Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lärarlegitimation. hösten 2013 Ca. 86 % av ärendena från 2011 och 2012 är avslutade, fokus på resten: •yrkeslärare som kommer att börja handläggas under.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lärarlegitimation. hösten 2013 Ca. 86 % av ärendena från 2011 och 2012 är avslutade, fokus på resten: •yrkeslärare som kommer att börja handläggas under."— Presentationens avskrift:

1 Lärarlegitimation

2 hösten 2013 Ca. 86 % av ärendena från 2011 och 2012 är avslutade, fokus på resten: •yrkeslärare som kommer att börja handläggas under hösten •utredning av oklara examensbevis och kurser •lärare med utländsk examen

3 När träder vad i kraft? Ändringar i skollagen och ”införandelagen”  ändringarna i ”införandelagen” träder i kraft den 1 december 2013  vissa av ändringarna i skollagen träder i kraft den 1 december 2013 och vissa delar den 2 december 2013 Ändringar i behörighetsförordningen (2013:693)  ändringarna träder i kraft den 1 december 2013  tillämpas på alla studier om inte annat anges i en bestämmelse Ändringar i behörighetsförordningen (2013:694)  ändringarna träder i kraft den 2 december 2013  tillämpas på studier som fullgjorts den 2 december 2013 eller senare

4 Förändringarna i korthet Stora ändringar för personer med äldre utbildningar:  studier som var avsedda att ge viss behörighet i skolväsendet (ex. vidareutbildningar) ska ge avsedd behörighet  studier som uppfyller de poängkrav och ämneskunskaper som kan ha ansetts gällt inom äldre lärarutbildningar ska ge motsvarande behörighet  behörighetsförklaringar från Skolöverstyrelsen ska ge beslutad behörighet  lång erfarenhet av tjänstgöring kan ge behörighet i det man tjänstgjort i  fritidspedagoger kan meddelas legitimation och ämnesbehörighet

5 Lärarlegitimation

6 Våra huvudbudskap  Nya möjligheter till behörighet  Erfarenhet ger behörighet  Tidigare behörighet ska gälla

7 Motiv till uppdraget  kvalitetssäkring och utveckling av verksamheten  bidra till professionalism genom tydligare krav  öka yrkets status – fler ska vilja bli lärare  ökad måluppfyllelse för eleverna

8 Lärarlyftet II

9 Lärarlyftet II - ansökan • Huvudmannen prioriterar och beslutar om deltagande • Läraren söker kurs/utbildning på www.antagning.se Krav för deltagande: • Intyg från huvudmannen • Behörighetsgivande examen • I förekommande fall särskilda förkunskaper (poäng i visst ämne)

10 Sökande/antagna år 2013 jämfört med 2012 20132012 Antal sökande:8 5816 496 Antal antagna:4 3153 627 varav Lärare:3 2833 070 Fritidsped:626323 Spec:406234

11 Varför uppfyller många inte kraven för deltagande? •Intyg från huvudman saknas, 10-15 % •Uppfyller inte förkunskaper (akademiska poäng) •Fel examen i förhållande till sökt kurs •Bedöms redan ha den avsedda behörigheten i ämnet

12 Fördjupade kontroller av de sökandes meriter •Samarbete mellan UHR och Skolverket •Fördjupad kontroll av de sökandes examina och meriter Relevant examen i förhållande till sökt kurs/nivå? Kommer sökt kurs leda till utökad behörighet? •Säkerställa att varje deltagare som genomgår en kurs/utbildning inom Lärarlyftet II kommer att erhålla den behörighet studierna syftar till.

13 Ämnen med flest sökande 20122013VT14 MatematikMatematikEngelska Engelska EngelskaMatematik SvenskaSv2SO Sv2SvenskaSv2 NO/TeknikNO/TeknikSvenska SOSONO/Teknik

14 Validering inom LLII ”…För den legitimerade lärare som vill få sin yrkeslivserfarenhet validerad i ämnen som inte omfattas av examen bör det vara möjligt att få behörighet inom ramen för Lärarlyftet II. Regeringen har därför inom ramen för anvisade medel tilldelat Stockholms universitet medel för att tillsammans med andra lärosäten utveckla formerna för validering i detta sammanhang.” Prop. 2013/14:1 Utgiftsområde 16 s. 57

15 Statsbidrag Villkor Lärarlyftet II gällande statsbidrag •Ersättningen utgörs av ett schablonmässigt bestämt belopp per högskolepoäng (Kronor/HP) – regleras i förordningen •Matematik 1000 kr/hp; Övriga ämnen 500 kr/hp

16 Statsbidrag Utnyttjande under ht 2013 •Huvudmän har ansökt om statsbidrag för drygt 3100 kursdeltagare (varav ca 400 läser matematik) under ht 2013 (vt 2013 knappt 2900 kursdeltagare, varav ca 500 läste matematik) •Alla huvudmän söker inte statsbidrag - Huvudmännen ansökte inte om statsbidrag för drygt 30 % av deltagande lärare under vt 2013, siffror för ht 2013 finns ännu inte. Skall sökas varje termin.

17 Statsbidrag Avhopp, uppföljning och eventuella återkrav •Deltagarna ska genomgå utbildningen med godkänt resultat för att huvudmannen ska få behålla statsbidraget. Annars kan det bli återkrav. •Vid avhopp ska huvudmannen meddela Skolverket om vilka lärare som hoppat av •Skolverket kommer, tidigast ett år efter det att statsbidraget utbetalades, pröva frågor om återbetalningsskyldighet

18 Statsbidrag Användning av statsbidraget •Statsbidraget ska användas för att stimulera deltagande i fortbildning, tex. genom minskad tjänstgöring för lärare som deltar i Lärarlyttet II. Det är dock upp till kommunen själva att bestämma hur de ska använda bidraget •En enkät har genomförts för att se vilka villkor huvudmännen erbjuder till kursdeltagare

19 Statsbidraget – Lärarlyftet II Deltagarenkät Lärarlyftet II •Vad kommer studien fram till?  Det föreligger en väsentlig skillnad mellan vilka villkor de olika huvudmännen erbjuder lärarna för att stimulera deltagandet på kurser inom Lärarlyftet II.  Det föreligger vissa skillnader mellan fullföljandet av kurser samt vilka villkor/stöd som erbjuds till lärare inom olika ämnen. Skillnaden är främst för matematiklärare jämfört med lärare i övriga ämnen och speciallärare.  Överlag är det små skillnader mellan vilka villkor/stöd som läraren erbjuds beroende av om det är en kommunal eller enskild huvudman som läraren är anställd av.

20 Förskolelyftet

21 Förskolelyftets kurser 7,5hp, 20 lärosäten, distans, deltid Utifrån 5 ramkurser: •Dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla förskolans kvalitet •Leda och organisera det systematiska kvalitetsarbetet •Utmana och stödja varje barns utveckling och lärande •Naturvetenskap och teknik •Flerspråkighet och interkulturalitet

22 Kommunförlagda kurser  Kursens träffar i hemkommunen  Administreras av lärosätet  Eventuellt ansökning och behörighetsgranskning av lärosätet  Samma villkor som för övriga kurser  Skrivs som reviderad överenskommelse  Utvärdering till kommunen


Ladda ner ppt "Lärarlegitimation. hösten 2013 Ca. 86 % av ärendena från 2011 och 2012 är avslutade, fokus på resten: •yrkeslärare som kommer att börja handläggas under."

Liknande presentationer


Google-annonser