Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ekonomirapporten. April 2015 Diagrammen. Ekonomirapporten. April 2015 1 Real procentuell förändring av skatteunderlaget per invånare och år Procent.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ekonomirapporten. April 2015 Diagrammen. Ekonomirapporten. April 2015 1 Real procentuell förändring av skatteunderlaget per invånare och år Procent."— Presentationens avskrift:

1 Ekonomirapporten. April 2015 Diagrammen

2 Ekonomirapporten. April 2015 1 Real procentuell förändring av skatteunderlaget per invånare och år Procent

3 Ekonomirapporten. April 2015 2 Resultat i kommuner och landsting Miljarder kronor

4 Ekonomirapporten. April 2015 3 Svensk varuexport fördelat olika områden åren 2012–2014 Procentuell förändring i svenska kronor räknat

5 Ekonomirapporten. April 2015 4 Hushållens konsumtion och sparande Procent av disponibel inkomst resp. procentuell förändring, fasta priser

6 Ekonomirapporten. April 2015 5 BNP, arbetade timmar och produktivitet Index 2000 kvartal 1 = 100, säsongsrensade värden

7 Ekonomirapporten. April 2015 6 Jämviktsarbetslöshet och faktisk arbetslöshet Procent av arbetskraften

8 Ekonomirapporten. April 2015 7 Real skatteunderlagstillväxt för kommuner, landsting och sammanvägt Index

9 Ekonomirapporten. April 2015 8 Finansiellt sparande i offentlig sektor Procent av BNP

10 Ekonomirapporten. April 2015 9 Avvikelser mellan prognos och utfall för skatteunderlaget åren 2004–2013 Procentenheter i skillnad mellan utvecklingen i prognos och utfall

11 Ekonomirapporten. April 2015 10 Kommunernas resultat före extrao. poster 2005–2014 Miljarder kronor respektive procent av skatter och generella bidrag

12 Ekonomirapporten. April 2015 11 Antal kommuner med negativt resultat samt med resul- tat som motsvarar 2 procent av skatter och statsbidrag Antal

13 Ekonomirapporten. April 2015 12 Kommunernas preliminära resultat före extrao. poster 2014 som andel av skatter och generella statsbidrag Resultat i procent

14 Ekonomirapporten. April 2015 13 Kommunernas invånarantal och prel. resultat före extrao. poster 2014 som andel av skatter o generella statsbidrag Procent och antal invånare

15 Ekonomirapporten. April 2015 14 Utvecklingen av underliggande skatteunderlag och kostnader, löpande priser Procent

16 Ekonomirapporten. April 2015 15 Investeringsvolym i kommun- koncernerna 2013 Tusental kronor per invånare

17 Ekonomirapporten. April 2015 16 Kommunala investeringar 2007–2015 Miljarder kronor

18 Ekonomirapporten. April 2015 17 Generella och specialdestinerade statsbidrag Miljarder kronor i 2014 års pris respektive procentuell förändring

19 Ekonomirapporten. April 2015 18 Flyktingmottagandet senaste 24 månaderna samt Asyl- sökande inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem Antal per 1 000 invånare 2014-12-31

20 Ekonomirapporten. April 2015 19 Befolkningsförändring med respektive utan invandring Genomsnittlig procentuell förändring per kommungrupp

21 Ekonomirapporten. April 2015 20 Befolkning 1997–2014 för sammanslagna kommungrupper glesbygds-, i glesbefolkad region samt varuproducerande k. Procent av totalbefolkningen respektive år

22 Ekonomirapporten. April 2015 21 Kommunernas investeringar och avskrivningar Miljarder kronor, löpande priser

23 Ekonomirapporten. April 2015 22 Totala volymförändringar inom olika kommunala verksamheter Procentuell förändring, index 2013=100

24 Ekonomirapporten. April 2015 23 Kommunernas resultat samt vad 2 procent av skatter och bidrag motsvarar Miljarder kronor

25 Ekonomirapporten. April 2015 24 Landstingens resultat före extraordinära poster Miljarder kronor resp. procent av skatter och generella statsbidrag

26 Ekonomirapporten. April 2015 25 Antal landsting med underskott samt med resultat som motsvarar minst 2 procent av skatter och statsbidrag Antal

27 Ekonomirapporten. April 2015 26 Landstingens resultat 2013, exklusive effekt av RIPS och AFA, samt 2014 Procent av skatter och bidrag

28 Ekonomirapporten. April 2015 27 Medelskattesats och antal skatteförändrare Procent och antal landsting

29 Ekonomirapporten. April 2015 28 Generella och specialdestinerade statsbidrag* Miljarder kronor i 2014 års priser och procentuell utveckling *Exkl. läkemedelsbidraget.

30 Ekonomirapporten. April 2015 29 Kostnadsutveckling* och skatteunderlagets utveckling, löpande priser Procentuell utveckling

31 Ekonomirapporten. April 2015 30 Stukturjusterad kostnad per invånare och resultatindex för hälso- och sjukvården Kronor per invånare och index

32 Ekonomirapporten. April 2015 31 Kostnader och vårddagar för Ändtarmscancer, Norr- botten och riksgenomsnitt Kronor per vårdtillfälle och medelvårdtid i dagar

33 Ekonomirapporten. April 2015 32 Kostnaderna per patient i den slutna somatiska vård­en, uppdelat på avlidna under året och ej avlidna, år 2013 Tusental kronor

34 Ekonomirapporten. April 2015 33 Landstingens investeringar Miljarder kronor, löpande priser

35 Ekonomirapporten. April 2015 34 Landstingens kostnader för hepatit C-läkemedel 2014–2015 Miljoner kronor

36 Ekonomirapporten. April 2015 35 Landstingens resultat samt vad 2 procent av skatter och bidrag motsvarar Miljarder kronor

37 Ekonomirapporten. April 2015 36 Pensionsskulden i kommuner och landsting som andel av respektive sektors lönesumma, inklusive löneskatt Procent av lönesumman

38 Ekonomirapporten. April 2015 37 Pensionskostnader i kommuner och landsting som andel av respektive sektors lönesumma, inklusive löneskatt Procent av lönesumman


Ladda ner ppt "Ekonomirapporten. April 2015 Diagrammen. Ekonomirapporten. April 2015 1 Real procentuell förändring av skatteunderlaget per invånare och år Procent."

Liknande presentationer


Google-annonser