Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Region Östergötland Strategi för ett aktivare Östergötland Uppdraget startade 1/1 2016 Beslutat i Hälso- och sjukvårdsnämnden september 2015 Uppdragsledare:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Region Östergötland Strategi för ett aktivare Östergötland Uppdraget startade 1/1 2016 Beslutat i Hälso- och sjukvårdsnämnden september 2015 Uppdragsledare:"— Presentationens avskrift:

1 Region Östergötland Strategi för ett aktivare Östergötland Uppdraget startade 1/1 2016 Beslutat i Hälso- och sjukvårdsnämnden september 2015 Uppdragsledare: Matti.leijon@regionostergotland.se Version 12 maj 2016

2 Region Östergötland Ett aktivare Östergötland = strategin 2016-2020 Sätt Östergötland i rörelse 2017 = projektet/kampanjen Strategin ett aktivare Östergötland & Sätt Östergötland i rörelse 2017 Uppdragsledare: Matti Leijon Folkhälsovetare, PhD, MPH Verksamhetsområde vård och hälsa (VVH) Centrum för hälso- och vårdutveckling (CHV) Region Östergötland

3 Beställare Lena Lundgren H&S direktör Styrgrupp Anna-Carin Forsmark Maria Elgstrand Referensgruppen Katarina Åsberg, VVH Annika Larsson, RU Desirée Hallberg H&S strateg Ledningsstaben Anna-Karin Schöld och Linda Karlsson Hälsoprocessledarna i respektive länsdel Sofie Drake Kommunikatör KE Beställare, styr- & arbetsgrupp

4 Region Östergötland Syftet är att under 2016 i samverkan med andra samhällsaktörer utarbeta en strategi för ett mer fysisk aktivt Östergötland. Uppdragsgivare är Hälso- och sjukvårdsdirektören utifrån beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden hösten 2015. Det övergripande effektmålet för strategin, Ett aktivare Östergötland, är att fler individer blir fysiskt aktiva, att ojämlikheten i aktivitetsnivå mellan grupper minskar samt att fler aktörer i samhället aktivt medverkar och samarbetar kring främjandet av fysik aktivitet. Syfte & mål med strategin

5 Region Östergötland Målet med uppdraget är att under hösten 2016 leverera en långsiktig strategi, som sträcker sig till 2020, för hur Östgötarna ska bli mer fysiskt aktiva som innehåller: En kunskapssamanställning om strategier för att främja fysisk aktivitet Förslag på områden och arenor där insatser kan och bör genomföras Förslag på insatser för projektet ”Sätt Östergötland i rörelse 2017” Strategin

6 Region Östergötland Ett aktivare Östergötland – många kan bidra! Region Östergötland 13 kommuner Länsstyrelsen Idéburen sektor Näringsliv Akademi Medborgare 2015-03-06

7 Region Östergötland 1.Tema fysisk miljö – samhällsplanering, boende och fysisk miljö 2.Tema idéburna organisationer - idrottsrörelsen och föreningsliv 3.Tema skola – Skola och förskola 4.Tema arbetet – arbetsplatsen och försörjning samt näringsliv 5.Tema hälso- och sjukvård – Hälso- och sjukvård samt omsorgen Inom dessa arenor återfinns även perspektiven; -livscykelperspektiv med fokus på: barn, unga, vuxna, äldre och äldre-äldre -jämlikhet i hälsa, funktionshinder, integration, innovation Preliminära Teman, 4 maj16

8 Region Östergötland BarnUngaVuxnaÄldreÄldre- äldre Jämlikhet i hälsa Funktions- hinder Integrationinnovation Fysisk miljö XXX Ideburen XXXX Skola XX Arbetet XXXXX H&S XXX Kan illustreras ex. så här…

9 Region Östergötland Ett aktivare Östergötland; Där fler är regelbundet fysiskt aktiva och färre är stillasittande, men där också ojämlikheten i aktivitetsnivå mellan grupper minskar. Där kunskapen, intresset och förutsättningarna för fysisk aktivitet och rörelse ökas för alla oavsett; kön, ålder, etnicitet, inkomst, utbildning, eller funktionshinder. Där samhället erbjuder lättillgängliga, attraktiva, trygga och säkra livsmiljöer, tillgängliga offentliga utrymmen och grönområden, infrastruktur och innovativa lösningar för att främja fysisk aktivitet och rörelse för alla. Där samhällsaktörer i Östergötland aktivt och långsiktigt samarbetar för att främja fysisk aktivitet och rörelse för alla. Där medborgare är delaktiga och har inflytande. Målbild….11/5

10 Region Östergötland Mission WHO strategin syftar till att inspirera regeringar och intressenter för att arbeta mot ökad fysisk aktivitet för alla medborgare i Europeiska regionen genom att: - Främja fysisk aktivitet och minska stillasittandet - Säkerställa en gynnsam miljö som stödjer fysisk aktivitet, såsom; attraktiva, trygga och säkra byggda miljöer, tillgängliga offentliga utrymmen och infrastruktur. - Skapa likvärdiga möjligheter för fysisk aktivitet oavsett kön, ålder, inkomst, utbildning, etnicitet eller funktionshinder, samt; - Undanröja hinder för att därmed underlätta främjandet av fysisk aktivitet Utgår från WHO strategin - ”Physical activity strategy for the WHO European Region 2016–2025”

11 Region Östergötland Vägledande principer och riktlinjer för arbetet är att: - Synliggöra de ständigt minskande nivåerna av fysisk aktivitet i befolkningen samt minska ojämlikheten i fysisk aktivitet mellan grupper. - Främja ett livscykelperspektiv - Stärka människor och samhällen genom hälsofrämjande miljöer och möjlighet för deltagande och inflytande - Främja arbetssätt som är integrerade, sektorsövergripande, hållbara och baserat på partnerskap - Säkerställa användbarheten av fysiska aktivitetsprogram (interventioner) för olika kontexter - Använda evidensbaserade strategier för att främja fysisk aktivitet samt följa upp implementeringen och effekter WHO strategin, forts.

