Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Asylsökande och kommunmottagna, utfall och prognos Källa: Migrationsverket.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Asylsökande och kommunmottagna, utfall och prognos Källa: Migrationsverket."— Presentationens avskrift:

1 Asylsökande och kommunmottagna, utfall och prognos Källa: Migrationsverket

2 Fördelningsmodell flyktingmottagande  Bosättningslagen trädde ikraft 1 mars  Bygger på prognoser över kommunmottagande, behov av hjälp med bosättning och självbosättning  Arbetsmarknadsvariabler 34%: Yrkesbredd (yrken med >50 personer, Omsättning (nyanlända från arbetslöshet till arbete), Arbetslöshet (Öppet arbetslösa och deltagare i program)  Befolkning 33% (totalbefolkning, proportionellt)  Övrigt mottagande 33% (asyldygn, samt anvisade året innan)  50% av förväntad självbosättning dras ifrån kommuntalet  Kommunplatserna år 2016 är fastställda av regeringen på länsnivå, totalt ca 22 000 personer. Resterande 50 000 beräknas självbosätta sig. Länsstyrelserna fastställer kommuntalen  För ett 30-tal kommuner blir det bara ”ebo” kvar, dvs antalet anvisningsplatser blir 0  Stort mottagande 2015=stort mottagande 2016

3 Bosättningslagen forts..  Större andel av de nyanlända kommer nu till områden där arbetsmarknaden är mer gynnsam – men där obalanserna på bostadsmarknaden är stora

4 Lågt bostadsbyggande…  I maj 2015 bodde 80 % av befolkningen i kommuner med underskott på bostäder  Behovet av ny bostäder 75 000/år perioden 2015-2020 enligt Boverket  Bostadsbyggandet ökar från låga nivåer, prognos 2016 ca 53 000 påbörjade bostäder

5 …som inte matchar befolkningsutvecklingen Källa: SCB

6 Det behövs bostäder för d em med liten betalningsförmåga och de socialt utsatta Källa: SCB

7 Statliga ersättningar till kommuner och landsting för asyl- och flyktingmottagande Mkr  Källa: Migrationsverket

8 Kommunersättningar  Schablonersättning utgår för varje kommunmottagen flykting, 125 000 kronor som engångsbelopp. Ska täcka ”introduktionsinsatser” (som SFI, merkostnader i skolan mm), där också ”praktiskt hjälp vid bosättning” ingår  10 miljarder för ”flyktingsituationen” 2015/2016 + 10 ”välfärdsmiljarder” 2017 och framåt med fokus på personal och investeringar.  Statsbidrag till kommuner för att stödja kommunerna i arbetet för ökat bostadsbyggande och minska den allmänna bostadsbristen  Kommuner har rätt att söka stöd för varje bostad som omfattas av ett startbesked från byggnadsnämnden under en tolvmånadersperiod (1 augusti – 31 juli)  Bidraget är oberoende av storleken på eller typ av bostad  60 procent av det totala statsbidraget (för 2016 1,1 miljarder kronor) går till de bostäder som byggs och som motsvarar ett behov av bostäder hos nyanlända i respektive kommun  40 procenten (740 miljoner kronor för 2016) och kommer gå till de bostäder som byggs utöver behovet hos nyanlända


Ladda ner ppt "Asylsökande och kommunmottagna, utfall och prognos Källa: Migrationsverket."

Liknande presentationer


Google-annonser