Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Verksamt.se/kommun för att skapa enklare företagande med digital förvaltning Bengt Svenson Avdelningen för digitalisering Sveriges Kommuner och Landsting.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Verksamt.se/kommun för att skapa enklare företagande med digital förvaltning Bengt Svenson Avdelningen för digitalisering Sveriges Kommuner och Landsting."— Presentationens avskrift:

1 verksamt.se/kommun för att skapa enklare företagande med digital förvaltning Bengt Svenson Avdelningen för digitalisering Sveriges Kommuner och Landsting 070- 685 30 24 Bengt.svenson@skl.se

2 Bakgrund: SKL och regeringen har avsiktsförklaring kring digital förnyelse av det offentliga Sverige http://skl.se/tjanster/press/debattartiklar/debattartiklar2015/digitaltforstforettsmar taresverige.7387.html

3 Vad är verksamt.se/kommun? Syfte Projektets syfte är att förenkla för företagare genom att Sveriges kommuner samverkar närmare med verksamt.se och de tjänster som finns där eller är under utveckling. Till att börja med för restaurangföretagare, på sikt även för andra branscher. Mål Målet är att utveckla nationell guidning och vägledning, information till företagare och nationella kommunala e-tjänster. Genom att nationellt komma fram till vilken information som ska ges och vilka uppgifter företagaren ska lämna slipper varje kommun hantera detta på egen hand. Pilot hösten 2015 Projektet har nu i samverkan med ett antal kommuner tagit fram en guide och checklista samt informationstexter och informationskrav för e-tjänster för restauranganmälan och serveringstillstånd. Prototyper för e-tjänsterna är framtagna. Överenskommelse mellan regeringen och SKL SKL har nu slutit en överenskommelse med regeringen för fortsatt utveckling 2016-17. Arbetet inleds med restaurangbranschen med ambitionen att framöver även omfatta andra branscher där tillväxtviljan och sysselsättningspotentialen är stor. Vid slutet av 2017 ska majoriteten av alla restaurangföretagare i Sverige erbjudas digitala tjänster för att starta och driva sin verksamhet. För överenskommelsen avsätter regeringen 5 miljoner kronor årligen. Överenskommelsen finner du här: Förstudie En förstudie till verksamt.se/kommun visade bl.a. att kommunerna lägger mycket tid och resurser på aktiv näringslivsutveckling, information och e-tjänster. Den visade också att det är nödvändigt för kommunerna att samverka med varandra och med statliga myndigheter för att vara riktigt effektiva i utveckling och förvaltning. Förstudien finns här:

4 Ett samarbete mellan Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket. Utgångspunkt är företagens behov och processer. Företagaren ska stödjas nationellt, regionalt och lokalt. Målet är att det ska vara enklare att starta, driva och utveckla företag. Krångliga regler och myndighetskontakter är idag ett hinder för konkurrenskraft och tillväxt. Har idag > 2,1 miljoner nöjda användare Vad är verksamt.se Bakgrunden till projektet

5 Företagarnas utmaningar Bakgrunden till projektet

6 Stora behov av att samverka kommuner emellan ”Joined-up problems demand joined up solutions” Juridisk utveckling Rättssäkerhet och likabehandling Produktivitetsutveckling och informationsförsörjning Användbarhet Integrationer och krav på leverantörer Effektivare användning av resurser

7 Deltagande kommuner i pilotprojekt hösten 2015

8 Så här ser processen ut för företagaren Verktyget

9 Jag som ska starta restaurang går in på guiden för att starta restaurang på verksamt.se

10 I Guiden fyller jag i vad som gäller för mig På första sidan i guiden går jag igenom mina förutsättningar. Om jag klickar på får jag mer information om frågan i

11 I Guiden fyller jag i vad som gäller för mig När jag är klar med ”Mina förut- sättningar” går jag vidare till ”Verksamhetsinriktning” och fortsätter så genom ”Lokal och omgivning” samt ”Företaget”

12 När jag är klar med guiden kommer jag till Checklistan När jag är klar med guiden får jag upp en checklista som visar de tillstånd som gäller just mig, både statliga och kommunala. Jag kan också här få mer utförlig information om respektive tillstånd Till höger ser jag också att jag har obesvarade frågor. Vi strävar efter att också lägga tillstånden i den ordning de borde hanteras.

