Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nuläge Avtal om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne 2016-03-10.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nuläge Avtal om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne 2016-03-10."— Presentationens avskrift:

1 Nuläge Avtal om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne 2016-03-10

2 Möten med deltagare från nästan alla kommuner har genomförts under hösten/ vintern 2015-2016 Redovisning av den fördjupade ekonomisk analysen genomfördes på en hearing den 27 januari

3 Ta höjd för en framtida utveckling Några viktiga slutsatser (enligt Dag Noréns analys) Kostnadsutvecklingen för vård och omsorg till de med större behov beräknas öka med 20-30 procent till år 2025 – gäller båda huvudmännen och baseras främst på den demografiska utvecklingen av gruppen äldre 65+ Utvecklingen i detta spann är beroende av hur väl hälsofrämjande och funktionsfrämjande insatser kan utvecklas – vilket förutsätter bättre samverkan mellan huvudmännen Med hänsyn till andra kostnadsdrivande aspekter som IKT och kvalitetskrav kan kostnadsutvecklingen öka med ytterligare nära 10% fram till 2025 (dvs. upp till nära 40%)

4 Forts. Några viktiga slutsatser (enligt Dag Noréns analys) Huvudmännen är ömsesidigt beroende av varandras insatser för att bemöta kostnadsutvecklingen på bästa sätt Samverkan enligt den etablerade synen (utifrån ansvarsuppdelningar och ”konsultativa arbetssätt) behöver skifta till ett synsätt av praktisk integration kring vissa mer omfattande volymgrupper – samordningsinitiativ Det finns inget stöd för att mindre sjukhusvård innebär ökad hemsjukvård och omsorg – det som avgör resurseffektiviteten för båda parter är hur väl samordningen utförs mellan basal hemsjukvård och specialistsjukvård gentemot de stora volymgrupperna

5 Forts. Några viktiga slutsatser (enligt Dag Noréns analys) De stora resursförlusterna för den kommunala hemsjukvården är de omfattande ”start- och ställtiderna” samt bristen på direktkontakter till allmänläkare och övrig specialistvård - När detta åtgärdas genom samordning hålls kostnadsutvecklingen inom hemsjukvård och även äldreomsorg tillbaka i de allra flesta fall – samtidigt används de specialiserade sjukvårdsresurserna mycket mer effektivt Det finns samtidiga stora potentialer till resursförbättringar för båda huvudmännen parallellt med kvalitetsförbättringar om verklig samordning kan skapas kring de stora volymgrupperna Det måste till nya synsätt och angreppssätt för att lyckas (”vi ser en grupp av individer med stora behov och vi frågar oss samtidigt hur vi kan göra på bästa sätt med de gemensamma resurser vi har”)

6 Förändringar sedan första förslaget maj 2015 har bland annat omfattat följande: Avtalstid, uppsägningstid Tydligare uppföljning, utvärdering och hantering av tvister Tydliggjort ansvarsfördelning centralt- och delregionalt Översyn av juridiska aspekter Ekonomisk fördjupning/analys Tydliggjort vikten av att ”gå i takt” och gemensamt beslut gällande vårdformen mest sjuka

7 Organisering på politisk- och tjänstemannanivå tillsammans med kommuner och Region Skåne Centralt (politiskt sammansatt) samverkansorgan Tillhörande beredningsgrupp på tjänstemannanivå Delregionalt samverkansorgan Utformas efter delregionala önskemål men föreslås utgå från strukturen REKO Viktiga organ för att följa processen och säkra upp att planeringen går i takt och att parterna uppfyller det man åtagit sig

8 Tidsplan 26 februari ställde sig Kommunförbundet Skånes styrelse enhälligt bakom avtalet och rekommenderar kommunerna att anta avtalet under förutsättning att också Regionfullmäktige gör detsamma 26 april tar Regionfullmäktige beslut i ärendet Information om den fortsatta processen efter den 26 april, kommer att finnas tillgänglig på www.kfsk.se/nytthsavtal

