Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Budgetdagen februari 2014 Annika Wallenskog.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Budgetdagen februari 2014 Annika Wallenskog."— Presentationens avskrift:

1 Budgetdagen februari 2014 Annika Wallenskog

2

3

4

5 BNP i Sverige Förändring från föregående kvartal i årstakt respektive nivå i miljarder kronor i 2012 årspriser; säsongrensade data 5 Källa: Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting

6 BNP i Sverige och på våra viktigaste exportmarknader Procentuell förändring

7 BNP och arbetade timmar Indextal 2007 kvartal 4 = 100

8 Hushållens konsumtion och sparande Procent respektive procentuell förändring 8 Källa: Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting

9 Arbetsmarknadsgap* och timlöner Procentuell förändring respektive procent av potentiella timmar 9 Källa: Statistiska centralbyrån, Medlingsinstitutet och Sveriges Kommuner och Landsting.

10 Källa: SCB och Sveriges kommuner och Landsting. 2013-12-19MakroNytt 3/2013 Relativ arbetslöshet och timlöneökningar Procent av arbetskraften respektive procentuell förändring

11 Skatteunderlagsprognos februari 2014

12 Skatteunderlagstillväxt enligt olika definitioner Årlig procentuell förändring

13 Realt skatteunderlag, intäkter och kostnader

14 Utvecklingen av välfärdstjänster, resurser och befolkning Total utveckling för vård, skola och omsorg

15 Kommunernas välfärdstjänster för barn, unga och gamla 15 Här ingår endast skola, barnomsorg, barn- och ungdomsvård samt äldreomsorg

16 Kommunsektorns kostnader per invånare i olika åldrar Genomsnittlig kostnad = 100, cirka 80 000 kronor per invånare år 2012

17 Utvecklingen av antalet invånare i olika åldersgrupper

18 Två mått på försörjningsbörda

19 Utvecklingen inom äldreomsorgen

20 Andelen män och kvinnor med äldreomsorg i olika åldersgrupper

21 Få tror att mest resurser satsas idag år 2013 % ”Nu kommer en fråga om vilket år mellan 1960 och 2013, som du tror att svenska kommuner och landsting totalt sett satsade mest resurser på några av sina verksamheter. Vilket av följande år tror du att svenska kommuner och landsting satsade mest resurser på några av sina verksamheter?” Bas: Totalt 1162 ip.

22 Majoritet tror att skolan, omsorgen och sjukvården kommer få mer resurser % ”Hur tror du att det kommer att vara år 2020? Tror du att svenska kommuner och landsting år 2020 kommer att satsa mindre resurser, ungefär lika mycket eller mer resurser jämfört med idag på... ?” Bas: Totalt 1162 ip.

23 Kommunernas resultat före extraordinära poster Miljarder kronor respektive procent 23 Källa: Statistiska centralbyrån. Resultat feb -14: 2013: 10,7 2014: 5,0

24 Antal kommuner med underskott samt med resultat som motsvarar 2 procent av skatter och statsbidrag Ekonomirapporten. Oktober 201324 Källa: Statistiska centralbyrån.

25 Resultat i kommun och koncern år 2012 per befolkningsintervall Kronor per invånare Ekonomirapporten. Oktober 201325 Källa: Statistiska centralbyrån.

26 Kostnadsutveckling och demografiska förändringar inom skolan Index 2000=100 Ekonomirapporten. Oktober 201326 Källa: Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting.

27 Volymförändringar inom olika kommunala verksamheter Procentuell förändring, index 2012 = 100 Ekonomirapporten. Oktober 201327 Källa: Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting.

28 Investeringsutgifter och avskrivningar Miljarder kronor Ekonomirapporten. Oktober 201328 Källa: Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting.

29 Självfinansiering av investeringar, år 2012 och genomsnitt 2008–2012 Procent 29 Källa: Statistiska centralbyrån.

30 Långfristiga skulder per finansieringslösning Miljarder kronor 30 Källa: Statistiska centralbyrån.

31 Landstingens resultat före extraordinära poster Miljarder kronor respektive procent 31 Källa: Statistiska centralbyrån. Resultat feb -14 2013: -1,5 2014: 2,2

32 Antal landsting med underskott samt med resultat som motsvarar minst 2 procent av skatter och statsbidrag 32 Källa: Statistiska centralbyrån.

33 Kostnadsutveckling och demografisk förändring inom landstingens hälso- och sjukvård Index 2001=100 Ekonomirapporten. Oktober 201333 Källa: Statistiska centralbyrån.

34 Ekonomisk tillväxt och satsningar på hälso- och sjukvård Storhet Ekonomirapporten. Oktober 201334 Källa: OECD och Sveriges Kommuner och Landsting.

35 Åtgärdbar dödlighet, antal döda per 100 000 invånare ålderstandardiserat Antal Ekonomirapporten. Oktober 201335 Källa: OECD och Nolte/McGee.

36 Skatteförändringar kommuner

37 Skatteförändringar landstingen

38 Resultat i kommuner och landsting Procent och miljarder kronor 38 Källa: Sveriges Kommuner och Landsting.

39 Offentligt finansiellt sparande, huvud- respektive sidokalkyl Procent av BNP 39 Källa: Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting.


Ladda ner ppt "Budgetdagen februari 2014 Annika Wallenskog."

Liknande presentationer


Google-annonser