13 Från checklistan vidare till nationella e-tjänster När jag klickar på ”Livsmedelstillstånd” i checklistan kommer jag till e-tjänsten där jag fyller i mina uppgifter. E-tjänsten innehåller både information och uppgiftskrav som är gemensamma för de kommuner som ansluter sig till tjänsten. Respektive kommuns logotyp kommer att vara med. När jag har fyllt i mitt organisationsnummer, fylls tjänsten i automatiskt med grunduppgifter om företaget via en ”bastjänst” (se följande bilder) med uppgifter från Skatteverket, Bolagsverket och SCB.

14 Bastjänst för grundläggande uppgifter (SSBTGU) Bolagsverket har en så kallad sammansatt bastjänst för grunduppgifter från Bolagsverket, Skatteverket och SCB. Den kommer att utvecklas med fler uppgifter och fler uppgiftslämnare.

15 Bastjänst för grundläggande uppgifter Vad är det? Tjänsten sammanställer grunduppgifter från olika myndigheter och presenterar dem digitalt. Uppgifterna kan hämtas automatiskt till: Mina sidor Att ge företagaren möjlighet att kontrollera och ändra sina uppgifter Att förifylla e-tjänster Bastjänst för grundläggande uppgifter om företag Bolagsverket SCB Skatteverket Bastjänst Konsumenter Producenter Fördelar för företagaren: Större insyn och delaktighet kring de uppgifter som finns om företaget Ett smidigare uppgiftslämnande – enklare och snabbare att lämna uppgifter Lägre administrativa kostnader Ökad upplevd service Fördelar för kommunen/myndigheten: Minskad insamling från företag Ökat informationsutbyte mellan myndig-heter Ökad kvalitet på uppgifter och insamlad information Förbättrad service till företag

16 Erfarenheter och resultat Mål: Bryta ner verksamhetsmässiga och juridiska krav på information till krav på informationsutbyte och informationsförsörjning Förenklingsresan Identifiera och validera krav på information som ställs från verksamheterna mot de sökande och andra källor. Ensa kommunernas krav på information som behöver samlas in från den sökande Ensa kommunernas krav på information som kan hämtas från register hos statliga myndigheter både i existerande bastjänst (SSBTGU) på kort och lång sikt och genom eventuella tillkommande. Definiera och utveckla informationsutbytesspecifikationer för informationsutbyten gentemot verksamhetssystem för informationsförsörjning från bastjänst (SSBTGU) m.m.

17 Erfarenheter och resultat Livsmedelsanmälan FörändringarKommentar/konsekvens Kvalitetssäkrade grunduppgifter hämtas från SSBTGU Företaget måste vara registrerat innan anmälan genomförs. Registeruppgifterna som medföljer ansökan är korrekta. Identifiering och signering sker i e-tjänstenAnmälan kan vara möjlig att automatisera fullt ut Uppdelning i riskklasser togs bortRiskbedömning görs av handläggare Förenklingar i ledtexter och krav, borttagande av irrelevanta uppgiftskrav Mer användaranpassad anmälan Kontroller att endast behörig firmatecknare kan lämna ansökan Behörigheten hos sökande säkerställd

18 Erfarenheter och resultat Serveringstillstånd FörändringarKommentar/konsekvenser Kvalitetssäkrade grunduppgifter hämtas från SSBTGU Företaget måste vara registrerat innan anmälan genomförs. Registeruppgifterna som medföljer ansökan är korrekta. Minskning från som flest 25 bilagekrav till ca 6-10.Uppgifter hämtas från bastjänst (SSBTGU), via remisser eller så fylls uppgiften i direkt i e-tjänst av sökande. Frivilliga uppgifter: Budget för första verksamhetsåret, besiktningsprotokoll och serveringsansvarig personal I förlängningen är ambitionen att utveckla en tjänst för anmälan av serveringsansvarig personal. Förenklingar i ledtexter och krav, borttagande av irrelevanta uppgiftskrav Mer användaranpassad ansökan Kontroller att endast behörig firmatecknare kan lämna ansökan Behörigheten hos sökande säkerställd

