Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ekonomirapporten. April 2015 Diagrammen. Ekonomirapporten. April 2015 1 Real procentuell förändring av skatteunderlaget per invånare och år Procent.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ekonomirapporten. April 2015 Diagrammen. Ekonomirapporten. April 2015 1 Real procentuell förändring av skatteunderlaget per invånare och år Procent."— Presentationens avskrift:

1 Ekonomirapporten. April 2015 Diagrammen

2 Ekonomirapporten. April Real procentuell förändring av skatteunderlaget per invånare och år Procent

3 Ekonomirapporten. April Resultat i kommuner och landsting Miljarder kronor

4 Ekonomirapporten. April Svensk varuexport fördelat olika områden åren 2012–2014 Procentuell förändring i svenska kronor räknat

5 Ekonomirapporten. April Hushållens konsumtion och sparande Procent av disponibel inkomst resp. procentuell förändring, fasta priser

6 Ekonomirapporten. April BNP, arbetade timmar och produktivitet Index 2000 kvartal 1 = 100, säsongsrensade värden

7 Ekonomirapporten. April Jämviktsarbetslöshet och faktisk arbetslöshet Procent av arbetskraften

8 Ekonomirapporten. April Real skatteunderlagstillväxt för kommuner, landsting och sammanvägt Index

9 Ekonomirapporten. April Finansiellt sparande i offentlig sektor Procent av BNP

10 Ekonomirapporten. April Avvikelser mellan prognos och utfall för skatteunderlaget åren 2004–2013 Procentenheter i skillnad mellan utvecklingen i prognos och utfall

11 Ekonomirapporten. April Kommunernas resultat före extrao. poster 2005–2014 Miljarder kronor respektive procent av skatter och generella bidrag

12 Ekonomirapporten. April Antal kommuner med negativt resultat samt med resul- tat som motsvarar 2 procent av skatter och statsbidrag Antal

13 Ekonomirapporten. April Kommunernas preliminära resultat före extrao. poster 2014 som andel av skatter och generella statsbidrag Resultat i procent

14 Ekonomirapporten. April Kommunernas invånarantal och prel. resultat före extrao. poster 2014 som andel av skatter o generella statsbidrag Procent och antal invånare

15 Ekonomirapporten. April Utvecklingen av underliggande skatteunderlag och kostnader, löpande priser Procent

16 Ekonomirapporten. April Investeringsvolym i kommun- koncernerna 2013 Tusental kronor per invånare

17 Ekonomirapporten. April Kommunala investeringar 2007–2015 Miljarder kronor

18 Ekonomirapporten. April Generella och specialdestinerade statsbidrag Miljarder kronor i 2014 års pris respektive procentuell förändring

19 Ekonomirapporten. April Flyktingmottagandet senaste 24 månaderna samt Asyl- sökande inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem Antal per invånare

20 Ekonomirapporten. April Befolkningsförändring med respektive utan invandring Genomsnittlig procentuell förändring per kommungrupp

21 Ekonomirapporten. April Befolkning 1997–2014 för sammanslagna kommungrupper glesbygds-, i glesbefolkad region samt varuproducerande k. Procent av totalbefolkningen respektive år

22 Ekonomirapporten. April Kommunernas investeringar och avskrivningar Miljarder kronor, löpande priser

23 Ekonomirapporten. April Totala volymförändringar inom olika kommunala verksamheter Procentuell förändring, index 2013=100

24 Ekonomirapporten. April Kommunernas resultat samt vad 2 procent av skatter och bidrag motsvarar Miljarder kronor

25 Ekonomirapporten. April Landstingens resultat före extraordinära poster Miljarder kronor resp. procent av skatter och generella statsbidrag

26 Ekonomirapporten. April Antal landsting med underskott samt med resultat som motsvarar minst 2 procent av skatter och statsbidrag Antal

27 Ekonomirapporten. April Landstingens resultat 2013, exklusive effekt av RIPS och AFA, samt 2014 Procent av skatter och bidrag

28 Ekonomirapporten. April Medelskattesats och antal skatteförändrare Procent och antal landsting

29 Ekonomirapporten. April Generella och specialdestinerade statsbidrag* Miljarder kronor i 2014 års priser och procentuell utveckling *Exkl. läkemedelsbidraget.

30 Ekonomirapporten. April Kostnadsutveckling* och skatteunderlagets utveckling, löpande priser Procentuell utveckling

31 Ekonomirapporten. April Stukturjusterad kostnad per invånare och resultatindex för hälso- och sjukvården Kronor per invånare och index

32 Ekonomirapporten. April Kostnader och vårddagar för Ändtarmscancer, Norr- botten och riksgenomsnitt Kronor per vårdtillfälle och medelvårdtid i dagar

33 Ekonomirapporten. April Kostnaderna per patient i den slutna somatiska vård­en, uppdelat på avlidna under året och ej avlidna, år 2013 Tusental kronor

34 Ekonomirapporten. April Landstingens investeringar Miljarder kronor, löpande priser

35 Ekonomirapporten. April Landstingens kostnader för hepatit C-läkemedel 2014–2015 Miljoner kronor

36 Ekonomirapporten. April Landstingens resultat samt vad 2 procent av skatter och bidrag motsvarar Miljarder kronor

37 Ekonomirapporten. April Pensionsskulden i kommuner och landsting som andel av respektive sektors lönesumma, inklusive löneskatt Procent av lönesumman

38 Ekonomirapporten. April Pensionskostnader i kommuner och landsting som andel av respektive sektors lönesumma, inklusive löneskatt Procent av lönesumman


Ladda ner ppt "Ekonomirapporten. April 2015 Diagrammen. Ekonomirapporten. April 2015 1 Real procentuell förändring av skatteunderlaget per invånare och år Procent."

Liknande presentationer


Google-annonser