Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Stockholms universitet Specialpedagogikens dag 9 mars 2016 Sam Yildirim.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Stockholms universitet Specialpedagogikens dag 9 mars 2016 Sam Yildirim."— Presentationens avskrift:

1 Stockholms universitet Specialpedagogikens dag 9 mars 2016 Sam Yildirim

2 Vem är nyanländ? I enlighet med förordningen (2010:408) om mottagande för bosättning av vissa nyanlända invandrare avses med nyanländ en person som omfattas av lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, dock utan begränsning till viss ålder. Den så kallade etableringslagen från 2010 reglerar även ansvarsförhållandet mellan bland annat arbetsförmedlingen, kommunerna och länsstyrelserna vad gäller nyanlända. Nyanländ är en person som har mottagits inom ramen för kommunens flyktingmottagande och ingår i etableringslagen, vilket exempelvis kan vara kvotflyktingar eller familjeåterföreningar till ensamkommande barn. Samtliga har uppehållstillstånd när de bosätter sig i kommunen. Under de närmsta 24 månaderna räknas personen som nyanländ och ingår i den så kallade etableringslagen och har rätt till insatser via arbetsförmedlingen.

3 Ansvaret för nyanlända Arbetsförmedlingen har det samordnande ansvaret för nyanländas etablering och ansvarar för att etableringsplaner upprättas. I etableringsplaner ingår samhällsorientering, SFI och praktik eller andra arbetsmarknadsåtgärder som ska främja individens etablering i Sverige. Genom att den nyanlände följer sin etableringsplan och deltar i de aktiviteter som etableringsplanen består av har den nyanlände rätt till en statlig ersättning som utbetalas av försäkringskassan, detta enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. Ersättningen ska bland annat räcka till att betala hyra, hemförsäkring och mat. Kommunen ansvarar för att erbjuda samhällsorientering, SFI, socialt stöd, vuxenutbildning, skola och barnomsorg. Det är inflyttarsamordnaren som ordnar med mottagandet av den nyanlände, introduktion i bostaden och står för stöd och hjälp under den första tiden. Länsstyrelsen ansvarar för att främja samverkan mellan berörda kommuner och myndigheter, företag och organisationer som anordnar aktiviteter för nyanlända.

4 Invandring Invandring eller immigration är en form av mänsklig migration och avser inflyttning och stadigvarande bosättning av utrikes född person i ett land. Vanligen inkluderar statistiken även personer som fötts i landet och återvänder efter att ha bott en längre tid i ett annat land. Den person som invandrat kallas invandrare eller immigrant. Inrikes född person som har en eller två utrikes födda föräldrar kallas andra generationens invandrare. Utländsk bakgrund avser person som själv är utrikes född eller som har två utrikes födda föräldrar. Invandring kan ske av skäl såsom att personen har rätt till politisk asyl (vilket i Sverige kan föranledas av flyktingskap, skyddsbehov eller synnerligen ömmande omständigheter), arbetskraftsinvandring, anhöriginvandring, återvändande emigranter samt adoption. Begreppet avser främst personer med permanent uppehållstillstånd och som har eller kan få medborgarskap.flyktingskapskyddsbehov synnerligen ömmande omständigheterarbetskraftsinvandring anhöriginvandringadoptionuppehållstillståndmedborgarskap Begreppet avser i allmänhet inte asylsökande som inväntar beslut, inte personer med tillfälligt uppehållstillstånd exempelvis för gästarbete (rörlig utländsk arbetskraft) eller internationella studier, och inte rörliga EU- migranter.asylsökandegästarbete utländsk arbetskraftinternationella studierEU- migranter FN uppskattar att det fanns 232 miljoner invandrare i världen (ungefär 3,25 % av världens befolkning) år 2013.

5 Flykting En flykting är, enligt 1951 års Genévekonvention, en person som med anledning av välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, religion, nationalitet, politiska åskådning eller tillhörighet till viss samhällsgrupp befinner sig utanför det land där hen är medborgare och som inte kan begagna sig av det landets skydd.rasreligionpolitiska åskådningsamhällsgrupp Flykting är även den som är statslös och som av ovannämnda skäl befinner sig utanför det land där han eller hon tidigare hade sin vanliga vistelseort.