9 Avtalets uppbyggnad Består av en inledning med avtalstid, övergripande mål och syfte med avtalet samt en beskrivning av uppföljning och utvärdering En Grundöverenskommelse (kallad Del A) som i stort sett är densamma som tidigare och reglerar parternas grundläggande ansvarsområden En Utvecklingsplan (kallad Del B) som beskriver fyra utvecklingsområden som parterna successivt tillsammans ska arbeta med under avtalsperioden En del som beskriver Organisering av regional samverkan/samarbete mellan Region Skåne och Skånes kommuner avseende hälso- och sjukvård (kallad Del C)

10 Del A Grundöverenskommelse I stort sett oförändrad från tidigare Till grundöverenskommelsen finns också ett antal bilagor med avtal och överenskommelser som funnits med sedan tidigare

11 Del B Utvecklingsplan Successivt införande Gå i takt Omfattar fyra utvecklingsområden

12 Fyra utvecklingsområden Utveckling av teambaserad vårdform för de mest sjuka Utveckling av insatser för tidvis sviktande Utveckling av arbetssätt och stöd för personer i riskgrupper Utreda förutsättningar för att samorganisera rehabilitering och hjälpmedelsförsörjning

13

14 Inskrivning i vårdformen för mest sjuka Text i avtal: ”Inskrivning i vårdformen är ett gemensamt beslut mellan respektive kommun och Region Skåne och förutsätter att vårdtagaren uppfyller fastställda inklusionskriterier, godkänner inskrivning och att en gemensam samordnad individuell plan (SIP) upprättas.”

15 Inklusionskriterier Målgruppen föreslås vara definierad av följande inklusionskriterier, varav minst fyra måste vara uppfyllda för att vara aktuell för denna vårdform: Tre eller fler kroniska diagnoser Inlagd på sjukhus tre gånger eller mer de senaste tolv månaderna Sex stående mediciner eller fler (exkl. ögondroppar, salvor etc.) Klarar inte den personliga omvårdnaden 75 år eller äldre Erhåller hemsjukvård

16 Delprocess: Icke planerad insats hos vårdtagare vid behov Delprocess: Planerad insats hos vårdtagare i enlighet med SIP Inskrivning i vårdformen Gemensamt beslut baserat på SIP Obligatorisk gemensam uppdatering av SIP Utskrivningsklar patient/vårdtagar e tidigare inskriven i vårdformen Utskrivningsklar patient Ej tidigare känd i vårdformen Förslag om inskrivning Personer i SÄBO, LSS-boende, korttidsplats eller med endast Hemsjukvård(HSL) Totalt 35 000 personer Obligatorisk SIP Gemensam Individuell Vårdplanering Vårdtagarens beslut om att acceptera inskrivning och SIP Bedömning utifrån fastställda urvalskriterier Beslutsstöd Kompletterande insatser vid behov, enligt beslutsstöd ex: SoL Korttidsboende ASiH Direktinläggning Process inskrivning i gemensam vårdform för mest sjuka Delprocess: Temporära insatser hos tillfälligt sviktande – Målgrupp 2 Uppfyller ej kriterier Accepterar ej inskrivning

17

18 DEL C Organisering av regional samverkan/samarbete mellan Region Skåne och Skånes kommuner avseende Hälso- och sjukvård Centralt Samverkansorgan CS Delregionalt Samverkansorgan Mellersta Delregionalt Samverkansorgan Nordost Delregionalt Samverkansorgan Sydost Delregionalt Samverkansorgan Sydväst Delregionalt Samverkansorgan Malmö Delregionalt Samverkansorgan Nordväst

19 Vad händer nu? Beslut i kommuner och Region Skåne Tillskapande av Centralt och delregionala samverkansorgan Tillskapande av tjänstemannagrupper Aktivt arbete med prioriterade områden t. ex. e-hälsa, SIP, SVPL, Kompetensutveckling, beslutsstöd mm Det fortsatta arbetet kommer att kräva förberedelser på såväl regional, delregionala och lokala nivåer


Ladda ner ppt "Nuläge Avtal om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne 2016-03-10."

Liknande presentationer


Google-annonser