Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nyheter från Överförmyndarenheten November 2013

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nyheter från Överförmyndarenheten November 2013"— Presentationens avskrift:

1 Nyheter från Överförmyndarenheten November 2013
Härifrån och framåt Nyheter från Överförmyndarenheten November 2013

2 Vi på överförmyndarenheten
Lena Knutsson, handläggare Cajsa Löfmark, handläggare Louise Hyltander, handläggare/granskare Cecilia Hellman, administratör/granskare Mattias Glind, administratör/granskare Katarina Eiderbrandt, ny chef

3 Utbildning av nya gode män
GMFK, ABF och ÖFE i samarbete Ny kurs med start KUNGSBACKA KOMMUN

4 Nya kungsbacka.se Planerad december 2013

5 Informationsblad . . . KUNGSBACKA KOMMUN

6 … och blanketter KUNGSBACKA KOMMUN

7 SOU 2013:27 Vissa frågor om gode män och förvaltare
Förvaltare ska inte vara skyldig att kvarstå i ett uppdrag, om hen har skälig orsak till det Förvaltarskap ska upphöra om förvaltaren har skälig orsak till att lämna sitt uppdrag och ÖF har vidtagit alla rimliga åtgärder för att hitta en ersättare eller om ställföreträdaren avlider Beslut fattas av rätten Gode män ska ha motsvarande möjligheter, dock ej för ensamkommande barn Ansvarsförsäkring ska inte betalas av huvudmannen eller kommunen; kan fås genom godmansföreningen KUNGSBACKA KOMMUN

8 SOU… Om ställföreträdare avlider; ÖFE bör inte hjälpa dödsboet med att upprätta sluträkning Dödsboet kan få hjälp av andra ställföreträdare eller anlita en redovisningsbyrå ÖN ska under vissa förutsättningar kunna befria från redovisning eller besluta om lättnader Dödsboet ska ha rätt till ersättning för utgifter som varit påkallade för att upprätta en sluträkning. Huvudmannen betalar enligt huvudregeln. KUNGSBACKA KOMMUN

9 SOU… ÖN blir utredningstjänst till tingsrätten
ÖN får laglig skyldighet att lämna förslag till ställföreträdare till tingsrätten ÖN ska ta fram underlag för nationell, officiell statistik till länsstyrelsen; kvantitativa mått, kvalitativa mått och kostnader KUNGSBACKA KOMMUN

10 SOU… Krav på att ÖN ska utbilda gode män, särskilt för ensamkommande barn och förvaltare Överförmyndarnämnd bör bli obligatorisk organisationsform Kostnadsökning för kommunerna Ikraftträdande 1 juli 2014 KUNGSBACKA KOMMUN

11 Redovisning

12 Granskningsläge idag (ÅrsR 2012)
70 % av alla årsräkningar för år 2012 är granskade 90 % av arvodesbesluten är klara KUNGSBACKA KOMMUN

13 Onödiga tidstjuvar Av årsräkningarna för år 2011 kunde 45 % granskas utan anmärkning och utan att komplettering behövde begäras in. Vi vill öka denna andel Endast 52 % av årsräkningarna för år 2012 inkom i tid. Det är tidskrävande för oss att skicka ut påminnelser, skriva vitesföreläggande etc. Inkom med årsräkningarna i tid! Före den 1 mars är det som gäller! KUNGSBACKA KOMMUN

14 Onödiga tidstjuvar Hårda pärmar
Konsekvens för oss: Skicka brev om att pärm ska upphämtas. Kontakter med Stf för att bestämma tid och dag för avhämtande, gå ner till Medborgarkontoret med pärm. Ev. hämta upp pärm som inte är avhämtad enligt överenskommelse. Inkom med dina handlingar i plastficka, mjuk mapp eller annat som får plats i ett bälgkuvert Vi kan skicka tillbaka handlingarna efter genomförd granskning KUNGSBACKA KOMMUN

15 Onödiga tidstjuvar Ställföreträdare som hör av sig för att få kopior av viktiga dokument som är inskickade som bilagor till årsräkningen Gör istället: Innan du lämnar in årsräkningen -kopiera de dokument som du behöver för att göra ansökningar till Försäkringskassan etc. KUNGSBACKA KOMMUN

