Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Överförmyndarnämnden Årsredovisning – utbildning 2016-02-02.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Överförmyndarnämnden Årsredovisning – utbildning 2016-02-02."— Presentationens avskrift:

1 Överförmyndarnämnden Årsredovisning – utbildning 2016-02-02

2 God man och förvaltare ska inlämna årsräkningen innan 1 mars varje år. 14 kap. 15 § Föräldrabalken Förordnade förmyndare, gode män och förvaltare skall före den 1 mars varje år i en årsräkning till överförmyndaren redogöra för förvaltningen under föregående år av egendom som har stått under ställföreträdarens förvaltning. Årsräkningen skall avges på heder och samvete. I årsräkningen skall anges den enskildes tillgångar och skulder vid början och slutet av den tid som räkningen avser. Vidare skall en sammanställning göras av inkomster och utgifter under nämnda tid. Av årsräkningen skall särskilt framgå hur mycket som har använts för den enskildes uppehälle eller nytta i övrigt. Lag (1994:1433).

3 Begrepp vid årsredovisning eller kontakt med överförmyndarnämnden Årsräkning – sammanställning av de tillgångar du har förvaltat under året, måste inlämnas innnan före 1 mars varje år. Ställföreträdare - innefattar både de som har förordnande som god man eller förvaltare Huvudman – den person som uppdraget gäller Ställföreträdarkonto – det konto som du som ställföreträdare ska disponera under uppdraget (normalt ett transaktionskonto)

4 Verifikat – kvitton, hyresavier, kvittenser på att huvudmannen eller personal på boende tagit emot kontanter från dig. Notering – betyder att den som granskat redovisningen har skrivit notering i årsräkningsblanketten. Det kan vara justering/komplettering av belopp enligt bifogade underlag. (antecknas endast i årsräkningen inget beslut) Anmärkning – om du får en anmärkning på årsräkningen är den att betrakta som allvarligare (jmf noteringar). Överförmyndarnämnden prövar i samband med detta om andra åtgärder skall vidtas, vanligen fråga om entledigande.

5 Överförmyndarspärr Konto/fondkonto som förses med överförmyndarspärr är inte tillgängliga för dig som ställföreträdare. Om uttag eller överföring behöver ske från sådant konto måste det beslutas av överförmyndarnämnden. Undantag gäller för överföringar mellan spärrade konto. I ett godmanskap (tillskillnad från förvaltarskap) gäller inte överförmyndarspärren för huvudmannen. Det innebär att huvudmannen själv kan göra egna uttag eller överföringar från sina konton med spärr.

6 Vad förväntas av Dig som ställföreträdare? I uppdraget som ställföreträdare ingår att företräda huvudmannen både genom att sköta huvudmannens ekonomiska transaktioner och genom att se till att huvudmannens tillgångar används och kommer huvudmannen till nytta i dennes livssituation. Detta betyder att man ska tillse att huvudmannen har den hjälp och det stöd som han eller hon behöver och har rätt till. Ett godmanskap bygger på frivillighet, samarbete och på samtycke från huvudmannen. Ett förvaltarskap innebär att huvudmannen har en begränsa rättshandlingsförmåga.

7 Överförmyndarnämndens uppdrag Överförmyndarnämnden är en tillsynsmyndighet och är enligt gällande lagstiftning (16 kap FB) ålagd att utöva tillsyn över förordnande ställföreträdare. Granska förteckningar och årsräkningar är en del av tillsynen. Utöver siffergranskning i årsräkningen ska även granskningen omfatta att förvissa sig om att huvudmannens tillgångar används och hur de används. Tillgångarna ska komma huvudmannen till nytta och att sparat kapital ger någon form av avkastning.

8 Löpande årsarbete för ställföreträdare Från den dag du förordnas som ställföreträdare har du ett ansvar för huvudmannens tillgångar. Du ska föra kassabok över de konton där transaktioner skett under året. De finns olika hjälp medel fördetta tex överförmyndarnämndens blankett kassabok alternativt olika program. En gång per år skall du sedan inlämna årsräkningen innan 1 mars. Då har du hjälp av dina noteringar i kassaboken.

9 Varför kassabok… Som ställföreträdare är du skyldig att föra kassabok över samtliga inkomster och utgifter samt spara alla kvitton för att kunna verifiera redovisade transaktioner. Kassaboken ska inte insändas med årsräkningen men överförmyndarnämnden kan när som helst begära att få granska kassaboken med verifikat (som kvitton, hyresavier mm). Undantag de som har fullständig revision. Du som ställföreträdare måste tänka på att se till att ordna med/få skriftliga underlag som styrker redovisade transaktioner. Det kan vara kvitton, hyresavier, kvittenser på att huvudman eller personal på boendet tagit emot kontanter från dig. Tänk på att detta med verifikat även är ett skydd för dig som ställföreträdare. Att senare kunna påvisa att uttagna medel kommit huvudmannen till godo och att räkningar som inbetalats tillhör huvudmannen.

10 Innan du börjar fylla i årsräkningen - kontrollera följande Checklista Anvisningar läses igenom Föregående årsräkning alt förteckning. Nu ska vi titta på exempel av hur man fyller i en årsräkning.

11 Skicka in årsräkningen – före den 1 mars ska följande skickas in: I fylld och undertecknad årsräkning (obs skall vara undertecknad med bläck/beständig skrift) Årsbesked för samtliga konton, fonder och motsvarande för tillgångar. Kontoutdrag där följande framgår: Bank, kontoinnehavare, kontonummer, samtliga transaktioner och saldo på samtliga konton för redovisad period till den 31 december. Kontrolluppgifter på inkomster, t.ex. lön eller pensioner. Utbetalningsbesked för samtliga bidrag och ersättningar, t.ex. bostadsbidrag, handikappersättning.

12 Granskning av årsräkning Årsräkningen granskas av handläggare på överförmyndarnämnden. Årsräkningen kan granskas utan anmärkning eller med anmärkning. Om det vid granskningen är så att något är oklart eller underlag saknas alternativt stora obalanser så skickas kopia på årsräkningen tillbaka till ställföreträdaren för åtgärd. Du får då mellan två till tre veckor på dig att åtgärda detta.

13 Är kompletteringen inte tillfyllest så skickar nämnden ett anmärkningsyttrande. Detta innebär att nämnden inte godkänner tidigare inkomna förklaringar och överväger att besluta om att årsräkningen ska granskas med anmärkning. Innan beslut fattas har ställföreträdaren möjlighet att lämna sin syn på ärendet. Efter detta fattas beslut om anmärkning samt eventuella åtgärder tex entledigande. Vid granskningen kan handläggaren skrivit noteringar(oavsett med eller utan anmärkning). Noteringarna är sådant som uppmärksammats i underlagen av handläggaren vid granskning. Dessa noteringar/justeringar kan användas av dig som ställföreträdare som stöd för att fylla i nästa årsräkning.

14 Slutligen tänk på att denna årsräkning är grunden för kommande årsräkning. Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta oss via kontaktcenter 08 – 746 10 00 alternativt overformyndarnamnden@solna.se overformyndarnamnden@solna.se Tack för ikväll!


Ladda ner ppt "Överförmyndarnämnden Årsredovisning – utbildning 2016-02-02."

Liknande presentationer


Google-annonser