12 Region Östergötland Prioriterade områden: 1.Tillhandahålla ledarskap och samordning för främjande av fysisk aktivitet. 2.Stödja utvecklingen för barn och ungdomar. 3.Främja fysisk aktivitet för alla vuxna i det dagliga livet; inklusive transport, på fritiden, på arbetsplatsen och genom hälso- och sjukvården. 4.Främjande av fysisk aktivitet bland äldre. 5.Stödja insatser genom uppföljning, tillhandahålla verktyg, skapa mötesplatser/plattformar samt utvärdering och forskning. WHO strategin, forts.

13 Region Östergötland Exempel; en population på 10 miljoner (som Sverige) där exemplet bygger på att halva befolkningen är otillräckligt aktiv så skattas kostnaden till € 910 miljoner per år (8,6 miljarder SEK). Östergötlands befolkning motsvarar en tjugondel av detta, ca € 45 miljoner per år (425 miljoner SEK). Ekonomi enligt WHO

14 Region Östergötland I USA stiger bostadspriserna mest där det finns bra möjligheter att gå. Bra gå-möjligheter är också förknippat med lägre BMI i befolkningen. Portland: hälften av invånarna är villiga att gå 20 minuter för att transportera sig – fakta som ligger till grund för nya byggplanen När Statens pris för ”Attraktiv by” i Norge utses är andelen fotgängare ett uttryck för hur attraktiv en by är. För att nå folkhälsomålet i Norge så anses det nödvändigt att fler börjar gå Framtiden tillhör fotgängarna! Erling Dokk Holm - Norge 14

15 Region Östergötland Regeringen har beslutat att ge Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket i uppdrag att se över vilka insatser som behövs för att främja hälsa relaterad till matvanor och fysisk aktivitet. Myndigheterna tilldelas totalt 4,4 miljoner under 2016. http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/05/insatse r-for-battre-matvanor-och-okad-fysisk-aktivitet/ Nytt nationellt uppdrag 6 Maj 2016

16 Region Östergötland Utgångspunkten för satsningen var att; – kunskapen, intresset och förutsättningarna för fysisk aktivitet och rörelse för alla ökas, och alla människor, oavsett social position, kön, ålder, etnicitet och funktionshinder ges förutsättningar för fysisk aktivitet och rörelse. – Därtill ett fokus på att hälsan skulle förbättras, särskilt för de grupper som är utsatta för de största hälsoriskerna. En effekt av SSiR 2001: – ”År 2000 fanns inte fysisk aktivitet med bland de tio vanligaste folkhälsofrågorna som kommunerna prioriterade. År 2004 däremot var ”ökad fysisk aktivitet” det mest prioriterade folkhälsomålet i kommunerna”. Sätt Sverige i rörelse 2001

17 Region Östergötland Insatser bör riktas till både samhälle och individ Insatser måste samordnas på olika nivåer och ske i samverkan mellan offentlig, privat och idéburen sektor Genomförandet av insatser bör beakta lokala förhållanden och bygga på befolkningens delaktighet Insatserna måste vara långsiktiga Resurser måste ställas till förfogande för implementering Utvärdering och uppföljning måste fortlöpande integreras i arbetet Erfarenheter 2001

18 Region Östergötland Mer positivit… 2002 är ökad fysisk aktivitet ett av 11 nationella folkhälsopolitiska mål. Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder. Men… Det som Sätt Sverige i rörelse inte lyckades med… var att vända utvecklingen mot en allt större social ojämlikhet i hälsa mellan grupper och inte heller skapa likvärdiga förutsättningar för fysisk aktivitet för alla i befolkningen. Sedan 2001 Frågor som idag är än mer aktuella och som lyfts på strategisk nivå inom ramen för olika kommissioner med jämlikhet som mål. En sådan är Östgötakommissionen för folkhälsa.

19 Region Östergötland Brasilien Omfattande strategisk och socialekologiskt programmet. Från 1996… Huvudbudskapet är att framgång på befolkningsnivå inte kan åstadkommas förrän man etablerar ett mångfacetterat program med många olika komponenter. Som påverkar ”från olika håll” samtidigt och under lång tid. Policyarbetet anses därför varit centralt för framgången. Finland on the move Alla aktörer är med i processen tidigt och kan påverka innehållet i programmet Fastställa gemensamma mål och delmål som alla inblandade aktörer är överens om Influenser, internationellt Policy enligt Victor Matsudo = ”the science and art of making things happen”


Ladda ner ppt "Region Östergötland Strategi för ett aktivare Östergötland Uppdraget startade 1/1 2016 Beslutat i Hälso- och sjukvårdsnämnden september 2015 Uppdragsledare:"

Liknande presentationer


Google-annonser