19 Erfarenheter och resultat Från blanketter till prototyp Sammanställning av informationsmaterial 1 Gemensamt och unikt? Uppgiftens syfte? 2 Ifrågasättande och ensning av unika uppgifter 3 Ifrågasättande av gemensamma krav 4 ? Analys av uppgiftskälla 5 Kategorisering, ledtexter och e-tjänsteprototyp 6

20 Visualisering av informationskrav i prototyp Erfarenheter och resultat Från blanketter till standardschema Sammanställning av informations- material 1 Ensning av uppgifter och informationskrav samt analys av tillgängliga uppgifter från SSBTGU 2 3 Standardisering av informationsinsamling genom standardschema som underlag för tjänstekontrakt – dvs digital informationsöverföring till kommunens verksamhetssystem. 4

21 Målbild 2017 SSBTGU GUIDE/CHECKLISTAE-TJÄNSTER KOMMUNALA VERKSAMHETSSYSTEM

22 Kommuner Ansvarsfördelning inom utvecklingsarbetet Sektorsmyndigheter Livsmedelsverket, Folkhälsomyndigheten, Boverket, Lantmäteriet m fl SKL Regering/RK/Riksdag Hemställa om legal utveckling Uppdrag om samverkan, förenkling, normering och ratificering av information och e-tjänster Realisera legal utveckling Tillväxtverket & Bolagsverket Uppdrag om utveckling av verksamt.se och utveckling av SSBTGU Realisera legal utveckling Hemställa om legal utveckling Samordning, processledning och framtagning av underlag för normering och ratificering av legal följsamhet Normering och ratificering av legal följsamhet i information och e-tjänster Tillhandahålla utvecklingsresurser Processleda utvecklingsarbete Tillhandahålla tjänster Programleda utvecklings- arbetet i samverkan

23 Övergripande ansvar delprojekt Teknisk förvaltning Verksamt.se Innehållsförvaltning Verksamt.se (samordning + statliga delar) SKL och kommunala företrädare (Kommunala delar) Teknisk förvaltning integrationer: SKL/Inera Lokala integrationsplattform: Kommun Verksamhetssystem: Standardisering gränssnitt: SKL Följsamhet: Leverantör Avtal/upphandling: Kommun Legal följsamhet: Sektorsmyndighet Innehållsförvaltning: SKL Lokala informationskrav: Kommun Teknisk förvaltning e-tjänster: SKL/Inera Integration och teknisk samverkan Guide och kommunala e-tjänster Verksamt.se/SKL

24 Ett steg på vägen mot fler tillstånd Guide: Restaurang Livsmedels- anmälan Serverings- tillstånd Fler tillstånd: Restaurang Guider: Fler branscher Fler tillstånd: Andra branscher

25 De olika deltagandeformerna Utvecklingskommuner Deltar aktivt i utvecklingsarbetet och i arbetsmöten. Resurskommuner Deltar genom att kommentera och bidra med underlag, främst på ”hemmaplan”. Referenskommuner Utgör referensgrupp för de förslag som projektet ger. Testkommuner De som först går i drift och använder lösningarna. Utvecklings- kommun Resurs Referens Test Utvecklings- lednings- kommun Utvecklingsledningskommun Ansvar för tjänsteutveckling med stöd från projektet kring processledning och realisering.


Ladda ner ppt "Verksamt.se/kommun för att skapa enklare företagande med digital förvaltning Bengt Svenson Avdelningen för digitalisering Sveriges Kommuner och Landsting."

Liknande presentationer


Google-annonser