6 Integration Integration är den process där invandrare får medborgarskap och etablerar sig i det nya samhället, och underlättas av integrationspolitik. Integrationintegrationspolitik Integration står i motsats till socialt utanförskap, diskriminering och segregation, det vill säga åtskiljande av befolkningsgrupper i parallellsamhällen. Integration står också i kontrast till assimilering, som är en process mot fullständig anpassning av en etnisk grupp till majoritetsbefolkningens kultur.utanförskap diskrimineringsegregationparallellsamhällenassimileringetnisk grupp majoritetsbefolkningens

7 Ta emot nyanlända elever Så snabbt måste kommunen ordna skolgång för nyanlända  Barn och ungdomar ska enligt skolförfattningarna tas emot i verksamheten så snart det är lämpligt med hänsyn till deras personliga förhållanden. Kommunerna bör sträva efter att erbjuda skolgång inom en månad, men i de fall då det inte är möjligt, t.ex. när det kommer många nyanlända till kommunen på kort tid, får det ta längre tid.  Det är dock viktigt att kommunerna fortsätter att planera och arbeta för att eleverna ska tas emot i verksamheten så fort det går.

8 Nyanlända vuxna och ungdomar - utbildning i svenska för invandrare Asylsökande har inte rätt till utbildning i svenska för invandrare. För de som har rätt till utbildning, ska denna kunna påbörjas inom 3 månader, om det inte finns särskilda skäl. Ett exempel på särskilt skäl kan vara att en kommun tar emot många nyanlända personer på kort tid och då får göra undantag.

9 Utbildning i svenska för invandrare Utbildning i svenska för invandrare är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna personer med annat modersmål än svenska grundläggande kunskaper i svenska språket. I utbildningen får man lära sig och utveckla ett funktionellt andraspråk.

10 Utbildning i svenska för invandrare Utbildning i svenska för invandrare ska också ge språkliga redskap för kommunikation och ett aktivt deltagande i vardags-, samhälls- och arbetsliv. Utbildningen karaktäriseras av att eleven utvecklar en kommunikativ språkförmåga. Det innebär att kunna kommunicera både muntligt och skriftligt utifrån sina behov. Utgångspunkten för utbildningen ska vara den enskildes behov och förutsättningar.

11 Vuxna ska få grundläggande läs- och skrivfärdigheter Vidare ska utbildningen ge vuxna invandrare som saknar grundläggande läs- och skrivfärdigheter möjlighet att förvärva sådana. Detta kan gälla såväl de som inte kan läsa och skriva som elever med kort skolbakgrund, men också elever som är läs- och skrivkunniga men har ett annat skriftspråk

12 Målgrupp Rätt till utbildning i svenska för invandrare har den som är bosatt i landet, från och med andra kalenderhalvåret det år han eller hon fyller 16 år. Man ska också sakna de grundläggande kunskaper i svenska språket som utbildningen syftar till att ge.

13 Kurserna Utbildning i svenska för invandrare består av tre studievägar (1, 2 och 3) och fyra kurser (A, B, C och D). Kurs B och C kan vara antingen nybörjarkurser eller fortsättningskurser beroende på vilken studieväg de ingår i.

14 Ansvar Kommunerna ska anordna utbildning i svenska för invandrare. Utbildningen är kursutformad. Studieplanen är individuell och ska anpassas efter individens behov. Individanpassning förutsätter faktiska möjligheter för eleven att påverka utbildningens upplägg och organisation. Huvudmannen ska i samarbete med Arbetsförmedlingen verka för att eleven ges möjligheter att öva det svenska språket i arbetslivet och att utbildning i svenska för invandrare kan kombineras med andra aktiviteter som arbetslivsorientering, validering, praktik, eller annan utbildning. Utbildningen ska kunna kombineras med förvärvsarbete.

