Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sveriges Kommuner och Landsting. En skola för alla?  1842 infördes allmän folkskola och 1882 skolplikt – men inte för alla barn.  1889 fick döva barn.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sveriges Kommuner och Landsting. En skola för alla?  1842 infördes allmän folkskola och 1882 skolplikt – men inte för alla barn.  1889 fick döva barn."— Presentationens avskrift:

1 Sveriges Kommuner och Landsting

2

3 En skola för alla?  1842 infördes allmän folkskola och 1882 skolplikt – men inte för alla barn.  1889 fick döva barn skolplikt.  1896 fick blinda barn skolplikt.  1944 fick barn med utvecklingsstörning som ansågs bildbara skolplikt.  1962 fick barn med nedsatt rörelseförmåga skolplikt.  1968 fick barn med utvecklingsstörning skolplikt. (86 år senare)

4 Rösträtt för alla?  År 1918 infördes allmän och lika rösträtt i kommunala val för män  1921 Allmän rösträtt - men inte för bland andra personer med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning  1937 rösträtt för fängelseinterner  1945 fick personer som var omhändertagna av fattigvården rösträtt.  1968 fick utlandsboende svenska medborgare rösta.  1989 avskaffades omyndighetsförklaringen och alla medborgare över 18 år fick rätt att rösta. (68 år senare)

5 Ett folkhem - för alla? ”Människor med handikapp har i alltför liten grad fått del i Sveriges välståndsutveckling” Regeringens proposition 1992/93:159 Stöd och service till vissa funktionshindrade, s. 42

6 Personer med funktionsnedsättning diskrimineras och exkluderas – konsekvent och regelmässigt… …därför behövs en funktionshinderspolitik.

7 En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Bygger på konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Syftet att presentera politikens inriktning med konkreta mål Insatserna ska vara konkreta, mätbara och därmed uppföljningsbara

8 Nationella mål för funkpolitiken 1.Samhällsgemenskap med mångfald som grund 2.Samhällets ska utformas så att människor med funktionsnedsättning i alla åldrar blir fullt delaktiga i samhällslivet 3.Jämlikhet i levnadsvillkor för flickor och pojkar, kvinnor och män med funktionsnedsättning

9 10 politikområden Arbetsmarknad Utbildning SocialpolitikFolkhälsa Ökad fysisk tillgänglighetTransport It-politikKultur, medier, idrott RättsväsendetKonsumentpolitiken

10

11 En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016 De nationella målen 10 prioriterade politikområden tex arbetsmarknadspolitik 22 strategiska myndigheter tex Arbetsförmedlingen har i sin instruktion getts ett särskilt sektorsansvar 16 inriktningsmål ex. att sysselsättningsgraden ska öka 76 delmål exv. översyn av de arbetsmarknadspolitiska insatserna

12 Vilket resultat har vi uppnått? ”Det går för långsamt!” MFD ”Fisken ruttnar från huvudet” Handisam

13 Uppdraget till MFD …att ta fram förslag på hur funktionshinders- politiken kan bli mer effektiv och systematisk. Struktur för genomförande, uppföljning och inriktning. Förslagen ska fästa avseende vid jämställdhets- och barnrättsperspektivet. De ska vara samhällsekonomiskt och kostnadsmässigt effektiva och rymmas inom befintliga ekonomiska ramar. Redovisas senast den 30 juni 2016.

14 En ny funktionshinderspolitisk strategi behöver enligt SKL  att staten och dess myndigheter i strategin och i uppföljningen fullt ut måste erkänna den grundlagsskyddande kommunala självstyrelsen.  att funktionshinderspolitiken tar avstamp i en samsyn kring vilka de största utmaningarna är.  att funktionshinderspolitiken (re-)politiseras.  att funktionshinderspolitiska strategin stödjer välfärdssystemets förmåga till processtänkande.

15 En ny funktionshinderspolitisk strategi behöver  att staten i styrning och uppföljningen måste erkänna den grundlagsskyddande kommunala självstyrelsen. MFD:s kommunuppföljning ställer exv. frågan, Har kommunen under 2011-2014 delat ut medel utöver ordinarie bidragsgivning till idrottsföreningar för att öka tillgängligheten och delaktigheten för personer med funktionsnedsättning? Har kommunen under 2011-2014 delat ut medel utöver ordinarie bidragsgivning till kulturföreningar, inklusive studieförbund för att öka tillgängligheten och delaktigheten för personer med funktionsnedsättning? Är samtliga rengöringsmedel som används i kommunhuset är parfymfria?

16 En ny funktionshinderspolitisk strategi behöver  att funktionshinderspolitiken (re-)politiseras.

17

18 En ny funktionshinderspolitisk strategi behöver  att funktionshinderspolitiska strategin stödjer välfärdssystemets förmåga till processtänkande.

19 Vad vill S-dep med ny funkpol?

20

21

22 Vad vill MFD med ny funkpol? Rensa upp i nivåer och mål. Målbild på kort och lång sikt. Prioritering i aktiviteter, men politikområdet ska hållas brett. Förstärkt MR-perspektiv med fokus på implementering och HUR-frågor. MFD kommer att skriva fram MFD:s roll

23 Stärka den politiska förankringen… …genom att ta fram ett underlag till nytt övergripande mål som ska tas som prop. ev. i samband med budgetprop., och sedan arbeta med en separat regeringsskrivelse…

24 Tack! Henrik.gouali@skl.se @hgouali


Ladda ner ppt "Sveriges Kommuner och Landsting. En skola för alla?  1842 infördes allmän folkskola och 1882 skolplikt – men inte för alla barn.  1889 fick döva barn."

Liknande presentationer


Google-annonser