 dagar per del och år ”Gammal rektorsutbildning motsvarar steg 3”

39 Skolverket eller motsvarande ny myndighet har ansvar Upphandling vart sjätte år Lärosäten ska vara anordnare Upphandlingarna av delarna var för sig - kan hamna på olika lärosäten Lärosätena ska uppfylla kriterier

40 30 nya högskolepoäng på avancerad nivå Ger möjlighet till masters- och forskarutbildning Tas ut av den enskilde på frivillig basis Utfärdas av ”nya” skolverket eller motsvarande Validering av nu verksamma rektorer

41 1400 platser per år (1200 rektorer + 200 förskolechefer) Förstärkning första fyra åren äskas för att ge nu verksamma möjlighet att gå utbildningen


Ladda ner ppt ""Hur påverkar en framtida Lärarlegitimation skolledarens arbete?""

Liknande presentationer


Google-annonser