16 Kopia av granskad årsräkning
Vi kopierar inte årsräkningar som granskas utan anmärkning Vill du ha en kopia av granskad årsräkning? Ta då en egen fotokopia av din årsräkning, märk den med ”kopia” och skicka in tillsammans med din årsräkning i original Viktigt att det är en kopia av årsräkningen. Vi skickar då tillbaka kopian med granskningsanteckning till dig KUNGSBACKA KOMMUN

17 Ny granskningsplan Överförmyndarnämnden har fattat beslut om ny granskningsplan Vi har fått instruktioner för hur vi ska prioritera i granskningen Vi sorterar inte rakt av efter inkommande Vad krävs då för att hamna i prioriterad grupp? KUNGSBACKA KOMMUN

18 Prioritering för granskning och arvode
Årsräkningen är upprättad i enlighet med vår instruktion och ska då självklart vara inkommen i tid Det finns ingen differens (eller differens understigande 200 kr) i årsräkningen Bilagorna är numrerade och i ordning Allra först granskas de ställföreträdare som har tre eller fler uppdrag och som har uppfyllt ovanstående Därefter granskas de ställföreträdare som har ett eller två uppdrag och som har uppfyllt ovanstående KUNGSBACKA KOMMUN

19 Prioritering, fortsättning
Ställföreträdare som är granskade med anmärkning de två senaste åren Resterande årsräkningar där arvode begärs Årsräkningar där ställföreträdaren inte begär arvode Först de som redovisat enligt instruktion, i tid och utan differens Sedan övriga Förmynderskapsärenden utan arvode KUNGSBACKA KOMMUN

20 Några tips på vägen Allt som redovisas i årsräkningen ska styrkas med underlag Att begära in kompletteringar tar tid Läs instruktionen och kontrollera att du får med allt Skicka endast in bilagor som anges i instruktionen Vi behöver inte få in allt som rör huvudmannen, det skapar bara merarbete Se till att styrka uppgiften för bostadstillägg. FK skickar exempelvis endast ut kontrolluppgift för skattepliktiga inkomster. Ring FK och begär att de skickar ut helårsuppgifter för skattefria inkomster. KUNGSBACKA KOMMUN

21 Hänvisning till underlag
Alla poster i årsräkningen har ett nummer. Hänvisa till detta nummer i dina bilagor. Lägg sedan bilagorna i ordning: 1,2,3 etc. KUNGSBACKA KOMMUN

22 Onödig tidstjuv Ställföreträdaren skickar in alla bilagor indelade i månader Gör istället: Alla underlag som styrker en post häftas ihop och märks upp med bilagenummer Exempelvis alla kvittenser som styrker privata medel häftas samman och märks med siffran 16 16 KUNGSBACKA KOMMUN

23 Några tips på vägen -kontostruktur
En otydlig kontostruktur leder ofta till att ställföreträdaren har svårt att få ihop en korrekt årsräkning. Renodla kontona! Transaktionskonto Konto för privata medel eller fickpengar Sparkonto med överförmyndarspärr (det ska framgå av årsbeskedet att kontot är överförmyndarspärrat) En tydlig struktur gör det lätt att redovisa! KUNGSBACKA KOMMUN

24 Transaktionskontot –vad gäller?
Inkomster ska gå till detta konto Räkningar betalas från detta konto Maximal behållning 15 – kronor. Se till att överföra eventuellt överskjutande belopp till sparkontot före årsskiftet! Huvudmannen ska INTE göra uttag eller inköp från detta konto. KUNGSBACKA KOMMUN

25 Konto för privata medel / fickpengar -vad gäller?
Som ställföreträdare ska du endast redovisa för din förvaltning. Ett konto som huvudmannen själv disponerar ska du därför inte ta upp som en tillgång. Skriv endast upp att kontot finns En överföring till ett konto för privata medel/fickpengar blir en utgift när pengarna lämnar transaktionskontot Det spelar sedan ingen roll när eller om huvudmannen förbrukar pengarna KUNGSBACKA KOMMUN

26 Alternativ till konto för privata medel / fickpengar
Kontanter Överlämnas mot kvittens Summera kvittenserna och ta upp summan som en utgift Eventuell behållning i huvudmannens plånbok eller i boendets kassaskrin tas inte upp som en tillgång vid årets slut KUNGSBACKA KOMMUN

27 Privata medel och fickpengar
ENDAST överlämnade kontanter alternativ överförda pengar till kontot för privata medel eller fickpengar Ingenting annat! Kvitton på inköp, betalning av faktura för fotvård etc. tas upp under övriga utgifter Renodla detta KUNGSBACKA KOMMUN