15 Utbildning, arbete, starta eget?

16 Den svenska arbetsmarknaden

17 ” Helvetestrappan ” Socialtjänst Arbete Omplacering Kompl. utbildning Nätverk/ kontakter AF- insatser A-kassa /F-kassa Lärare Svetsare Läkare Målare Ekonomer Analfabeter Friska Sjuka Unga Gamla Entreprenörer Atomfysiker Kemister Invandrare/Flyktingar Sista port används som första port

18 Hur ska vi arbeta så att vi hjälper och inte stjälper?

19 Lågutbildade Insatser Högutbildade Lågutbildade Mottagna/Insatser Mottagna Arbetskraftsinvandring Flyktinginvandring

20 Vi behöver bli bättre på att ta till vara kompetensen hos våra: Ungdomar Utrikesfödda

21 Vägen för utländska läkare tidigare Projekt för läkare Socialstyrelsen Svenska som andraspråk Svenska för invandrare Medicin- svenska Projekt för sjuksköterskor Praktik på sjukhus

22 Idag – Sfa medicin i Södertälje med regional intag Svenska för akademiker Projekt för läkare Socialstyrelsen Svenska som andraspråk Svenska för invandrare Medicin- svenska Projekt för sjuksköterskor Praktik på sjukhus

23 Varför regionalt? En utbildning kräver 80-120 Upplands Väsby1 Södertälje26 Nacka11 Sundbyberg7 Solna9 Österåker1 Värmdö2 Järfälla2 Huddinge27 Botkyrka14 Salem1 Haninge13 Tyresö1 Nykvarn2 Täby6 Sollentuna6 Stockholm49

24 Är det lönsamt? Genom samarbete över kommungränser och mellan olika myndigheter har vägen till läkarlegitimation kortats från tidigare 6-7 år till 2-3 år. Utbildningskostnader för läkare: 1 år165, 000 kr (utländsk specialistläkare) 1,5 år265, 000 kr (utländsk läkare) 5,5 år2 300, 000 kr(svensk läkare) Förskola5 år Grundskola9 år Gymnasium3 år Läkarlinjen5,5 år Totalt23,5 år Nettovinst per legitimerad utländsk läkare Utbildningskostnader+ 2 450,000 kr Tid+ 20 år RiR 2011:16 Tidigare arbetsinträde inom sitt yrke = samhällsvinst med 40- 60 000 kr per läkare och månad. Sedan 2001 har 1500 läkare, tandläkare och sjuksköterskor gått på SFA-medicin där åtta av tio jobbar inom sitt yrke inom två år.

25 Sfx – Svenska för yrkesutbildade Totalt nio utbildningar för 18 olika yrken SFA-medicin, företagare, pedagoger, hantverkare, bussförare, lastbilschaufförer, ingenjörer, ekonomer, jurister och samhällsvetare, IT-programmerare. En avsiktsförklaring är undertecknad av alla länets kommuner om att skicka elever till Sfx-utbildningarna. Sfx finns nu även i andra län och rekommenderas av Migrationspolitiska institutet.

26 Därför rekryteringsbazar ! Resultat. 80 utställare  10 000 besökare  95% nöjda utställare  25% av besökarna får utbildning, praktik eller arbete.  nästa bazar 9-10 februari 2017  Söka jobb direkt hos arbetsgivare  Kontakter  Hjälp att värdera utländska betyg  Hjälp att marknadsföra sig själv  Hjälp i arbetssökandeprocessen  Starta eget – hur gör man  Inspiration, föreläsningar  Att få tillbaka hoppet om att det finns en väg till arbete i Sverige

27 www.bazar.nu www.sfx.yrke.se http://www.internationellatalanger.com/#!services/c46c http://www.migrationpolicy.org/research/aiming-higher-policies-get-immigrants- middle-skilled-work-europe http://www.aldrecentrum.se/utbildning1/spraksam/ http://www.aldrecentrum.se/Utbildning1/ArbetSam---larande-arbetsplatser- inom-aldreomsorgen/ http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/manniska- och-samhalle/integration/tillvaxt-och-egenforsorjning/Lakare-tredje-land- for-lakare-sv.pdf http://skl.se/download/18.27a2758c14b3091437edf0ed/1424858454547/BAS+bros chyr.pdf sam.yildirim@lansstyrelsen.se 010-2231631

28 Det finns många fler Som behöver mer Än det futtiga som sker Nils Ferlin

29 Kontaktinformation: Sam.Yildirim@lansstyrelsen.se, tfn 010-223 16 31 www.lansstyrelsen.se/stockholm


Ladda ner ppt "Stockholms universitet Specialpedagogikens dag 9 mars 2016 Sam Yildirim."

Liknande presentationer


Google-annonser