28 Ditt bästa hjälpmedel –kontoutdraget
KUNGSBACKA KOMMUN

29 Lycka till med årsräkningarna!
Frågor? KUNGSBACKA KOMMUN

30 Godmanskap för ensamkommande asylsökande barn

31 Ensamkommande asylsökande barn
Källa: Migrationsverkets hemsida KUNGSBACKA KOMMUN

32 I uppdraget ingår inte att
Agera som mamma eller pappa – omvårdnaden är boendets uppgift Agera utanför uppdraget t.ex. ta med barnet på utflykter, komma med presenter m.m. – det är boendets uppgift Köra barnet till möten och aktiviteter – ansvarsfråga! Medverka till att barnet skickar pengar från ersättningssystemen till familjen i hemlandet eller till andra Hjälpa barnet att få sin familj till Sverige – Röda Korset Agerande utanför uppdraget kan skapa problem för andra gode män då dessa kan uppfattas som ”dåliga” gode män av barnen

33 Om pengar Ta hand om barnets ICA-kort och sedan bankmedlen och portionera ut fickpengar till barnet FB 12:4 om att medlen ska användas till barnets uppehälle, utbildning och nytta i övrigt och Bestämmelser i statlig förordning om vad pengarna ska räcka till; kläder, skolmaterial, fritid Missbruk av det ekonomiska systemet - rättrådighet

34 Sammanblandning av medel förbjudet
God man får inte sammanblanda sina medel med barnets, t.ex. ta in försörjningsstöd eller CSN-medel på eget bankkonto för att sedan föra över till barnets, se FB 12:6 Pengar måste sättas in på skilda konton ÖN kan möjligen besluta att CSN ska sätta in studiehjälpen på bankkonto i barnets namn, se FB 14:21, p3. Ännu inte prövat av ÖN.

35 Folkbokföring På familjehemmet där barnet bor
På församlingen i anvisningskommunen (kommunen fr.o.m. 2016) om barnet vistas i jourhem På HVB-hemmet om det är ett boende för särskilt ensamkommande barn På församlingen (se ovan) i anvisnings- kommunen om barnet vistas på ett HVB-hem som inte är särskilt för ensamkom- mande barn

36 Redovisning under asyltiden
Ge in en förteckning över barnets tillgångar och skulder inom 2 månader Förenklad redovisning och redogörelse inom två veckor efter varje kvartalsslut Informerar ÖFE om barnet avviker,flyttar, får PUT, varaktigt lämnat Sverige efter avvisning eller om föräldrarna har anlänt till Sverige Informerar ÖFE om andra omständigheter som påverkar uppdraget

37 Redovisning efter PUT Ger in en ny förteckning med underlag över barnets tillgångar och skulder per den dag som barnet blir utskriven till kommun. Denna blir ”ingående balans” till Årlig redovisning före den 1 mars Meddelar när barnet blivit folkbokfört samt personnummer Lämnar in kontobevis på barnets bankkonton med angivande av dispositionsrätt på kontona

38 Arvode och ersättningar – FB 12:16 fr.o.m. 2014 nya riktlinjer
200:-/tim + 2 % av pBB + 60 kronor i färdtidsarvode i kostnadsersättning under asyltiden till dagen barnet blir utskriven till kommun eller lämnat landet. Betalas kvartalsvis efter granskning av redovisningen. Efter PUT 30 % av pBB + 2 % av pBB i kostnadsersättning till barnet har fått en förordnad vårdnadshavare. Betalas årsvis efter granskning av redovisningen. Inget arvode för färdtid. Efter förordnad vårdnadshavare, arvode för den ekonomisk-rättsliga delen (förmynderskapsdelen) och ersättning förknippad med den, 5 % av pBB + 2 % av pBB i kostnadsersättning. Inget arvode för färdtid.

39 Lagar och förordningar
Lag (1994 : 137) om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA) Lag ( 2005: 429) om god man för ensamkommande barn Utlänningslagen Utlänningsförordningen Fler relevanta lagar och förordningar hittar du på Relevanta lagar och förordningar.

40 Litteratur Ensamkommande barns rätt – En vägledning
(Eva von Scheele och Ingemar Strandberg 2013) Socialtjänstens arbete med ensamkommande barn och ungdomar – en vägledning (Socialstyrelsen 2013) Webbutbildning;


Ladda ner ppt "Nyheter från Överförmyndarenheten November 2013"

Liknande presentationer


Google-annonser